Opracowanie innowacyjnych mieszanek klejowych do szerokiego spektrum zastosowań w przemyśle drzewnym

Branża

Laboratoria:
      sprzęt wyposażenie, aparatura

Forma przetargu

zapytanie o cenę

Dane organizatora

PHU PROMA MARCIN KOWALSKI
77-400 ZŁOTÓW
CHOJNICKA 5
Tel. kom. 506 158 918
Fax. 67 263 41 61
E-mail biuro@phuproma.com.pl

Województwo

wielkopolskie

Powiat

Złotów

Treść zamówienia

Opracowanie innowacyjnych mieszanek klejowych do szerokiego spektrum zastosowań w przemyśle drzewnym

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia

Opracowanie innowacyjnych mieszanek klejowych do szerokiego spektrum zastosowań w przemyśle drzewnymZapytanie nr 9-Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia laboratorium na potrzeby realizacji projektu, realizowanego przez Zamawiającego, w podanych niżej ilościach i parametrach (równych bądź równoważnych) min.: Nazwa Ilość [szt.] Termohigrometr 4 Lejek PP z krótką, szeroką nóżką do produktów sypkich 10 Lejek szklany 85/9/85 3 Lejek szklany 100/12/100 2 Lejek PP 81/11/70 3 Lejek PP 100/11/82 2 Szczotka do mycia zlewek 2 Szczotka do mycia pipet szklanych o poj. 5 i 10 mL 2 Szczotka do mycia cylindrów 250 mL, 100 mL 2 Mieszadełko magnetyczne PTFE 40 [mm] 10 Pręt do wyjmowania mieszadełek magnetycznych dł. 300 mm 2 Korki do kolb ze szlifem 29/32 10 Szkiełko zegarkowe 40 [mm] 10 Oczomyjka montowana na blacie 2 Butelka do biurety automatycznej 2000 mL z szkła oranżowego 1 Kolba miarowa o pojemności 1 L , klasy A 2 Kolba miarowa o pojemności 25 mL, klasy A 7 Kolba miarowa o pojemności 50 mL, klasy A 7 Kolba miarowa o pojemności 100 mL, klasy A 7 Kolba miarowa o pojemności 250 mL, klasy A 4 Kolba stożkowa Erlenmayera o pojemności 250 ml 10 Myjka ultradźwiękowa 6,5 L 1 Buteleczki do GC-MS 2 mL z nakrętkami 1000

Specyfikacja

https://tender-attachments.com/pl-20/pl20-2021-21187-44719.zip

LINK do SIWZ

http://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/44719

CPV

38.00.00.00, 38.43.70.00

Wymagania

Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień zawartej umowy z wybranym Wykonawcą w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. 2. Dopuszczalne zakres zmian obejmuje: a) zmiany wynikające z przepisów prawa mających wpływ na realizację umowy; b) zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia z uzasadnionych, niezależnych od Wykonawcy przyczyn; c) zmiany organizacyjne polegające na aktualizacji nazwy, adresu siedziby, formy prawnej Wykonawcy, zmianie osób kierujących wykonywaniem przedmiotu zamówienia, podwykonawców i innych podmiotów współpracujących przy realizacji zamówienia pod warunkiem, że ich uprawnienia, potencjał ekonomiczny, wykonawczy i doświadczenie nie są gorsze od tych, jakie posiadają podmioty zamieniane. Zmiany te mogą nastąpić z przyczyn organizacyjnych pod warunkiem, że podwykonawcy i inne podmioty spełniają wszystkie wymogi wynikające z zapytania ofertowego i złożonej oferty; d) zmiany wysokości wynagrodzenia w przypadku zmiany urzędowej stawki podatku VAT; e) zmiany wysokości wynagrodzenia w przypadku zmiany kursu – przedmiot zamówienia został wyceniony w walucie obcej; f) zmiany zapisów umowy na skutek wystąpienia siły wyższej w zakresie wymaganym przez sytuację. 2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia do umowy z Wykonawcą dokonywane będą w formie pisemnej, pod rygorem nieważności. Warunki, jakie musi spełniać oferent Typ Osoby zdolne do wykonania zamówienia Opis Zapytanie ofertowe skierowane jest do podmiotów czynnie prowadzących działalność gospodarczą tj. osób fizycznych, bądź osób prawnych prowadzących działalność gospodarczą (weryfikowane poprzez wpis do właściwego rejestru przedsiębiorstw) bądź jednostek posiadających zdolność prawną do wykonania przedmiotu zamówienia. Typ Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń Opis 1. Formularz ofertowy 2. Oświadczenie o braku powiązań 3. Oświadczenie o zdolności oferenta do wykonania zamówienia Typ Dodatkowe warunki udziału Opis Z postępowania wykluczone są podmioty powiązane z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Zamawiający w celu potwierdzenia spełnienia w/w warunków wymaga przedłożenia oświadczenia stanowiącego Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

Osoba do kontaktu

Marcin Kowalski
506-158-918 marcin.kowalski@phuproma.com.pl

Wymagany termin realizacji zamówienia

Planowany termin podpisania umowy 2021-05-01

Miejsce i termin składania ofert2021-05-04

Sposób składania ofert

Dane adresowe ogłoszeniodawcy: PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE PROMA MARCIN KOWALSKI, Chojnicka 5, 77-400 Złotów, NIP: 7671537860; Osoby do kontaktu: Marcin Kowalski, tel.: 506-158-918, e-mail: marcin.kowalski@phuproma.com.pl Godzina: 12:00

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji

 

Termin związania ofertą

Oś czasu związana z ogłoszeniem i ofertowaniem: 2021-04-23 - data publikacji, 2021-05-04 - termin składania ofert, 2021-05-01 - planowany termin podpisania umowy

Składanie ofert wariantowych/częściowych

oferty wariantowe: NIE
oferty częściowe: NIE

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie

kryterium - cena – za cenę punkty przydzielane będą następująco (max. 100 punktów): k1 = c n x waga/ c r k 1 – otrzymane punkty c n – łączna cena netto oferty najkorzystniejszej (najniższa z o oferowanych)

Uwagi

Powstaje w kontekście projektu
POIR.01.01.01-00-0823/20 - Opracowanie innowacyjnych mieszanek klejowych do szerokiego spektrum zastosowań w przemyśle drzewnym
Zamówienia uzupełniające
Nie dotyczy
Warunki zmiany umowy
Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień zawartej umowy z wybranym Wykonawcą w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. 2. Dopuszczalne zakres zmian obejmuje: a) zmiany wynikające z przepisów prawa mających wpływ na realizację umowy; b) zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia z uzasadnionych, niezależnych od Wykonawcy przyczyn; c) zmiany organizacyjne polegające na aktualizacji nazwy, adresu siedziby, formy prawnej Wykonawcy, zmianie osób kierujących wykonywaniem przedmiotu zamówienia, podwykonawców i innych podmiotów współpracujących przy realizacji zamówienia pod warunkiem, że ich uprawnienia, potencjał ekonomiczny, wykonawczy i doświadczenie nie są gorsze od tych, jakie posiadają podmioty zamieniane. Zmiany te mogą nastąpić z przyczyn organizacyjnych pod warunkiem, że podwykonawcy i inne podmioty spełniają wszystkie wymogi wynikające z zapytania ofertowego i złożonej oferty; d) zmiany wysokości wynagrodzenia w przypadku zmiany urzędowej stawki podatku VAT; e) zmiany wysokości wynagrodzenia w przypadku zmiany kursu – przedmiot zamówienia został wyceniony w walucie obcej; f) zmiany zapisów umowy na skutek wystąpienia siły wyższej w zakresie wymaganym przez sytuację. 2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia do umowy z Wykonawcą dokonywane będą w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.
Opis
Zapytanie nr 9-Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia laboratorium na potrzeby realizacji projektu, realizowanego przez Zamawiającego, w podanych niżej ilościach i parametrach (równych bądź równoważnych) min.: Nazwa Ilość [szt.] Termohigrometr 4 Lejek PP z krótką, szeroką nóżką do produktów sypkich 10 Lejek szklany 85/9/85 3 Lejek szklany 100/12/100 2 Lejek PP 81/11/70 3 Lejek PP 100/11/82 2 Szczotka do mycia zlewek 2 Szczotka do mycia pipet szklanych o poj. 5 i 10 mL 2 Szczotka do mycia cylindrów 250 mL, 100 mL 2 Mieszadełko magnetyczne PTFE 40 [mm] 10 Pręt do wyjmowania mieszadełek magnetycznych dł. 300 mm 2 Korki do kolb ze szlifem 29/32 10 Szkiełko zegarkowe 40 [mm] 10 Oczomyjka montowana na blacie 2 Butelka do biurety automatycznej 2000 mL z szkła oranżowego 1 Kolba miarowa o pojemności 1 L , klasy A 2 Kolba miarowa o pojemności 25 mL, klasy A 7 Kolba miarowa o pojemności 50 mL, klasy A 7 Kolba miarowa o pojemności 100 mL, klasy A 7 Kolba miarowa o pojemności 250 mL, klasy A 4 Kolba stożkowa Erlenmayera o pojemności 250 ml 10 Myjka ultradźwiękowa 6,5 L 1 Buteleczki do GC-MS 2 mL z nakrętkami 1000


Numer informacji: 2021-21187-44719