Rozwój i podniesienie konkurencyjności Visual Sensation Laser Shows & Technologies dzięki innowacyjnym Inwestycjom - II etap

Branża

Laboratoria:
      sprzęt wyposażenie, aparatura

Forma przetargu

zapytanie o cenę

Dane organizatora

JAROSŁAW NADOLNY VISUAL SENSATION LASERSHOWS TECHNOLOGIES
64-117 KRZYCKO MAŁE
GŁÓWNA 2
Tel. 65 533 18 90
E-mail info@visualsensation.pl
WWW www.visualsensation.pl/

Województwo

wielkopolskie

Powiat

Leszno

Treść zamówienia

Rozwój i podniesienie konkurencyjności Visual Sensation Laser Shows & Technologies dzięki innowacyjnym Inwestycjom - II etap

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia

Rozwój i podniesienie konkurencyjności Visual Sensation Laser Shows & Technologies dzięki innowacyjnym Inwestycjom - II etap

Specyfikacja

https://specyfikacjetsg.tai.pl/pl-20/pl20-2021-15604-68184.zip

LINK do SIWZ

http://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/68184

CPV

38.63.61.00

Wymagania

1. Zmiany istotnych warunków umowy o zamówienie dopuszczalne są w niżej wymienionych przypadkach (z uwzględnieniem zapisów dotyczących dokonywania istotnych zmian zawartej umowy opisanych w roz. 6.5.2. Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 – zatwierdzonych przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w dniu 21 grudnia 2020r.): a) zmiany ustawowej stawki podatku VAT, b) zmiany danych adresowych stron, ich rachunków bankowych bądź zmiany osób wymienionych przez strony do realizacji umowy, c) zmiany formy prawnej prowadzenia działalności gospodarczej przez Wykonawcę lub Zamawiającego, d) zmiany terminu realizacji zadania i dostarczenia urządzeń z powodów niezawinionych przez Wykonawcę i Zamawiającego, których nie można było wcześniej przewidzieć. 2. Nie jest możliwe dokonywanie istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że: a) zmiany zostały przewidziane w zapytaniu ofertowym w postaci jednoznacznych postanowień umownych, które określają ich zakres i charakter oraz warunki wprowadzenia zmian, b) zmiany dotyczą realizacji dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych od dotychczasowego wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki: ― zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego, ― zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego, ― wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie, c) zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy i zostały spełnione łącznie następujące warunki: ― konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, ― wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie, d) wykonawcę, któremu zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy wykonawca: ― na podstawie postanowień umownych, o których mowa w lit. a, ― w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, ― w wyniku przejęcia przez zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego podwykonawców; w przypadku zmiany podwykonawcy, zamawiający może zawrzeć umowę z nowym podwykonawcą bez zmiany warunków realizacji zamówienia z uwzględnieniem dokonanych płatności z tytułu dotychczas zrealizowanych prac, e) zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy a łączna wartość zmian jest mniejsza niż progi unijne w rozumieniu art. 3 Pzp i jednocześnie jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie w przypadku zamówień na usługi lub dostawy albo, w przypadku zamówień na roboty budowlane, jest mniejsza od 15% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie. 3. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. Każda zmiana i uzupełnienie umowy, będzie wymagać aneksu w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Poza innymi przypadkami określonymi w treści umowy, zmiany umowy będą mogły być wprowadzane w związku z zaistnieniem okoliczności, których wystąpienia Zamawiający i Wykonawca nie przewidywali w chwili zawierania umowy. Wskazane okoliczności nie mogą być wywołane zarówno przez Zamawiającego, jak i Wykonawcę, ani przez nich zawinione i muszą wywoływać ten skutek, iż umowa nie będzie mogła być wykonana wedle pierwotnej treści, w szczególności z uwagi na rażącą stratę grożącą jednemu z nich lub niemożność osiągnięcia celu umowy. Okoliczności te odnosić się mogą w szczególności do wystąpienia nagłych zmian stanu prawnego, gwałtownej dekoniunktury, kryzysów finansowych w skali ponadpaństwowej. Niezależnie od powyższego, Zamawiający dopuszcza możliwość zmian redakcyjnych umowy oraz zmian będących następstwem zmian danych zarówno jego, jak i Wykonawcy ujawnionych w rejestrach publicznych, a także zmian korzystnych z punktu widzenia realizacji przedmiotu umowy, w szczególności przyspieszających realizację, obniżających koszt ponoszony przez Zamawiającego bądź zwiększających użyteczność przedmiotu umowy. W takiej sytuacji, wprowadzone zostaną do umowy stosowne zmiany weryfikujące redakcyjne dotychczasowe brzmienie umowy, bądź wskazujące nowe dane wynikające ze zmian w rejestrach publicznych albo też kierując się poszanowaniem wzajemnych interesów, zasadą równości oraz ekwiwalentności świadczeń i przede wszystkim zgodnym zamiarem wykonania przedmiotu umowy, określą zmiany korzystne z punktu widzenia realizacji przedmiotu umowy. Wszelkie zmiany wprowadzane do umowy dokonywane będą z poszanowaniem obowiązków wynikających z obowiązującego prawa. Warunki, jakie musi spełniać oferent Typ Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności Opis W ubieganiu się o udzielenie zamówienia mogą uczestniczyć Wykonawcy, którzy spełniają m.in. następujący warunek: 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia – za spełnienie warunku Zamawiający uzna podpisane oświadczenie – zał. nr 2 do zapytania ofertowego. Typ Potencjał techniczny Opis W ubieganiu się o udzielenie zamówienia mogą uczestniczyć Wykonawcy, którzy spełniają m.in. następujący warunek: 3) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania zamówienia – za spełnienie warunku Zamawiający uzna podpisane oświadczenie – zał. nr 2 do zapytania ofertowego. Typ Wiedza i doświadczenie Opis W ubieganiu się o udzielenie zamówienia mogą uczestniczyć Wykonawcy, którzy spełniają m.in. następujący warunek: 2) posiadają wiedzę i doświadczenie – za spełnienie warunku Zamawiający uzna wykonanie (w okresie ostatnich trzech lat) przez Wykonawcę dostawy lub dostaw odpowiadających rodzajem przedmiotowi niniejszego zamówienia, tj. dostawę co najmniej 1 sztuki lasera RGBBOC minimum 27 WAT oraz co najmniej 1 sztuki lasera RGBY minimum 33 WAT – dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunku będzie podpisane oświadczenie – zał. nr 2 do zapytania ofertowego oraz wypełnione i podpisane oświadczenie – zał. nr 3 do zapytania ofertowego. Typ Osoby zdolne do wykonania zamówienia Opis W ubieganiu się o udzielenie zamówienia mogą uczestniczyć Wykonawcy, którzy spełniają m.in. następujący warunek: 3) dysponują odpowiednimi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia – za spełnienie warunku Zamawiający uzna podpisane oświadczenie – zał. nr 2 do zapytania ofertowego. Typ Sytuacja ekonomiczna i finansowa Opis W ubieganiu się o udzielenie zamówienia mogą uczestniczyć Wykonawcy, którzy spełniają m.in. następujący warunek: 4) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na realizację zamówienia – za spełnienie warunku Zamawiający uzna podpisane oświadczenie – zał. nr 2 do zapytania ofertowego. Typ Dodatkowe warunki udziału Opis W ubieganiu się o udzielenie zamówienia mogą uczestniczyć Wykonawcy, którzy spełniają m.in. następujący warunek: 5) nie są powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo – za spełnienie warunku Zamawiający uzna podpisanie oświadczenie dot. braku powiązań – zał. nr 4 do zapytania ofertowego. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w mieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na: a) uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO, c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. Typ Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń Opis Oferta powinna zawierać następujące dokumenty, informacje i materiały: a) wypełniony formularz oferty (stanowiący załączniki nr 1, 2, 3, 4, 5 do zapytania ofertowego), b) dokument uprawniający osobę do podpisania oferty, np. upoważnienie, pełnomocnictwo, wypis z KRS lub CEiDG, itp., c) opis technologiczny lub specyfikację techniczną oferowanych laserów, pozwalające ocenić ich parametry.

Osoba do kontaktu

Jarosław Nadolny
+48 601-970-340 info@visualsensation.pl

Wymagany termin realizacji zamówienia

Planowany termin podpisania umowy 2021-10-01

Miejsce i termin składania ofert2021-10-11

Sposób składania ofert

Dane adresowe ogłoszeniodawcy: Jarosław Nadolny Visual Sensation Laser shows & technologies Salon Fryzjerski COSMOS, Główna 2, 64-117 Krzycko Małe, NIP: 6971033471; Osoby do kontaktu: Jarosław Nadolny, tel.: +48 601-970-340, e-mail: info@visualsensation.pl Godzina: 12:00

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji

 

Termin związania ofertą

Oś czasu związana z ogłoszeniem i ofertowaniem: 2021-09-08 - data publikacji, 2021-10-11 - termin składania ofert, 2021-10-01 - planowany termin podpisania umowy

Składanie ofert wariantowych/częściowych

oferty wariantowe: NIE
oferty częściowe: NIE

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie

c – kryterium ceny (waga 70 %) = (najniższa oferowana cena brutto / cena brutto badanej oferty) x 100 x 70% skala od 0 - 70 punktów. oferent jest zobowiązany określić prawidłowo podatek vat. w przypadku złożenia oferty w walucie obcej, kwoty zostaną przeliczone wg kursu nbp z dnia 08-10-2021r. g – kryterium okresu bezpłatnej gwarancji i rękojmi (waga 30 %): a) okres bezpłatnej gwarancji 1 rok – 0 punktów b) okres bezpłatnej gwarancji 2 lata – 15 punktów c) okres bezpłatnej gwarancji 3 lata – 30 punktów skala od 0 - 30 punktów. min. okres gwarancji i rękojmi wynosi 1 rok, a maks. 3 lata.

Uwagi

Powstaje w kontekście projektu
RPWP.01.05.02-30-0029/18 - Rozwój i podniesienie konkurencyjności Visual Sensation Laser Shows & Technologies dzięki innowacyjnym Inwestycjom - II etap
Zamówienia uzupełniające
Zamawiający nie planuje udzielenia zamówień uzupełniających wykonawcy wybranemu zgodnie z zasadą konkurencyjności, przewidzianych w zapytaniu ofertowym, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego.
Warunki zmiany umowy
1. Zmiany istotnych warunków umowy o zamówienie dopuszczalne są w niżej wymienionych przypadkach (z uwzględnieniem zapisów dotyczących dokonywania istotnych zmian zawartej umowy opisanych w roz. 6.5.2. Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 – zatwierdzonych przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w dniu 21 grudnia 2020r.): a) zmiany ustawowej stawki podatku VAT, b) zmiany danych adresowych stron, ich rachunków bankowych bądź zmiany osób wymienionych przez strony do realizacji umowy, c) zmiany formy prawnej prowadzenia działalności gospodarczej przez Wykonawcę lub Zamawiającego, d) zmiany terminu realizacji zadania i dostarczenia urządzeń z powodów niezawinionych przez Wykonawcę i Zamawiającego, których nie można było wcześniej przewidzieć. 2. Nie jest możliwe dokonywanie istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że: a) zmiany zostały przewidziane w zapytaniu ofertowym w postaci jednoznacznych postanowień umownych, które określają ich zakres i charakter oraz warunki wprowadzenia zmian, b) zmiany dotyczą realizacji dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych od dotychczasowego wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki: ― zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego, ― zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego, ― wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie, c) zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy i zostały spełnione łącznie następujące warunki: ― konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, ― wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie, d) wykonawcę, któremu zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy wykonawca: ― na podstawie postanowień umownych, o których mowa w lit. a, ― w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, ― w wyniku przejęcia przez zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego podwykonawców; w przypadku zmiany podwykonawcy, zamawiający może zawrzeć umowę z nowym podwykonawcą bez zmiany warunków realizacji zamówienia z uwzględnieniem dokonanych płatności z tytułu dotychczas zrealizowanych prac, e) zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy a łączna wartość zmian jest mniejsza niż progi unijne w rozumieniu art. 3 Pzp i jednocześnie jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie w przypadku zamówień na usługi lub dostawy albo, w przypadku zamówień na roboty budowlane, jest mniejsza od 15% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie. 3. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. Każda zmiana i uzupełnienie umowy, będzie wymagać aneksu w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Poza innymi przypadkami określonymi w treści umowy, zmiany umowy będą mogły być wprowadzane w związku z zaistnieniem okoliczności, których wystąpienia Zamawiający i Wykonawca nie przewidywali w chwili zawierania umowy. Wskazane okoliczności nie mogą być wywołane zarówno przez Zamawiającego, jak i Wykonawcę, ani przez nich zawinione i muszą wywoływać ten skutek, iż umowa nie będzie mogła być wykonana wedle pierwotnej treści, w szczególności z uwagi na rażącą stratę grożącą jednemu z nich lub niemożność osiągnięcia celu umowy. Okoliczności te odnosić się mogą w szczególności do wystąpienia nagłych zmian stanu prawnego, gwałtownej dekoniunktury, kryzysów finansowych w skali ponadpaństwowej. Niezależnie od powyższego, Zamawiający dopuszcza możliwość zmian redakcyjnych umowy oraz zmian będących następstwem zmian danych zarówno jego, jak i Wykonawcy ujawnionych w rejestrach publicznych, a także zmian korzystnych z punktu widzenia realizacji przedmiotu umowy, w szczególności przyspieszających realizację, obniżających koszt ponoszony przez Zamawiającego bądź zwiększających użyteczność przedmiotu umowy. W takiej sytuacji, wprowadzone zostaną do umowy stosowne zmiany weryfikujące redakcyjne dotychczasowe brzmienie umowy, bądź wskazujące nowe dane wynikające ze zmian w rejestrach publicznych albo też kierując się poszanowaniem wzajemnych interesów, zasadą równości oraz ekwiwalentności świadczeń i przede wszystkim zgodnym zamiarem wykonania przedmiotu umowy, określą zmiany korzystne z punktu widzenia realizacji przedmiotu umowy. Wszelkie zmiany wprowadzane do umowy dokonywane będą z poszanowaniem obowiązków wynikających z obowiązującego prawa.
Opis
1. Przedmiotem postępowania jest dostawa łącznie 4 sztuk laserów do profesjonalnych pokazów laserowych: 2 sztuk laserów RGBBOC OPSL o mocy 27 WAT oraz 2 sztuk laserów RGBY o mocy 33 WAT. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: I. Dostawa 2 sztuk laserów RGBBOC OPSL lub równoważnych o mocy 27 WAT i następujących parametrach technicznych: a) urządzenia nowe i nieużywane, b) moc i długość fali: ― Red 5 wat 639nm, ― Green 10 wat 532nm, ― Blue 2 waty 460mn szt. 2, ― Cyan 5 wat 488nm, ― Orange 3 waty 590 nm, c) skanery minimum 60k, d) Beam Brush, e) automatyczny balans kolorów, f) zmotoryzowane filtry dichroniczne sterowane z FB4, g) soczewka bezpieczeństwa, h) Beyond FB4 Ilda z licencją Essential lub równoważny, i) złącza (minimum): ― Ethernet RJ 45 2x, ― SD card, ― DMX in, out, ― Artnet, j) waga lasera nie większa niż 45 kg, k) minimalny okres gwarancji – 1 rok, l) urządzenia muszą posiadać Certyfikat CE lub inny certyfikat równoważny, potwierdzający, że spełniają one wymagania określone przez normy europejskie. II. Dostawa 2 sztuk laserów RGBY o mocy 33 WAT i następujących parametrach technicznych: a) urządzenia nowe i nieużywane, b) moc i długość fali: ― Red 7 wat (637nm), ― Green 10 wat (OPSL) 532nm, ― Blue 11,5 wat (460+445nm), ― Yelow 5 wat (OPSL) 577 nm, c) maksymalny rozmiar wiązki lasera 6x5mm, d) rozbieżność wiązki lasera max 0,75, e) modulacja 100kHz, f) skanery minimum CT 6215 60k, g) automatyczny balans kolorów, h) zmotoryzowane filtry dichroniczne sterowane z FB4, i) soczewka bezpieczeństwa, j) Beyond FB4 Ilda lub równoważny, k) złącza (minimum): ― Ethernet RJ 45 2x, ― SD card, ― DMX in, out, ― Artnet, l) waga lasera nie większa niż 32 kg m) minimalny okres gwarancji – 1 rok, n) urządzenia muszą posiadać Certyfikat CE lub inny certyfikat równoważny, potwierdzający, że spełniają one wymagania określone przez normy europejskie.


Numer informacji: 2021-15604-68184

Data dodania

2021-09-09