Rozwój Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Olimp Laboratories Future Food 4.0

Branża

Laboratoria:
      sprzęt wyposażenie, aparatura

Forma przetargu

zapytanie o cenę

Dane organizatora

OLIMP LABORATORIES SP. Z O.O.
39-200 DĘBICA
NAGAWCZYNA 109C
Tel. 14 681 90 20
Fax. 14 680 32 65
E-mail info@olimp-labs.com
WWW www.olimp-labs.com

Województwo

podkarpackie

Powiat

Dębica

Treść zamówienia

Rozwój Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Olimp Laboratories Future Food 4.0

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia

Rozwój Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Olimp Laboratories Future Food 4.0Przedmiotem Zamówienia jest dostawa zestawu: Suszarka próżniowa z wyposażeniem Kod CPV: 38000000-5 - Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego) 1. Charakterystyka przedmiotu zamówienia: 1.1. Minimalne parametry i wymagania techniczne: 1. Urządzenie ma pracować w zakresie temperatury co najmniej od +9 °C powyżej temperatury otoczenia do +220 °C. 2. Urządzenie ma posiadać kontroler z wyświetlaczem cyfrowym ciśnienia i temperatury. 3. Urządzenie ma mieć możliwość sterowania przez program monitorowania suszenia z automatycznym napowietrzeniem na zakończenie procesu. 4. Urządzenie ma mieć wewnętrzny rejestrator danych, wartości pomiarowe w otwartym formacie możliwe do odczytu przez USB. 5. Urządzenie ma posiadać minimum 1 półkę rozporową z aluminium, z możliwością indywidualnego pozycjonowania. 6. Urządzenie ma mieć możliwość podłączenia gazu obojętnego. 7. Urządzenie ma posiadać szybę ze szkła bezpiecznego, zamocowaną sprężynowo, z zabezpieczeniem przed rozpryskami. 8. Urządzenie ma mieć duże okno wizyjne o wymiarach nie mniejsze nić 305 x 305 [mm]. 9. Urządzenie musi mieć interfejs do połączenia z komputerem Ethernet. 10. Urządzenie ma posiadać 2 wyjścia przekaźnikowe 24 V DC (maks. 0,4 A). 11. Wraz z urządzeniem ma być dostarczony certyfikat kalibracji fabrycznej dla urządzenia. 12. Poziom ciśnienia akustycznego nie może być większy niż 40 [dB(A)]. 13. Przestrzenna zmienność temperatury przy 100 °C [± K] ma wynosić nie więcej niż ± 1,0. 14. Fluktuacja temperatury [± K] ma być nie większa niż ± 0,1 15. Czas nagrzewania na 100 °C [min]: nie więcej niż 80 16. Współczynnik nieszczelności próżni [bar/h] ma być nie większy niż: ± 0,01 17. Urządzenie ma pracować przy napięciu znamionowym [V]: 200…230 18. Częstotliwość napięcia ma wynosić [Hz]: 50/60 19. Moc znamionowa ma wynosić [kW]: ± 0,9 20. Bezpiecznik urządzenia [A]: 6,3 21. Faza (napięcie znamionowe): 1 22. Urządzenie musi mieć przyłącze próżni z małym kołnierzem [DN mm]: 16 23. Urządzenie musi mieć pomiarowy port dostępu z małym kołnierzem [DN mm]; 16 24. Urządzenie ma posiadać uniwersalne przyłącze do powietrza / gazu obojętnego, z ogranicznikiem przepływu (RP″) 3/8: 3/8 25. Urządzenie ma mieć przyłącze sprężonego powietrza do utrzymania nadciśnienia [NW]: 5 26. Pojemność wnętrza suszarki próżniowej ma być nie większa niż 24 [L] . 27. Masa pustego urządzenia netto ma wynosić nie więcej niż: 68[kg]. 28. Maks. obciążenie całkowite ma być nie większe niż 50 [kg]. 29. Maks. obciążenie półki ma być nie większe niż 20[kg]. 30. Wymiary wewnętrzne (szer. x gł. x wys.) nie większe niż: 285×295×285 [mm]. 31. Urządzenie ma mieć 1 drzwi zewnętrzne. 32. Wymiary zewnętrzne (szer. x gł. x wys.) nie większe niż: 523×413×698 [mm]. 33. Wszystkie parametry techniczne dotyczą wyłącznie niezaładowanego urządzenia w wykonaniu standardowym w temperaturze otoczenia 22 ±3 °C i przy wahaniach napięcia sieciowego ±10%. 34. Do urządzenia należy dołączyć zestaw przyłączeniowy pompy próżniowej membranowej z regulację w zestawie pierścień mocujący z aluminium, uniwersalny pierścień centrujący, złącze próżniowe KF ze szpulą na wąż (2,5 m), wąż kauczukowy i 2 obejmy na wąż. 35. Dostawca ma zapewnić autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. Czas reakcji serwisu nie może być dłuższy niż 48 godzin. 36. Dostawca ma zapewnić okres gwarancji minimum 24 miesiące. 37. Dostawca na własny koszt dostarczy sprzęt do siedziby Zamawiającego oraz dokona jego uruchomienia i przeszkolenia załogi Zamawiającego w zakresie obsługi, szkolenie ma być w siedzibie Zamawiającego. 38. Dostawca przeprowadzi kwalifikację IQ/OQ/PQ podczas rozruchu urządzenia. 39. Należy dostarczyć instrukcję obsługi i konserwacji urządzeń w języku polskim lub angielskim. 40. Urządzenie oferowane musi być nowe, nie mogą być użytkowane przez firmy trzecie. Dopuszczalne jest ich uruchomienie przez Dostawcę w celu przeprowadzenia testów odbiorowych i pomiarów dokumentujących uzyskiwane parametry, lub w celu przeprowadzenia kontroli urzędowych. 41. Zamówienie musi zostać zrealizowane do 7 tygodni od daty podpisania umowy Wszystkie pozostałe wymagania oraz informacje znajdują się w załączniku "Warunki Postępowania", który jest obowiązującym dokumentem Postępowania.

Specyfikacja

https://specyfikacjetsg.tai.pl/pl-20/pl20-2021-498-41530.zip

LINK do SIWZ

http://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/41530

CPV

38.00.00.00

Wymagania

1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w następującym zakresie i sytuacjach: a) zmiany przepisów prawa Unii Europejskiej lub prawa krajowego w zakresie mającym wpływ na realizację Umowy (w szczególności zmiany stawek podatku VAT); b) poprawienia parametrów technicznych przedmiotu urządzenia, wynikających z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny, bez wpływu na cenę ryczałtową brutto c) przedłużenia terminu realizacji Umowy na skutek konieczności wykonania prac dodatkowych, których wykonanie jest niezbędne dla należytego wykonania Umowy, a których wykonania Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł wcześniej przewidzieć, z zastrzeżeniem ppkt. 12.1.6 poniżej; d) przedłużenia terminu realizacji Umowy na skutek działania siły wyższej wraz ze wszystkimi konsekwencjami występującymi w związku z przedłużeniem tego terminu; e) zmiany parametrów przedmiotu Umowy, nie prowadzące do zmiany charakteru Umowy - zmiany technologiczne, w szczególności: konieczność realizacji Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych, materiałowych niż wskazane w Zapytaniu ofertowym, w sytuacji gdy zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziłoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem Umowy, z zastrzeżeniem ppkt. 12.1.7. poniżej; f) zmiany dotyczą realizacji dodatkowych dostaw lub usług Wykonawcy, nieobjętych Umową, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki: - zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach podstawowego przedmiotu Umowy, - zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego, - wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości pierwotnego przedmiotu Umowy netto; g) zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru Umowy i zostały spełnione łącznie następujące warunki: - konieczność zmiany Umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, - wartość zmiany nie przekracza 50% wartości pierwotnego przedmiotu Umowy netto; h) Wykonawcę ma zastąpić nowy wykonawca: - w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian Umowy, - w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego podwykonawców. i) zmiana Umowy nie prowadzi do zmiany jej charakteru, a łączna wartość zmian jest mniejsza niż 214.000 euro i jednocześnie jest mniejsza od 10% wartości pierwotnego Przedmiotu Umowy netto. 2. Zamawiający przewiduje również możliwość dokonywania nieistotnych zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. 3. Zmiany Umowy wprowadzane będą w formie aneksu podpisanego przez obie strony, a możliwość ich wprowadzenia uzależniona jest od akceptacji przez Zamawiającego. Warunki, jakie musi spełniać oferent Typ Wiedza i doświadczenie Opis 5. Dostawca musi posiadać odpowiednie doświadczenie oraz wykazać, że wykonał (ukończył) z należytą starannością co najmniej jedną dostawę, odpowiadającą rodzajem Przedmiotowi Zamówienia tj. Suszarka próżniowa z wyposażeniem. W celu udokumentowania musi przedstawić listę referencyjną zawierającą co najmniej: zakres dostaw, ich miejsce oraz datę wykonania poszczególnych wdrożeń Typ Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń Opis 1. W odniesieniu do braku powiązań z Zamawiającym: a. oświadczenie o braku powiązań będące załącznikiem do Warunków Postępowania (oświadczenie musi przedstawić bezpośredni oferent oraz ewentualni pośrednicy), 2. W celu umożliwienia zweryfikowania spełnienia wymagań, dtr, folder lub opis Przedmiotu Zamówienia, potwierdzający spełnienie wszystkich parametrów i wymogów określonych przez Zamawiającego. 3. Uzupełniony wzór oferty. 4. Pełnomocnictwa – jeśli dotyczy 5. Dostawca musi posiadać odpowiednie doświadczenie oraz wykazać, że wykonał (ukończył) z należytą starannością co najmniej jedną dostawę, odpowiadającą rodzajem Przedmiotowi Zamówienia tj. Suszarka próżniowa z wyposażeniem. W celu udokumentowania musi przedstawić listę referencyjną zawierającą co najmniej: zakres dostaw, ich miejsce oraz datę wykonania poszczególnych wdrożeń

Osoba do kontaktu

Rafał Nykiel

Wymagany termin realizacji zamówienia

Planowany termin podpisania umowy 2021-05-01

Miejsce i termin składania ofert2021-04-20

Sposób składania ofert

Dane adresowe ogłoszeniodawcy: OLIMP LABORATORIES Sp. z o.o., Pustynia 84F, 39-200 Dębica, NIP: 8722076235; Osoby do kontaktu: Rafał Nykiel, tel.: , e-mail: Godzina: 23:59

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji

 

Termin związania ofertą

Oś czasu związana z ogłoszeniem i ofertowaniem: 2021-04-06 - data publikacji, 2021-04-20 - termin składania ofert, 2021-05-01 - planowany termin podpisania umowy

Składanie ofert wariantowych/częściowych

oferty wariantowe: NIE
oferty częściowe: NIE

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie

nazwa kryterium waga kryterium sposób punktowania cena netto 100% cena netto (koszt) liczba punktów = (cmin/cof) * waga gdzie: - cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert - cof - cena podana w ofercie

Uwagi

Powstaje w kontekście projektu
POIR.02.01.00-00-0124/17 - Rozwój Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Olimp Laboratories Future Food 4.0
Zamówienia uzupełniające
9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia Wykonawcy zamówienia uzupełniającego (zgodnego z opisem przedmiotu zamówienia podstawowego) w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia podstawowego określonej w umowie zawartej z Wykonawcą
Warunki zmiany umowy
1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w następującym zakresie i sytuacjach: a) zmiany przepisów prawa Unii Europejskiej lub prawa krajowego w zakresie mającym wpływ na realizację Umowy (w szczególności zmiany stawek podatku VAT); b) poprawienia parametrów technicznych przedmiotu urządzenia, wynikających z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny, bez wpływu na cenę ryczałtową brutto c) przedłużenia terminu realizacji Umowy na skutek konieczności wykonania prac dodatkowych, których wykonanie jest niezbędne dla należytego wykonania Umowy, a których wykonania Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł wcześniej przewidzieć, z zastrzeżeniem ppkt. 12.1.6 poniżej; d) przedłużenia terminu realizacji Umowy na skutek działania siły wyższej wraz ze wszystkimi konsekwencjami występującymi w związku z przedłużeniem tego terminu; e) zmiany parametrów przedmiotu Umowy, nie prowadzące do zmiany charakteru Umowy - zmiany technologiczne, w szczególności: konieczność realizacji Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych, materiałowych niż wskazane w Zapytaniu ofertowym, w sytuacji gdy zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziłoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem Umowy, z zastrzeżeniem ppkt. 12.1.7. poniżej; f) zmiany dotyczą realizacji dodatkowych dostaw lub usług Wykonawcy, nieobjętych Umową, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki: - zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach podstawowego przedmiotu Umowy, - zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego, - wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości pierwotnego przedmiotu Umowy netto; g) zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru Umowy i zostały spełnione łącznie następujące warunki: - konieczność zmiany Umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, - wartość zmiany nie przekracza 50% wartości pierwotnego przedmiotu Umowy netto; h) Wykonawcę ma zastąpić nowy wykonawca: - w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian Umowy, - w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego podwykonawców. i) zmiana Umowy nie prowadzi do zmiany jej charakteru, a łączna wartość zmian jest mniejsza niż 214.000 euro i jednocześnie jest mniejsza od 10% wartości pierwotnego Przedmiotu Umowy netto. 2. Zamawiający przewiduje również możliwość dokonywania nieistotnych zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. 3. Zmiany Umowy wprowadzane będą w formie aneksu podpisanego przez obie strony, a możliwość ich wprowadzenia uzależniona jest od akceptacji przez Zamawiającego.
Opis
Przedmiotem Zamówienia jest dostawa zestawu: Suszarka próżniowa z wyposażeniem Kod CPV: 38000000-5 - Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego) 1. Charakterystyka przedmiotu zamówienia: 1.1. Minimalne parametry i wymagania techniczne: 1. Urządzenie ma pracować w zakresie temperatury co najmniej od +9 °C powyżej temperatury otoczenia do +220 °C. 2. Urządzenie ma posiadać kontroler z wyświetlaczem cyfrowym ciśnienia i temperatury. 3. Urządzenie ma mieć możliwość sterowania przez program monitorowania suszenia z automatycznym napowietrzeniem na zakończenie procesu. 4. Urządzenie ma mieć wewnętrzny rejestrator danych, wartości pomiarowe w otwartym formacie możliwe do odczytu przez USB. 5. Urządzenie ma posiadać minimum 1 półkę rozporową z aluminium, z możliwością indywidualnego pozycjonowania. 6. Urządzenie ma mieć możliwość podłączenia gazu obojętnego. 7. Urządzenie ma posiadać szybę ze szkła bezpiecznego, zamocowaną sprężynowo, z zabezpieczeniem przed rozpryskami. 8. Urządzenie ma mieć duże okno wizyjne o wymiarach nie mniejsze nić 305 x 305 [mm]. 9. Urządzenie musi mieć interfejs do połączenia z komputerem Ethernet. 10. Urządzenie ma posiadać 2 wyjścia przekaźnikowe 24 V DC (maks. 0,4 A). 11. Wraz z urządzeniem ma być dostarczony certyfikat kalibracji fabrycznej dla urządzenia. 12. Poziom ciśnienia akustycznego nie może być większy niż 40 [dB(A)]. 13. Przestrzenna zmienność temperatury przy 100 °C [± K] ma wynosić nie więcej niż ± 1,0. 14. Fluktuacja temperatury [± K] ma być nie większa niż ± 0,1 15. Czas nagrzewania na 100 °C [min]: nie więcej niż 80 16. Współczynnik nieszczelności próżni [bar/h] ma być nie większy niż: ± 0,01 17. Urządzenie ma pracować przy napięciu znamionowym [V]: 200…230 18. Częstotliwość napięcia ma wynosić [Hz]: 50/60 19. Moc znamionowa ma wynosić [kW]: ± 0,9 20. Bezpiecznik urządzenia [A]: 6,3 21. Faza (napięcie znamionowe): 1 22. Urządzenie musi mieć przyłącze próżni z małym kołnierzem [DN mm]: 16 23. Urządzenie musi mieć pomiarowy port dostępu z małym kołnierzem [DN mm]; 16 24. Urządzenie ma posiadać uniwersalne przyłącze do powietrza / gazu obojętnego, z ogranicznikiem przepływu (RP″) 3/8: 3/8 25. Urządzenie ma mieć przyłącze sprężonego powietrza do utrzymania nadciśnienia [NW]: 5 26. Pojemność wnętrza suszarki próżniowej ma być nie większa niż 24 [L] . 27. Masa pustego urządzenia netto ma wynosić nie więcej niż: 68[kg]. 28. Maks. obciążenie całkowite ma być nie większe niż 50 [kg]. 29. Maks. obciążenie półki ma być nie większe niż 20[kg]. 30. Wymiary wewnętrzne (szer. x gł. x wys.) nie większe niż: 285×295×285 [mm]. 31. Urządzenie ma mieć 1 drzwi zewnętrzne. 32. Wymiary zewnętrzne (szer. x gł. x wys.) nie większe niż: 523×413×698 [mm]. 33. Wszystkie parametry techniczne dotyczą wyłącznie niezaładowanego urządzenia w wykonaniu standardowym w temperaturze otoczenia 22 ±3 °C i przy wahaniach napięcia sieciowego ±10%. 34. Do urządzenia należy dołączyć zestaw przyłączeniowy pompy próżniowej membranowej z regulację w zestawie pierścień mocujący z aluminium, uniwersalny pierścień centrujący, złącze próżniowe KF ze szpulą na wąż (2,5 m), wąż kauczukowy i 2 obejmy na wąż. 35. Dostawca ma zapewnić autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. Czas reakcji serwisu nie może być dłuższy niż 48 godzin. 36. Dostawca ma zapewnić okres gwarancji minimum 24 miesiące. 37. Dostawca na własny koszt dostarczy sprzęt do siedziby Zamawiającego oraz dokona jego uruchomienia i przeszkolenia załogi Zamawiającego w zakresie obsługi, szkolenie ma być w siedzibie Zamawiającego. 38. Dostawca przeprowadzi kwalifikację IQ/OQ/PQ podczas rozruchu urządzenia. 39. Należy dostarczyć instrukcję obsługi i konserwacji urządzeń w języku polskim lub angielskim. 40. Urządzenie oferowane musi być nowe, nie mogą być użytkowane przez firmy trzecie. Dopuszczalne jest ich uruchomienie przez Dostawcę w celu przeprowadzenia testów odbiorowych i pomiarów dokumentujących uzyskiwane parametry, lub w celu przeprowadzenia kontroli urzędowych. 41. Zamówienie musi zostać zrealizowane do 7 tygodni od daty podpisania umowy Wszystkie pozostałe wymagania oraz informacje znajdują się w załączniku "Warunki Postępowania", który jest obowiązującym dokumentem Postępowania.


Numer informacji: 2021-498-41530