Przedmiot zamówienia – Zakup odczynników chemicznych

Branża

Laboratoria:
      chemiczne odczynniki

Forma przetargu

zapytanie o cenę

Dane organizatora

Synteza Sp. z o. o.
61-005 Poznań
św. Michała67/71
Tel. +4861 8792 081
E-mail katarzyna.drygalska@synteza.com.pl
WWW bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/api/announcements/17411

Województwo

wielkopolskie

Powiat

poznański + Poznań

Treść zamówienia

Przedmiot zamówienia – Zakup odczynników chemicznych

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia

I. Przedmiot zamówienia – Zakup odczynników chemicznych – 1 komplet (odczynniki farmakopealne, wzorce, bufory).
Odczynniki chemiczne muszą spełniać minimalne wymagania rodzajowe, jakościowe i ilościowe + zakres, opisane w Załączniku nr 3 do niniejszego zapytania. Do oferowanych oddczynników muszą zostać dołączone certyfikaty analityczne.
Niedostarczenie powyższych dokumentów będzie skutkować odrzuceniem złożonej oferty.
Minimalny termin ważności odczynników chemicznych 12 miesięcy
II. Informacja na temat zakresu wykluczenia z możliwości realizacji zamówienia.
Z możliwości realizacji zamówienia wyłączone są podmioty, które są powiązane osobowo lub kapitałowo z Przedsiębiorstwem Farmaceutyczno-Chemicznym SYNTEZA sp. z o.o. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązanie między Przedsiębiorstwem Farmaceutyczno-Chemicznym SYNTEZA sp. z o.o., lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Przedsiębiorstwa Farmaceutyczno-Chemicznego SYNTEZA sp. z o.o. lub osobami wykonującymi w imieniu Przedsiębiorstwa Farmaceutyczno-Chemicznego SYNTEZA sp. z o.o. czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru dostawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub są związane z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli z wykonawcą, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia,
e) pozostawaniu, przed upływem 3 lat od dnia wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia w stosunku pracy lub zlecenia z wykonawcą lub były członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia,
f) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności.
Potwierdzeniem braku powiązań kapitałowych lub osobowych jest złożenie przez oferenta oświadczenia o braku występowania w/w powiązań (załącznik nr 2 do zapytania ofertowego).
Informujemy iż osoby wykonujące czynności w postępowaniu o udzielnie zamówienia podlegają wyłączeniu, jeżeli ubiegają się o udzielenie tego zamówienia lub zostały prawomocnie skazane za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych.
Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela Pani Katarzyna Drygalska, telefon: +4861 8792 081, wew. 16; e-mail: katarzyna.drygalska@synteza.com.pl
III. Zastrzeżenia
• Przedsiębiorstwo Farmaceutyczno-Chemiczne SYNTEZA sp. z o.o. zastrzega sobie prawo z rezygnacji z realizacji zlecenia w przypadku gdyby kwota najtańszej złożonej oferty przekraczała wartość założeń przyjętych w projekcie;
• Przedsiębiorstwo Farmaceutyczno-Chemiczne SYNTEZA sp. z o.o. nie może być pociągany do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty czy wydatki poniesione przez oferentów w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty;
• Przedsiębiorstwo Farmaceutyczno-Chemiczne SYNTEZA sp. z o.o.zastrzega sobie prawo w każdej chwili do zmian całości lub części zapytania ofertowego.

Specyfikacja

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/17411...

LINK do SIWZ

http://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/17411?sekcja=ogloszenie

Załączniki do spec.

Zapytanie_ofertowe-nr_06_2020.doc
Zalacznik_numer_1_i_2.doc
Zalacznik_nr_3.docx
Zalacznik_nr_4.docx

CPV

33696300-8: Odczynniki chemiczne

Wymagania

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Dostawcy posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Potencjał techniczny
Dostawcy dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
Wiedza i doświadczenie
Dostawcy spełniają warunki określone na podstawie art. 22 ust. 1 PZP, tj. Posiadają wiedzę i doświadczenie, niezbędne do wykonania zamówienia tj. wykonali należycie co najmniej 3 dostawy odczynników chemicznych o łącznej wartości sprzedaży co najmniej 30 000,00 zł w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert tj. po 27.11.2017 roku, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie. (W przypadku realizowania dostawy, za którą wynagrodzenie określone było w walucie obcej, wartość takiej dostawy należy przeliczyć na PLN wg. kursu NBP z dnia ukazania się ogłoszenia o zamówieniu).
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Dostawcy dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Dostawcy znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia we wskazanych terminach;
Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń
a. Dostawca, który chce wziąć udział w procedurze wyboru oferty, musi przedłożyć:
• Ofertę na formularzu, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego;
• Oświadczenie stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego;
• Oświadczenie stanowiące załącznik nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego potwierdzające spełnienie minimalnych wymagań jakościowych i ilościowych odczynników chemicznych (odczynniki farmakopealne, wzorce, bufory) pożądanych przez Zamawiającego;
• Certyfikaty analityczne dla oferowanych odczynników chemicznych.

b. Formularz, wzór oświadczenia muszą być wypełnione we wszystkich miejscach oraz podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania Dostawcy.
c. W wypadku, gdy na dokumentach wskazanych w pkt. V a. podpisała się inna osoba, niż wynikająca z powszechnie dostępnych rejestrów, Dostawca zobowiązany jest do przedłożenia dokumentów upoważniających ją do jego reprezentowania.
d. Oferty powinny być dostarczone do Zamawiającego w terminie wskazanym w pkt. VII. Oferty, które wpłynęły po terminie zostaną odrzucone.
e. Zamawiający ma prawo żądać wyjaśnień od Wykonawców, których oferty będą zawierały rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, tj. niższą niż o 30% od średniej ceny pozostałych ofert, a w wypadku braku tych wyjaśnień albo przedstawienia nienależytego uzasadnienia dla ceny z oferty – do odrzucenia oferty.”
f. Sposoby składania ofert:

• osobiście w siedzibie firmy: sekretariat Przedsiębiorstwa Farmaceutyczno-Chemicznego SYNTEZA sp. z o.o., pocztą, listem poleconym, kurierem na adres firmy: Przedsiębiorstwo Farmaceutyczno-Chemiczne SYNTEZA sp. z o.o. ul. Św. Michała 67/71, 61-005 Poznań,
Koperta powinna być opatrzona napisem:„Odczynniki” z dopiskiem: „nie otwierać przed dniem 30.11.2020 r.
• pocztą elektroniczną na adres mailowy: CBR@synteza.com.pl
• Poprzez stronę internetową: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl
Dodatkowe warunki udziału
I. Warunki udziału w postępowaniu (kryteria dostępu):

Do postępowania zostaną dopuszczeni Dostawcy spełniający następujące warunki:

1) Oferta będzie napisana w języku polskim lub angielskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką oraz podpisana (własnoręczny podpis) przez osobę upoważnioną do reprezentowania Dostawcy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty;
2) Zgodzą się poddać dobrowolnemu naliczeniu kar w razie niewykonania lub nieterminowego lub nienależytego wykonania zobowiązania;
3) Dostawca w celu potwierdzenia spełnienia w/w warunków zobowiązany jest przedłożyć:

a. ofertę zawierającą:
• nazwę i adres i dane kontaktowe oferenta;
• datę wystawienia oferty;
• dane pozwalające ocenić ofertę i przyznać punkty w ramach kryteriów;
• termin ważności oferty
b. oświadczenia o następującej treści:
• Dostawca oświadcza, że zna i akceptuje warunki realizacji zamówienia określone w zapytaniu ofertowym oraz nie wnosi żadnych zastrzeżeń i uwag w tym zakresie;
• Dostawca oświadcza że dostawa odczynników chemicznych będących przedmiotem oferty będzie miała miejsce w Poznaniu na terenie Przedsiębiorstwa Farmaceutyczno-Chemicznego „Synteza” w lokalizacji: ul. Św. Michała 67/71.
• Dostawca oświadcza iż podda się dobrowolnemu naliczeniu kar w razie niewykonania lub nieterminowego lub nienależytego wykonania zobowiązania. Ewidencja księgowa kar umownych odbywać się będzie na podstawie noty obciążeniowej;
• Przedsiębiorstwo Farmaceutyczno-Chemiczne SYNTEZA sp. z o.o. będzie miało prawo obciążyć dostawcę karą umowną w następujących okolicznościach i wysokościach:
a) W razie rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym – 10% wynagrodzenia umownego netto,
b) W razie rozwiązania Umowy przez którąkolwiek ze Stron, z przyczyn leżących po stronie Dostawcy – 10 % wynagrodzenia umownego netto,
c) W razie opóźnienia w realizacji Przedmiotu Umowy lub poszczególnych zagadnień zgodnie z Harmonogramem – 0,1% wynagrodzenia umownego netto za każdy dzień opóźnienia dla poszczególnego odczynnika chemicznego, którego dotyczy opóźnienie.
o Kary umowne płatne są na każde żądanie Przedsiębiorstwa Farmaceutyczno-Chemicznego SYNTEZA Sp. z o.o.
o Zgodnie z treścią noty obciążeniowej wystawionej przez Przedsiębiorstwo Farmaceutyczno-Chemiczne SYNTEZA Sp. z o.o.
o Kary umowne mogą być potrącane przez Przedsiębiorstwo Farmaceutyczno-Chemiczne SYNTEZA Sp. z o.o. z wzajemną wierzytelnością Dostawcy, bez względu na źródło tej wzajemnej wierzytelności, do wysokości naliczonej kary umownej.
o Żądanie kary umownej nie pozbawia Przedsiębiorstwo Farmaceutyczno-Chemiczne SYNTEZA Sp. z o.o. prawa do domagania się odszkodowania przewyższającego wartość naliczonej kary.
c. Dostawca może przedstawić tylko jedną ofertę obejmującą cały przedmiot zamówienia.
• Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych;
• Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.


II. Wyjaśnienia treści oferty i poprawienie omyłek

W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między zamawiającym a wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz dokonywanie jakiejkolwiek zmiany jej w treści.

Zamawiający poprawia w ofercie:
§ oczywiste omyłki pisarskie;
§ oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek;
§ inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty - niezwłocznie zawiadamiając o tym dostawcę, którego oferta została poprawiona.

III. Termin dostarczania ofert upływa w dniu: 27.11.2020 r. o północy.

• Oferty dostarczone Zamawiającemu po terminie składania ofert nie będą przyjęte i będą oferentom zwracane bez otwierania. Skuteczne złożenie oferty oznacza otrzymanie oferty przez Zamawiającego przed terminem składania ofert. Zmiany albo wycofanie oferty przez oferenta przed upływem terminu składania ofert jest dopuszczalne.
• Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego po terminie składania ofert, tj. w dniu 30.11.2020 roku o godzinie 10:00. Z czynności otwarcia ofert Zamawiający sporządzi Protokół otwarcia ofert. Podpisanie umowy nastąpi nie później jak 11.12.2020 roku.
• Po otwarciu ofert Zamawiający dokona ich oceny. W trakcie oceny ofert Zamawiający może wzywać oferentów do złożenia wyjaśnień dotyczących złożonych przez nich ofert.
• Kończąc procedurę oceny ofert Zamawiający podejmie decyzję o wyborze najkorzystniejszej oferty.
• Zamawiający zastrzega sobie prawo do niedokonania wyboru najkorzystniejszej oferty. W każdym czasie postępowania przetargowego dotyczącego wyboru dostawcy, Zamawiający ma prawo do jego zakończenia bez wyboru jakiegokolwiek oferenta. Oferentom nie przysługują wobec Zamawiającego jakiekolwiek roszczenia z tego tytułu.
• Zamawiający niezwłocznie powiadomi oferentów poprzez stronę internetową https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ o wynikach postępowania albo o zamknięciu postępowania bez dokonania wyboru Dostawcy.

IV. Termin ważności oferty: minimum do 31 grudnia 2020 roku.

Osoba do kontaktu

Katarzyna Drygalska
tel: +4861 8792 081
email: katarzyna.drygalska@synteza.com.pl

Wymagany termin realizacji zamówienia

Podpisanie umowy: 2020-12-01

Miejsce i termin składania ofert

Synteza Sp. z o. o.
61-005 Poznań
Św. Michała 67/71 /CBR@synteza.com.pl / https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl

2020-11-27

Sposób składania ofert

 

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji

 

Termin związania ofertą

 

Składanie ofert wariantowych/częściowych

oferty wariantowe: NIE
oferty częściowe: NIE

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie

Punkty w ramach kryterium „ceny netto w PLN – 70%” będą przyznawane wg następującej formuły:
C min
A n = ----------------- x 100 x70 %
C r
C min – cena minimalna w zbiorze
C r – cena oferty rozpatrywanej
A n – ilość punktów przyznana ofercie
Liczba punktów w kryterium „Termin ważności odczynników – 10%” będzie przyznawana wg poniższego schematu:
Liczba punktów w kryterium „Termin ważności odczynników–10%”będzie podstawie następującego wzoru: DSZ=(CM/CS)*10%*100 gdzie: CS–najdłuższy zaproponowany czas [w miesiącach] ważności surowców.
Liczba punktów w kryterium „Termin dostawy – 20 punktów” będzie przyznawana wg poniższego schematu:
• 20%: (do 18.12.2020 - 20 pkt.; do 23.12.2020 - 10 pkt,; do 31.12.2020 - 0 pkt.

Uwagi

2020-2598-17411
Kraj: Polska
Województwo: wielkopolskie
Powiat: Poznań
Miejscowość: Poznań

Data dodania

2020-11-18