Opracowanie i wdrożenie innowacyjnych biomateriałów do kompleksowej regeneracji tkanki chrzęstnej

Branża

Laboratoria:
      chemiczne odczynniki

Forma przetargu

zapytanie o cenę

Dane organizatora

BIOVICO SP. Z O.O.
81-061 GDYNIA
HUTNICZA 15 B
Tel. 58 660 44 88
Fax. 58 620 40 04
E-mail office@biovico.pl
WWW biovico.pl/pl/

Województwo

pomorskie

Powiat

Gdynia

Treść zamówienia

"Opracowanie i wdrożenie innowacyjnych biomateriałów do kompleksowej regeneracji tkanki chrzęstnej.”

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia

"Opracowanie i wdrożenie innowacyjnych biomateriałów do kompleksowej regeneracji tkanki chrzęstnej.”1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników chemicznych do badań: Liofilizowanego lizatu amebocytów skrzypłocza (Limulus polyphemus) do metody kinetycznej turbidimetrycznej – 25 szt. w ramach realizacji projektu pt. „Opracowanie i wdrożenie innowacyjnych biomateriałów do kompleksowej regeneracji tkanki chrzęstnej” 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określający wymagania Zamawiającego oraz ilości – zawiera załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania – Formularz asortymentowo-cenowy, który Wykonawca załącza do oferty. Wykonawca wypełniając wskazane pozycje potwierdza spełnianie wymagań określonych przez Zamawiającego. 3. W przypadku wystąpienia w opisie przedmiotu zamówienia (formularza asortymentowo-cenowego stanowiącego zał. nr 2 do Zapytania) wskazania znaku towarowego, patentu lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty dostarczane przez konkretnego wykonawcę lub wystąpienia wskazania norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych - Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych pod warunkiem, że zaproponowane rozwiązania będą posiadały parametry techniczne, jakościowe, technologiczne itp. nie gorsze niż te, które przedstawiono w opisie przedmiotu zamówienia. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego, dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

Specyfikacja

https://specyfikacjetsg.tai.pl/pl-20/pl20-2021-10931-60429.zip

LINK do SIWZ

http://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/60429

CPV

33.69.63.00

Wymagania

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków zamówienia udzielonego Wykonawcy, będącego rezultatem niniejszego postępowania, w przypadku następujących warunków: a) zmiana wynikać będzie z okoliczności niemożliwej do przewidzenia w momencie udzielania zamówienia, wystąpienia zdarzeń losowych, działania tzw. „siły wyższej” (tj. m.in. działania przyrody, działania władz państwowych), b) zmiana wynikać będzie z nowych regulacji prawnych mających wpływ na zakres udzielonego zamówienia. Warunki, jakie musi spełniać oferent Typ Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności Opis Wykonawca powinien posiadać uprawnienia do prawidłowego wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Warunek ten uważa się za spełniony, jeśli Wykonawca złoży stosowne oświadczenie w przedmiotowym zakresie w treści formularza oferty, stanowiącego załącznik do niniejszego Ogłoszenia. Typ Dodatkowe warunki udziału Opis W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienie, którego dotyczy niniejsze zapytanie ofertowe, nie będzie udzielane podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na: a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, b) posiadanie co najmniej 10 % udziałów lub akcji, c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. Do przedkładanej oferty należy wobec powyższego załączyć podpisane oświadczenie stanowiące załącznik nr 3 do niniejszego zapytania. Zamawiający dokona oceny spełnienia wyżej opisanego warunku udziału Wykonawcy w postępowaniu wg formuły spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia objętego treścią ww. załącznika. Brak oświadczenia lub złożenie oświadczenia niezgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszym zapytaniu ofertowym będzie skutkowało wykluczeniem Wykonawcy z niniejszego postępowania ofertowego. Typ Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń Opis Poprawnie sporządzona i kompletna oferta winna składać się z następujących dokumentów: a) Formularz oferty, wedle wzoru Załącznika nr 1, b) Załącznik nr 2 do Zapytania - Formularz asortymentowo-cenowy c) Oświadczenie Wykonawcy o braku powiązań kapitałowych lub osobowych, wedle wzoru Załącznika nr 3, d) Dokument zawierający szczegółową specyfikację oferowanego produktu spełniającego wymagania co do parametrów ujętych w Załączniku nr 2 Formularz asortymentowo-cenowy. Dokument musi zawierać opis oferowanego produktu najlepiej w postaci MSDS lub karty produktu/karty charakterystyki. e) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji informacji o działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, dopuszcza się złożenie dokumentu w formie wydruku ze strony internetowej), f) Oferta musi być podpisana, w miejscach przeznaczonych na podpis, przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. W przypadku, gdy uprawnienie do reprezentacji nie wynika z przedłożonych wraz z ofertą dokumentów, do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający uprawnienie do reprezentacji Wykonawcy. g) Oferta powinna zawierać cenę podaną w PLN w kwotach brutto i netto. W przypadku podania przez Wykonawcę wartości zamówienia w walucie innej niż PLN, jej wartość zostanie przeliczona w PLN z zastosowaniem kursu wymiany opublikowanym przez Narodowy Bank Polski w Tabeli A, z dnia upływu terminu składania ofert.

Osoba do kontaktu

Marcin Martyniak
+48 504 446 694 marcin.martyniak@biovico.com

Miejsce i termin składania ofert2021-07-29

Sposób składania ofert

Dane adresowe ogłoszeniodawcy: Biovico Sp. z o.o., Hutnicza 15, 81-061 Gdynia, NIP: 5871662741; Osoby do kontaktu: Marcin Martyniak, tel.: +48 504 446 694, e-mail: marcin.martyniak@biovico.com Godzina: 16:00

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji

 

Termin związania ofertą

Oś czasu związana z ogłoszeniem i ofertowaniem: 2021-07-21 - data publikacji, 2021-07-29 - termin składania ofert, - planowany termin podpisania umowy

Składanie ofert wariantowych/częściowych

oferty wariantowe: NIE
oferty częściowe: NIE

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie

kryterium ceny - 100% poprzez kryterium ceny (qc)zostaną przyznane punkty na podstawie ceny netto zadeklarowanej przez wykonawcę w formularzu oferty, wedle wzoru: qc= cmin/coferty x 100. szczegółowy opis kryterium oceny ofert znajduje się w zapytaniu ofertowym, stanowiącym załącznik do ogłoszenia.

Uwagi

Powstaje w kontekście projektu
RPPM.01.01.01-22-0080/16 - "Opracowanie i wdrożenie innowacyjnych biomateriałów do kompleksowej regeneracji tkanki chrzęstnej.”
Zamówienia uzupełniające
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia ponownych zamówień na dostawy wskazane w Zapytaniu ofertowym, będące przedmiotem zamówienia, wybranemu wykonawcy, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, polegających na powtórzeniu podobnych dostaw, niezbędnych do realizacji zadań w ramach Projektu, w wysokości maksymalnej 100 % wartości udzielonego zamówienia.
Warunki zmiany umowy
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków zamówienia udzielonego Wykonawcy, będącego rezultatem niniejszego postępowania, w przypadku następujących warunków: a) zmiana wynikać będzie z okoliczności niemożliwej do przewidzenia w momencie udzielania zamówienia, wystąpienia zdarzeń losowych, działania tzw. „siły wyższej” (tj. m.in. działania przyrody, działania władz państwowych), b) zmiana wynikać będzie z nowych regulacji prawnych mających wpływ na zakres udzielonego zamówienia.
Opis
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników chemicznych do badań: Liofilizowanego lizatu amebocytów skrzypłocza (Limulus polyphemus) do metody kinetycznej turbidimetrycznej – 25 szt. w ramach realizacji projektu pt. „Opracowanie i wdrożenie innowacyjnych biomateriałów do kompleksowej regeneracji tkanki chrzęstnej” 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określający wymagania Zamawiającego oraz ilości – zawiera załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania – Formularz asortymentowo-cenowy, który Wykonawca załącza do oferty. Wykonawca wypełniając wskazane pozycje potwierdza spełnianie wymagań określonych przez Zamawiającego. 3. W przypadku wystąpienia w opisie przedmiotu zamówienia (formularza asortymentowo-cenowego stanowiącego zał. nr 2 do Zapytania) wskazania znaku towarowego, patentu lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty dostarczane przez konkretnego wykonawcę lub wystąpienia wskazania norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych - Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych pod warunkiem, że zaproponowane rozwiązania będą posiadały parametry techniczne, jakościowe, technologiczne itp. nie gorsze niż te, które przedstawiono w opisie przedmiotu zamówienia. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego, dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.


Numer informacji: 2021-10931-60429

Data dodania

2021-07-22