Podniesienie standardu laboratorium Wnioskodawcy dla potrzeb prac badawczo- rozwojowych niezbędnych do rozwoju produkcji linii żywności funkcjonalnej z zastosowaniem technologii chłodzenia

Branża

Laboratoria:
      sprzęt wyposażenie, aparatura

Forma przetargu

zapytanie o cenę

Dane organizatora

ECO TRADE SP. Z O.O.
44-100 GLIWICE
OKRĘŻNA 8
Tel. 32 331 73 85
Fax. 32 661 97 43
E-mail a.skowron@ecotrade.pl
WWW www.ecotrade.pl

Województwo

śląskie

Powiat

Gliwice

Treść zamówienia

"Podniesienie standardu laboratorium Wnioskodawcy dla potrzeb prac badawczo- rozwojowych niezbędnych do rozwoju produkcji linii żywności funkcjonalnej z zastosowaniem technologii chłodzenia"

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia

"Podniesienie standardu laboratorium Wnioskodawcy dla potrzeb prac badawczo- rozwojowych niezbędnych do rozwoju produkcji linii żywności funkcjonalnej z zastosowaniem technologii chłodzenia"Szafa chłodniczo- mroźnicza.Dostawa nowego środka trwałego. Parametry techniczne: min. 2 drzwi (min. 2 komory); min 4 półki w jednej komorze, min. 900 l pojemności (450 l dla chłodziarki i 450 dla zamrażarki); chłodzenie nawiewowe; odbudowa ze stali nierdzewnej; samozamykające drzwi; automatyczne odszranianie i odparowywanie skroplin; elektroniczny regulator temperatury; temp. min. -2°C / +8°C w przypadku chłodziarki oraz min. -17°C / -24°C w przypadku zamrażarki lub szafa chłodniczo- mroźnicza równoważna. Oferta ma zawierać koszty transportu do siedziby Zamawiającego, pierwszego uruchomienia, szkolenia personelu, koszty sprawdzenia i przystosowania nabytego sprzętu. Ilość sztuk 1Drobny sprzęt laboratoryjny. Dostawa nowych środków trwałych. W skład kompletu wchodzi: Zlewki - 20 sztuk o pojemnościach: 5x100ml; 5x250ml; 5x400ml; 5x600ml 5 sztuk kolb miarowych płaskodennych o pojemnościach: 1x50ml; 2x100ml; 2x250ml, Cylinder miarowy: 100 ml i 250 ml Szkiełka zegarkowe: 25 szt - fi 6cm, 25 szt - fi 7 cm Komplet szczoteczek laboratoryjnych do czyszczenia szkła 2 łyżki laboratoryjne typ POLY o długości 25cm (lub równoważne) ze stali nierdzewnej do naważenia różnej wielkości prób Sześć sztuk sit różnej wielkości oczek ( 2 szt - 1x1mm; 2 szt - 1,0-1,5mm; 2 szt - 2,2x2,2mm) Łaźnia laboratoryjna szt 1 - zasilanie: 230V, 50/60Hz, zakres temperatury : temperatura otoczenia + 5°C - 100°C, wahania temp.max ±5°C, liczba stanowisk - min 4, pojemność min 13l, moc: 800-1000W 1 szt mieszadło magnetyczne / laboratoryjne - Prędkość obrotowa 0-1500 obr./min. 1 szt. Blender o mocy 800-1000W 1 szt. Mikser ręczny z końcówką ze stali nierdzewnej o mocy 450-500W 4 szt Termometry do żywności od -50 do +300 °C o długości sondy 7,5-15 cm, wielkość cyfr na wyświetlaczu min.0,8cm 6 szt noży długość 36 cm - długość ostrza max 250 mm, grubość ścianki ostrza 1,0-1,5 mm 4 szt - taboret laboratoryjny 4 szt– minutnik z wyświetlaczem cyfrowym. Odliczanie 99 min 59s, zasilanie na baterię 10 szt foremek do wypiekania pieczywa (o wymiarach 8,5x17cm) 2 szt - rozpylacz ciśnieniowy (poj. 1 l) 6 szt trzepaczka nierdzewna - długość 30 cm, od 6-9 pałąków drutówZamrażarka szokowa. Dostawa nowego środka trwałego. Parametry: pojemność minimum sześciu kuwet (36×16,5×12). Urządzenie wolnostojące, z możliwością chłodzenia powietrzem. Wymiary max 80*85*95 (cm), waga do 100kg, moc co najmniej 1088/5 (W/A), wydajność schładzania na cykl do 18 (kg), wydajność zamrażania na cykl do 15 (kg), wydajność godzinowa do 16 (kg) lub zamrażarka szokowa równoważna. Oferta ma zawierać koszty: transportu do siedziby Zamawiającego, pierwszego uruchomienia, szkolenia personelu, koszty sprawdzenia i przystosowania nabytego sprzętu. Ilość sztuk 1.Urządzenie laboratoryjne działające na zasadzie farinografu. Dostawa nowego środka trwałego. Opis: urządzenie służy m.in. do pomiaru charakterystyki ciasta podczas miesienia (wodochłonność, czas rozwijania, stabilność), analizy jakości białek, żelowania skrobi, aktywności amylazy oraz retrogradacji skrobi. Parametry: rozmiary max: 300mm x do 500mm x do 505mm; regulacja temperatury (zakres maksymalny 90st C, łatwe do utrzymania w czystości, woda dozowana automatycznie, pełna elektroniczna kalibracja urządzenia lub urządzenie o równoważnych parametrach. Wskazany cena zawiera koszty: pierwszego uruchomienia, transportu do siedziby Zamawiającego, szkolenia personelu, koszty sprawdzenia i przystosowania nabytego sprzętu. Ilość sztuk 1.Młynek laboratoryjny.Dostawa nowego środka trwałego. Opis: urządzenie pozwala uzyskać reprezentatywny produkt w odniesieniu do przemysłowego procesu produkcji. Urządzenie wyposażone w trzy rowkowane rolki służące do przemiału, sito, dwie gładkie rolki do redukcji, sito; urządzenie stolikowe, wymiary max: 500mm x 1200 mm x 1000 mm lub urządzenie o równoważnych parametrach. Wskazana cena zawiera koszty: pierwszego uruchomienia, transportu do siedziby Zamawiającego, szkolenia personelu, koszty sprawdzenia i przystosowania nabytego sprzętu. Ilość sztuk 1.

Specyfikacja

https://tender-attachments.com/pl-20/pl20-2021-12245-52830.zip

LINK do SIWZ

http://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/52830

CPV

39.71.11.00, 38.90.00.00, 38.54.00.00, 38.00.00.00

Wymagania

1) Uzasadnionych, niezależnych od Wykonawcy lub Zamawiającego (np. z przyczyn technicznych, gospodarczych czy politycznych), 2) Obiektywnych przyczyn niezależnych od Wykonawcy lub Zamawiającego, 3) Okoliczności siły wyższej, 4) Zmian regulacji prawnych obowiązujących po dniu podpisania umowy, 5) Otrzymania decyzji jednostki finansującej projekt zawierającej zmiany zakresu zadań, terminów realizacji czy też ustalającej dodatkowe postanowienia, do których Zamawiający zostanie zobowiązany. Niedotrzymanie pierwotnego terminu z przyczyn innych niż wymienione powyżej skutkować będą naliczeniem kar umownych. Warunki, jakie musi spełniać oferent Typ Wiedza i doświadczenie Opis Wykonawca powinien posiadać wiedzę i doświadczenie umożliwiające prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia. Warunek ten uważa się za spełniony, jeśli Wykonawca złoży stosowne oświadczenie w druku „OFERTA NA ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/06/2021”, który stanowi Załącznik do niniejszego Zapytania Typ Potencjał techniczny Opis Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym, technologicznym oraz osobami zdolnymi do prawidłowego wykonania zamówienia. Warunek ten uważa się za spełniony, jeśli Wykonawca złoży stosowne oświadczenie w druku „OFERTA NA ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/06/2021”, który stanowi Załącznik do niniejszego Zapytania; Typ Sytuacja ekonomiczna i finansowa Opis Wykonawca oświadcza, ze znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia oraz nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat i składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu. Warunek ten uważa się za spełniony, jeśli Wykonawca złoży stosowne oświadczenie w druku „OFERTA NA ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/06/20201, który stanowi Załącznik do niniejszego Zapytania. Typ Osoby zdolne do wykonania zamówienia Opis Wykonawca oświadcza, że dysponuje osobami zdolnymi do prawidłowego wykonania zamówienia. Warunek ten uważa się za spełniony, jeśli Wykonawca złoży stosowne oświadczenie w druku „OFERTA NA ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/06/2021”, który stanowi Załącznik do niniejszego Zapytania; Typ Dodatkowe warunki udziału Opis Podmiot ubiegający się o realizację zamówienia nie może być powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru dostawcy a dostawcą, polegające w szczególności na: a) Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, b) Posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych, c) Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, d) Pozostawaniu w związku małżeńskim, w stopniu pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. Warunki te uważa się za spełnione, jeśli Wykonawca złoży stosowne oświadczenie w druku „OFERTA NA ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/06/2021”, który stanowi Załącznik do niniejszego Zapytania. Typ Wiedza i doświadczenie Opis Wykonawca powinien posiadać wiedzę i doświadczenie umożliwiające prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia. Warunek ten uważa się za spełniony, jeśli Wykonawca złoży stosowne oświadczenie w druku „OFERTA NA ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/06/2021”, który stanowi Załącznik do niniejszego Zapytania. Typ Potencjał techniczny Opis Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym, technologicznym oraz osobami zdolnymi do prawidłowego wykonania zamówienia. Warunek ten uważa się za spełniony, jeśli Wykonawca złoży stosowne oświadczenie w druku „OFERTA NA ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/06/2021”, który stanowi Załącznik do niniejszego Zapytania. Typ Sytuacja ekonomiczna i finansowa Opis Wykonawca oświadcza, ze znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia oraz nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat i składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu. Warunek ten uważa się za spełniony, jeśli Wykonawca złoży stosowne oświadczenie w druku „OFERTA NA ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/06/20201, który stanowi Załącznik do niniejszego Zapytania. Typ Osoby zdolne do wykonania zamówienia Opis Wykonawca oświadcza, że dysponuje osobami zdolnymi do prawidłowego wykonania zamówienia. Warunek ten uważa się za spełniony, jeśli Wykonawca złoży stosowne oświadczenie w druku „OFERTA NA ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/06/2021”, który stanowi Załącznik do niniejszego Zapytania. Typ Dodatkowe warunki udziału Opis O realizację zamówienia może ubiegać się każdy podmiot, który spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu z postępowania. Warunek ten uważa się za spełniony, jeśli Wykonawca złoży stosowne oświadczenie w druku „OFERTA NA ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/06/2021”, który stanowi Załącznik do niniejszego Zapytania. O realizację zamówienia może ubiegać się każdy podmiot, który jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, nie otwarto likwidacji, nie ogłoszono upadłości, ani nie wszczęto postępowania naprawczego wobec niego. Warunek ten uważa się za spełniony, jeśli Wykonawca złoży stosowne oświadczenie, stanowiącego załącznik do niniejszego Zapytania Ofertowego. Warunek ten uważa się za spełniony, jeśli Wykonawca złoży stosowne oświadczenie w druku „OFERTA NA ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/06/2021”, który stanowi Załącznik do niniejszego Zapytania. O realizację zamówienia może ubiegać się każdy podmiot wobec którego nie orzeczono zakazu ubiegania się o zamówienie, Warunek ten uważa się za spełniony, jeśli Wykonawca złoży stosowne oświadczenie w druku „OFERTA NA ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/06/2021”, który stanowi Załącznik do niniejszego Zapytania. 1) Podmiot ubiegający się o realizację zamówienia nie może być powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru dostawcy a dostawcą, polegające w szczególności na: a) Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, b) Posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych, c) Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, d) Pozostawaniu w związku małżeńskim, w stopniu pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. Warunki te uważa się za spełnione, jeśli Wykonawca złoży stosowne oświadczenie w druku „OFERTA NA ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/06/2021”, który stanowi Załącznik do niniejszego Zapytania. Typ Wiedza i doświadczenie Opis Wykonawca powinien posiadać wiedzę i doświadczenie umożliwiające prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia. Warunek ten uważa się za spełniony, jeśli Wykonawca złoży stosowne oświadczenie w druku „OFERTA NA ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/06/2021”, który stanowi Załącznik do niniejszego Zapytania. Typ Potencjał techniczny Opis Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym, technologicznym oraz osobami zdolnymi do prawidłowego wykonania zamówienia. Warunek ten uważa się za spełniony, jeśli Wykonawca złoży stosowne oświadczenie w druku „OFERTA NA ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/06/2021”, który stanowi Załącznik do niniejszego Zapytania. Typ Sytuacja ekonomiczna i finansowa Opis Wykonawca oświadcza, ze znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia oraz nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat i składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu. Warunek ten uważa się za spełniony, jeśli Wykonawca złoży stosowne oświadczenie w druku „OFERTA NA ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/06/20201, który stanowi Załącznik do niniejszego Zapytania. Typ Osoby zdolne do wykonania zamówienia Opis Wykonawca oświadcza, że dysponuje osobami zdolnymi do prawidłowego wykonania zamówienia. Warunek ten uważa się za spełniony, jeśli Wykonawca złoży stosowne oświadczenie w druku „OFERTA NA ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/06/2021”, który stanowi Załącznik do niniejszego Zapytania. Typ Dodatkowe warunki udziału Opis O realizację zamówienia może ubiegać się każdy podmiot, który spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu z postępowania. Warunek ten uważa się za spełniony, jeśli Wykonawca złoży stosowne oświadczenie w druku „OFERTA NA ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/06/2021”, który stanowi Załącznik do niniejszego Zapytania. O realizację zamówienia może ubiegać się każdy podmiot, który jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, nie otwarto likwidacji, nie ogłoszono upadłości, ani nie wszczęto postępowania naprawczego wobec niego. Warunek ten uważa się za spełniony, jeśli Wykonawca złoży stosowne oświadczenie, stanowiącego załącznik do niniejszego Zapytania Ofertowego. Warunek ten uważa się za spełniony, jeśli Wykonawca złoży stosowne oświadczenie w druku „OFERTA NA ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/06/2021”, który stanowi Załącznik do niniejszego Zapytania. O realizację zamówienia może ubiegać się każdy podmiot wobec którego nie orzeczono zakazu ubiegania się o zamówienie, Warunek ten uważa się za spełniony, jeśli Wykonawca złoży stosowne oświadczenie w druku „OFERTA NA ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/06/2021”, który stanowi Załącznik do niniejszego Zapytania. 1) Podmiot ubiegający się o realizację zamówienia nie może być powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru dostawcy a dostawcą, polegające w szczególności na: a) Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, b) Posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych, c) Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, d) Pozostawaniu w związku małżeńskim, w stopniu pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. Warunki te uważa się za spełnione, jeśli Wykonawca złoży stosowne oświadczenie w druku „OFERTA NA ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/06/2021”, który stanowi Załącznik do niniejszego Zapytania. Typ Wiedza i doświadczenie Opis Wykonawca powinien posiadać wiedzę i doświadczenie umożliwiające prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia. Warunek ten uważa się za spełniony, jeśli Wykonawca złoży stosowne oświadczenie w druku „OFERTA NA ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/06/2021”, który stanowi Załącznik do niniejszego Zapytania. Typ Potencjał techniczny Opis Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym, technologicznym oraz osobami zdolnymi do prawidłowego wykonania zamówienia. Warunek ten uważa się za spełniony, jeśli Wykonawca złoży stosowne oświadczenie w druku „OFERTA NA ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/06/2021”, który stanowi Załącznik do niniejszego Zapytania. Typ Sytuacja ekonomiczna i finansowa Opis Wykonawca oświadcza, ze znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia oraz nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat i składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu. Warunek ten uważa się za spełniony, jeśli Wykonawca złoży stosowne oświadczenie w druku „OFERTA NA ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/06/20201, który stanowi Załącznik do niniejszego Zapytania. Typ Osoby zdolne do wykonania zamówienia Opis Wykonawca oświadcza, że dysponuje osobami zdolnymi do prawidłowego wykonania zamówienia. Warunek ten uważa się za spełniony, jeśli Wykonawca złoży stosowne oświadczenie w druku „OFERTA NA ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/06/2021”, który stanowi Załącznik do niniejszego Zapytania. Typ Dodatkowe warunki udziału Opis O realizację zamówienia może ubiegać się każdy podmiot, który spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu z postępowania. Warunek ten uważa się za spełniony, jeśli Wykonawca złoży stosowne oświadczenie w druku „OFERTA NA ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/06/2021”, który stanowi Załącznik do niniejszego Zapytania. O realizację zamówienia może ubiegać się każdy podmiot, który jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, nie otwarto likwidacji, nie ogłoszono upadłości, ani nie wszczęto postępowania naprawczego wobec niego. Warunek ten uważa się za spełniony, jeśli Wykonawca złoży stosowne oświadczenie, stanowiącego załącznik do niniejszego Zapytania Ofertowego. Warunek ten uważa się za spełniony, jeśli Wykonawca złoży stosowne oświadczenie w druku „OFERTA NA ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/06/2021”, który stanowi Załącznik do niniejszego Zapytania. O realizację zamówienia może ubiegać się każdy podmiot wobec którego nie orzeczono zakazu ubiegania się o zamówienie, Warunek ten uważa się za spełniony, jeśli Wykonawca złoży stosowne oświadczenie w druku „OFERTA NA ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/06/2021”, który stanowi Załącznik do niniejszego Zapytania. 1) Podmiot ubiegający się o realizację zamówienia nie może być powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru dostawcy a dostawcą, polegające w szczególności na: a) Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, b) Posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych, c) Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, d) Pozostawaniu w związku małżeńskim, w stopniu pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. Warunki te uważa się za spełnione, jeśli Wykonawca złoży stosowne oświadczenie w druku „OFERTA NA ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/06/2021”, który stanowi Załącznik do niniejszego Zapytania. Typ Wiedza i doświadczenie Opis Wykonawca powinien posiadać wiedzę i doświadczenie umożliwiające prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia. Warunek ten uważa się za spełniony, jeśli Wykonawca złoży stosowne oświadczenie w druku „OFERTA NA ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/06/2021”, który stanowi Załącznik do niniejszego Zapytania. Typ Potencjał techniczny Opis Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym, technologicznym oraz osobami zdolnymi do prawidłowego wykonania zamówienia. Warunek ten uważa się za spełniony, jeśli Wykonawca złoży stosowne oświadczenie w druku „OFERTA NA ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/06/2021”, który stanowi Załącznik do niniejszego Zapytania. Typ Sytuacja ekonomiczna i finansowa Opis Wykonawca oświadcza, ze znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia oraz nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat i składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu. Warunek ten uważa się za spełniony, jeśli Wykonawca złoży stosowne oświadczenie w druku „OFERTA NA ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/06/20201, który stanowi Załącznik do niniejszego Zapytania. Typ Osoby zdolne do wykonania zamówienia Opis Wykonawca oświadcza, że dysponuje osobami zdolnymi do prawidłowego wykonania zamówienia. Warunek ten uważa się za spełniony, jeśli Wykonawca złoży stosowne oświadczenie w druku „OFERTA NA ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/06/2021”, który stanowi Załącznik do niniejszego Zapytania. Typ Dodatkowe warunki udziału Opis O realizację zamówienia może ubiegać się każdy podmiot, który spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu z postępowania. Warunek ten uważa się za spełniony, jeśli Wykonawca złoży stosowne oświadczenie w druku „OFERTA NA ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/06/2021”, który stanowi Załącznik do niniejszego Zapytania. O realizację zamówienia może ubiegać się każdy podmiot, który jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, nie otwarto likwidacji, nie ogłoszono upadłości, ani nie wszczęto postępowania naprawczego wobec niego. Warunek ten uważa się za spełniony, jeśli Wykonawca złoży stosowne oświadczenie, stanowiącego załącznik do niniejszego Zapytania Ofertowego. Warunek ten uważa się za spełniony, jeśli Wykonawca złoży stosowne oświadczenie w druku „OFERTA NA ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/06/2021”, który stanowi Załącznik do niniejszego Zapytania. O realizację zamówienia może ubiegać się każdy podmiot wobec którego nie orzeczono zakazu ubiegania się o zamówienie, Warunek ten uważa się za spełniony, jeśli Wykonawca złoży stosowne oświadczenie w druku „OFERTA NA ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/06/2021”, który stanowi Załącznik do niniejszego Zapytania. 1) Podmiot ubiegający się o realizację zamówienia nie może być powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru dostawcy a dostawcą, polegające w szczególności na: a) Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, b) Posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych, c) Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, d) Pozostawaniu w związku małżeńskim, w stopniu pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. Warunki te uważa się za spełnione, jeśli Wykonawca złoży stosowne oświadczenie w druku „OFERTA NA ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/06/2021”, który stanowi Załącznik do niniejszego Zapytania.

Osoba do kontaktu

Anna Skowron Skowron
793340230 a.skowron@ecotrade.pl

Wymagany termin realizacji zamówienia

Planowany termin podpisania umowy 2021-07-01

Miejsce i termin składania ofert2021-06-21

Sposób składania ofert

Dane adresowe ogłoszeniodawcy: Eco Trade Sp. z o.o., Okrężna 8, 44-100 Gliwice, NIP: 6310008849; Osoby do kontaktu: Anna Skowron Skowron, tel.: 793340230, e-mail: a.skowron@ecotrade.pl Godzina: 23:59

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji

 

Termin związania ofertą

Oś czasu związana z ogłoszeniem i ofertowaniem: 2021-06-10 - data publikacji, 2021-06-21 - termin składania ofert, 2021-07-01 - planowany termin podpisania umowy

Składanie ofert wariantowych/częściowych

oferty wariantowe: TAK
oferty częściowe: TAK

Uwagi

Powstaje w kontekście projektu
RPSL.01.02.00-24-0487/19 - "Podniesienie standardu laboratorium Wnioskodawcy dla potrzeb prac badawczo- rozwojowych niezbędnych do rozwoju produkcji linii żywności funkcjonalnej z zastosowaniem technologii chłodzenia"
Zamówienia uzupełniające
null
Warunki zmiany umowy
1) Uzasadnionych, niezależnych od Wykonawcy lub Zamawiającego (np. z przyczyn technicznych, gospodarczych czy politycznych), 2) Obiektywnych przyczyn niezależnych od Wykonawcy lub Zamawiającego, 3) Okoliczności siły wyższej, 4) Zmian regulacji prawnych obowiązujących po dniu podpisania umowy, 5) Otrzymania decyzji jednostki finansującej projekt zawierającej zmiany zakresu zadań, terminów realizacji czy też ustalającej dodatkowe postanowienia, do których Zamawiający zostanie zobowiązany. Niedotrzymanie pierwotnego terminu z przyczyn innych niż wymienione powyżej skutkować będą naliczeniem kar umownych.
Opis
Szafa chłodniczo- mroźnicza.Dostawa nowego środka trwałego. Parametry techniczne: min. 2 drzwi (min. 2 komory); min 4 półki w jednej komorze, min. 900 l pojemności (450 l dla chłodziarki i 450 dla zamrażarki); chłodzenie nawiewowe; odbudowa ze stali nierdzewnej; samozamykające drzwi; automatyczne odszranianie i odparowywanie skroplin; elektroniczny regulator temperatury; temp. min. -2°C / +8°C w przypadku chłodziarki oraz min. -17°C / -24°C w przypadku zamrażarki lub szafa chłodniczo- mroźnicza równoważna. Oferta ma zawierać koszty transportu do siedziby Zamawiającego, pierwszego uruchomienia, szkolenia personelu, koszty sprawdzenia i przystosowania nabytego sprzętu. Ilość sztuk 1Drobny sprzęt laboratoryjny. Dostawa nowych środków trwałych. W skład kompletu wchodzi: Zlewki - 20 sztuk o pojemnościach: 5x100ml; 5x250ml; 5x400ml; 5x600ml 5 sztuk kolb miarowych płaskodennych o pojemnościach: 1x50ml; 2x100ml; 2x250ml, Cylinder miarowy: 100 ml i 250 ml Szkiełka zegarkowe: 25 szt - fi 6cm, 25 szt - fi 7 cm Komplet szczoteczek laboratoryjnych do czyszczenia szkła 2 łyżki laboratoryjne typ POLY o długości 25cm (lub równoważne) ze stali nierdzewnej do naważenia różnej wielkości prób Sześć sztuk sit różnej wielkości oczek ( 2 szt - 1x1mm; 2 szt - 1,0-1,5mm; 2 szt - 2,2x2,2mm) Łaźnia laboratoryjna szt 1 - zasilanie: 230V, 50/60Hz, zakres temperatury : temperatura otoczenia + 5°C - 100°C, wahania temp.max ±5°C, liczba stanowisk - min 4, pojemność min 13l, moc: 800-1000W 1 szt mieszadło magnetyczne / laboratoryjne - Prędkość obrotowa 0-1500 obr./min. 1 szt. Blender o mocy 800-1000W 1 szt. Mikser ręczny z końcówką ze stali nierdzewnej o mocy 450-500W 4 szt Termometry do żywności od -50 do +300 °C o długości sondy 7,5-15 cm, wielkość cyfr na wyświetlaczu min.0,8cm 6 szt noży długość 36 cm - długość ostrza max 250 mm, grubość ścianki ostrza 1,0-1,5 mm 4 szt - taboret laboratoryjny 4 szt– minutnik z wyświetlaczem cyfrowym. Odliczanie 99 min 59s, zasilanie na baterię 10 szt foremek do wypiekania pieczywa (o wymiarach 8,5x17cm) 2 szt - rozpylacz ciśnieniowy (poj. 1 l) 6 szt trzepaczka nierdzewna - długość 30 cm, od 6-9 pałąków drutówZamrażarka szokowa. Dostawa nowego środka trwałego. Parametry: pojemność minimum sześciu kuwet (36×16,5×12). Urządzenie wolnostojące, z możliwością chłodzenia powietrzem. Wymiary max 80*85*95 (cm), waga do 100kg, moc co najmniej 1088/5 (W/A), wydajność schładzania na cykl do 18 (kg), wydajność zamrażania na cykl do 15 (kg), wydajność godzinowa do 16 (kg) lub zamrażarka szokowa równoważna. Oferta ma zawierać koszty: transportu do siedziby Zamawiającego, pierwszego uruchomienia, szkolenia personelu, koszty sprawdzenia i przystosowania nabytego sprzętu. Ilość sztuk 1.Urządzenie laboratoryjne działające na zasadzie farinografu. Dostawa nowego środka trwałego. Opis: urządzenie służy m.in. do pomiaru charakterystyki ciasta podczas miesienia (wodochłonność, czas rozwijania, stabilność), analizy jakości białek, żelowania skrobi, aktywności amylazy oraz retrogradacji skrobi. Parametry: rozmiary max: 300mm x do 500mm x do 505mm; regulacja temperatury (zakres maksymalny 90st C, łatwe do utrzymania w czystości, woda dozowana automatycznie, pełna elektroniczna kalibracja urządzenia lub urządzenie o równoważnych parametrach. Wskazany cena zawiera koszty: pierwszego uruchomienia, transportu do siedziby Zamawiającego, szkolenia personelu, koszty sprawdzenia i przystosowania nabytego sprzętu. Ilość sztuk 1.Młynek laboratoryjny.Dostawa nowego środka trwałego. Opis: urządzenie pozwala uzyskać reprezentatywny produkt w odniesieniu do przemysłowego procesu produkcji. Urządzenie wyposażone w trzy rowkowane rolki służące do przemiału, sito, dwie gładkie rolki do redukcji, sito; urządzenie stolikowe, wymiary max: 500mm x 1200 mm x 1000 mm lub urządzenie o równoważnych parametrach. Wskazana cena zawiera koszty: pierwszego uruchomienia, transportu do siedziby Zamawiającego, szkolenia personelu, koszty sprawdzenia i przystosowania nabytego sprzętu. Ilość sztuk 1.


Numer informacji: 2021-12245-52830

Data dodania

2021-06-10