NEBI

Branża

Laboratoria:
      sprzęt wyposażenie, aparatura

Forma przetargu

zapytanie o cenę

Dane organizatora

INSTYTUT CHEMII BIOORGANICZNEJ POLSKIEJ AKADEMII NAUK W POZNANIU
61-704 POZNAŃ
ZYGMUNTA NOSKOWSKIEGO 12/14
Tel. 61 852 85 03
Fax. 61 852 05 32
E-mail ibch@ibch.poznan.pl
WWW www.ibch.poznan.pl/

Województwo

wielkopolskie

Powiat

Poznań

Treść zamówienia

NEBI

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia

NEBIPrzedmiotem zamówienia jest dostawa dwóch wirówek nablatowych z funkcją chłodzenia z dwoma rotorami każda (zwanych w dalszej treści łącznie „urządzeniem”), do siedziby Zamawiającego, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego, określonymi szczegółowo w Specyfikacji Technicznej Przedmiotu zamówienia stanowiącej załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego. Do zakresu Przedmiotu zamówienia należy także: a) dostarczenie instrukcji obsługi urządzenia w języku polskim i angielskim; b) świadczenie serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego; c) udzielenie gwarancji - minimum 36 miesięcy. d) zapewnienie ciągłości pracy urządzenia przez okres trwania gwarancji, e) wniesienie urządzenia do pomieszczenia wskazanego przez Zamawiającego, w jego siedzibie wraz z instalacją i uruchomieniem. Urządzenie: - musi być fabrycznie nowe, tzn. nieużywane przed dniem dostarczenia, - musi być kompletne i gotowe do eksploatacji bez konieczności montażu dodatkowych elementów, - nie może być przewidziane przez producenta do wycofania z produkcji lub sprzedaży. Termin realizacji zamówienia wynosi maksymalnie 6 tygodni od daty podpisania umowy. Zawarcie umowy nastąpi w terminie związania ofertą.

Specyfikacja

https://specyfikacjetsg.tai.pl/pl-20/pl20-2021-15653-41572.zip

LINK do SIWZ

http://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/41572

CPV

42.93.11.20

Wymagania

1. Umowa zawarta w wyniku postępowania wszczętego na skutek niniejszego zapytania ofertowego, może zostać zmieniona w drodze aneksu do umowy, przy zachowaniu trybu postępowania określonego w ust. 2 poniżej, m.in. w następującym zakresie i w następujących przypadkach: a) gdy zachodzi konieczność przedłużenia terminu wykonania zamówienia lub terminu wykonania obowiązku wynikającego z umowy w przypadku wystąpienia siły wyższej, za którą Zamawiający uznaje zdarzenia zewnętrzne takie jak: wprowadzenie zakazów w związku z obowiązującymi stanami zagrożenia (jak stan zagrożenia epidemicznego, stan epidemii, stan wyjątkowy, itp.), wprowadzenie zakazów importu, eksportu, blokad granic, portów, strajki generalne, działania zbrojne lub inne zdarzenia zewnętrzne, których nie można było uniknąć lub też unieszkodliwić przez użycie środków leżących w granicach zwyczajnej zapobiegliwości, pod warunkiem, że przyczyny te mają bezpośredni wpływ na terminy wykonania zobowiązań wynikających z umowy i zostaną udokumentowane przez Oferenta; w przypadku uznania przez Zamawiającego, że ww. przyczyny miały bezpośredni wpływ na termin wykonania zamówienia lub termin wykonania obowiązku wynikającego z umowy, terminy te zostaną wydłużone o czas działania siły wyższej; b) zmianę dotyczącą Przedmiotu zamówienia w sytuacji, gdy nastąpi wycofanie danego asortymentu z produkcji, a dostępny będzie inny o właściwościach nie gorszych niż wynikających z umowy, pod warunkiem, że nowa cena nie będzie wyższa niż wskazana w ofercie; wycofanie asortymentu z produkcji Oferent musi pisemnie udokumentować; c) zmianę umowy w przypadku zmiany przepisów prawa, poprzez dostosowanie treści umowy do zmienionych przepisów prawa. 2. Strona występująca o zmianę postanowień umowy zobowiązana jest do wykazania zaistnienia okoliczności, na które powołuje się, jako podstawę zmiany umowy oraz winna przestawiać pisemny wniosek o zmianę postanowień umowy zawierający: a) opis propozycji zmiany, b) uzasadnienie zmiany, c) opis wpływu zmiany na warunki realizacji umowy. Warunki, jakie musi spełniać oferent

Osoba do kontaktu

Agnieszka Banaś-Wilczyk
61 8522 509 awilczyk@ibch.poznan.pl

Miejsce i termin składania ofert2021-04-16

Sposób składania ofert

Dane adresowe ogłoszeniodawcy: Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk, Noskowskiego 12/14, 61-704 Poznań, NIP: 7770002062; Osoby do kontaktu: Anna Rosińska - Polak, tel.: 618522 509, e-mail: apolak@ibch.poznan.pl Godzina: 23:59

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji

 

Termin związania ofertą

Oś czasu związana z ogłoszeniem i ofertowaniem: 2021-04-07 - data publikacji, 2021-04-16 - termin składania ofert, - planowany termin podpisania umowy

Składanie ofert wariantowych/częściowych

oferty wariantowe: NIE
oferty częściowe: NIE

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie

cena – waga 60% termin dostawy – waga 40%

Uwagi

Powstaje w kontekście projektu
POIR.04.02.00-00-C004/19 - NEBI
Zamówienia uzupełniające
null
Warunki zmiany umowy
1. Umowa zawarta w wyniku postępowania wszczętego na skutek niniejszego zapytania ofertowego, może zostać zmieniona w drodze aneksu do umowy, przy zachowaniu trybu postępowania określonego w ust. 2 poniżej, m.in. w następującym zakresie i w następujących przypadkach: a) gdy zachodzi konieczność przedłużenia terminu wykonania zamówienia lub terminu wykonania obowiązku wynikającego z umowy w przypadku wystąpienia siły wyższej, za którą Zamawiający uznaje zdarzenia zewnętrzne takie jak: wprowadzenie zakazów w związku z obowiązującymi stanami zagrożenia (jak stan zagrożenia epidemicznego, stan epidemii, stan wyjątkowy, itp.), wprowadzenie zakazów importu, eksportu, blokad granic, portów, strajki generalne, działania zbrojne lub inne zdarzenia zewnętrzne, których nie można było uniknąć lub też unieszkodliwić przez użycie środków leżących w granicach zwyczajnej zapobiegliwości, pod warunkiem, że przyczyny te mają bezpośredni wpływ na terminy wykonania zobowiązań wynikających z umowy i zostaną udokumentowane przez Oferenta; w przypadku uznania przez Zamawiającego, że ww. przyczyny miały bezpośredni wpływ na termin wykonania zamówienia lub termin wykonania obowiązku wynikającego z umowy, terminy te zostaną wydłużone o czas działania siły wyższej; b) zmianę dotyczącą Przedmiotu zamówienia w sytuacji, gdy nastąpi wycofanie danego asortymentu z produkcji, a dostępny będzie inny o właściwościach nie gorszych niż wynikających z umowy, pod warunkiem, że nowa cena nie będzie wyższa niż wskazana w ofercie; wycofanie asortymentu z produkcji Oferent musi pisemnie udokumentować; c) zmianę umowy w przypadku zmiany przepisów prawa, poprzez dostosowanie treści umowy do zmienionych przepisów prawa. 2. Strona występująca o zmianę postanowień umowy zobowiązana jest do wykazania zaistnienia okoliczności, na które powołuje się, jako podstawę zmiany umowy oraz winna przestawiać pisemny wniosek o zmianę postanowień umowy zawierający: a) opis propozycji zmiany, b) uzasadnienie zmiany, c) opis wpływu zmiany na warunki realizacji umowy.
Opis
Przedmiotem zamówienia jest dostawa dwóch wirówek nablatowych z funkcją chłodzenia z dwoma rotorami każda (zwanych w dalszej treści łącznie „urządzeniem”), do siedziby Zamawiającego, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego, określonymi szczegółowo w Specyfikacji Technicznej Przedmiotu zamówienia stanowiącej załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego. Do zakresu Przedmiotu zamówienia należy także: a) dostarczenie instrukcji obsługi urządzenia w języku polskim i angielskim; b) świadczenie serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego; c) udzielenie gwarancji - minimum 36 miesięcy. d) zapewnienie ciągłości pracy urządzenia przez okres trwania gwarancji, e) wniesienie urządzenia do pomieszczenia wskazanego przez Zamawiającego, w jego siedzibie wraz z instalacją i uruchomieniem. Urządzenie: - musi być fabrycznie nowe, tzn. nieużywane przed dniem dostarczenia, - musi być kompletne i gotowe do eksploatacji bez konieczności montażu dodatkowych elementów, - nie może być przewidziane przez producenta do wycofania z produkcji lub sprzedaży. Termin realizacji zamówienia wynosi maksymalnie 6 tygodni od daty podpisania umowy. Zawarcie umowy nastąpi w terminie związania ofertą.


Numer informacji: 2021-15653-41572

 

 

Tagi: