Mettler Toledo

Opracowanie i dostarczenie systemu zintegrowanego z mobilnym centrum diagnostycznym gleby wraz z dostawą odpowiedniej infrastruktury technicznej

Branża

Laboratoria:
      sprzęt wyposażenie, aparatura

Forma przetargu

zapytanie o cenę

Dane organizatora

MAZOWIECKI URZĄD WOJEWÓDZKI W WARSZAWIE
00-950 WARSZAWA
PL. BANKOWY 3/5
Tel. 22 695 69 95
Fax. 22 695 66 87
E-mail info@mazowieckie.pl
WWW www.mazowieckie.pl

Województwo

mazowieckie

Powiat

Warszawa

Treść zamówienia

CG-VI.ZP.U.272.85.2021.LB Opracowanie i dostarczenie systemu zintegrowanego z mobilnym centrum diagnostycznym gleby wraz z dostawą odpowiedniej infrastruktury technicznej

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia

CG-VI.ZP.U.272.85.2021.LB Opracowanie i dostarczenie systemu zintegrowanego z mobilnym centrum diagnostycznym gleby wraz z dostawą odpowiedniej infrastruktury technicznejPRZEDMIOT POSTĘPOWANIA:

Specyfikacja

https://tender-attachments.com/pl-16/pl16-554312.zip

LINK do SIWZ

http://platformazakupowa.pl/transakcja/554312

Miejsce i termin składania ofert2022-01-14

Sposób składania ofert

Składanie ofert poprzez platformę zakupową. Godzina: 10:00

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji

 

Termin związania ofertą

 

Składanie ofert wariantowych/częściowych

 

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie

oferta/wniosek wykonawcy

-

w tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny xades - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny (zamawiający wymaga załączenia pliku)

tajemnica przedsiębiorstwa

-

przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. zgodnie z art. 86 ust. 4 pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia).

 

Uwagi

Wymagania i specyfikacja:
Szanowni Państwo,
w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia.
Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców.
W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się drogą elektroniczną.

Przycisk “Wyślij wiadomość” służy do:
Zadawania pytań do SIWZ

Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

Przesłania odwołania/inne


Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:
tel. 22 101 02 02

e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem .Kryteria i warunki formalne:

Numer informacji: 554312

Data dodania

2021-12-20

Ostatnia modyfikacja

2021-12-20