Opracowanie i wdrożenie produkcji piwa bezalkoholowego typu gruit

Branża

Laboratoria:
      sprzęt wyposażenie, aparatura
      szkło laboratoryjne

Forma przetargu

zapytanie o cenę

Dane organizatora

CENTRUM BADAŃ I INNOWACJI PRO-AKADEMIA
95-050 KONSTANTYNÓW ŁÓDZKI
INNOWACYJNA 9/11
Tel. 42 636 12 26
Fax. 42 636 12 59
E-mail proakademia@proakademia.eu
WWW www.proakademia.eu

Województwo

łódzkie

Powiat

Pabianice

Treść zamówienia

Opracowanie i wdrożenie produkcji piwa bezalkoholowego typu gruit

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia

Niniejsze zapytanie ofertowe dotyczące dostawy akcesoriów i odczynników laboratoryjnych - zostało upublicznione zgodnie z zasadą konkurencyjności w ramach realizacji przez Zamawiającego projektu „Opracowanie i wdrożenie produkcji piwa bezalkoholowego typu gruit” I. Przedmiotem zamówienia jest dostawa akcesoriów i odczynników laboratoryjnych (dalej zwane Towarem”) o specyfikacji i w ilościach podanych w poniżej: 1. Pipeta automatyczna (1-10 ml) - 1 szt. Pipeta automatyczna jednokanałowa o zmiennej nastawie w zakresie 1-10 ml, Wyposażona w licznik pokazujący odmierzaną objętość, Ustawiona objętość widoczna w okienku w rękojeści, Ustawienie nastawu za pomocą pokrętła w przycisku pipetowania lub przez obrócenie pokrętła nastawy objętości, Pipeta posiadająca możliwość zablokowania nastawionej objętości, Pipeta wyposażona w system „miękkich” sprężyn obniżająca siłę pipetowania, Pipeta w pełni autoklawowalna, Do pipety dołączona: instrukcja obsługi w języku polskim oraz akcesoria umożliwiające konserwację i kalibrację, Kompatybilna z końcówkami do pipet firmy HTL (posiadanych przez Zamawiającego) Okres gwarancji min.22 miesiące 2. Pipeta automatyczna (30 – 300 µl) - 1 szt. Pipeta automatyczna ośmiokanałowa o zmiennej nastawie w zakresie 30 – 300 µl. Dokładność min. ± 3,0 µl do 1% (dla objętości 300 µl) Precyzja (CV) min. 0,9 µl do 3% (dla objętości 300 µl) Wyposażona w licznik pokazujący odmierzoną objętość. Ustawiona objętość widoczna w okienku w rękojeści. Ustawienie nastawu za pomocą pokrętła w przycisku pipetowania lub przez obrócenie pokrętła nastawy objętości. Pipeta posiadająca możliwość zablokowania nastawionej objętości. Pipeta w pełni autoklawowalna. Dwufunkcyjny przycisk pipetowania – górna część obracająca się swobodnie zapobiega przypadkowym zmianom nastawu objętości Odporna na promieniowanie UV Zapewniająca poprawne pipetowanie mikrokropli Okres gwarancji min. 22 miesiące Do pipety dołączona: instrukcja obsługi w języku polskim oraz akcesoria umożliwiające konserwację i kalibrację 3. Strzykawki do filtrów membranowych - 1000 szt. Z uszczelką tłoka wykonanej z gumy lub innego materiału zapewniającego szczelność. Z podłączeniem typu luer-lock kompatybilnym z filtrami strzykawkowymi wymienionymi w poz. 4 poniżej, Z podziałką, Pojemność nominalna 5 ml. Niesterylne 4. Filtry strzykawkowe z membraną nylonową: - 1000 szt. Wielkości porów 0,45 μm, O średnicy 25 mm, Z podłączeniem typu luer-lock. Niesterylne 5. Łyżeczka dwustronna laboratoryjna: - 2 szt. Wykonana ze stali nierdzewne Długość 200-250 mm, Wymiary samych łyżeczek: 30-40 x 22-29 mm. 6. Wężyk do pomp perystaltycznych - 36 szt. Wężyk tygon do pompy perystaltycznej, do kontaktu z  żywnością, przezroczysty, elastyczny, nietoksyczny. Wykonany z PVC bez DEHP, Z 2 stoperami, uniemożliwiającymi przesuwanie się wężyka na rolkach pompy Średnica  wewnętrzna 2.79 mm +/- 0.1 mm, grubość ścianki 0,86 mm +/-0.1 mm, długość 380 mm +/- 10 mm Wężyk kompatybilny z pompą perystaltyczną Hirschmann rotarus® volume 100 Pompa perystaltyczna Hirschmann rotarus® volume 100 stanowi wyposażenie laboratorium Zamawiającego 7. Wężyk do pomp perystaltycznych - 36 szt. Wężyk tygon do pompy perystaltycznej, do kontaktu z  żywnością, przezroczysty, elastyczny, nietoksyczny Wykonany z silikonu utwardzanego platyną Z 2 stoperami, uniemożliwiającymi przesuwanie się wężyka na rolkach pompy Średnica  wewnętrzna 2.79 mm +/- 0.1 mm, grubość ścianki 0,86 mm +/-0.1 mm, długość 380 mm +/- 10 mm Wężyk kompatybilny z pompą perystaltyczną Hirschmann rotarus® volume 100 Pompa perystaltyczna Hirschmann rotarus® volume 100 stanowi wyposażenie laboratorium Zamawiającego 8. Kolba Erlenmeyera ze szlifem (poj. 250ml): - 12 szt. Wykonana ze szkła borokrzemowego, Szlif - 29/32, W zestawie z kompatybilnym korkiem na szlif Z podziałką 9. Pojemnik szklany - zlewka szklana niska z wylewem 2000 ml: - 5 szt. Wykonana ze szkła borokrzemowego typ 3.3 SIMAX Z podziałką 10. Pojemnik plastikowy – zlewka plastikowa niska z wylewem 100 ml - 5 szt. Autoklawowalna Z podziałką 11. Pojemnik plastikowy – zlewka plastikowa niska z wylewem 250 ml - 5 szt. Autoklawowalna Z podziałką 12. Pojemnik plastikowy – zlewka plastikowa niska z wylewem 1000 ml - 5 szt. Autoklawowalna Z podziałką 13. Pojemnik ze stali nierdzewnej o pojemności 11-12 l - 2 szt. Średnica 30,0 cm +/- 2 cm Wysokość całkowita - 27,0 +/-2 cm Średnica dolna 19,0 +/- 2 cm Materiał wykonania : stal nierdzewna Wyposażone w pokrywkę z ze stali nierdzewnej 14. Pojemnik spożywczy ze stali nierdzewnej o pojemności 9 l - 2 szt. Szerokość całkowita 27,5 cm +/-2 cm Wysokość całkowita 23,5 cm +/-2 cm Materiał wykonania : stal nierdzewna Średnica dolna 19,0 cm +/-2cm Pojemnik dopuszczony do kontaktu z żywnością 15. Filtr do stacji uzdatniania wody - 3 szt. Dokładność filtracji 1 mikron Typ wkładu Standard 10’’ Maksymalna temperatura wody 45° Celsjusza Wydajność 20 l/h Wysokość 10 cali Średnica 2,5 cala Rodzaj wkładu: Mechaniczny i Sedymentacyjny Przeznaczony do mikrofiltracji 16. Aerometr pływakowy do kontroli fermentacji - 5 szt. Przeznaczony do mierzenia temperatury, gęstości oraz aktywności fermentacyjnej piwa Zamknięty w szczelne opakowanie Odporny na ciśnienie do 1 bara Elektroniczny Z pomiarem temperatury Dostosowany do kontaktu z żywnością Odporny na działanie środków dezynfekujących Przeznaczony do zbiorników ciśnieniowych wykonanych z stali nierdzewnej Obudowa PET bezpieczna dla żywności Pokrywka z HDPE z wkładką z pianki dopuszczonej do kontaktu z żywnością Ochrona przed zalaniem przez wodoodporną (min. IP67) obudowę Zakres temperatur: +1°C do +60°C Czujnik ciężaru właściwego: Zakres: 0,980 SG do 1200 SG z dokładnością ±0,006 SG Czujnik temperatury o dokładności ±0,5°C Rozdzielczość: 0,125°C Wyposażony w łączność bezprzewodową Ładowany złączem micro USB Gwarancja min. 22 miesiące 17. Chlorek sodu cz.d.a. - 20 kg W opakowaniach jednostkowych 0,5 - 1 kg Termin przydatności min. 22 miesiące 18. Płyn do mycia powierzchni wodoodpornych - 5 l Bezwonny W opakowaniach jednostkowych 1-5 l Z wykorzystaniem aktywnego tlenu 19. Filtr wstępny do demineralizatora wody - 2 szt. Wkład odżelaziający 10" Usuwający jony żelaza, manganu i siarkowodór Kompatybilny z obudową filtra 10” firmy HYDROLAB posiadaną przez Zamawiającego Wypełniony mieszaniną złóż jonowymiennych II. Towar objęty przedmiotem zamówienia musi być nowy, wolny od wad oraz musi pochodzić z oficjalnego kanału sprzedaży producenta. III. Wykonawca Zobowiązuje się dostarczyć Towar, o którym jest mowa w ust. 1 i 2 powyżej, do siedziby Zamawiającego – 95-050 Konstantynów Łódzki, ul. Innowacyjna 9/11 w oznaczonym terminie realizacji niniejszego zamówienia. IV. Wykonawca wraz z dostawą Towaru, winien dostarczyć komplet standardowej dokumentacji dla użytkownika w formie papierowej i elektronicznej w języku polskim, w tym w szczególności: a. karty gwarancyjne, instrukcje obsługi b. kartę charakterystyki, certyfikat jakości (dot. szczególnie odczynników) c. atest PZH do kontaktu z żywnością (dot. Towarów przeznaczonych do kontaktu z żywnością) (jeśli dotyczy). V. Inne warunki dostawy i odbioru zostały określone we wzorze umowy. TERMIN I WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA Dostawa Towaru do siedziby Zamawiającego nastąpi nie później niż do dnia 29 października 2021 r. Termin związania ofertą: 60 dni od upływu terminu składania ofert. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

Specyfikacja

https://specyfikacjetsg.tai.pl/pl-20/pl20-2021-1788-68572.zip

LINK do SIWZ

http://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/68572

CPV

33.69.65.00, 33.79.30.00, 38.00.00.00

Wymagania

Zamawiający informuje, iż przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w przypadkach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego lub w przypadkach określonych w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” wydanych przez Ministra Rozwoju Warunki, jakie musi spełniać oferent Typ Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń Opis 1. Ofertę stanowi formularz ofertowy zgodny w treści z załącznikiem nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 2. Do formularza ofertowego Wykonawca powinien dołączyć: a. pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający uprawnienie do reprezentacji, jeżeli uprawnienie do reprezentacji osoby podpisującej ofertę nie wynika z dokumentu rejestrowego firmy; b. oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych (załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego); c. parafowany wzór umowy, który stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego; 3. Złożona oferta powinna zostać sporządzona w języku polskim. Zaleca się, aby oferta oraz dokumenty i oświadczenia składane przez Wykonawcę były ponumerowane i, w przypadku oferty składanej w formie pisemnej, trwale spięte/złączone. Oferta powinna być podpisana przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy w miejscach przeznaczonych na podpis. Ponadto, Wykonawca powinien parafować każdą stronę wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego. 4. Ofertę można złożyć w następujący sposób: a. na piśmie osobiście, przesłać pocztą tradycyjną na adres siedziby Zamawiającego b. elektronicznie - pocztą elektroniczną, z zastrzeżeniem poniższych ustępów c. poprzez Bazę Konkurencyjności (https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/) 5. W przypadku ofert składanych w formie pisemnej oferta oraz załączniki do oferty powinny być złożone w oryginale. W przypadku ofert składanych w formie elektronicznej należy przesłać podpisaną ofertę wraz z podpisanymi załącznikami do oferty, wymaganymi niniejszym zapytaniem ofertowym. Do zachowania formy elektronicznej Zamawiający dopuszcza możliwość przesłania skanu podpisanej oferty wraz ze skanem podpisanych załączników do oferty. 6. W razie wyboru formy elektronicznej ofertę należy dostarczyć: a. na adres e-mail osoby do kontaktu wskazany w punkcie I. Termin uważa się za zachowany, jeśli w terminie składania ofert, określonym w pkt.VI.8 zapytania ofertowego, wiadomość zawierająca pełną ofertę wpłynie na serwer pocztowy Zamawiającego w taki sposób, że Zamawiający będzie mógł zapoznać się z jej treścią. lub b. poprzez Bazę Konkurencyjności (https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/) Termin uważa się za zachowany, jeśli w terminie składania ofert, określonym w pkt.VI.8 zapytania ofertowego, pełna oferta wpłynie poprzez bazę w taki sposób, że Zamawiający będzie mógł zapoznać się z jej treścią. cd w zapytaniu ofertowym. Typ Dodatkowe warunki udziału Opis 1. O udzielenie zamówienia nie może ubiegać się podmiot powiązany kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające na: - uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, - posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa, - pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, - pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Osoba do kontaktu

Monika Stojan
501 085 658 zapytania-ofertowe@proakademia.eu

Wymagany termin realizacji zamówienia

Planowany termin podpisania umowy 2021-09-01

Miejsce i termin składania ofert2021-09-20

Sposób składania ofert

Dane adresowe ogłoszeniodawcy: CENTRUM BADAŃ I INNOWACJI PRO-AKADEMIA, Innowacyjna 9/11, 95-050 Konstantynów Łódzki, NIP: 7281919068; Osoby do kontaktu: Monika Stojan, tel.: 501 085 658, e-mail: zapytania-ofertowe@proakademia.eu Godzina: 12:00

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji

 

Termin związania ofertą

Oś czasu związana z ogłoszeniem i ofertowaniem: 2021-09-09 - data publikacji, 2021-09-20 - termin składania ofert, 2021-09-01 - planowany termin podpisania umowy

Składanie ofert wariantowych/częściowych

oferty wariantowe: NIE
oferty częściowe: NIE

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie

oferta oceniana będzie na podstawie kryterium: „cena brutto” – waga 100%. maksymalna liczba punktów do uzyskania w kryterium „cena brutto” wynosi 100 punktów. cd w zapytaniu ofertowym.

Uwagi

Powstaje w kontekście projektu
POIR.04.01.04-00-0099/19 - Opracowanie i wdrożenie produkcji piwa bezalkoholowego typu gruit
Zamówienia uzupełniające
Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających
Warunki zmiany umowy
Zamawiający informuje, iż przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w przypadkach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego lub w przypadkach określonych w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” wydanych przez Ministra Rozwoju
Opis
Niniejsze zapytanie ofertowe dotyczące dostawy akcesoriów i odczynników laboratoryjnych - zostało upublicznione zgodnie z zasadą konkurencyjności w ramach realizacji przez Zamawiającego projektu „Opracowanie i wdrożenie produkcji piwa bezalkoholowego typu gruit” I. Przedmiotem zamówienia jest dostawa akcesoriów i odczynników laboratoryjnych (dalej zwane Towarem”) o specyfikacji i w ilościach podanych w poniżej: 1. Pipeta automatyczna (1-10 ml) - 1 szt. Pipeta automatyczna jednokanałowa o zmiennej nastawie w zakresie 1-10 ml, Wyposażona w licznik pokazujący odmierzaną objętość, Ustawiona objętość widoczna w okienku w rękojeści, Ustawienie nastawu za pomocą pokrętła w przycisku pipetowania lub przez obrócenie pokrętła nastawy objętości, Pipeta posiadająca możliwość zablokowania nastawionej objętości, Pipeta wyposażona w system „miękkich” sprężyn obniżająca siłę pipetowania, Pipeta w pełni autoklawowalna, Do pipety dołączona: instrukcja obsługi w języku polskim oraz akcesoria umożliwiające konserwację i kalibrację, Kompatybilna z końcówkami do pipet firmy HTL (posiadanych przez Zamawiającego) Okres gwarancji min.22 miesiące 2. Pipeta automatyczna (30 – 300 µl) - 1 szt. Pipeta automatyczna ośmiokanałowa o zmiennej nastawie w zakresie 30 – 300 µl. Dokładność min. ± 3,0 µl do 1% (dla objętości 300 µl) Precyzja (CV) min. 0,9 µl do 3% (dla objętości 300 µl) Wyposażona w licznik pokazujący odmierzoną objętość. Ustawiona objętość widoczna w okienku w rękojeści. Ustawienie nastawu za pomocą pokrętła w przycisku pipetowania lub przez obrócenie pokrętła nastawy objętości. Pipeta posiadająca możliwość zablokowania nastawionej objętości. Pipeta w pełni autoklawowalna. Dwufunkcyjny przycisk pipetowania – górna część obracająca się swobodnie zapobiega przypadkowym zmianom nastawu objętości Odporna na promieniowanie UV Zapewniająca poprawne pipetowanie mikrokropli Okres gwarancji min. 22 miesiące Do pipety dołączona: instrukcja obsługi w języku polskim oraz akcesoria umożliwiające konserwację i kalibrację 3. Strzykawki do filtrów membranowych - 1000 szt. Z uszczelką tłoka wykonanej z gumy lub innego materiału zapewniającego szczelność. Z podłączeniem typu luer-lock kompatybilnym z filtrami strzykawkowymi wymienionymi w poz. 4 poniżej, Z podziałką, Pojemność nominalna 5 ml. Niesterylne 4. Filtry strzykawkowe z membraną nylonową: - 1000 szt. Wielkości porów 0,45 μm, O średnicy 25 mm, Z podłączeniem typu luer-lock. Niesterylne 5. Łyżeczka dwustronna laboratoryjna: - 2 szt. Wykonana ze stali nierdzewne Długość 200-250 mm, Wymiary samych łyżeczek: 30-40 x 22-29 mm. 6. Wężyk do pomp perystaltycznych - 36 szt. Wężyk tygon do pompy perystaltycznej, do kontaktu z  żywnością, przezroczysty, elastyczny, nietoksyczny. Wykonany z PVC bez DEHP, Z 2 stoperami, uniemożliwiającymi przesuwanie się wężyka na rolkach pompy Średnica  wewnętrzna 2.79 mm +/- 0.1 mm, grubość ścianki 0,86 mm +/-0.1 mm, długość 380 mm +/- 10 mm Wężyk kompatybilny z pompą perystaltyczną Hirschmann rotarus® volume 100 Pompa perystaltyczna Hirschmann rotarus® volume 100 stanowi wyposażenie laboratorium Zamawiającego 7. Wężyk do pomp perystaltycznych - 36 szt. Wężyk tygon do pompy perystaltycznej, do kontaktu z  żywnością, przezroczysty, elastyczny, nietoksyczny Wykonany z silikonu utwardzanego platyną Z 2 stoperami, uniemożliwiającymi przesuwanie się wężyka na rolkach pompy Średnica  wewnętrzna 2.79 mm +/- 0.1 mm, grubość ścianki 0,86 mm +/-0.1 mm, długość 380 mm +/- 10 mm Wężyk kompatybilny z pompą perystaltyczną Hirschmann rotarus® volume 100 Pompa perystaltyczna Hirschmann rotarus® volume 100 stanowi wyposażenie laboratorium Zamawiającego 8. Kolba Erlenmeyera ze szlifem (poj. 250ml): - 12 szt. Wykonana ze szkła borokrzemowego, Szlif - 29/32, W zestawie z kompatybilnym korkiem na szlif Z podziałką 9. Pojemnik szklany - zlewka szklana niska z wylewem 2000 ml: - 5 szt. Wykonana ze szkła borokrzemowego typ 3.3 SIMAX Z podziałką 10. Pojemnik plastikowy – zlewka plastikowa niska z wylewem 100 ml - 5 szt. Autoklawowalna Z podziałką 11. Pojemnik plastikowy – zlewka plastikowa niska z wylewem 250 ml - 5 szt. Autoklawowalna Z podziałką 12. Pojemnik plastikowy – zlewka plastikowa niska z wylewem 1000 ml - 5 szt. Autoklawowalna Z podziałką 13. Pojemnik ze stali nierdzewnej o pojemności 11-12 l - 2 szt. Średnica 30,0 cm +/- 2 cm Wysokość całkowita - 27,0 +/-2 cm Średnica dolna 19,0 +/- 2 cm Materiał wykonania : stal nierdzewna Wyposażone w pokrywkę z ze stali nierdzewnej 14. Pojemnik spożywczy ze stali nierdzewnej o pojemności 9 l - 2 szt. Szerokość całkowita 27,5 cm +/-2 cm Wysokość całkowita 23,5 cm +/-2 cm Materiał wykonania : stal nierdzewna Średnica dolna 19,0 cm +/-2cm Pojemnik dopuszczony do kontaktu z żywnością 15. Filtr do stacji uzdatniania wody - 3 szt. Dokładność filtracji 1 mikron Typ wkładu Standard 10’’ Maksymalna temperatura wody 45° Celsjusza Wydajność 20 l/h Wysokość 10 cali Średnica 2,5 cala Rodzaj wkładu: Mechaniczny i Sedymentacyjny Przeznaczony do mikrofiltracji 16. Aerometr pływakowy do kontroli fermentacji - 5 szt. Przeznaczony do mierzenia temperatury, gęstości oraz aktywności fermentacyjnej piwa Zamknięty w szczelne opakowanie Odporny na ciśnienie do 1 bara Elektroniczny Z pomiarem temperatury Dostosowany do kontaktu z żywnością Odporny na działanie środków dezynfekujących Przeznaczony do zbiorników ciśnieniowych wykonanych z stali nierdzewnej Obudowa PET bezpieczna dla żywności Pokrywka z HDPE z wkładką z pianki dopuszczonej do kontaktu z żywnością Ochrona przed zalaniem przez wodoodporną (min. IP67) obudowę Zakres temperatur: +1°C do +60°C Czujnik ciężaru właściwego: Zakres: 0,980 SG do 1200 SG z dokładnością ±0,006 SG Czujnik temperatury o dokładności ±0,5°C Rozdzielczość: 0,125°C Wyposażony w łączność bezprzewodową Ładowany złączem micro USB Gwarancja min. 22 miesiące 17. Chlorek sodu cz.d.a. - 20 kg W opakowaniach jednostkowych 0,5 - 1 kg Termin przydatności min. 22 miesiące 18. Płyn do mycia powierzchni wodoodpornych - 5 l Bezwonny W opakowaniach jednostkowych 1-5 l Z wykorzystaniem aktywnego tlenu 19. Filtr wstępny do demineralizatora wody - 2 szt. Wkład odżelaziający 10" Usuwający jony żelaza, manganu i siarkowodór Kompatybilny z obudową filtra 10” firmy HYDROLAB posiadaną przez Zamawiającego Wypełniony mieszaniną złóż jonowymiennych II. Towar objęty przedmiotem zamówienia musi być nowy, wolny od wad oraz musi pochodzić z oficjalnego kanału sprzedaży producenta. III. Wykonawca Zobowiązuje się dostarczyć Towar, o którym jest mowa w ust. 1 i 2 powyżej, do siedziby Zamawiającego – 95-050 Konstantynów Łódzki, ul. Innowacyjna 9/11 w oznaczonym terminie realizacji niniejszego zamówienia. IV. Wykonawca wraz z dostawą Towaru, winien dostarczyć komplet standardowej dokumentacji dla użytkownika w formie papierowej i elektronicznej w języku polskim, w tym w szczególności: a. karty gwarancyjne, instrukcje obsługi b. kartę charakterystyki, certyfikat jakości (dot. szczególnie odczynników) c. atest PZH do kontaktu z żywnością (dot. Towarów przeznaczonych do kontaktu z żywnością) (jeśli dotyczy). V. Inne warunki dostawy i odbioru zostały określone we wzorze umowy. TERMIN I WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA Dostawa Towaru do siedziby Zamawiającego nastąpi nie później niż do dnia 29 października 2021 r. Termin związania ofertą: 60 dni od upływu terminu składania ofert. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.


Numer informacji: 2021-1788-68572

Data dodania

2021-09-09