Opracowanie innowacyjnego aglomeratu energetycznego w postaci peletu wraz z demonstracyjną infrastrukturą produkcyjną oraz projektem optymalnego paleniska

Branża

Laboratoria:
      sprzęt wyposażenie, aparatura

Forma przetargu

zapytanie o cenę

Dane organizatora

DOMAT CONSULTING SP. Z O.O.
26-026 BRZEZINY
CHĘCIŃSKA 176A
Tel. 885 523 134
E-mail m.rozek@domatconsulting.pl
WWW domatconsulting.pl/

Województwo

świętokrzyskie

Powiat

Kielce

Treść zamówienia

"Opracowanie innowacyjnego aglomeratu energetycznego w postaci peletu wraz z demonstracyjną infrastrukturą produkcyjną oraz projektem optymalnego paleniska"

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia

"Opracowanie innowacyjnego aglomeratu energetycznego w postaci peletu wraz z demonstracyjną infrastrukturą produkcyjną oraz projektem optymalnego paleniska"Usługa wynajmu mobilnej aparatury pomiarowej/badawczej wraz z pojazdem, przystosowanym do poboru i transportu próbek. Przedmiot najmu ma służyć dokonywaniu pomiarów i badania próbek odpadów komunalnych. Kompletna aparatura powinna obejmować co najmniej następujące elementy: 1. Samochód przystosowany do poboru i transportu próbek: a) Rocznik nie starszy niż rok 2005 b) Ważne badania techniczne pojazdu przez cały okres najmu c) Dopuszczony do prowadzenia przez osobę z prawem jazdy kategorii B d) Przystosowany do przewożenia próbek paliw stałych 2. Kamera termowizyjna: a) Rozdzielczość wyświetlacza: min. 320 x 240 px b) Zakres pomiarowy temperatury : od min. -10 do min. +200 °C c) Interfejs: USB oraz Bluetooth 3. Higrometr /Termohigrometr: a) Funkcje: • Pomiar wilgotności drewna/innego materiału (w tym odpadów komunalnych) oraz wilgotności powietrza i jego temperatury • Pomiar na podczerwień • Możliwość pomiaru za pomocą czujnika wkłuwanego • Podświetlany wyświetlacz b) Dokładność pomiaru wilgotności: min. 3% c) Zakres pomiaru wilgotności: od min.3% do min. 70% d) Temperatura maksymalna: min. do +100 °C Temperatura minimalna: min. od -10 °C 4. Pirometr: a) Dokładność podstawowa (+/-) °C: min. 5 °C Temperatura maksymalna: min: do +200 °C Temperatura minimalna: min od 0 °C b) Funkcje: • Typ pomiaru: podczerwień • Wbudowany wskaźnik laserowy 5. Waga techniczna: a) Funkcje: • Wyświetlacz LCD • Interfejs USB • Szalka - format A4 b) Obciążenie max: min. 10 kg c) Działka odczytowa: 0,5 kg d) Temperatury pracy: od min. 0°C 6. Suszarka laboratoryjna: a) Pojemność komory roboczej: min 20 dm3 b) Regulacja temperatury: do min. 100 0°C c) Funkcje: • Mieszalnik/automatyczne mieszanie powietrza. 7. Zestaw do poboru próbek: Zestaw pojemników i/lub aparatury służącej do poboru próbek odpadów komunalnych, osadów ściekowych oraz biomasy.

Specyfikacja

https://tender-attachments.com/pl-20/pl20-2021-1540-53118.zip

LINK do SIWZ

http://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/53118

CPV

38.00.00.00, 98.39.00.00

Wymagania

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany umowy zawartej z wybranym w toku postępowania Oferentem, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia: 1. Termin lub zakres realizacji zamówienia może ulec zmianie w następujących sytuacjach: a) W przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy, na jego uzasadniony wniosek, pod warunkiem, że zmiana ta wynika z okoliczności, których Wykonawca nie mógł przewidzieć na etapie składania oferty i nie jest przez niego zawiniona; b) Wystąpienia okoliczności zależnych od Zamawiającego wpływających negatywnie na termin zakończenia realizacji Przedmiotu Umowy; c) Opóźnień Zamawiającego w zakresie dokonania odbioru końcowego; d) Konieczności wprowadzenia zmian w przedmiocie umowy na skutek okoliczności, których Zamawiający nie mógł obiektywnie przewidzieć w chwili zawarcia umowy o czas niezbędny do wprowadzenia tych zmian; e) Konieczności wprowadzenia zmian w zakresie okresu realizacji Projektu i poszczególnych etapów Projektu wynikających z okoliczności, których Zamawiający nie mógł obiektywnie przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 2. Wynagrodzenie Wykonawcy określone w umowie może ulec zmianom wyłącznie w przypadku zmiany obowiązujących stawek podatkowych wpływających na wysokość kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku zapłaconego przez Wykonawcę. 3. Zamawiający zastrzega sobie również możliwość zmiany w przypadku: a) zmiany w obowiązujących przepisach prawa, mającej wpływ na przedmiot i warunki umowy oraz zmiana sytuacji prawnej lub faktycznej Wykonawcy i/lub Zamawiającego skutkująca niemożliwością realizacji przedmiotu umowy; b) powstania nadzwyczajnych okoliczności będących „siłą wyższą” skutkujących niemożliwością realizacji przedmiotu umowy lub grożących rażącą stratą, których Strony nie przewidziały przy zawarciu umowy – jako siłę wyższą rozumie się wydarzenia i okoliczności nadzwyczajne, nieprzewidywalne, niezależne od woli którejkolwiek ze Stron umowy; c) powstania nadzwyczajnych okoliczności niebędących „siłą wyższą”, grożących rażącą stratą, których Strony nie przewidziały przy zawarciu umowy; d) W przypadku otrzymania decyzji od Instytucji Zarządzającej realizowanym projektem zawierającej zmiany zakresu zadań, terminów realizacji czy też ustalającej dodatkowe postanowienia, do których Zamawiający zostanie zobowiązany. 4. Dopuszcza się również zmiany w zakresie oczywistych omyłek pisarskich oraz zmiany nieistotne dla postępowania. Warunki, jakie musi spełniać oferent Typ Potencjał techniczny Opis Oferent winien dysponować urządzeniem, umożliwiającym wykonanie badania morfologii odpadów, co potwierdzi oświadczeniem o jego posiadaniu, wraz z dołączeniem zdjęć poglądowych. Typ Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń Opis Wraz z ofertą należy złożyć: 1. Oświadczenie o braku powiązań 2. Dokumentację fotograficzną proponowanych urządzeń i pojazdu Typ Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności Opis Wykluczenia z udziału: 1. Wykluczeniu w postępowaniu podlegają Oferenci/Wykonawcy powiązani kapitałowo i osobowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Oferentem/Wykonawcą, polegające w szczególności na: > uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, > posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, > pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, > pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli – każdy z oferentów powinien złożyć oświadczenie o treści zgodnej z załącznikiem do oferty Oferty wykluczonych wykonawców zostaną odrzucone.

Osoba do kontaktu

Mikołaj Pasek
881208751 m.pasek@domatconsulting.pl

Wymagany termin realizacji zamówienia

Planowany termin podpisania umowy 2021-06-01

Miejsce i termin składania ofert2021-06-18

Sposób składania ofert

Dane adresowe ogłoszeniodawcy: Domat Consulting Sp. z o.o., Olszewskiego 20, 25-663 Kielce, NIP: 7010523134; Osoby do kontaktu: Mikołaj Pasek, tel.: 881208751, e-mail: m.pasek@domatconsulting.pl Godzina: 15:00

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji

 

Termin związania ofertą

Oś czasu związana z ogłoszeniem i ofertowaniem: 2021-06-10 - data publikacji, 2021-06-18 - termin składania ofert, 2021-06-01 - planowany termin podpisania umowy

Składanie ofert wariantowych/częściowych

oferty wariantowe: NIE
oferty częściowe: NIE

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie

cena brutto za miesiąc najmu (oznacza to cenę całkowitą brutto za miesiąc wynajmu na podstawie umowy najmu wyrażoną w pln) - waga 100% (max 100 pkt.) wg wzoru: najniższa cena brutto wśród wszystkich ofert ---------------------------------------------------------------∗ 100 cena brutto badanej oferty

Uwagi

Powstaje w kontekście projektu
POIR.01.01.01-00-0641/18 - "Opracowanie innowacyjnego aglomeratu energetycznego w postaci peletu wraz z demonstracyjną infrastrukturą produkcyjną oraz projektem optymalnego paleniska"
Zamówienia uzupełniające
Dopuszcza się zamówienie uzupełniające w niezmienionym zakresie przedmiotu ogłoszenia i w oparciu o niezmienione warunki ustalone w umowie.
Warunki zmiany umowy
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany umowy zawartej z wybranym w toku postępowania Oferentem, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia: 1. Termin lub zakres realizacji zamówienia może ulec zmianie w następujących sytuacjach: a) W przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy, na jego uzasadniony wniosek, pod warunkiem, że zmiana ta wynika z okoliczności, których Wykonawca nie mógł przewidzieć na etapie składania oferty i nie jest przez niego zawiniona; b) Wystąpienia okoliczności zależnych od Zamawiającego wpływających negatywnie na termin zakończenia realizacji Przedmiotu Umowy; c) Opóźnień Zamawiającego w zakresie dokonania odbioru końcowego; d) Konieczności wprowadzenia zmian w przedmiocie umowy na skutek okoliczności, których Zamawiający nie mógł obiektywnie przewidzieć w chwili zawarcia umowy o czas niezbędny do wprowadzenia tych zmian; e) Konieczności wprowadzenia zmian w zakresie okresu realizacji Projektu i poszczególnych etapów Projektu wynikających z okoliczności, których Zamawiający nie mógł obiektywnie przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 2. Wynagrodzenie Wykonawcy określone w umowie może ulec zmianom wyłącznie w przypadku zmiany obowiązujących stawek podatkowych wpływających na wysokość kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku zapłaconego przez Wykonawcę. 3. Zamawiający zastrzega sobie również możliwość zmiany w przypadku: a) zmiany w obowiązujących przepisach prawa, mającej wpływ na przedmiot i warunki umowy oraz zmiana sytuacji prawnej lub faktycznej Wykonawcy i/lub Zamawiającego skutkująca niemożliwością realizacji przedmiotu umowy; b) powstania nadzwyczajnych okoliczności będących „siłą wyższą” skutkujących niemożliwością realizacji przedmiotu umowy lub grożących rażącą stratą, których Strony nie przewidziały przy zawarciu umowy – jako siłę wyższą rozumie się wydarzenia i okoliczności nadzwyczajne, nieprzewidywalne, niezależne od woli którejkolwiek ze Stron umowy; c) powstania nadzwyczajnych okoliczności niebędących „siłą wyższą”, grożących rażącą stratą, których Strony nie przewidziały przy zawarciu umowy; d) W przypadku otrzymania decyzji od Instytucji Zarządzającej realizowanym projektem zawierającej zmiany zakresu zadań, terminów realizacji czy też ustalającej dodatkowe postanowienia, do których Zamawiający zostanie zobowiązany. 4. Dopuszcza się również zmiany w zakresie oczywistych omyłek pisarskich oraz zmiany nieistotne dla postępowania.
Opis
Usługa wynajmu mobilnej aparatury pomiarowej/badawczej wraz z pojazdem, przystosowanym do poboru i transportu próbek. Przedmiot najmu ma służyć dokonywaniu pomiarów i badania próbek odpadów komunalnych. Kompletna aparatura powinna obejmować co najmniej następujące elementy: 1. Samochód przystosowany do poboru i transportu próbek: a) Rocznik nie starszy niż rok 2005 b) Ważne badania techniczne pojazdu przez cały okres najmu c) Dopuszczony do prowadzenia przez osobę z prawem jazdy kategorii B d) Przystosowany do przewożenia próbek paliw stałych 2. Kamera termowizyjna: a) Rozdzielczość wyświetlacza: min. 320 x 240 px b) Zakres pomiarowy temperatury : od min. -10 do min. +200 °C c) Interfejs: USB oraz Bluetooth 3. Higrometr /Termohigrometr: a) Funkcje: • Pomiar wilgotności drewna/innego materiału (w tym odpadów komunalnych) oraz wilgotności powietrza i jego temperatury • Pomiar na podczerwień • Możliwość pomiaru za pomocą czujnika wkłuwanego • Podświetlany wyświetlacz b) Dokładność pomiaru wilgotności: min. 3% c) Zakres pomiaru wilgotności: od min.3% do min. 70% d) Temperatura maksymalna: min. do +100 °C Temperatura minimalna: min. od -10 °C 4. Pirometr: a) Dokładność podstawowa (+/-) °C: min. 5 °C Temperatura maksymalna: min: do +200 °C Temperatura minimalna: min od 0 °C b) Funkcje: • Typ pomiaru: podczerwień • Wbudowany wskaźnik laserowy 5. Waga techniczna: a) Funkcje: • Wyświetlacz LCD • Interfejs USB • Szalka - format A4 b) Obciążenie max: min. 10 kg c) Działka odczytowa: 0,5 kg d) Temperatury pracy: od min. 0°C 6. Suszarka laboratoryjna: a) Pojemność komory roboczej: min 20 dm3 b) Regulacja temperatury: do min. 100 0°C c) Funkcje: • Mieszalnik/automatyczne mieszanie powietrza. 7. Zestaw do poboru próbek: Zestaw pojemników i/lub aparatury służącej do poboru próbek odpadów komunalnych, osadów ściekowych oraz biomasy.


Numer informacji: 2021-1540-53118

Data dodania

2021-06-10