Rozbudowa centrum badawczo-rozwojowego

Branża

Laboratoria:
      sprzęt wyposażenie, aparatura

Forma przetargu

zapytanie o cenę

Dane organizatora

IMA POLSKA S.A.
62-095 MUROWANA GOŚLINA
POLNA 21
Tel. kom. 530 595 395
E-mail sekretariat@imapolska.eu
WWW www.imapolska.eu/

Województwo

wielkopolskie

Powiat

poznański + Poznań

Treść zamówienia

Rozbudowa centrum badawczo-rozwojowego w firmie IMA Polska S.A.

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup i montaż miernika parametrów fizyko-chemicznych (pH, tleny, potencjału redox i przewodności) na potrzeby firmy POLSKA Spółka Akcyjna w ramach projektu pt. „Rozbudowa centrum badawczo-rozwojowego w firmie IMA Polska S.A.”, w ramach Działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Specyfikacja

https://specyfikacjetsg.tai.pl/pl-20/pl20-2021-5040-39720.zip

LINK do SIWZ

http://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/39720

CPV

38.00.00.00

Wymagania

Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zamówienia w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia: 1) zmiany dotyczą realizacji dodatkowych dostaw od dotychczasowego wykonawcy nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki: a) zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego, b) zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego, c) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie, 2) zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy i zostały spełnione łącznie następujące warunki: a) konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, b) wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie, 3) wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy wykonawca: a) na podstawie postanowień umownych, o których mowa w pkt.1, b) w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, c) w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego podwykonawców, 4) zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy a łączna wartość zmian jest mniejsza niż 5 350 000 euro w przypadku zamówień na roboty budowalne i jednocześnie jest mniejsza od 15% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie w przypadku zamówień na usługi lub dostawy, 5) zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy np. na skutek zmian zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie lub wytycznych dotyczących realizacji projektu, 6) wystąpienia siły wyższej, 7) wystąpienie innego niż siła wyższa zdarzenia zewnętrznego lub sytuacja wynikła po stronie Zamawiającego, którego nie mógł przewidzieć i zapobiec, a które uniemożliwia lub utrudnia wykonanie Przedmiotu zamówienia, w tym dochowania terminów dostawy zgodnie z zapytaniem ofertowym i dokumentacją, 8) w każdym przypadku, gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiającego (np. powoduje skrócenie terminu realizacji umowy, zmniejszenie wartości zamówienia). Warunki, jakie musi spełniać oferent Typ Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności Opis Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. Typ Wiedza i doświadczenie Opis Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. Typ Potencjał techniczny Opis Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. Typ Osoby zdolne do wykonania zamówienia Opis Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. Typ Sytuacja ekonomiczna i finansowa Opis Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. Typ Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń Opis Zamawiający żąda dostarczenia wraz z ofertą następujących dokumentów: a) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 2 do zapytania ofertowego; b) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – załącznik nr 3 do zapytania ofertowego; c) oświadczenie o zgodności zadeklarowanych parametrów przedmiotu zamówienia ze stanem rzeczywistym - załącznik nr 6 do zapytania ofertowego. d) ewentualne pełnomocnictwo do reprezentowania podmiotu.

Osoba do kontaktu

Aleksandra Przybylak+48 602 654 834 a.przybylak@imapolska.eu

Miejsce i termin składania ofert2021-04-08

Sposób składania ofert

Dane adresowe ogłoszeniodawcy: IMA Polska S.A., Polna 21, 62-095 Murowana Goślina, NIP: 7822510305; Osoby do kontaktu: Aleksandra Przybylak, tel.: +48 602 654 834, e-mail: a.przybylak@imapolska.euGodzina: 23:59

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji

 

Termin związania ofertą

Oś czasu związana z ogłoszeniem i ofertowaniem: 2021-03-25 - data publikacji, 2021-04-08 - termin składania ofert, - planowany termin podpisania umowy

Składanie ofert wariantowych/częściowych

oferty wariantowe: NIE
oferty częściowe: NIE

Uwagi

Powstaje w kontekście projektu POIR.02.01.00-00-0011/19 - Rozbudowa centrum badawczo-rozwojowego w firmie IMA Polska S.A. Zamówienia uzupełniające Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zamówienia w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia: 1) zmiany dotyczą realizacji dodatkowych dostaw od dotychczasowego wykonawcy nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki: a) zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego, b) zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego, c) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie, 2) zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy i zostały spełnione łącznie następujące warunki: a) konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, b) wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie, 3) wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy wykonawca: a) na podstawie postanowień umownych, o których mowa w pkt.1, b) w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, c) w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego podwykonawców, 4) zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy a łączna wartość zmian jest mniejsza niż 5 350 000 euro w przypadku zamówień na roboty budowalne i jednocześnie jest mniejsza od 15% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie w przypadku zamówień na usługi lub dostawy, 5) zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy np. na skutek zmian zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie lub wytycznych dotyczących realizacji projektu, 6) wystąpienia siły wyższej, 7) wystąpienie innego niż siła wyższa zdarzenia zewnętrznego lub sytuacja wynikła po stronie Zamawiającego, którego nie mógł przewidzieć i zapobiec, a które uniemożliwia lub utrudnia wykonanie Przedmiotu zamówienia, w tym dochowania terminów dostawy zgodnie z zapytaniem ofertowym i dokumentacją, 8) w każdym przypadku, gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiającego (np. powoduje skrócenie terminu realizacji umowy, zmniejszenie wartości zamówienia). Warunki zmiany umowy Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zamówienia w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia: 1) zmiany dotyczą realizacji dodatkowych dostaw od dotychczasowego wykonawcy nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki: a) zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego, b) zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego, c) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie, 2) zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy i zostały spełnione łącznie następujące warunki: a) konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, b) wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie, 3) wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy wykonawca: a) na podstawie postanowień umownych, o których mowa w pkt.1, b) w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, c) w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego podwykonawców, 4) zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy a łączna wartość zmian jest mniejsza niż 5 350 000 euro w przypadku zamówień na roboty budowalne i jednocześnie jest mniejsza od 15% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie w przypadku zamówień na usługi lub dostawy, 5) zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy np. na skutek zmian zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie lub wytycznych dotyczących realizacji projektu, 6) wystąpienia siły wyższej, 7) wystąpienie innego niż siła wyższa zdarzenia zewnętrznego lub sytuacja wynikła po stronie Zamawiającego, którego nie mógł przewidzieć i zapobiec, a które uniemożliwia lub utrudnia wykonanie Przedmiotu zamówienia, w tym dochowania terminów dostawy zgodnie z zapytaniem ofertowym i dokumentacją, 8) w każdym przypadku, gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiającego (np. powoduje skrócenie terminu realizacji umowy, zmniejszenie wartości zamówienia). Opis Przedmiotem zamówienia jest zakup i montaż miernika parametrów fizyko-chemicznych (pH, tleny, potencjału redox i przewodności) na potrzeby firmy POLSKA Spółka Akcyjna w ramach projektu pt. „Rozbudowa centrum badawczo-rozwojowego w firmie IMA Polska S.A.”, w ramach Działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Numer informacji: 2021-5040-39720