Rozwój Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Olimp Laboratories Future Food 4.0

Branża

Laboratoria:
      sprzęt wyposażenie, aparatura

Forma przetargu

zapytanie o cenę

Dane organizatora

OLIMP LABORATORIES SP. Z O.O.
39-200 DĘBICA
NAGAWCZYNA 109C
Tel. 14 681 90 20
Fax. 14 680 32 65
E-mail info@olimp-labs.com
WWW www.olimp-labs.com

Województwo

podkarpackie

Powiat

Dębica

Treść zamówienia

Rozwój Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Olimp Laboratories Future Food 4.0

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia

Rozwój Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Olimp Laboratories Future Food 4.0Przedmiotem Zamówienia jest dostawa: Laboratoryjny homogenizator ciśnieniowy Kod CPV: 38000000-5 - Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego) 1. Charakterystyka przedmiotu zamówienia: 1.1. Parametry i wymagania techniczne: Urządzenie musi spełniać określone wymagania: 1 Wykonywać homogenizację wysokociśnieniową na jednym, lub na dwóch stopniach (głowicach homogenizacji) 2 Pracować z ciśnieniem roboczym w zakresie co najmniej od 0 do 1800 bar. Nastawy ciśnienia manualne i niezależne dla obu stopni. 3 Posiadać blok sprężający i elementy główne bloku I oraz II stopnia ze stali nierdzewnej. 4 Posiadać dotykowy wyświetlacz sterujący do obsługi urządzenia w zakresie: uruchomienia, odczytu ciśnienia dla I, II stopnia, wizualizacji graficznej przebiegu procesu (wykres ciśnienia w czasie). 5 Posiadać ustawienia wielkości szczeliny homogenizującej dla cząstek o średnicy ≤ 500 µm. 6 Ma być wykonany w wersji sanitarnej. 7 Ma być przystosowany do wykonania procesu mycia CIP / SIP 8 Zakres pracy przetwarzanej próby: 5-90°C 9 Ma pracować ze stałą wydajnością w zakresie nie mniejszym niż 8,5 l/h. 10 Ma posiadać grawitacyjne zasilanie (podawanie próby testowej do urządzenia) 11 Ma zezwalać na prowadzenie procesu z minimalną wielkością próby nie większą niż 55 ml. 12 Ma posiadać podłączenie na wejściu i wyjściu homogenizatora w wykonaniu tzw. szybkozłącza, z kołnierzem przyłączeniowym o średnicy 25 mm z uszczelnieniem teflonowym (rozmiar ½ cala) do wejściu / kranika wylotowego na wyjściu, lub innych urządzeń zwiększających podłączenia leja zasilającego na funkcjonalność użytkową maszyny. 13 Urządzenie ma być zasilane silnikiem trójfazowym (400V, 50 Hz) o mocy nie większej niż 2,0 kW. 14 Ma posiadać przycisk awaryjnego zatrzymania (STOP bezpieczeństwa). 15 Ma posiadać wymiary : Długość (głębokość) nie większa niż 900 mm Szerokość nie większa niż 600 mm Wysokość nie większa niż 500 mm 16 Masa urządzenia nie jest większa niż 120 kg. 17 Urządzenie musi być wykonane z materiałów łatwych w utrzymaniu w czystości, przystosowane do użytku w laboratorium. 18 Dostawca ma zapewnić autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. Czas reakcji serwisu nie może być dłuższy niż 48 godziny 19 Dostawca ma zapewnić okres gwarancji minimum 24 miesiące. 20 Urządzenie przeznaczone do użytkowania w obszarze laboratoryjnym. Wymagane jest wykonanie zgodnie z obowiązującym prawem. Urządzenie ma mieć wymagane prawnie certyfikaty i dopuszczenia (CE). 21 Dostawca na własny koszt dostarczy sprzęt do siedziby Zamawiającego oraz dokona jego uruchomienia i przeszkolenia w zakresie obsługi załogę Zamawiającego, szkolenie ma być w siedzibie Zamawiającego z zakresu obsługi urządzenia oraz konserwacji. 22 Dostawca ma dostarczyć instrukcję obsługi i konserwacji w języku polskim w wersji elektronicznej oraz papierowej. 23 Materiały i Urządzenia oferowane muszą być nowe, pochodzić z bieżącej produkcji, nie mogą być użytkowane przez firmy trzecie. Dopuszczalne jest ich uruchomienie przez Dostawcę w celu przeprowadzenia testów odbiorowych i pomiarów dokumentujących uzyskiwane parametry, lub w celu przeprowadzenia kontroli urzędowych. 24 Maksymalny czas realizacji zamówienia: 8 tygodni Wszystkie pozostałe wymagania oraz informacje znajdują się w załączniku "Warunki Postępowania", który jest obowiązującym dokumentem Postępowania

Specyfikacja

https://specyfikacjetsg.tai.pl/pl-20/pl20-2021-498-41518.zip

LINK do SIWZ

http://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/41518

CPV

38.00.00.00

Wymagania

1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w następującym zakresie i sytuacjach: a) zmiany przepisów prawa Unii Europejskiej lub prawa krajowego w zakresie mającym wpływ na realizację Umowy (w szczególności zmiany stawek podatku VAT); b) poprawienia parametrów technicznych przedmiotu urządzenia, wynikających z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny, bez wpływu na cenę ryczałtową brutto c) przedłużenia terminu realizacji Umowy na skutek konieczności wykonania prac dodatkowych, których wykonanie jest niezbędne dla należytego wykonania Umowy, a których wykonania Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł wcześniej przewidzieć, z zastrzeżeniem ppkt. 12.1.6 poniżej; d) przedłużenia terminu realizacji Umowy na skutek działania siły wyższej wraz ze wszystkimi konsekwencjami występującymi w związku z przedłużeniem tego terminu; e) zmiany parametrów przedmiotu Umowy, nie prowadzące do zmiany charakteru Umowy - zmiany technologiczne, w szczególności: konieczność realizacji Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych, materiałowych niż wskazane w Zapytaniu ofertowym, w sytuacji gdy zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziłoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem Umowy, z zastrzeżeniem ppkt. 12.1.7. poniżej; f) zmiany dotyczą realizacji dodatkowych dostaw lub usług Wykonawcy, nieobjętych Umową, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki: - zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach podstawowego przedmiotu Umowy, - zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego, - wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości pierwotnego przedmiotu Umowy netto; g) zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru Umowy i zostały spełnione łącznie następujące warunki: - konieczność zmiany Umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, - wartość zmiany nie przekracza 50% wartości pierwotnego przedmiotu Umowy netto; h) Wykonawcę ma zastąpić nowy wykonawca: - w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian Umowy, - w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego podwykonawców. i) zmiana Umowy nie prowadzi do zmiany jej charakteru, a łączna wartość zmian jest mniejsza niż 214.000 euro i jednocześnie jest mniejsza od 10% wartości pierwotnego Przedmiotu Umowy netto. 2. Zamawiający przewiduje również możliwość dokonywania nieistotnych zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. 3. Zmiany Umowy wprowadzane będą w formie aneksu podpisanego przez obie strony, a możliwość ich wprowadzenia uzależniona jest od akceptacji przez Zamawiającego Warunki, jakie musi spełniać oferent Typ Wiedza i doświadczenie Opis 5. Dostawca musi posiadać odpowiednie doświadczenie oraz wykazać, że wykonał (ukończył) z należytą starannością co najmniej jedną dostawę, odpowiadającą rodzajem Przedmiotowi Zamówienia tj. Laboratoryjny homogenizator ciśnieniowy. W celu udokumentowania musi przedstawić listę referencyjną zawierającą co najmniej: zakres dostaw, ich miejsce oraz datę wykonania poszczególnych wdrożeń Typ Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń Opis 1. W odniesieniu do braku powiązań z Zamawiającym: a. oświadczenie o braku powiązań będące załącznikiem do Warunków Postępowania (oświadczenie musi przedstawić bezpośredni oferent oraz ewentualni pośrednicy), 2. W celu umożliwienia zweryfikowania spełnienia wymagań, dtr, folder lub opis Przedmiotu Zamówienia, potwierdzający spełnienie wszystkich parametrów i wymogów określonych przez Zamawiającego. 3. Uzupełniony wzór oferty. 4. Pełnomocnictwa – jeśli dotyczy 5. Dostawca musi posiadać odpowiednie doświadczenie oraz wykazać, że wykonał (ukończył) z należytą starannością co najmniej jedną dostawę, odpowiadającą rodzajem Przedmiotowi Zamówienia tj. Laboratoryjny homogenizator ciśnieniowy. W celu udokumentowania musi przedstawić listę referencyjną zawierającą co najmniej: zakres dostaw, ich miejsce oraz datę wykonania poszczególnych wdrożeń

Osoba do kontaktu

Rafał Nykiel

Wymagany termin realizacji zamówienia

Planowany termin podpisania umowy 2021-05-01

Miejsce i termin składania ofert2021-04-20

Sposób składania ofert

Dane adresowe ogłoszeniodawcy: OLIMP LABORATORIES Sp. z o.o., Pustynia 84F, 39-200 Dębica, NIP: 8722076235; Osoby do kontaktu: Rafał Nykiel, tel.: , e-mail: Godzina: 23:59

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji

 

Termin związania ofertą

Oś czasu związana z ogłoszeniem i ofertowaniem: 2021-04-06 - data publikacji, 2021-04-20 - termin składania ofert, 2021-05-01 - planowany termin podpisania umowy

Składanie ofert wariantowych/częściowych

oferty wariantowe: NIE
oferty częściowe: NIE

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie

nazwa kryterium waga kryterium sposób punktowania cena netto 100% cena netto (koszt) liczba punktów = (cmin/cof) * waga gdzie: - cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert - cof - cena podana w ofercie

Uwagi

Powstaje w kontekście projektu
POIR.02.01.00-00-0124/17 - Rozwój Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Olimp Laboratories Future Food 4.0
Zamówienia uzupełniające
9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia Wykonawcy zamówienia uzupełniającego (zgodnego z opisem przedmiotu zamówienia podstawowego) w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia podstawowego określonej w umowie zawartej z Wykonawcą
Warunki zmiany umowy
1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w następującym zakresie i sytuacjach: a) zmiany przepisów prawa Unii Europejskiej lub prawa krajowego w zakresie mającym wpływ na realizację Umowy (w szczególności zmiany stawek podatku VAT); b) poprawienia parametrów technicznych przedmiotu urządzenia, wynikających z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny, bez wpływu na cenę ryczałtową brutto c) przedłużenia terminu realizacji Umowy na skutek konieczności wykonania prac dodatkowych, których wykonanie jest niezbędne dla należytego wykonania Umowy, a których wykonania Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł wcześniej przewidzieć, z zastrzeżeniem ppkt. 12.1.6 poniżej; d) przedłużenia terminu realizacji Umowy na skutek działania siły wyższej wraz ze wszystkimi konsekwencjami występującymi w związku z przedłużeniem tego terminu; e) zmiany parametrów przedmiotu Umowy, nie prowadzące do zmiany charakteru Umowy - zmiany technologiczne, w szczególności: konieczność realizacji Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych, materiałowych niż wskazane w Zapytaniu ofertowym, w sytuacji gdy zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziłoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem Umowy, z zastrzeżeniem ppkt. 12.1.7. poniżej; f) zmiany dotyczą realizacji dodatkowych dostaw lub usług Wykonawcy, nieobjętych Umową, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki: - zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach podstawowego przedmiotu Umowy, - zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego, - wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości pierwotnego przedmiotu Umowy netto; g) zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru Umowy i zostały spełnione łącznie następujące warunki: - konieczność zmiany Umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, - wartość zmiany nie przekracza 50% wartości pierwotnego przedmiotu Umowy netto; h) Wykonawcę ma zastąpić nowy wykonawca: - w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian Umowy, - w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego podwykonawców. i) zmiana Umowy nie prowadzi do zmiany jej charakteru, a łączna wartość zmian jest mniejsza niż 214.000 euro i jednocześnie jest mniejsza od 10% wartości pierwotnego Przedmiotu Umowy netto. 2. Zamawiający przewiduje również możliwość dokonywania nieistotnych zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. 3. Zmiany Umowy wprowadzane będą w formie aneksu podpisanego przez obie strony, a możliwość ich wprowadzenia uzależniona jest od akceptacji przez Zamawiającego
Opis
Przedmiotem Zamówienia jest dostawa: Laboratoryjny homogenizator ciśnieniowy Kod CPV: 38000000-5 - Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego) 1. Charakterystyka przedmiotu zamówienia: 1.1. Parametry i wymagania techniczne: Urządzenie musi spełniać określone wymagania: 1 Wykonywać homogenizację wysokociśnieniową na jednym, lub na dwóch stopniach (głowicach homogenizacji) 2 Pracować z ciśnieniem roboczym w zakresie co najmniej od 0 do 1800 bar. Nastawy ciśnienia manualne i niezależne dla obu stopni. 3 Posiadać blok sprężający i elementy główne bloku I oraz II stopnia ze stali nierdzewnej. 4 Posiadać dotykowy wyświetlacz sterujący do obsługi urządzenia w zakresie: uruchomienia, odczytu ciśnienia dla I, II stopnia, wizualizacji graficznej przebiegu procesu (wykres ciśnienia w czasie). 5 Posiadać ustawienia wielkości szczeliny homogenizującej dla cząstek o średnicy ≤ 500 µm. 6 Ma być wykonany w wersji sanitarnej. 7 Ma być przystosowany do wykonania procesu mycia CIP / SIP 8 Zakres pracy przetwarzanej próby: 5-90°C 9 Ma pracować ze stałą wydajnością w zakresie nie mniejszym niż 8,5 l/h. 10 Ma posiadać grawitacyjne zasilanie (podawanie próby testowej do urządzenia) 11 Ma zezwalać na prowadzenie procesu z minimalną wielkością próby nie większą niż 55 ml. 12 Ma posiadać podłączenie na wejściu i wyjściu homogenizatora w wykonaniu tzw. szybkozłącza, z kołnierzem przyłączeniowym o średnicy 25 mm z uszczelnieniem teflonowym (rozmiar ½ cala) do wejściu / kranika wylotowego na wyjściu, lub innych urządzeń zwiększających podłączenia leja zasilającego na funkcjonalność użytkową maszyny. 13 Urządzenie ma być zasilane silnikiem trójfazowym (400V, 50 Hz) o mocy nie większej niż 2,0 kW. 14 Ma posiadać przycisk awaryjnego zatrzymania (STOP bezpieczeństwa). 15 Ma posiadać wymiary : Długość (głębokość) nie większa niż 900 mm Szerokość nie większa niż 600 mm Wysokość nie większa niż 500 mm 16 Masa urządzenia nie jest większa niż 120 kg. 17 Urządzenie musi być wykonane z materiałów łatwych w utrzymaniu w czystości, przystosowane do użytku w laboratorium. 18 Dostawca ma zapewnić autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. Czas reakcji serwisu nie może być dłuższy niż 48 godziny 19 Dostawca ma zapewnić okres gwarancji minimum 24 miesiące. 20 Urządzenie przeznaczone do użytkowania w obszarze laboratoryjnym. Wymagane jest wykonanie zgodnie z obowiązującym prawem. Urządzenie ma mieć wymagane prawnie certyfikaty i dopuszczenia (CE). 21 Dostawca na własny koszt dostarczy sprzęt do siedziby Zamawiającego oraz dokona jego uruchomienia i przeszkolenia w zakresie obsługi załogę Zamawiającego, szkolenie ma być w siedzibie Zamawiającego z zakresu obsługi urządzenia oraz konserwacji. 22 Dostawca ma dostarczyć instrukcję obsługi i konserwacji w języku polskim w wersji elektronicznej oraz papierowej. 23 Materiały i Urządzenia oferowane muszą być nowe, pochodzić z bieżącej produkcji, nie mogą być użytkowane przez firmy trzecie. Dopuszczalne jest ich uruchomienie przez Dostawcę w celu przeprowadzenia testów odbiorowych i pomiarów dokumentujących uzyskiwane parametry, lub w celu przeprowadzenia kontroli urzędowych. 24 Maksymalny czas realizacji zamówienia: 8 tygodni Wszystkie pozostałe wymagania oraz informacje znajdują się w załączniku "Warunki Postępowania", który jest obowiązującym dokumentem Postępowania


Numer informacji: 2021-498-41518