Przetarg nieograniczony - Zakup przenośnych, lodówkowych automatów do poboru próbek ścieków wraz z wyposażeniem dodatkowym

Branża

Laboratoria:
      sprzęt wyposażenie, aparatura

Forma przetargu

zapytanie o cenę

Dane organizatora

WODOCIĄGI KIELECKIE SP. Z O.O.
25-701 KIELCE
KRAKOWSKA 64
Tel. 41 365 31 00
Fax. 41 345 52 20
E-mail wodkiel@wod-kiel.com.pl
WWW www.wod-kiel.com.pl

Województwo

świętokrzyskie

Powiat

Kielce

Treść zamówienia

KML-41/2021 Przetarg nieograniczony - Zakup przenośnych, lodówkowych automatów do poboru próbek ścieków wraz z wyposażeniem dodatkowym

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia

KML-41/2021 Przetarg nieograniczony - Zakup przenośnych, lodówkowych automatów do poboru próbek ścieków wraz z wyposażeniem dodatkowymPRZEDMIOT POSTĘPOWANIA:

Specyfikacja

https://specyfikacjetsg.tai.pl/pl-16/pl16-505830.zip

LINK do SIWZ

http://platformazakupowa.pl/transakcja/505830

Miejsce i termin składania ofert2021-09-23

Sposób składania ofert

Składanie ofert poprzez platformę zakupową. Godzina: 12:00

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji

 

Termin związania ofertą

 

Składanie ofert wariantowych/częściowych

 

Uwagi

Wymagania i specyfikacja: Szanowni Państwo,
w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia.
Spółka "WODOCIĄGI KIELECKIE" zaprasza do złożenia w/w postępowaniu prowadzonym w trybie "przetargu nieograniczonego" zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień w Spółce "Wodociągi Kieleckie" Sp. z o.o. w Kielcach dla zamówień, do których nie ma zastosowania Ustawa Pzp. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z § 53c (odwrócona kolejność oceny ofert) w/w Regulaminu. Postępowanie prowadzone z udziałem Komisji Przetargowej z zachowaniem formy dokumentowej czynności prawnej, o której mowa w art. 77 2 Kodeksu cywilnego za pośrednictwem portalu platformazakupowa.pl. Open Nexus dostępnego na stronie internetowej Spółki „Wodociągi Kieleckie” – www.wod-kiel.com.pl w zakładce „Przetargi” (instrukcja działania platformy zakupowej umieszczona jest na w/w stronie Zamawiającego).
Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych 2 kpl (jednego typu) przenośnych, automatycznych próbopobieraków wraz z wyposażeniem, umożliwiających pobór próbek ścieków zgodnie z wytycznymi normy PN ISO 5667-10 oraz wymaganiami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, warunki udziału w postępowaniu wraz z opisem sposobu ich oceny zawarte są w treści SIWZ wraz z załącznikami.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Złożenie oferty przez Wykonawcę jest jednoznaczne z akceptacją warunków i wymagań określonych przez Zamawiającego w SIWZ wraz z załącznikami.
Ofertę należy złożyć poprzez platformazakupowa.pl OPEN NEXUS.
Cena oferty musi obejmować wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia; (musi uwzględniać wszystkie czynniki ujęte w niniejszej Specyfikacji oraz czynniki nieprzewidziane a konieczne do właściwego wykonania przedmiotu zamówienia).
Wykonawca jest związany ofertą nie dłużej jak do dnia 21.11.2021r., przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert tj. 23.09.2021r.
Wszystkie dokumenty, jakie będą składane w niniejszym postępowaniu należy wydrukować, wypełnić i podpisać zgodnie z załączonymi do postępowania wzorami, a następnie ich skany złożyć do Zamawiającego za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Zeskanowane dokumenty należy załączyć w formacie PDF; maksymalna wielkość wszystkich załączonych plików – 1 GB; zalecana rozdzielczość skanowania – 150x150.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 r Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1), Zamawiający Spółka „WODOCIĄGI KIELECKIE” informuje, iż warunki ochrony danych osobowych zawarto w Załączniku nr 8 do SIWZ „Klauzula informacyjna o ochronie danych osobowych”.
Regulamin udzielenia zamówień obowiązujący w Spółce „WODOCIĄGI KIELECKIE” Sp. z o.o., jest dostępny na stronie internetowej www.wod-kiel.com.pl w zakładce „przetargi”.
Wszelkie zapytania należy składać wyłącznie poprzez platformazakupowa.pl Open Nexus zakładka „Wiadomości”.
W sprawach merytorycznych, proszę o kontakt za pośrednictwem przycisku w prawym dolnym rogu formularza „Wyślij wiadomość”.
Załączniki do postępowania:
Załącznik nr 1
Ogłoszenie

Załącznik nr 2
SIWZ

Załącznik nr 3
Formularz oferty – Załącznik nr 1 do SIWZ

Załącznik nr 4
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania – Załącznik nr 2 do SIWZ

Załącznik nr 5
Oświadczenie podmiotu trzeciego – Załącznik nr 3 do SIWZ

Załącznik nr 6
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – Załącznik nr 4 do SIWZ

Załącznik nr 7
Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w rozdz. V pkt. 1, ppkt.1), w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego – Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 8
Oświadczenie dot. przynależności do grupy kapitałowej – Załącznik nr 6 do SIWZ

Załącznik nr 9
Wzór umowy – Załącznik nr 7 do SIWZ

Załącznik nr 10
Klauzula informacyjna RODO – Załącznik nr 8 do SIWZ


Przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do:
Zadawania pytań do SIWZ;
Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty;
Przesłania odwołania/inne


Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:
tel. 22 101 02 02,
e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

Kryteria i warunki formalne:

Numer informacji: 505830

Data dodania

2021-09-09