Probiotyczne liofilizowane dania dla dzieci o zaprojektowanych właściwościach funkcjonalnych

Branża

Laboratoria:
      sprzęt wyposażenie, aparatura

Forma przetargu

zapytanie o cenę

Dane organizatora

PYSZOTY IZABELA WOJDYŁA
60-529 POZNAŃ
GEN. JANA HENRYKA DĄBROWSKIEGO 81/85
Tel. kom. 505 345 891
E-mail izabela.wojdyla@pyszoty.pl
WWW pyszoty.pl/

Województwo

wielkopolskie

Powiat

Poznań

Treść zamówienia

Probiotyczne liofilizowane dania dla dzieci o zaprojektowanych właściwościach funkcjonalnych

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia

Probiotyczne liofilizowane dania dla dzieci o zaprojektowanych właściwościach funkcjonalnychWynajem liofilizatora – 1 szt. Minimalne wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia: 1) masa załadunku 10 kg, 2) zasilanie 230V, 3) system podgrzewu wsadu oparty na matrycach termicznych. Miejsce realizacji: ul. Bułgarska 69/73, 60-320 Poznań.

Specyfikacja

https://specyfikacjetsg.tai.pl/pl-20/pl20-2021-8534-68307.zip

LINK do SIWZ

http://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/68307

CPV

38.00.00.00

Wymagania

Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian w umowie niezbędnych do sprawnej realizacji prac, w szczególności: 1. Zamawiający przewiduje możliwość wydłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy w szczególnie uzasadnionych przypadkach. 2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w przypadku zmiany terminów i warunków płatności - pod warunkiem zgłoszenia przez Wykonawcę takiego zamiaru i otrzymania stosownej zgody Zamawiającego. 3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w przypadku gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy. 4. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w przypadku zaistnienia okoliczności spowodowanych czynnikami zewnętrznymi, oraz/lub okolicznościami siły wyższej. 5. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian w treści umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, które nie wpływają w istotny sposób na przedmiot zamówienia oraz nie prowadzą one do zmiany charakteru umowy. Dopuszczalne są wszelkie zmiany nieistotne rozumiane w ten sposób, że wiedza o ich wprowadzeniu na etapie postępowania o zamówieni nie wpłynęłaby na krąg Wykonawców/Oferentów ubiegających się o zamówienie, ani na wynik postępowania. Wszelkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania Zamawiającego do wyrażenia takiej zgody. Wniosek o zmianę postanowień umowy musi być wyrażony na piśmie. Zmiana umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. Warunki, jakie musi spełniać oferent Typ Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności Opis Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Zapytanie ofertowe jest skierowane do podmiotów czynnie prowadzących działalność gospodarczą tj. osób fizycznych, jednostek organizacyjnych posiadających zdolność prawną, bądź osób prawnych prowadzących działalność gospodarczą, co zostanie potwierdzone dołączonym do oferty wypisem KRS bądź CEIDG. Typ Wiedza i doświadczenie Opis Posiadanie wiedzy i doświadczenia należytego wykonania zamówienia Typ Potencjał techniczny Opis Dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Typ Osoby zdolne do wykonania zamówienia Opis Dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Typ Sytuacja ekonomiczna i finansowa Opis Znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie zamówienia w wstępnie ustalonym terminie Typ Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń Opis Złożenie oferty zawierającej: • Nazwę, adres i NIP wykonawcy • Datę wystawienia oferty • Termin ważności oferty • Cenę netto Do oferty należy dołączyć: - skan wypisu KRS bądź CEIDG. 2) Złożenie na ofercie oświadczeń o następującej treści: • Wykonawca oświadcza, że zna i akceptuje warunki realizacji zamówienia określone w zapytaniu ofertowym oraz nie wnosi żadnych zastrzeżeń i uwag w tym zakresie. • Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. • Wykonawca, oświadcza że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie umożliwiające prawidłową realizację zamówienia. • Wykonawca oświadcza, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia w wstępnie ustalonym terminie. • Wykonawca oświadcza, że oferowana aparatura spełnia minimalne wymagania wskazane w zapytaniu ofertowym nr 3/2021 opublikowanym przez IZABELA WOJDYŁA PYSZOTY. • Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. • Wykonawca oświadcza, że nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na: a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji; c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub pozostawania w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli; e) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób Typ Dodatkowe warunki udziału Opis Oferenci nie mogą być powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo (wykluczenie) tzn. nie występują wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na: 1) Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 2) Posiadaniu co najmniej 10% udziałów akcji; 3) Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; 4) Pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Osoba do kontaktu

Paweł Parfienowicz
+48 531 523 256 kidseats@pyszoty.pl

Wymagany termin realizacji zamówienia

Planowany termin podpisania umowy 2021-09-01

Miejsce i termin składania ofert2021-09-15

Sposób składania ofert

Dane adresowe ogłoszeniodawcy: IZABELA WOJDYŁA PYSZOTY, ul. Fabianowska 131/B3, 62-052 Komorniki, NIP: 7781406679; Osoby do kontaktu: Paweł Parfienowicz, tel.: +48 531 523 256, e-mail: kidseats@pyszoty.pl Godzina: 23:59

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji

 

Termin związania ofertą

Oś czasu związana z ogłoszeniem i ofertowaniem: 2021-09-08 - data publikacji, 2021-09-15 - termin składania ofert, 2021-09-01 - planowany termin podpisania umowy

Składanie ofert wariantowych/częściowych

oferty wariantowe: NIE
oferty częściowe: NIE

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie

kryteria oceny ofert: cena netto powiększona o ewentualne koszty dodatkowe waga:100% maksymalna liczba punktów:100 punkty będą przyznawane wg następującej formuły: an = c min/ cr x 100 x 100% cmin–cena minimalna cr – cena oferty rozpatrywanej a n – punktów przyznana ofercie

Uwagi

Powstaje w kontekście projektu
POIR.01.01.01-00-1980/20 - Probiotyczne liofilizowane dania dla dzieci o zaprojektowanych właściwościach funkcjonalnych
Zamówienia uzupełniające
Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, wykonawcy wybranemu zgodnie z zasadą konkurencyjności, w okresie jednego roku od udzielenia zamówienia podstawowego, przy czym zamówienie uzupełniające nie może przekroczyć 10% kwoty z wybranej oferty
Warunki zmiany umowy
Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian w umowie niezbędnych do sprawnej realizacji prac, w szczególności: 1. Zamawiający przewiduje możliwość wydłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy w szczególnie uzasadnionych przypadkach. 2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w przypadku zmiany terminów i warunków płatności - pod warunkiem zgłoszenia przez Wykonawcę takiego zamiaru i otrzymania stosownej zgody Zamawiającego. 3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w przypadku gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy. 4. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w przypadku zaistnienia okoliczności spowodowanych czynnikami zewnętrznymi, oraz/lub okolicznościami siły wyższej. 5. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian w treści umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, które nie wpływają w istotny sposób na przedmiot zamówienia oraz nie prowadzą one do zmiany charakteru umowy. Dopuszczalne są wszelkie zmiany nieistotne rozumiane w ten sposób, że wiedza o ich wprowadzeniu na etapie postępowania o zamówieni nie wpłynęłaby na krąg Wykonawców/Oferentów ubiegających się o zamówienie, ani na wynik postępowania. Wszelkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania Zamawiającego do wyrażenia takiej zgody. Wniosek o zmianę postanowień umowy musi być wyrażony na piśmie. Zmiana umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.
Opis
Wynajem liofilizatora – 1 szt. Minimalne wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia: 1) masa załadunku 10 kg, 2) zasilanie 230V, 3) system podgrzewu wsadu oparty na matrycach termicznych. Miejsce realizacji: ul. Bułgarska 69/73, 60-320 Poznań.


Numer informacji: 2021-8534-68307

Data dodania

2021-09-09