Opracowanie innowacyjnej technologii produkcji materiałów powlekanych

Branża

Laboratoria:
      sprzęt wyposażenie, aparatura

Forma przetargu

zapytanie o cenę

Dane organizatora

SANWIL POLSKA SP. Z O.O.
37-700 PRZEMYŚL
LWOWSKA 52
Tel. 16 676 15 00
Fax. 16 676 16 02
E-mail sanwil@sanwil.com
WWW www.sanwil.com

Województwo

podkarpackie

Powiat

Przemyśl

Treść zamówienia

Opracowanie innowacyjnej technologii produkcji materiałów powlekanych o zwiększonym udziale składników pochodzenia naturalnego NCM (Natural Coated Materials).

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia

Opracowanie innowacyjnej technologii produkcji materiałów powlekanych o zwiększonym udziale składników pochodzenia naturalnego NCM (Natural Coated Materials).Przedmiotem zamówienia jest zakup fabrycznie nowego: Mieszadła mechanicznego z wyposażeniem – 1 szt. Specyfikacja/ minimalne parametry: Mieszadło: - maksymalna objętość cieczy 100L - maksymalna lepkość cieczy 250 000mPas - zakres prędkości 10 – 2000rpm - maksymalny moment obrotowy 400Ncm - statyw oraz złączki do mieszadła - końcówki mieszające (typu Visco Jet lub równoważne do szerokości naczyń: 80mm-150mm (1szt.), Visco Jet Crack lub równoważne do szerokości naczyń: 115mm-200mm (1 szt.) i 170mm-300mm (1 szt.), pręty mieszające z końcówką sztywną (1 szt.), krzyżową (1 szt.), motylkową (1 szt.), łopatkową (1 szt.), śrubową (1szt.) oraz kotwicową (1 szt.)) Wykonawca zobowiązany jest do dołączenia do oferty kart katalogowych oferowanego urządzenia i wymaganego wyposażenia lub dokumentów równoważnych. Nazwa i kod określony przez Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38540000-2 – Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa Jeśli w opisie przedmiotu zamówienia występują: nazwy konkretnego producenta, nazwy technologii, nazwy konkretnego produktu, normy jakościowe, patenty, znaki towarowe, typy, standardy należy to traktować jedynie jako pomoc w opisie przedmiotu zamówienia. W każdym przypadku dopuszczalne są produkty równoważne pod względem konstrukcji, materiałów, funkcjonalności, jakości. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia wskazano jakikolwiek znak towarowy, patent czy pochodzenie - należy przyjąć, że wskazane patenty, znaki towarowe, pochodzenie określają parametry techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, co oznacza, że Zamawiający dopuszcza złożenie ofert w tej części przedmiotu zamówienia o równoważnych parametrach technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych. Obowiązek wykazania równoważności spoczywa na Wykonawcy, który w przypadku oferowania rozwiązań równoważnych powinien dołączyć do oferty specyfikacje techniczne, karty katalogowe, instrukcje lub inne dokumenty zawierające dane techniczne elementów równoważnych. W razie wątpliwości co do równoważności poszczególnych elementów, Zamawiający wezwie Wykonawcę do złożenia dodatkowych wyjaśnień lub dokumentów.

Specyfikacja

https://specyfikacjetsg.tai.pl/pl-20/pl20-2021-2944-68571.zip

LINK do SIWZ

http://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/68571

CPV

38.54.00.00

Wymagania

Szczegóły w załączniku. Warunki, jakie musi spełniać oferent

Osoba do kontaktu

Małgorzata Chrobak
782 989 027 mchrobak@sanwil.com

Wymagany termin realizacji zamówienia

Planowany termin podpisania umowy 2021-09-01

Miejsce i termin składania ofert2021-09-17

Sposób składania ofert

Dane adresowe ogłoszeniodawcy: SANWIL POLSKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Lwowska 52, 37-700 Przemyśl, NIP: 7952456840; Osoby do kontaktu: Agnieszka Rachwał, tel.: 781 989 011, e-mail: arachwal@sanwil.com Godzina: 23:59

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji

 

Termin związania ofertą

Oś czasu związana z ogłoszeniem i ofertowaniem: 2021-09-09 - data publikacji, 2021-09-17 - termin składania ofert, 2021-09-01 - planowany termin podpisania umowy

Składanie ofert wariantowych/częściowych

oferty wariantowe: NIE
oferty częściowe: NIE

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie

cena brutto – waga punktowa 100 pkt. (100%) najniższa wartość oferty brutto wśród otrzymanych ofert, ------------------------------------------------------------------------------ x 100 wartość brutto wskazana w badanej ofercie

Uwagi

Powstaje w kontekście projektu
POIR.01.01.01-00-1911/20 - Opracowanie innowacyjnej technologii produkcji materiałów powlekanych o zwiększonym udziale składników pochodzenia naturalnego NCM (Natural Coated Materials).
Zamówienia uzupełniające
null
Warunki zmiany umowy
Szczegóły w załączniku.
Opis
Przedmiotem zamówienia jest zakup fabrycznie nowego: Mieszadła mechanicznego z wyposażeniem – 1 szt. Specyfikacja/ minimalne parametry: Mieszadło: - maksymalna objętość cieczy 100L - maksymalna lepkość cieczy 250 000mPas - zakres prędkości 10 – 2000rpm - maksymalny moment obrotowy 400Ncm - statyw oraz złączki do mieszadła - końcówki mieszające (typu Visco Jet lub równoważne do szerokości naczyń: 80mm-150mm (1szt.), Visco Jet Crack lub równoważne do szerokości naczyń: 115mm-200mm (1 szt.) i 170mm-300mm (1 szt.), pręty mieszające z końcówką sztywną (1 szt.), krzyżową (1 szt.), motylkową (1 szt.), łopatkową (1 szt.), śrubową (1szt.) oraz kotwicową (1 szt.)) Wykonawca zobowiązany jest do dołączenia do oferty kart katalogowych oferowanego urządzenia i wymaganego wyposażenia lub dokumentów równoważnych. Nazwa i kod określony przez Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38540000-2 – Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa Jeśli w opisie przedmiotu zamówienia występują: nazwy konkretnego producenta, nazwy technologii, nazwy konkretnego produktu, normy jakościowe, patenty, znaki towarowe, typy, standardy należy to traktować jedynie jako pomoc w opisie przedmiotu zamówienia. W każdym przypadku dopuszczalne są produkty równoważne pod względem konstrukcji, materiałów, funkcjonalności, jakości. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia wskazano jakikolwiek znak towarowy, patent czy pochodzenie - należy przyjąć, że wskazane patenty, znaki towarowe, pochodzenie określają parametry techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, co oznacza, że Zamawiający dopuszcza złożenie ofert w tej części przedmiotu zamówienia o równoważnych parametrach technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych. Obowiązek wykazania równoważności spoczywa na Wykonawcy, który w przypadku oferowania rozwiązań równoważnych powinien dołączyć do oferty specyfikacje techniczne, karty katalogowe, instrukcje lub inne dokumenty zawierające dane techniczne elementów równoważnych. W razie wątpliwości co do równoważności poszczególnych elementów, Zamawiający wezwie Wykonawcę do złożenia dodatkowych wyjaśnień lub dokumentów.


Numer informacji: 2021-2944-68571

Data dodania

2021-09-09