OptiLaserClean - optymalizacja laserowego czyszczenia wałków rastrowych w branży poligraficznej

 

Branża

Laboratoria:
      sprzęt wyposażenie, aparatura

Forma przetargu

zapytanie o cenę

Dane organizatora

NATURAL FIBERS ADVANCED TECHNOLOGIES
93-322 ŁÓDŹ
BŁĘKITNA 42A
Tel. kom. 505 831 680
E-mail kazimierzprzybysz@interia.pl
WWW nfat.pl

Województwo

łódzkie

Powiat

Łódź

Treść zamówienia

OptiLaserClean - optymalizacja laserowego czyszczenia wałków rastrowych w branży poligraficznej

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia

OptiLaserClean - optymalizacja laserowego czyszczenia wałków rastrowych w branży poligraficznejCzujnik XRF (element pomiarowy wykorzystujący technologię XRF) stanowiący element prototypowego układu oceny stanu wałka rastrowego przed i po czyszczeniu laserowym. Umożliwiający ocenę składu pierwiastkowego powierzchni wałka i detekcję uszkodzenia powierzchni wałka. Wersja stanowiąca samodzielny czujnik do zamontowania w układzie zewnętrznym. Czujnik ma posłużyć do wytworzenia układu do pomiar składu pierwiastkowego powierzchni cylindrów rastrowych przed i po procesie czyszczenia, co pozwoli na detekcje uszkodzenia powierzchni cylindrów rastrowych po procesach czyszczenia oraz walidacje czy nie przenika do kałamarzy wykonanych z trójtlenku chromu, materiał z rdzenia (żelazo, aluminium). Parametry elementu pomiarowego: • Układ XRF, do zamontowania w głowicy skanującej wałki rastrowe, • Wielkopowierzchniowy detektorem SDD minimum 20 mm2, • Napięcie lampy od 10 do 50 kV, wymagana jest analiza pierwiastków od Mg do U; detekcja: Al, Fe, Cr od poziomu 0,4%, • Automatyczny zmieniacz filtrów, • Średnica obszaru pomiaru poniżej 4 mm, • Możliwość zadawania parametrów pracy bezpośrednio na elemencie pomiarowym poprzez panel dotykowy. Interfejs obsługi w języku polskim. Układ mus umożliwiać pracę w rękawicach ochronnych ze względu na BHP, • Temperatura pracy: od 10 do 40°C w trybie pracy ciągłej minimum 4 godziny, • Komunikacja poprzez co najmniej jeden ze standardów otwartych komunikacji takich jak MODBUS, RS-485 - przesył danych w postaci ciągu znaków lub pliku zawierającego dane tekstowe, • Pamięć wewnętrzna do przechowywania minimum 1000 pomiarów (wykaz pierwiastków, ich udział procentowy oraz wykres ze spektrum), • Zasilanie bateryjne i sieciowe. Czas pracy na jednej baterii umożliwiająca wykonanie minimum 200 pomiarów, • wstrząsoodporność: 1m wg normy 810-G, • Waga urządzenia poniżej 3 kg wraz z baterią, • Przystawka do małych próbek/kubeczków, • Kalibracja do gleby, skał oraz stopów wgrane do urządzenia – możliwość zmiany kalibracji z poziomu panelu dotykowego, • Zapis danych w co najmniej jednym z formatów: xml lub csv lub równorzędnym formacie zapewniającym dostęp do surowych danych z wynikami w postaci tekstowej oraz wartościami krzywej spektralnej. Po zebraniu ofert stworzona zostanie lista rankingowa. Oferenci, którzy złożyli formalnie poprawne oferty zostaną zaproszeni do przeprowadzenia prób na modelowych wałkach i próbkach zanieczyszczeń. Test obejmować będzie 4 próbki. Próbka 1 i 2 dotyczyć będą próbek modelowych wałków rastrowych (średnica 66mm, długość 52mm). Wałek będzie obracał się z prędkością liniową 10cm/s. Do badań będą przygotowane dwa wałki: jeden z powłoką litą z trójtlenku chromu (grubość powłoki min. 200 mikronów), drugi wałek z powłoką zawierającą modelowe uszkodzenia tj. tak że oprócz trójtlenku chromu na powierzchni wałka obecne będzie żelazo lub aluminium. Powierzchnia żelaza lub aluminium stanowić będzie 1,5 +/- 0,1% powierzchni wałka i będzie tworzyła równoległe bruzdy na powierzchni wałka. Pomiar będzie prowadzony według metody ślepej próby, tj. wałki będą oznaczone symbolami 1 i 2. Za poprawny wynik uznaje się uzyskanie dla wałka z litą powłoką odczytu dla żelaza lub aluminium poniżej 0,2%, natomiast dla wałka z uszkodzeniami wyniku powyżej 0,6% dla żelaza lub aluminium. Z uwagi na fakt, że wałki będą w ruchu badanie musi być wykonane z odległości powyżej 0,5 mm od powierzchni próbki. Kolejne dwa testy dotyczyć będą próbek sypkich tj. zanieczyszczeń modelowych. Przygotowane zostaną próbki na bazie wypełniaczy papierniczych, do których zostaną dodane dwa metale w różnych dawkach. Celem badania będzie określenie tych metali oraz ustalenie ich ilości oraz proporcji pomiędzy tymi metalami. Za wynik pozytywny uznane będzie wykrycie dodanych metali do próbki oraz wskazanie proporcji pomiędzy tymi metalami z dokładnością +/-10%. Metale będą równomiernie dodane do całej objętości próbki. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku z prób na wałkach i zanieczyszczeniach możliwe będzie podpisanie umowy. W przypadku gdyby pierwszy z listy rankingowej Oferent nie uzyskał pozytywnego wyniku z testów na wałkach i zanieczyszczeniach poproszony zostanie kolejny Oferent na liście rankingowej. Wybrany zostanie do podpisania Oferent, który spełni wyniki badań testowych i uzyskał najwyższe miejsce na liście rankingowej, spośród podmiotów, które uzyskały pozytywny wynik z testu na wałkach i zanieczyszczeniach. Czujnik musi być dostarczony i uruchomiony w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Po stronie Zamawiającego, jest zapewnienie wszelkiej pomocy w uzyskaniu zgłoszenia układu w Polskiej Agencji Atomistyki (PAA). Rozliczenie za układ przewidziane jest w formie jednorazowej zapłaty bezpośrednio po uruchomieniu i podpisaniu protokołu zdawczo-odbiorczego. Miejsce i sposób składania ofert: Ofertę należy złożyć: - do dnia 16.09.2021 do godz. 10:00 (oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane); - za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: piotrprzybysz@interia.pl lub listownie/kurierem/osobiście pod adres NFAT Kazimierz Przybysz, Plac 3-ego Maja 12, 87-890 Lubraniec w tytule wiadomości/ z dopiskiem: "Konkurs – element pomiarowy XRF” lub poprzez portal Bazy Konkurencyjności. W przypadku przesyłek listownych lub dostarczanych kurierem liczy się data dostarczenia a nie nadania. Harmonogram postępowania: 16.09.2021 planowane jest przesłanie do oferentów informacji o miejscu na liście rankingowej oraz przesłanie do Oferenta, który uzyskał najwyższą liczbę punktów zaproszenia do wykonania testów. Termin na realizacje testów to maksymalnie 5 dni roboczych licząc od dnia następującego po przesłaniu informacji. Test odbędzie się w siedzibie firmy NFAT w Lubrańcu. W momencie uzyskania pozytywnych wyników z testów na wałkach i zanieczyszczeniach możliwe będzie podpisanie umowy. Ze strony NFAT Kazimierz Przybysz umowa może być podpisana niezwłocznie po zatwierdzeniu przez oferenta warunków umowy. Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji Zamawiający wybierze spośród nadesłanych w terminie, formalnie zgodnych ofert Wykonawców, którzy potwierdzą spełnienie warunków udziału w przedmiotowym postępowaniu. Pierwszym kryterium oceny oferty jest cena. Waga kryterium: 60%. Punktacja obliczana będzie wg następującego wzoru: C = (najniższa cena ofertowa z ofert podlegających ocenie/ cena ofertowa w rozpatrywanej ofercie) x 60 pkt. Drugim kryterium oceny czas dostawy liczony w dniach kalendarzowych. Maksymalny czas dostawy nie może przekraczać 90 dni od dnia zawarcia umowy. Waga kryterium 20% Punktacja obliczana będzie wg następującego wzoru: CD = (najkrótszy czas dostawy z ofert podlegających ocenie/ czas dostawy w rozpatrywanej ofercie) x 20 pkt. Trzecim kryterium będzie okres gwarancji liczony w miesiącach: Minimalny czas gwarancji nie może być mniejszy niż 12 miesięcy. Waga kryterium 20% Punktacja obliczana będzie wg następującego wzoru: G = (czas gwarancji w rozpatrywanej ofercie / najdłuższy czas gwarancji z ofert podlegających ocenie) x 20 pkt. Punktacja końcowa opierać się będzie na sumie trzech kryteriów: C, CD i G. Maksymalna łączna liczba punktów wynosi 100 pkt. W przypadku uzyskania przez Wykonawców tej samej liczby punktów, zostanie wybrana oferta, która uzyska wyższą ilość punktów w kryterium Cena. Kolejnym kryterium do pozytywnego rozpatrzenia oferty jest uzyskanie pozytywnych wyników z testów, które mają być przeprowadzone na modelowych wałkach i zanieczyszczeniach. Test uznaje się za zakończony sukcesem, jeżeli dla wałka modelowego z litą powłoką uzyska się odczyt dla materiału rdzenia (żelazo lub aluminium) poniżej 0,2%, dla wałka z uszkodzeniami odczyt dla materiału rdzenia powyżej 0,6%. Dla próbki zanieczyszczeń zidentyfikowane zostaną dwa wprowadzone do próbki metale oraz określone zostaną proporcje pomiędzy tymi metalami z dokładnością +/-10%. Jeżeli Oferent, który uzyska najwyższą liczbę punktów nie spełni wymogów testu, wtedy rozpatrywane będą kolejne oferty z listy rankingowej, według miejsca na tej liście. Oferent może przystąpić do przeprowadzenia testów na wałkach i próbkach w trakcie trwania ogłoszenia o konkurs. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od rozstrzygnięcia konkursu, jeżeli przesłane oferty będą przekraczać alokacje w projekcie na wskazane stanowisko bądź powstaną przesłanki wskazujące na niemożliwość należytego wykonania przedmiotu zamówienia. W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienie nie zostanie udzielone podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo (oferty wykluczone). Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między NFAT Kazimierz Przybysz lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu NFAT Kazimierz Przybysz lub osobami wykonującymi w imieniu NFAT Kazimierz Przybysz czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na: 1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 2. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego, 3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. Oferty niespełniającego tego kryterium nie będą podlegać ocenie (oferty wykluczone) Uwaga! Warunkiem ważności oferty jest wypełnienie załączonego formularza ofertowego.

Specyfikacja

https://specyfikacjetsg.tai.pl/pl-20/pl20-2021-1066-68169.zip

LINK do SIWZ

http://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/68169

CPV

33.11.40.00, 38.30.00.00, 38.42.40.00

Wymagania

1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian w treści umowy w sprawie zamówienia na następujących warunkach: a. przesunięcia terminu wykonania przedmiotu zamówienia wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany, jeżeli z przyczyn, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy w sprawie zamówienia, nie jest możliwe dotrzymanie pierwotnego terminu wykonania przedmiotu zamówienia; b. przesunięcia terminu wykonania przedmiotu zamówienia z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany; c. gdy zaistnieją nieprzewidziane okoliczności, tzn. okoliczności, których przy zachowaniu należytej staranności nie można było przewidzieć, zmiany będą konieczne, gdyż bez ich dokonania świadczenie wchodzące w zakres przedmiotu zamówienia nie będzie mogło być zrealizowane, bądź nie będzie mógł zostać osiągnięty cel, dla którego miało być wykonywane; w takim przypadku Zamawiający i wykonawca mogą określić zmieniony sposób osiągnięcia rezultatu będącego przedmiotem danego świadczenia; d. w sytuacji, gdy rezultat będący przedmiotem danego świadczenia wchodzącego w zakres przedmiotu zamówienia będzie mógł być wykonany szybciej, bardziej efektywnie, mniejszym nakładem sił i środków bądź przy zastosowaniu rozwiązań korzystniejszych dla Zamawiającego z punktu widzenia kosztów wykonania przedmiotu zamówienia, kosztów eksploatacji, niezawodności w okresie eksploatacji lub możliwości rozwoju; w takim przypadku Zamawiający i wykonawca mogą określić zmieniony sposób osiągnięcia rezultatu będącego przedmiotem danego świadczenia; e. powstania nadzwyczajnych okoliczności (nie będących "siłą wyższą"), grożących rażącą stratą w związku z wykonaniem przedmiotu zamówienia, niezależnych od Zamawiającego i wykonawcy, których nie przewidzieli oni przy zawarciu umowy w sprawie zamówienia; w takim przypadku Zamawiający i wykonawca mogą określić zmieniony sposób osiągnięcia rezultatu będącego przedmiotem danego świadczenia wchodzącego w zakres przedmiotu zamówienia celem uniknięcia rażącej straty przy wykonaniu przedmiotu zamówienia; f. wprowadzenia lub zmiany regulacji prawnych lub regulacji dotyczących zasad dofinansowania projektu ze środków Unii Europejskiej wprowadzonych w życie po dniu zawarcia umowy w sprawie zamówienia; w takim przypadku Zamawiający i wykonawca mogą określić zmieniony sposób osiągnięcia rezultatu będącego przedmiotem danego świadczenia wchodzącego w zakres przedmiotu zamówienia celem dostosowania go do zmienionego stanu prawnego; g. zaistnienia, po zawarciu umowy w sprawie zamówienia, przypadku siły wyższej, przez którą, na potrzeby niniejszego warunku, rozumieć należy jako zdarzenie zewnętrzne wobec łączącego Zamawiającego i wykonawcę stosunku prawnego: charakterze od nich niezależnym, którego nie mogli przewidzieć przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia, którego nie można uniknąć, ani któremu nie mogli zapobiec przy zachowaniu należytej staranności, której nie można przypisać Zamawiającemu lub wykonawcy. Za siłę wyższą uważać się będzie w szczególności: powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne, nagłe załamania warunków atmosferycznych, nagłe przerwy w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub skażenia. W takim przypadku termin wykonania przedmiotu zamówienia może zostać przesunięty o czas trwania siły wyższej oraz czas trwania jej następstw. W takim przypadku Zamawiający i wykonawca mogą również określić zmieniony sposób osiągnięcia rezultatu będącego przedmiotem danego świadczenia wchodzącego w zakres przedmiotu zamówienia celem dostosowania go do skutków wystąpienia siły wyższej. 2. Zamawiający przewiduje również możliwość wprowadzenia zmian treści umowy w sprawie zamówienia w przypadkach dozwolonych zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014. Wskazane w pkt 1 i 2 Zapytania zmiany będą dokonywane na wniosek Zamawiającego lub wykonawcy, za zgodą obu stron, w formie aneksu do umowy w sprawie zamówienia sporządzonego na piśmie pod rygorem nieważności Warunki, jakie musi spełniać oferent Typ Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń Opis Formularz ofertowy stanowiący załącznik do ogłoszenia Specyfikacja techniczne oferowanego rozwiązania ze wskazaniem parametrów zamieszczonych w opisie przedmiotu. Konieczne jest wskazanie konkretnych wartości, a nie tylko deklaracja, że kryterium jest spełnione (np. powierzchnia pomiaru, liczba filtrów, itp)

Osoba do kontaktu

Piotr Przybysz
505831680 piotrprzybysz@interia.pl

Wymagany termin realizacji zamówienia

Planowany termin podpisania umowy 2021-09-01

Miejsce i termin składania ofert2021-09-16

Sposób składania ofert

Dane adresowe ogłoszeniodawcy: Natural Fibers Advanced Technologies Kazimierz Przybysz, Błękitna 42A, 93-322 Łódź, NIP: 7291846460; Osoby do kontaktu: Piotr Przybysz, tel.: 505831680, e-mail: piotrprzybysz@interia.pl Godzina: 10:00

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji

 

Termin związania ofertą

Oś czasu związana z ogłoszeniem i ofertowaniem: 2021-09-07 - data publikacji, 2021-09-16 - termin składania ofert, 2021-09-01 - planowany termin podpisania umowy

Składanie ofert wariantowych/częściowych

oferty wariantowe: NIE
oferty częściowe: NIE

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie

cena waga kryterium: 60%. punktacja obliczana będzie wg następującego wzoru: c = (najniższa cena ofertowa z ofert podlegających ocenie/ cena ofertowa w rozpatrywanej ofercie) x 60 pkt. czas dostawy liczony w dniach kalendarzowych. maksymalny czas dostawy nie może przekraczać 90 dni od dnia zawarcia umowy. waga kryterium 20% punktacja obliczana będzie wg następującego wzoru: cd = (najkrótszy czas dostawy z ofert podlegających ocenie/ czas dostawy w rozpatrywanej ofercie) x 20 pkt. gwarancja liczona w miesiącach minimalny czas gwarancji nie może być mniejszy niż 12 miesięcy. waga kryterium 20% punktacja obliczana będzie wg następującego wzoru: g = (czas gwarancji w rozpatrywanej ofercie / najdłuższy czas gwarancji z ofert podlegających ocenie) x 20 pkt. badania na wałkach modelowych i modelowych zanieczyszczeniach 4 testy: 2 na wałkach i 2 na modelowych zanieczyszczeniach. szczegółowe wytyczne w zakresie spełnienia kryterium zawarte są w opisie przedmiotu. kryterium musi być spełnione w celu zawarcia umowy.

Uwagi

Powstaje w kontekście projektu
POIR.01.01.01-00-1290/19 - OptiLaserClean - optymalizacja laserowego czyszczenia wałków rastrowych w branży poligraficznej
Zamówienia uzupełniające
null
Warunki zmiany umowy
1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian w treści umowy w sprawie zamówienia na następujących warunkach: a. przesunięcia terminu wykonania przedmiotu zamówienia wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany, jeżeli z przyczyn, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy w sprawie zamówienia, nie jest możliwe dotrzymanie pierwotnego terminu wykonania przedmiotu zamówienia; b. przesunięcia terminu wykonania przedmiotu zamówienia z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany; c. gdy zaistnieją nieprzewidziane okoliczności, tzn. okoliczności, których przy zachowaniu należytej staranności nie można było przewidzieć, zmiany będą konieczne, gdyż bez ich dokonania świadczenie wchodzące w zakres przedmiotu zamówienia nie będzie mogło być zrealizowane, bądź nie będzie mógł zostać osiągnięty cel, dla którego miało być wykonywane; w takim przypadku Zamawiający i wykonawca mogą określić zmieniony sposób osiągnięcia rezultatu będącego przedmiotem danego świadczenia; d. w sytuacji, gdy rezultat będący przedmiotem danego świadczenia wchodzącego w zakres przedmiotu zamówienia będzie mógł być wykonany szybciej, bardziej efektywnie, mniejszym nakładem sił i środków bądź przy zastosowaniu rozwiązań korzystniejszych dla Zamawiającego z punktu widzenia kosztów wykonania przedmiotu zamówienia, kosztów eksploatacji, niezawodności w okresie eksploatacji lub możliwości rozwoju; w takim przypadku Zamawiający i wykonawca mogą określić zmieniony sposób osiągnięcia rezultatu będącego przedmiotem danego świadczenia; e. powstania nadzwyczajnych okoliczności (nie będących "siłą wyższą"), grożących rażącą stratą w związku z wykonaniem przedmiotu zamówienia, niezależnych od Zamawiającego i wykonawcy, których nie przewidzieli oni przy zawarciu umowy w sprawie zamówienia; w takim przypadku Zamawiający i wykonawca mogą określić zmieniony sposób osiągnięcia rezultatu będącego przedmiotem danego świadczenia wchodzącego w zakres przedmiotu zamówienia celem uniknięcia rażącej straty przy wykonaniu przedmiotu zamówienia; f. wprowadzenia lub zmiany regulacji prawnych lub regulacji dotyczących zasad dofinansowania projektu ze środków Unii Europejskiej wprowadzonych w życie po dniu zawarcia umowy w sprawie zamówienia; w takim przypadku Zamawiający i wykonawca mogą określić zmieniony sposób osiągnięcia rezultatu będącego przedmiotem danego świadczenia wchodzącego w zakres przedmiotu zamówienia celem dostosowania go do zmienionego stanu prawnego; g. zaistnienia, po zawarciu umowy w sprawie zamówienia, przypadku siły wyższej, przez którą, na potrzeby niniejszego warunku, rozumieć należy jako zdarzenie zewnętrzne wobec łączącego Zamawiającego i wykonawcę stosunku prawnego: charakterze od nich niezależnym, którego nie mogli przewidzieć przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia, którego nie można uniknąć, ani któremu nie mogli zapobiec przy zachowaniu należytej staranności, której nie można przypisać Zamawiającemu lub wykonawcy. Za siłę wyższą uważać się będzie w szczególności: powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne, nagłe załamania warunków atmosferycznych, nagłe przerwy w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub skażenia. W takim przypadku termin wykonania przedmiotu zamówienia może zostać przesunięty o czas trwania siły wyższej oraz czas trwania jej następstw. W takim przypadku Zamawiający i wykonawca mogą również określić zmieniony sposób osiągnięcia rezultatu będącego przedmiotem danego świadczenia wchodzącego w zakres przedmiotu zamówienia celem dostosowania go do skutków wystąpienia siły wyższej. 2. Zamawiający przewiduje również możliwość wprowadzenia zmian treści umowy w sprawie zamówienia w przypadkach dozwolonych zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014. Wskazane w pkt 1 i 2 Zapytania zmiany będą dokonywane na wniosek Zamawiającego lub wykonawcy, za zgodą obu stron, w formie aneksu do umowy w sprawie zamówienia sporządzonego na piśmie pod rygorem nieważności
Opis
Czujnik XRF (element pomiarowy wykorzystujący technologię XRF) stanowiący element prototypowego układu oceny stanu wałka rastrowego przed i po czyszczeniu laserowym. Umożliwiający ocenę składu pierwiastkowego powierzchni wałka i detekcję uszkodzenia powierzchni wałka. Wersja stanowiąca samodzielny czujnik do zamontowania w układzie zewnętrznym. Czujnik ma posłużyć do wytworzenia układu do pomiar składu pierwiastkowego powierzchni cylindrów rastrowych przed i po procesie czyszczenia, co pozwoli na detekcje uszkodzenia powierzchni cylindrów rastrowych po procesach czyszczenia oraz walidacje czy nie przenika do kałamarzy wykonanych z trójtlenku chromu, materiał z rdzenia (żelazo, aluminium). Parametry elementu pomiarowego: • Układ XRF, do zamontowania w głowicy skanującej wałki rastrowe, • Wielkopowierzchniowy detektorem SDD minimum 20 mm2, • Napięcie lampy od 10 do 50 kV, wymagana jest analiza pierwiastków od Mg do U; detekcja: Al, Fe, Cr od poziomu 0,4%, • Automatyczny zmieniacz filtrów, • Średnica obszaru pomiaru poniżej 4 mm, • Możliwość zadawania parametrów pracy bezpośrednio na elemencie pomiarowym poprzez panel dotykowy. Interfejs obsługi w języku polskim. Układ mus umożliwiać pracę w rękawicach ochronnych ze względu na BHP, • Temperatura pracy: od 10 do 40°C w trybie pracy ciągłej minimum 4 godziny, • Komunikacja poprzez co najmniej jeden ze standardów otwartych komunikacji takich jak MODBUS, RS-485 - przesył danych w postaci ciągu znaków lub pliku zawierającego dane tekstowe, • Pamięć wewnętrzna do przechowywania minimum 1000 pomiarów (wykaz pierwiastków, ich udział procentowy oraz wykres ze spektrum), • Zasilanie bateryjne i sieciowe. Czas pracy na jednej baterii umożliwiająca wykonanie minimum 200 pomiarów, • wstrząsoodporność: 1m wg normy 810-G, • Waga urządzenia poniżej 3 kg wraz z baterią, • Przystawka do małych próbek/kubeczków, • Kalibracja do gleby, skał oraz stopów wgrane do urządzenia – możliwość zmiany kalibracji z poziomu panelu dotykowego, • Zapis danych w co najmniej jednym z formatów: xml lub csv lub równorzędnym formacie zapewniającym dostęp do surowych danych z wynikami w postaci tekstowej oraz wartościami krzywej spektralnej. Po zebraniu ofert stworzona zostanie lista rankingowa. Oferenci, którzy złożyli formalnie poprawne oferty zostaną zaproszeni do przeprowadzenia prób na modelowych wałkach i próbkach zanieczyszczeń. Test obejmować będzie 4 próbki. Próbka 1 i 2 dotyczyć będą próbek modelowych wałków rastrowych (średnica 66mm, długość 52mm). Wałek będzie obracał się z prędkością liniową 10cm/s. Do badań będą przygotowane dwa wałki: jeden z powłoką litą z trójtlenku chromu (grubość powłoki min. 200 mikronów), drugi wałek z powłoką zawierającą modelowe uszkodzenia tj. tak że oprócz trójtlenku chromu na powierzchni wałka obecne będzie żelazo lub aluminium. Powierzchnia żelaza lub aluminium stanowić będzie 1,5 +/- 0,1% powierzchni wałka i będzie tworzyła równoległe bruzdy na powierzchni wałka. Pomiar będzie prowadzony według metody ślepej próby, tj. wałki będą oznaczone symbolami 1 i 2. Za poprawny wynik uznaje się uzyskanie dla wałka z litą powłoką odczytu dla żelaza lub aluminium poniżej 0,2%, natomiast dla wałka z uszkodzeniami wyniku powyżej 0,6% dla żelaza lub aluminium. Z uwagi na fakt, że wałki będą w ruchu badanie musi być wykonane z odległości powyżej 0,5 mm od powierzchni próbki. Kolejne dwa testy dotyczyć będą próbek sypkich tj. zanieczyszczeń modelowych. Przygotowane zostaną próbki na bazie wypełniaczy papierniczych, do których zostaną dodane dwa metale w różnych dawkach. Celem badania będzie określenie tych metali oraz ustalenie ich ilości oraz proporcji pomiędzy tymi metalami. Za wynik pozytywny uznane będzie wykrycie dodanych metali do próbki oraz wskazanie proporcji pomiędzy tymi metalami z dokładnością +/-10%. Metale będą równomiernie dodane do całej objętości próbki. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku z prób na wałkach i zanieczyszczeniach możliwe będzie podpisanie umowy. W przypadku gdyby pierwszy z listy rankingowej Oferent nie uzyskał pozytywnego wyniku z testów na wałkach i zanieczyszczeniach poproszony zostanie kolejny Oferent na liście rankingowej. Wybrany zostanie do podpisania Oferent, który spełni wyniki badań testowych i uzyskał najwyższe miejsce na liście rankingowej, spośród podmiotów, które uzyskały pozytywny wynik z testu na wałkach i zanieczyszczeniach. Czujnik musi być dostarczony i uruchomiony w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Po stronie Zamawiającego, jest zapewnienie wszelkiej pomocy w uzyskaniu zgłoszenia układu w Polskiej Agencji Atomistyki (PAA). Rozliczenie za układ przewidziane jest w formie jednorazowej zapłaty bezpośrednio po uruchomieniu i podpisaniu protokołu zdawczo-odbiorczego. Miejsce i sposób składania ofert: Ofertę należy złożyć: - do dnia 16.09.2021 do godz. 10:00 (oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane); - za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: piotrprzybysz@interia.pl lub listownie/kurierem/osobiście pod adres NFAT Kazimierz Przybysz, Plac 3-ego Maja 12, 87-890 Lubraniec w tytule wiadomości/ z dopiskiem: "Konkurs – element pomiarowy XRF” lub poprzez portal Bazy Konkurencyjności. W przypadku przesyłek listownych lub dostarczanych kurierem liczy się data dostarczenia a nie nadania. Harmonogram postępowania: 16.09.2021 planowane jest przesłanie do oferentów informacji o miejscu na liście rankingowej oraz przesłanie do Oferenta, który uzyskał najwyższą liczbę punktów zaproszenia do wykonania testów. Termin na realizacje testów to maksymalnie 5 dni roboczych licząc od dnia następującego po przesłaniu informacji. Test odbędzie się w siedzibie firmy NFAT w Lubrańcu. W momencie uzyskania pozytywnych wyników z testów na wałkach i zanieczyszczeniach możliwe będzie podpisanie umowy. Ze strony NFAT Kazimierz Przybysz umowa może być podpisana niezwłocznie po zatwierdzeniu przez oferenta warunków umowy. Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji Zamawiający wybierze spośród nadesłanych w terminie, formalnie zgodnych ofert Wykonawców, którzy potwierdzą spełnienie warunków udziału w przedmiotowym postępowaniu. Pierwszym kryterium oceny oferty jest cena. Waga kryterium: 60%. Punktacja obliczana będzie wg następującego wzoru: C = (najniższa cena ofertowa z ofert podlegających ocenie/ cena ofertowa w rozpatrywanej ofercie) x 60 pkt. Drugim kryterium oceny czas dostawy liczony w dniach kalendarzowych. Maksymalny czas dostawy nie może przekraczać 90 dni od dnia zawarcia umowy. Waga kryterium 20% Punktacja obliczana będzie wg następującego wzoru: CD = (najkrótszy czas dostawy z ofert podlegających ocenie/ czas dostawy w rozpatrywanej ofercie) x 20 pkt. Trzecim kryterium będzie okres gwarancji liczony w miesiącach: Minimalny czas gwarancji nie może być mniejszy niż 12 miesięcy. Waga kryterium 20% Punktacja obliczana będzie wg następującego wzoru: G = (czas gwarancji w rozpatrywanej ofercie / najdłuższy czas gwarancji z ofert podlegających ocenie) x 20 pkt. Punktacja końcowa opierać się będzie na sumie trzech kryteriów: C, CD i G. Maksymalna łączna liczba punktów wynosi 100 pkt. W przypadku uzyskania przez Wykonawców tej samej liczby punktów, zostanie wybrana oferta, która uzyska wyższą ilość punktów w kryterium Cena. Kolejnym kryterium do pozytywnego rozpatrzenia oferty jest uzyskanie pozytywnych wyników z testów, które mają być przeprowadzone na modelowych wałkach i zanieczyszczeniach. Test uznaje się za zakończony sukcesem, jeżeli dla wałka modelowego z litą powłoką uzyska się odczyt dla materiału rdzenia (żelazo lub aluminium) poniżej 0,2%, dla wałka z uszkodzeniami odczyt dla materiału rdzenia powyżej 0,6%. Dla próbki zanieczyszczeń zidentyfikowane zostaną dwa wprowadzone do próbki metale oraz określone zostaną proporcje pomiędzy tymi metalami z dokładnością +/-10%. Jeżeli Oferent, który uzyska najwyższą liczbę punktów nie spełni wymogów testu, wtedy rozpatrywane będą kolejne oferty z listy rankingowej, według miejsca na tej liście. Oferent może przystąpić do przeprowadzenia testów na wałkach i próbkach w trakcie trwania ogłoszenia o konkurs. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od rozstrzygnięcia konkursu, jeżeli przesłane oferty będą przekraczać alokacje w projekcie na wskazane stanowisko bądź powstaną przesłanki wskazujące na niemożliwość należytego wykonania przedmiotu zamówienia. W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienie nie zostanie udzielone podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo (oferty wykluczone). Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między NFAT Kazimierz Przybysz lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu NFAT Kazimierz Przybysz lub osobami wykonującymi w imieniu NFAT Kazimierz Przybysz czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na: 1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 2. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego, 3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. Oferty niespełniającego tego kryterium nie będą podlegać ocenie (oferty wykluczone) Uwaga! Warunkiem ważności oferty jest wypełnienie załączonego formularza ofertowego.


Numer informacji: 2021-1066-68169

Data dodania

2021-09-09