Okulary ochronne (OTG), Pojemniki na mocz

Branża

BHP:
      sprzęt ochronny: kaski, hełmy, BHP -inny
Laboratoria:
      sprzęt wyposażenie, aparatura

Forma przetargu

zapytanie o cenę

Dane organizatora

CELON PHARMA S.A.
05-092 KIEŁPIN
OGRODOWA 2A
Tel. 22 751 59 33
Fax. 22 751 44 58
E-mail info@celonpharma.com
WWW www.celonpharma.com/

Województwo

mazowieckie

Powiat

warszawski zachodni

Treść zamówienia

Okulary ochronne (OTG), Pojemniki na mocz

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia

Opracowanie i wdrożenie do badań klinicznych i działalności własnej spółki, innowacyjnego terapeutyku przeciwwirusowego w terapii COVID-19 i infekcji grypowych
1. Okulary ochronne (OTG), model Prague (okulary ochronne dla osób noszących okulary) (Preferowany produkt z nr kat. 111-1846 lub równoważny) 1 10 szt.
1. Pojemniki na mocz, niesterylne, poj, 100 mL, zakręcane 1 szt. 800szt.

Specyfikacja

https://specyfikacjetsg.tai.pl/pl-20/pl20-2021-177-33373.zip

LINK do SIWZ

http://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/33373

CPV

18.14.20.00, 19.52.00.00

Wymagania

• Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany umowy zawartej z wybranym Oferentem w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z następujących powodów: a) uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia, b) obiektywnych przyczyn niezależnych do Zamawiającego lub Oferenta, c) zmian regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy, d) siły wyższej, e) wystąpienia innej przeszkody niezależnej od Oferenta uniemożliwiającej wykonywanie prac, f) w przypadku wprowadzenia zmian do Przedmiotu Umowy wykraczających poza zakres rzeczowy i/lub finansowy wskazany w Ofercie, Strony zobowiązują się, że zmiany takie zostaną wprowadzone na podstawie stosownego aneksu, oraz “Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”. Warunki, jakie musi spełniać oferent

Osoba do kontaktu

Paulina Gruszka

Wymagany termin realizacji zamówienia

Planowany termin podpisania umowy 2021-03-01

Miejsce i termin składania ofert

CELON PHARMA S.A.
05-092 KIEŁPIN
OGRODOWA 2A

2021-03-01

Sposób składania ofert

Dane adresowe ogłoszeniodawcy: Celon Pharma S.A., Ogrodowa 2A, 05-092 Kiełpin, NIP: 1181642061; Osoby do kontaktu: Anna Załęcka, tel.: , e-mail:Godzina: 23:59

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji

 

Termin związania ofertą

Oś czasu związana z ogłoszeniem i ofertowaniem: 2021-02-19 - data publikacji, 2021-03-01 - termin składania ofert, 2021-03-01 - planowany termin podpisania umowy

Składanie ofert wariantowych/częściowych

oferty wariantowe: NIE
oferty częściowe: TAK

Uwagi

Powstaje w kontekście projektu POIR.01.01.01-00-0644/20 - Opracowanie i wdrożenie do badań klinicznych i działalności własnej spółki, innowacyjnego terapeutyku przeciwwirusowego w terapii COVID-19 i infekcji grypowych Zamówienia uzupełniające • W związku z koniecznością zachowania ciągłości badań Zamawiający przewiduje możliwość złożenia zamówienia uzupełniającego w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia określonej w umowie zawartej z Wykonawcą. • W przypadku wystąpienia konieczności wykonania zamówień dodatkowych nieobjętych zamówieniem podstawowym Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia Oferentowi zamówienia uzupełniającego, gdy wartość każdej kolejne zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia podstawowego określonej w umowie zawartej z Oferentem, Warunki zmiany umowy • Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany umowy zawartej z wybranym Oferentem w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z następujących powodów: a) uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia, b) obiektywnych przyczyn niezależnych do Zamawiającego lub Oferenta, c) zmian regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy, d) siły wyższej, e) wystąpienia innej przeszkody niezależnej od Oferenta uniemożliwiającej wykonywanie prac, f) w przypadku wprowadzenia zmian do Przedmiotu Umowy wykraczających poza zakres rzeczowy i/lub finansowy wskazany w Ofercie, Strony zobowiązują się, że zmiany takie zostaną wprowadzone na podstawie stosownego aneksu, oraz “Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”. Opis 1. Okulary ochronne (OTG), model Prague (okulary ochronne dla osób noszących okulary) (Preferowany produkt z nr kat. 111-1846 lub równoważny) 1 10 szt.1. Pojemniki na mocz, niesterylne, poj, 100 mL, zakręcane 1 szt. 800szt. Numer informacji: 2021-177-33373

Data dodania

2021-02-22