Przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych zmierzających do opracowania innowacyjnej linii dezynfekująco-pakującej dla przemysłu rolno-spożywczego

Branża

Laboratoria:
      sprzęt wyposażenie, aparatura

Forma przetargu

zapytanie o cenę

Dane organizatora

KMK AGRO D. KAŹMIERCZAK C. MĄDRY M. KAŹMIERCZAK SP.J.
63-000 ŚRODA WIELKOPOLSKA
POZNAŃSKA 20, BRODOWO
Tel. 61 285 01 79
Fax. 61 285 01 79
E-mail biuro@kmkagro.com
WWW www.kmk-maszyny.com/

Województwo

wielkopolskie

Powiat

Środa Wielkopolska

Treść zamówienia

Przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych zmierzających do opracowania innowacyjnej linii dezynfekująco-pakującej dla przemysłu rolno-spożywczego

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia

Przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych zmierzających do opracowania innowacyjnej linii dezynfekująco-pakującej dla przemysłu rolno-spożywczegoPrzedmiotem zamówienia są komponenty do urządzenia badawczego poziomu dezynfekcji światłem UV-C, zgodnie z poniższą tabelą: Lp. Nazwa ilość 1 Cyfrowy wskaźnik położenia/licznik. Montowany na wałku; 4-cyfrowy; przyrost wartości po jednym obrocie +004.0 w kierunku lewym; Odczyt wartości na ściance prostopadłej do osi obrotu. 1 szt. 2 Pokrętło z śrubą M6. Długość śruby 16-25mm; średnica pokrętła max. 20m. 12 szt. 3 Stopa wahliwa z śrubą M10. Długość śruby 60-80mm; średnica podstawki ok. 60mm. 4 szt. 4 Uchwyt przemysłowy prosty z tworzywa. Uchwyt pod śruby montażowe M8; długość uchwytu ok. 100mm. 2 szt. Miejsce realizacji zamówienia: Pałczyn, gmina Miłosław. W przypadku, gdy w opisie lub wymogach podano do zastosowania nazwy ze wskazaniem określonego wyrobu, źródła, znaków towarowych, patentów lub specyficznego pochodzenia, mogą być one zastąpione rozwiązaniami równowartościowymi lub lepszymi, o parametrach technicznych i użytkowych nie gorszych niż podane. Wspólny słownik zamówień (CPV): 44500000-5 Narzędzia, zamki, klucze, zawiasy, mocowania, łańcuchy i sprężyny

Specyfikacja

https://tender-attachments.com/pl-20/pl20-2021-5566-52993.zip

LINK do SIWZ

http://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/52993

CPV

44.50.00.00

Wymagania

Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania zmiany umowy zawartej w wyniku przeprowadzenia Zapytania Ofertowego, w następujących przypadkach: a) w wyniku zaistnienia przyczyn, niezależnych od Zamawiającego oraz Wykonawcy (przy dochowaniu przez niego należytej staranności) skutkujących niemożliwością lub znacznymi opóźnieniami w realizacji zamówienia a w szczególności czasowy brak dostępności na rynku zasobów potrzebnych do realizacji przedmiotu zamówienia, b) wystąpienie siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu zamówienia w terminach określonych w umowie. „Siła wyższa” oznacza wydarzenia zewnętrzne, nieprzewidywalne, nieoczekiwane i poza kontrolą Stron, występujące po podpisaniu Umowy, a powodujące niemożliwość wywiązania się z Umowy, c) w przypadku zmian w harmonogramie realizacji projektu, w szczególności w przypadku wystąpienia konieczności wydłużenia/przesunięcia terminów realizacji poszczególnych zadań i etapów, spowodowana obiektywnymi czynnikami, niezależnymi od Zamawiającego i Wykonawcy, uniemożliwiającymi realizację zamówienia w pierwotnie określonych terminach, mającymi wpływ na jakość realizacji przedmiotu umowy, d) w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy, na jego uzasadniony wniosek, pod warunkiem, że zmiana ta wynika z okoliczności, których Wykonawca nie mógł przewidzieć na etapie składania oferty i nie jest przez niego zawiniona, e) w przypadku konieczności wprowadzenia zmian, których Zamawiający nie mógł przewidzieć w chwili zawarcia umowy, o czas niezbędny do wprowadzenia tych zmian, f) zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację umowy, g) powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej postanowień przez strony, przy jednoczesnym braku zmiany charakteru umowy; h) zmiana nie będzie prowadzić do zmiany charakteru umowy, a łączna wartość zmian jest mniejsza niż 214 000 euro – w przypadku zamówień na dostawy i usługi i zarazem jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie w przypadku zamówień na usługi lub dostawy, i) zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy i zostały spełnione łącznie następujące warunki: - konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, - wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie, j) Wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy Wykonawca: - na podstawie postanowień umownych, o których mowa powyżej, - w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, - w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego podwykonawców. Warunki, jakie musi spełniać oferent Typ Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności Opis • Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Typ Wiedza i doświadczenie Opis • Posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia do wykonania zamówienia lub zagwarantowanie podwykonawców posiadających niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia. Typ Potencjał techniczny Opis • Dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania zamówienia lub zagwarantowanie podwykonawców dysponujących odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania zamówienia. Typ Osoby zdolne do wykonania zamówienia Opis • Dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub zagwarantowanie podwykonawców dysponujących osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Typ Sytuacja ekonomiczna i finansowa Opis • Znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówień we wskazanych terminach. Typ Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń Opis 1) Złożenie oferty na formularzu ofertowym (załącznik nr 1), zawierającej: • Nazwę, adres, e-mail i NIP Wykonawcy • Datę wystawienia oferty • Dane pozwalające ocenić ofertę i przyznać punkty w ramach kryteriów • Termin ważności oferty 2) Złożenie na ofercie oświadczeń o następującej treści: • Wykonawca oświadcza, że zna i akceptuje warunki realizacji zamówienia określone w zapytaniu ofertowym oraz nie wnosi żadnych zastrzeżeń i uwag w tym zakresie. • Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. • Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia lub zagwarantuje podwykonawców posiadających niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia. • Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania zamówienia lub zagwarantuje podwykonawców dysponujących odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania zamówienia. • Wykonawca oświadcza, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub zagwarantuje podwykonawców dysponujących osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. • Wykonawca oświadcza, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia we wskazanym terminie. • Wykonawca oświadcza, że nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązanie osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami uprawnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na: a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, b. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 3) Pełnomocnictwo do złożenia oferty – jeśli dotyczy. Opis sposobu przygotowania oferty: Oferta musi zostać złożona na formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego). Oferta powinna zostać sporządzona w języku polskim, w sposób czytelny. Każda oferta musi zawierać nazwę i adres oferenta. Zamawiający wymaga, aby ofertę podpisała osoba upoważniona do reprezentowania Oferenta, zgodnie z formą reprezentacji określoną w rejestrze sądowym lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej albo przez osobę umocowaną przez osobę uprawnioną, przy czym pełnomocnictwo musi być załączone do oferty. Podpis musi być czytelny lub opatrzony pieczęcią imienną. Oferent powinien podać w ofercie cenę za kompletną realizację przedmiotu zamówienia na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym, a ponadto oferent powinien dołączyć do oferty wszystkie wskazane w treści zapytania ofertowego dokumenty. Oferent w ramach przedkładanych dokumentów powinien także wykazać spełnienie wyżej określonych warunków dopuszczających. Zaoferowana cena powinna uwzględniać wykonanie wszystkich prac i czynności w ramach zamówienia, oraz zawierać wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia świadczonego przez okres i na warunkach określonych w ofercie Oferenta i Zapytaniu Ofertowym. Cenę należy podać w jednostkach pieniężnych. Typ Dodatkowe warunki udziału Opis • Brak powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym. Z możliwości realizacji zamówienia wyłączone są podmioty, które są powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązanie między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na: a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, b. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. Planowany termin dostawy: do 21 dni od dnia zawarcia umowy z wybranym wykonawcą. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i wariantowych, rozpatrywane będą wyłącznie oferty obejmujące pełny zakres przedmiotu zamówienia. Oferty nie spełniające warunków formalnych i/lub nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia zostaną odrzucone. Sposoby składania ofert (do wyboru): 1) osobiście pod adresem: KMK Agro D. Kaźmierczak C. Mądry M. Kaźmierczak Spółka Jawna, Pałczyn 29, 62-320 Miłosław (godz. otwarcia biura: 8:00-16:00), 2) pocztą, listem poleconym, kurierem na adres: KMK Agro D. Kaźmierczak C. Mądry M. Kaźmierczak Spółka Jawna, Pałczyn 29, 62-320 Miłosław, decyduje data wpływu, 3) pocztą elektroniczną na adres mailowy: a.deska@kmkagro.com 4) drogą elektroniczną poprzez Bazę Konkurencyjności (funkcja dostępna dla zalogowanych użytkowników). Termin związania ofertą: minimum 14 dni od upływu terminu składania ofert. • Zamawiający zastrzega, iż w umowie zawartej z wybranym Wykonawcą przewidziane zostaną kary umowne za opóźnienie w realizacji zamówienia w wysokości 1% wartości kontraktu netto za każdy dzień opóźnienia, nie więcej niż 20% wartości kontraktu netto, na co Wykonawca wyraża zgodę składając ofertę na niniejsze zapytanie. • Oferent ponosi wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania. • Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany zapytania ofertowego i formularza ofertowego w przypadku błędów w zapytaniu ofertowym, konieczności dokonania uzupełnień w takim przypadku Zamawiający: - poinformuje o dokonanej zmianie w sposób właściwy dla upublicznienia niniejszego zapytania ofertowego, - poinformuje o dokonanej zmianie wszystkich Oferentów, którzy dotychczas złożyli oferty; - wydłuży termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach składanych przez Oferentów. • W trakcie oceny ofert Zamawiający może wzywać Oferentów do złożenia wyjaśnień lub uzupełnień dotyczących złożonych przez nich ofert. • Kończąc procedurę oceny ofert Zamawiający podejmie decyzję o wyborze najkorzystniejszej oferty. • Złożenie oferty w ramach Zapytania Ofertowego jest jednoznaczne z zaakceptowaniem zasad określonych w zapytaniu ofertowym. • Zamawiający w uzasadnionym przypadku ma prawo do anulowania części lub całości zapytania ofertowego w każdym momencie postępowania.

Osoba do kontaktu

Agnieszka Deska

Miejsce i termin składania ofert2021-06-16

Sposób składania ofert

Dane adresowe ogłoszeniodawcy: KMK Agro D. Kaźmierczak C. Mądry M. Kaźmierczak Spółka Jawna, Brodowo, ul. Poznańska 20, 63-000 Środa Wielkopolska, NIP: 7861572061; Osoby do kontaktu: Agnieszka Deska, tel.: , e-mail: Godzina: 23:59

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji

 

Termin związania ofertą

Oś czasu związana z ogłoszeniem i ofertowaniem: 2021-06-09 - data publikacji, 2021-06-16 - termin składania ofert, - planowany termin podpisania umowy

Składanie ofert wariantowych/częściowych

oferty wariantowe: NIE
oferty częściowe: NIE

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie

• punkty w ramach kryterium ceny netto w pln/inna waluta będą przyznawane wg następującej formuły: a n = c min / c r x 100 c min – cena minimalna w zbiorze c r – cena oferty rozpatrywanej a n – liczba punktów przyznana ofercie

Uwagi

Powstaje w kontekście projektu
POIR.01.01.01-00-2178/20 - Przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych zmierzających do opracowania innowacyjnej linii dezynfekująco-pakującej dla przemysłu rolno-spożywczego
Zamówienia uzupełniające
null
Warunki zmiany umowy
Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania zmiany umowy zawartej w wyniku przeprowadzenia Zapytania Ofertowego, w następujących przypadkach: a) w wyniku zaistnienia przyczyn, niezależnych od Zamawiającego oraz Wykonawcy (przy dochowaniu przez niego należytej staranności) skutkujących niemożliwością lub znacznymi opóźnieniami w realizacji zamówienia a w szczególności czasowy brak dostępności na rynku zasobów potrzebnych do realizacji przedmiotu zamówienia, b) wystąpienie siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu zamówienia w terminach określonych w umowie. „Siła wyższa” oznacza wydarzenia zewnętrzne, nieprzewidywalne, nieoczekiwane i poza kontrolą Stron, występujące po podpisaniu Umowy, a powodujące niemożliwość wywiązania się z Umowy, c) w przypadku zmian w harmonogramie realizacji projektu, w szczególności w przypadku wystąpienia konieczności wydłużenia/przesunięcia terminów realizacji poszczególnych zadań i etapów, spowodowana obiektywnymi czynnikami, niezależnymi od Zamawiającego i Wykonawcy, uniemożliwiającymi realizację zamówienia w pierwotnie określonych terminach, mającymi wpływ na jakość realizacji przedmiotu umowy, d) w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy, na jego uzasadniony wniosek, pod warunkiem, że zmiana ta wynika z okoliczności, których Wykonawca nie mógł przewidzieć na etapie składania oferty i nie jest przez niego zawiniona, e) w przypadku konieczności wprowadzenia zmian, których Zamawiający nie mógł przewidzieć w chwili zawarcia umowy, o czas niezbędny do wprowadzenia tych zmian, f) zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację umowy, g) powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej postanowień przez strony, przy jednoczesnym braku zmiany charakteru umowy; h) zmiana nie będzie prowadzić do zmiany charakteru umowy, a łączna wartość zmian jest mniejsza niż 214 000 euro – w przypadku zamówień na dostawy i usługi i zarazem jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie w przypadku zamówień na usługi lub dostawy, i) zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy i zostały spełnione łącznie następujące warunki: - konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, - wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie, j) Wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy Wykonawca: - na podstawie postanowień umownych, o których mowa powyżej, - w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, - w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego podwykonawców.
Opis
Przedmiotem zamówienia są komponenty do urządzenia badawczego poziomu dezynfekcji światłem UV-C, zgodnie z poniższą tabelą: Lp. Nazwa ilość 1 Cyfrowy wskaźnik położenia/licznik. Montowany na wałku; 4-cyfrowy; przyrost wartości po jednym obrocie +004.0 w kierunku lewym; Odczyt wartości na ściance prostopadłej do osi obrotu. 1 szt. 2 Pokrętło z śrubą M6. Długość śruby 16-25mm; średnica pokrętła max. 20m. 12 szt. 3 Stopa wahliwa z śrubą M10. Długość śruby 60-80mm; średnica podstawki ok. 60mm. 4 szt. 4 Uchwyt przemysłowy prosty z tworzywa. Uchwyt pod śruby montażowe M8; długość uchwytu ok. 100mm. 2 szt. Miejsce realizacji zamówienia: Pałczyn, gmina Miłosław. W przypadku, gdy w opisie lub wymogach podano do zastosowania nazwy ze wskazaniem określonego wyrobu, źródła, znaków towarowych, patentów lub specyficznego pochodzenia, mogą być one zastąpione rozwiązaniami równowartościowymi lub lepszymi, o parametrach technicznych i użytkowych nie gorszych niż podane. Wspólny słownik zamówień (CPV): 44500000-5 Narzędzia, zamki, klucze, zawiasy, mocowania, łańcuchy i sprężyny


Numer informacji: 2021-5566-52993

Data dodania

2021-06-10