Sprzedaż i dostawa sprzętu weterynaryjno - laboratoryjnego, stołów weterynaryjnych, mebli i sprzętu do badań specjalistycznych do ZSP w Ornontowicach

Branża

Laboratoria:
      sprzęt wyposażenie, aparatura
Schroniska dla zwierząt, opieka:
      sprzęt weterynaryjny

Forma przetargu

nieograniczony

Dane organizatora

STAROSTWO POWIATOWE W MIKOŁOWIE
43-190 MIKOŁÓW
FRANCISZKA ŻWIRKI I STANISŁAWA WIGURY 4A
Tel. 32 324 81 00
Fax. 32 324 81 47
E-mail kancelaria@powiat.mikolow.pl
WWW www.mikolowski.pl/

Województwo

śląskie

Powiat

Mikołów

Treść zamówienia

Sprzedaż i dostawa sprzętu weterynaryjno - laboratoryjnego, stołów weterynaryjnych, mebli i sprzętu do badań specjalistycznych do ZSP w Ornontowicach

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia

Sprzedaż i dostawa sprzętu weterynaryjno - laboratoryjnego, stołów weterynaryjnych, mebli i sprzętu do badań specjalistycznych do ZSP w OrnontowicachCzęść 1 Część nr 1: ”Sprzedaż i dostawa sprzętu weterynaryjno – laboratoryjnego do pracowni weterynarii w ZSP w Ornontowicach” Zakres zamówienia obejmuje dostawę i sprzedaż: 1) Mieszadełka magnetyczne z wysokoenergetycznego tworzywa 13 x 30 mm pracowni weterynaryjnej w ZSP Ornontowice 3 zestawy, 2) Minimieszadło magnetyczne, płyta grzejna z powłoką ceramiczną do pracowni weterynaryjnej w ZSP Ornontowice 1 sztuka, 3) Rozdzielacze Squiba z podziałką i z zaworem prostym 1000 ml pracowni weterynaryjnej w ZSP Ornontowice 2 szt., 4) Waga laboratoryjna do pracowni weterynarii w ZSP Ornontowice 1 szt., 5) Pierścień chromowany zamknięty o średnicy 150 mm do pracowni weterynaryjnej w ZSP Ornontowice 1 szt., 6) Cylindry miarowe kl. B – wysokie ze stopką z PP 100 ml do pracowni weterynaryjnej w ZSP Ornontowice 4 szt., 7) Lejki ze szkła wapniowo – sodowego śr. 40 mm, dł. 40 mm do pracowni weterynaryjnej w ZSP Ornontowice 1 szt. 8) Szalki Petriego szklane 50 mm do pracowni weterynaryjnej w ZSP Ornontowice 1 zestaw, 9) Szalki Petriego szklane 100 mm do pracowni weterynaryjnej w ZSP Ornontowice 1 zestaw, 10) Szalki Petriego szklane 150 mm do pracowni weterynaryjnej w ZSP Ornontowice 1 zestaw, 11) Zlewki szklane z wylewem wysokie 400 ml do pracowni weterynaryjnej w ZSP Ornontowice 1 zestaw, 12) Zlewki szklane z wylewem wysokie 2000 ml do pracowni weterynaryjnej w ZSP Ornontowice 1 zestaw, 13) Zlewki szklane z wylewem niskie 400 ml do pracowni weterynaryjnej w ZSP Ornontowice 1 zestaw, 14) Zlewki szklane z wylewem niskie 2000 ml do pracowni weterynaryjnej w ZSP Ornontowice 1 zestaw, 15) Szkiełka mikroskopowe podstawowe do pracowni weterynaryjnej w ZSP Ornontowice 10 zestawów, 16) Próbówki typu Eppendorf 2,0 ml w komplecie po 1000 do pracowni weterynaryjnej w ZSP Ornontowice 50 kompletów, 17) Zestaw do szycia chirurgicznego do pracowni weterynaryjnej w ZSP Ornontowice 55 zestawów, Kody CPV 38400000 – 9 - Przyrządy do badania właściwości fizycznych 38000000 – 5 - Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny ( z wyjątkiem szklanego) 33100000 – 1 – Urządzenia medyczne 33124100 – 6 – Urządzenia diagnostyczne Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części 1 zawiera załącznik nr 3a do SWZ. Część 2 Część nr 2 „ Sprzedaż, dostawa mebli i stołów laboratoryjnych do pracowni weterynarii w ZSP w Ornontowicach”. Zamówienie obejmuje dostawę i sprzedaż: 1) Zestaw mebli i stołów laboratoryjnych do pracowni weterynaryjnej w ZSP Ornontowice 1 zestaw. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części 2 zawiera załącznik nr 3b do SWZ. Kody CPV 38000000 – 5 - Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny ( z wyjątkiem szklanego) 33100000 – 1 – Urządzenia medyczne 39151200 – 7 – Stoły robocze Część 3 Część nr 3 „ Sprzedaż, dostawa sprzętu do badań specjalistycznych do pracowni weterynarii w ZSP w Ornontowicach”. Zamówienie obejmuje dostawę i sprzedaż: 1) EKG do pracowni weterynaryjnej w ZSP Ornontowice 1 sztuka, 2) Mikroskop do pracowni weterynaryjnej w ZSP Ornontowice 5 sztuk, 3) Analizator moczu zwierząt do pracowni weterynaryjnej w ZSP Ornontowice 1 sztuka, 4) Wirówka do badania moczu zwierząt do pracowni weterynaryjnej w ZSP Ornontowice 1 sztuka, 5) Półautomatyczny analizator biochemiczny weterynaryjny do pracowni weterynaryjnej w ZSP Ornontowice 1 sztuka, 6) Fantom psa do pracowni weterynaryjnej w ZSP Ornontowice 1 sztuka, 7) Termometr dla zwierząt do pracowni weterynaryjnej w ZSP Ornontowice 1 sztuka. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części 3 zawiera załącznik nr 3c do SWZ. Kody CPV 38400000 – 9 - Przyrządy do bania właściwości fizycznych 38000000 – 5 - Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny ( z wyjątkiem szklanego) 33100000 – 1 – Urządzenia medyczne 33124100 – 6 – Urządzenia diagnostyczne MNZ.272.6.2021

Specyfikacja

https://tender-attachments.com/cgi-bin/gd_tai.cgi?action=5&id=e-zp.mikol...

LINK do SIWZ

http://e-zp.mikolowski.pl/procurements/6/documents

CPV

33.10.00.00, 33.12.41.00, 38.00.00.00, 38.40.00.00

Wymagania

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie 5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie 5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak 5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie 5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów: 1.1. Oferta składana jest pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W ofercie należy podać podstawowe informacje dot. oferowanego sprzętu. Wykonawca informacje te podaje w zakresie wskazanym w formularzu ofertowym. Ofertę należy sporządzić zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1a (dla części 1), załącznik nr 1b (dla części 2), załącznik nr 1c (dla części 3) do SWZ. 1.2. Wykonawca dołącza do oferty oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu w postępowaniu w zakresie wskazanym w rozdziale III sekcja 1 oraz sekcja 2 SWZ. Oświadczenie to stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia , na dzień składania ofert. Oświadczenie należy złożyć zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ. 1.3. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1.2 składają odrębnie: 1) wykonawca/każdy spośród wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia wykonawcy ; 1.4. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest załączyć: 1) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru potwierdzającego, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, jeżeli ofertę składa osoba prowadząca działalność gospodarczą lub podmiot wpisany do ww. rejestrów; 2) pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy, gdy umocowanie osoby składającej ofertę nie wynika z dokumentów opisanych w pkt 1), 3) w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: a) pełnomocnictwo, z treści którego będzie wynikało umocowanie do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo powinno zawierać w szczególności wskazanie: - postępowania o zamówienie publicznego, którego dotyczy, - wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby, - ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego pełnomocnictwa, b) Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w ust. 1.4 pkt. 1), jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów. 1.5. Zapisy ust. 1.4 pkt 2) stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie 6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

Wadium

0.00

Osoba do kontaktu

Powiat Mikołowski reprezentowany przez Zarząd Powiatu, ul. Żwirki i Wigury 4a, 43-190, Mikołów, woj. śląskie, państwo PL, e-mail kancelaria@mikolowski.pl
Adres strony internetowej (URL): www.mikolowski.pl

Wymagany termin realizacji zamówienia

90 dni

Miejsce i termin składania ofert2021-08-02

Sposób składania ofert

1.1. Ofertę należy złożyć poprzez System E-ZP w terminie do dnia 02.08.2021r. do godz. 10:00 . Oferta musi być złożona przed upływem terminu składania ofert. O terminie złożenia oferty decyduje czas wygenerowania Urzędowego Poświadczenia Przedłożenia (UPP) w Systemie E-ZP. Godzina: 10:00

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji

 

Termin związania ofertą

do 2021-08-31

Składanie ofert wariantowych/częściowych

oferty wariantowe: NIE
oferty częściowe: TAK

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie

część 1 cena 60
część 2 wydłużenie okresu gwarancji 40
część 3 cena 60
część 4 wydłużenie okresu gwarancji 40
część 5 cena 60
część 6 wydłużenie okresu gwarancji 40

Uwagi

2021/BZP 00123798/01 Ogłoszenie nr 2021/BZP 00123798 z dnia 2021-07-22Dostawy
Sprzedaż i dostawa sprzętu weterynaryjno - laboratoryjnego, stołów weterynaryjnych, mebli i sprzętu do badań specjalistycznych do ZSP w Ornontowicach
SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiat Mikołowski reprezentowany przez Zarząd Powiatu
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 276255016
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Żwirki i Wigury 4a
1.5.2.) Miejscowość: Mikołów
1.5.3.) Kod pocztowy: 43-190
1.5.4.) Województwo: śląskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22C - Tyski
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: kancelaria@mikolowski.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.mikolowski.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Sprzedaż i dostawa sprzętu weterynaryjno - laboratoryjnego, stołów weterynaryjnych, mebli i sprzętu do badań specjalistycznych do ZSP w Ornontowicach

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-eb245fb8-eabd-11eb-b885-f28f91688073
2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00123798
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2021-07-22
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00000832/02/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:
1.2.1 Zakup sprzętu weterynaryjno - laboratoryjnego

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak
2.15.) Nazwa projektu lub programu
Projekt pn.: „Efektywne Funkcjonalne Szkoły II – program Rozwoju Szkół Zawodowych i Technicznych Powiatu Mikołowskiego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020".

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania https://e-zp.mikolowski.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://e-zp.mikolowski.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1) W
postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa
się przy użyciu systemu do elektronicznej obsługi zamówień Powiatu Mikołowskiego (zwanej dalej:
„Systemem”) dostępnej pod adresem: https://e-zp.mikolowski.pl
2) Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi
posiadać konto w Systemie e-ZP.
3) Rejestracja i korzystanie z Systemu E-ZP jest bezpłatne.
4) Użytkownik niezarejestrowany może jedynie przeglądać treści udostępniane w części publicznej
Systemu. Jest to równoznaczne z tym, że użytkownicy niezarejestrowani nie posiadają dostępu do
wszystkich funkcjonalności systemu.
5) Dokonując rejestracji Wykonawca akceptuje Regulamin korzystania z Systemu E-Zamówienia
Publiczne Powiatu Mikołowskiego.
6) W Systemie E-ZP znajdują się także instrukcja dla Wykonawcy (Instrukcja obsługi Systemu FINN e-
Zamówienia Publiczne) oraz filmy instruktażowe - prezentujące podstawowe czynności dokonywane
przez Wykonawców za pomocą Systemu (rejestracja, zadawanie pytań, złożenie oferty, wycofanie
oferty). Instrukcja dostępna jest pod adresem: https://pomoc.e-zp.finn.pl/
7) Specyfikacja połączenia, formatu przesyłanych danych oraz kodowania i oznaczania czasu odbioru
danych Systemu E-ZP:
a) Format kodowania treści w obrębie Systemu – UTF8,
b) Komunikacja pomiędzy przeglądarką Wykonawcy, a serwerem jest wykonywana przy użyciu
bezpiecznego protokołu HTTPS,
c) Oznaczeniem czasu odbioru danych przez System jest data oraz dokładny czas (hh:mm:ss) - czas lokalny serwera synchronizowany odpowiednim źródłem czasu.
8) Wymagania techniczne związane z korzystaniem z Systemu (tj. informacje dotyczące specyfikacji
połączenia, formatu przesyłanych danych oraz kodowania i oznaczania czasu przekazania danych):
a) stały dostęp do sieci Internet i minimalna prędkość połączenia internetowego nie mniejsza niż 512
kb/s;
b) zaktualizowana przeglądarka internetowa Chrome w wersji 77 i późniejsze lub Mozilla Firefox w
wersji 63 i późniejsze; c) system operacyjny Microsoft Windows 7 i późniejsze lub Apple macOS 10.14 i
późniejsze, dystrybucje systemu Linux. 9) Złożenie oferty w trybie podstawowym poprzez System e-ZP
wymaga posiadania przez Wykonawcę kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu
osobistego lub podpisu zaufanego.
10) Kwalifikowany podpis elektroniczny, wystawiony przez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania,
będącego podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne – podpis elektroniczny, spełniające wymogi
bezpieczeństwa określone w ustawie z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji
elektronicznej (Dz.U z 2019 r., poz. 162). Szczegółowe informacje o sposobie pozyskania usługi
kwalifikowanego podpisu elektronicznego oraz warunkach jej użycia można znaleźć na stronach
internetowych kwalifikowanych dostawców usług zaufania, których lista znajduje się pod adresem
internetowym: https://www.nccert.pl/kontakt.htm 11) Podpis zaufany jest zgodnie z art. 3 pkt 14a
ustawy z 17 lutego 2005 r. o informacji działalności podmiotów realizujących działania publiczne (tekst
jednolity Dz. U. 2020.346) podpisem elektronicznym, którego autentyczność są zapewniane przy
użyciu pieczęci elektronicznej ministra właściwego do spraw informatyzacji, zawierającym:
a) dane identyfikacyjne osobę, ustalone na podstawie środka identyfikacji elektronicznej wydanego w
systemie ePUAP, obejmującego imię, imiona), nazwisko i numer PESEL.
b) identyfikator środka identyfikacji elektronicznej, przy użyciu którego został złożony, czas jego
złożenia. Pozostałe zapisy w sekcji IX ogłoszenia.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Starosta Mikołowski z siedzibą: ul. Żwirki i
Wigury 4a, 43-190 Mikołów , tel. (32) 32 – 48 – 102, faks (32) 32 – 48 – 211, e-mail: kancelaria@mikolowski.pl
b) inspektorem ochrony danych osobowych jest Pan Sebastian Dziuban, adres poczty elektronicznej:
iod@mikolow.starostwo.gov.pl; adres do korespondencji pisemnej jak w punkcie 1 litera „a”.
c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego: nr MNZ.272.6.2021 na: „ Sprzedaż i dostawa sprzętu weterynaryjno - laboratoryjnego, stołów weterynaryjnych, mebli i sprzętu do badań specjalistycznych do ZSP w Ornontowicach przewidzianych w ramach projektu pn.: „Efektywne Funkcjonalne Szkoły II – program Rozwoju Szkół Zawodowych i Technicznych Powiatu Mikołowskiego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020”prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji;
d) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Pzp ( Dz. U. z 2019 r. poz. 2019), dalej „ustawa Pzp”;
e) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4
lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu
działania archiwów zakładowych (tj. Dz.U z 2011 nr 14, poz. 67 z późn. zm.) teczki aktowe będą przechowywane w archiwum zakładowym przez okres 5 lat w przypadku dokumentacji zamówień
publicznych oraz 10 lat w przypadku umów zawartych w wyniku postępowania w trybie zamówień publicznych;
5) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
6) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 7) posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− w przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO wymagałoby
niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania
dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub
daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
− w przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO wymagałoby
niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania
dodatkowych informacji mających w szczególności na celu sprecyzowanie nazwy lub daty
zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (przy czym
korzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz
nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników)
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (przy czym prawo do
ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu
zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej
lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa
członkowskiego);
− wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO , nie ogranicza przetwarzania danych
osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna Pani/Pan, że
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
8) nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
9) Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Wykonawcy obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od Wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.
10) Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 RODO, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp.
11) W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: MNZ.272.6.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak
4.1.9.) Liczba części: 3
4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części
4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
Część 1
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Część nr 1: ”Sprzedaż i dostawa sprzętu weterynaryjno – laboratoryjnego do pracowni weterynarii w ZSP w Ornontowicach”

Zakres zamówienia obejmuje dostawę i sprzedaż:

1) Mieszadełka magnetyczne z wysokoenergetycznego tworzywa 13 x 30 mm pracowni weterynaryjnej w ZSP Ornontowice 3 zestawy,
2) Minimieszadło magnetyczne, płyta grzejna z powłoką ceramiczną do pracowni weterynaryjnej w ZSP Ornontowice 1 sztuka,
3) Rozdzielacze Squiba z podziałką i z zaworem prostym 1000 ml pracowni weterynaryjnej w ZSP Ornontowice 2 szt.,
4) Waga laboratoryjna do pracowni weterynarii w ZSP Ornontowice 1 szt.,
5) Pierścień chromowany zamknięty o średnicy 150 mm do pracowni weterynaryjnej w ZSP Ornontowice 1 szt.,
6) Cylindry miarowe kl. B – wysokie ze stopką z PP 100 ml do pracowni weterynaryjnej w ZSP Ornontowice 4 szt.,
7) Lejki ze szkła wapniowo – sodowego śr. 40 mm, dł. 40 mm do pracowni weterynaryjnej w ZSP Ornontowice 1 szt.
8) Szalki Petriego szklane 50 mm do pracowni weterynaryjnej w ZSP Ornontowice 1 zestaw,
9) Szalki Petriego szklane 100 mm do pracowni weterynaryjnej w ZSP Ornontowice 1 zestaw,
10) Szalki Petriego szklane 150 mm do pracowni weterynaryjnej w ZSP Ornontowice 1 zestaw,
11) Zlewki szklane z wylewem wysokie 400 ml do pracowni weterynaryjnej w ZSP Ornontowice 1 zestaw,
12) Zlewki szklane z wylewem wysokie 2000 ml do pracowni weterynaryjnej w ZSP Ornontowice 1 zestaw,
13) Zlewki szklane z wylewem niskie 400 ml do pracowni weterynaryjnej w ZSP Ornontowice 1 zestaw,
14) Zlewki szklane z wylewem niskie 2000 ml do pracowni weterynaryjnej w ZSP Ornontowice 1 zestaw,
15) Szkiełka mikroskopowe podstawowe do pracowni weterynaryjnej w ZSP Ornontowice 10 zestawów,
16) Próbówki typu Eppendorf 2,0 ml w komplecie po 1000 do pracowni weterynaryjnej w ZSP Ornontowice 50 kompletów,
17) Zestaw do szycia chirurgicznego do pracowni weterynaryjnej w ZSP Ornontowice 55 zestawów,


Kody CPV
38400000 – 9 - Przyrządy do badania właściwości fizycznych
38000000 – 5 - Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny ( z wyjątkiem szklanego)
33100000 – 1 – Urządzenia medyczne
33124100 – 6 – Urządzenia diagnostyczne

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części 1 zawiera załącznik nr 3a do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 38400000-9 - Przyrządy do badania właściwości fizycznych
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
33100000-1 - Urządzenia medyczne

33124100-6 - Urządzenia diagnostyczne

38000000-5 - Sprzęt laboratoryjny, optyczny iprecyzyjny (zwyjątkiem szklanego)

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 90 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. W trakcie oceny ofert Zamawiający może żądać udzielania przez
Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.
2. Zamawiający poprawi w ofertach omyłki zgodnie z art. 223 ust. 2 ustawy Pzp.
3. Przy wyborze oferty w części 1, w części 2, w części 3 Zamawiający będzie się kierował
następującymi kryteriami i ich znaczeniem we wszystkich trzech częściach zamówienia:
Kc - cena – waga 60%
Kg – wydłużenie okresu gwarancji– waga 40 %
4. Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określonego kryterium, otrzyma maksymalną
ilość punktów przewidzianych w danym kryterium. Łącznie Wykonawca może otrzymać maksymalnie
100 pkt. Pozostałym wykonawcom, spełniającym wymagania danego kryterium przypisana zostanie
odpowiednio mniejsza liczba punktów. Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach
poszczególnych kryteriów oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt.
5. Sposób przyznawania punktów w poszczególnych kryteriach dla części 1, dla części 2 i dla części 3
nastąpi na podstawie informacji zawartych w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1a (dla
części 1), załącznik nr 1b (dla części 2), załącznik nr 1c (dla części 3) do SWZ.
5.1 Sposób oceny oferty w kryterium cena (Kc)
Do oceny w przypadku kryterium „cena” będzie brana pod uwagę cena brutto czyli obejmująca podatek
VAT. Każdej z ofert przyznane zostaną punkty wyliczone wg wzoru:
Kcn – liczba punktów przyznana ofercie n w kryterium Kc
Kcn = (najniższa cena spośród wszystkich przedstawionych przez wykonawców, których oferty nie podlegały odrzuceniu / cena oferty badanej ) x 60.
5.2. Sposób oceny oferty w kryterium wydłużenie okresu gwarancji (Kg):
5.2.1 Każdy z Wykonawców zobowiązany jest do udzielenia minimum 6 miesięcznego okresu
gwarancji.
5.2.2 Wykonawcy są zobowiązani do zadeklarowania okresu gwarancji w pełnych miesiącach.
Ocena i przyznanie punktów w tym kryterium nastąpi na podstawie informacji zawartych w formularzu
ofertowym stanowiącym załącznik nr 1a (dla części 1) , załącznik nr 1b ( dla części 2), załącznik nr 1c (
dla części 3) do SWZ..
Zamawiający przyzna punkty za wydłużenie okresu gwarancji w następujący sposób:
- za zaoferowanie okresu gwarancji w wysokości 32 miesięcy , Zamawiający przyzna 40 punktów
- za zaoferowanie okresu gwarancji w wysokości 24 miesięcy , Zamawiający przyzna 30 punktów
- za zaoferowanie okresu gwarancji w wysokości 18 miesięcy , Zamawiający przyzna 20 punktów,
- za zaoferowanie okresu gwarancji w wysokości 12 miesięcy , Zamawiający przyzna 10 punktów,
- za zaoferowanie okresu gwarancji w wysokości 6 miesięcy , Zamawiający przyzna 0 punktów.
Niewpisanie żadnego okresu gwarancji lub wpisanie okresu gwarancji krótszego niż 6 miesięcy
spowoduje odrzucenie oferty Wykonawcy
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: wydłużenie okresu gwarancji
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 2
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Część nr 2 „ Sprzedaż, dostawa mebli i stołów laboratoryjnych do pracowni weterynarii w ZSP w Ornontowicach”.

Zamówienie obejmuje dostawę i sprzedaż:
1) Zestaw mebli i stołów laboratoryjnych do pracowni weterynaryjnej w ZSP Ornontowice 1 zestaw.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części 2 zawiera załącznik nr 3b do SWZ.

Kody CPV
38000000 – 5 - Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny ( z wyjątkiem szklanego)
33100000 – 1 – Urządzenia medyczne
39151200 – 7 – Stoły robocze

4.2.6.) Główny kod CPV: 38000000-5 - Sprzęt laboratoryjny, optyczny iprecyzyjny (zwyjątkiem szklanego)
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
33100000-1 - Urządzenia medyczne

39151200-7 - Stoły robocze

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 90 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. W trakcie oceny ofert Zamawiający może żądać udzielania przez
Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.
2. Zamawiający poprawi w ofertach omyłki zgodnie z art. 223 ust. 2 ustawy Pzp.
3. Przy wyborze oferty w części 1, w części 2, w części 3 Zamawiający będzie się kierował
następującymi kryteriami i ich znaczeniem we wszystkich trzech częściach zamówienia:
Kc - cena – waga 60%
Kg – wydłużenie okresu gwarancji– waga 40 %
4. Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określonego kryterium, otrzyma maksymalną
ilość punktów przewidzianych w danym kryterium. Łącznie Wykonawca może otrzymać maksymalnie
100 pkt. Pozostałym wykonawcom, spełniającym wymagania danego kryterium przypisana zostanie
odpowiednio mniejsza liczba punktów. Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach
poszczególnych kryteriów oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt.
5. Sposób przyznawania punktów w poszczególnych kryteriach dla części 1, dla części 2 i dla części 3
nastąpi na podstawie informacji zawartych w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1a (dla
części 1), załącznik nr 1b (dla części 2), załącznik nr 1c (dla części 3) do SWZ.
5.1 Sposób oceny oferty w kryterium cena (Kc)
Do oceny w przypadku kryterium „cena” będzie brana pod uwagę cena brutto czyli obejmująca podatek
VAT. Każdej z ofert przyznane zostaną punkty wyliczone wg wzoru:
Kcn – liczba punktów przyznana ofercie n w kryterium Kc
Kcn = (najniższa cena spośród wszystkich przedstawionych przez wykonawców, których oferty nie podlegały odrzuceniu / cena oferty badanej ) x 60.
5.2. Sposób oceny oferty w kryterium wydłużenie okresu gwarancji (Kg):
5.2.1 Każdy z Wykonawców zobowiązany jest do udzielenia minimum 6 miesięcznego okresu
gwarancji.
5.2.2 Wykonawcy są zobowiązani do zadeklarowania okresu gwarancji w pełnych miesiącach.
Ocena i przyznanie punktów w tym kryterium nastąpi na podstawie informacji zawartych w formularzu
ofertowym stanowiącym załącznik nr 1a (dla części 1) , załącznik nr 1b ( dla części 2), załącznik nr 1c (
dla części 3) do SWZ..
Zamawiający przyzna punkty za wydłużenie okresu gwarancji w następujący sposób:
- za zaoferowanie okresu gwarancji w wysokości 32 miesięcy , Zamawiający przyzna 40 punktów
- za zaoferowanie okresu gwarancji w wysokości 24 miesięcy , Zamawiający przyzna 30 punktów
- za zaoferowanie okresu gwarancji w wysokości 18 miesięcy , Zamawiający przyzna 20 punktów,
- za zaoferowanie okresu gwarancji w wysokości 12 miesięcy , Zamawiający przyzna 10 punktów,
- za zaoferowanie okresu gwarancji w wysokości 6 miesięcy , Zamawiający przyzna 0 punktów.
Niewpisanie żadnego okresu gwarancji lub wpisanie okresu gwarancji krótszego niż 6 miesięcy
spowoduje odrzucenie oferty Wykonawcy
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: wydłużenie okresu gwarancji
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 3
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Część nr 3 „ Sprzedaż, dostawa sprzętu do badań specjalistycznych do pracowni weterynarii w ZSP w Ornontowicach”.

Zamówienie obejmuje dostawę i sprzedaż:

1) EKG do pracowni weterynaryjnej w ZSP Ornontowice 1 sztuka,
2) Mikroskop do pracowni weterynaryjnej w ZSP Ornontowice 5 sztuk,
3) Analizator moczu zwierząt do pracowni weterynaryjnej w ZSP Ornontowice 1 sztuka,
4) Wirówka do badania moczu zwierząt do pracowni weterynaryjnej w ZSP Ornontowice 1 sztuka,
5) Półautomatyczny analizator biochemiczny weterynaryjny do pracowni weterynaryjnej w ZSP Ornontowice 1 sztuka,
6) Fantom psa do pracowni weterynaryjnej w ZSP Ornontowice 1 sztuka,
7) Termometr dla zwierząt do pracowni weterynaryjnej w ZSP Ornontowice 1 sztuka.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części 3 zawiera załącznik nr 3c do SWZ.

Kody CPV
38400000 – 9 - Przyrządy do bania właściwości fizycznych
38000000 – 5 - Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny ( z wyjątkiem szklanego)
33100000 – 1 – Urządzenia medyczne
33124100 – 6 – Urządzenia diagnostyczne

4.2.6.) Główny kod CPV: 38400000-9 - Przyrządy do badania właściwości fizycznych
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
33100000-1 - Urządzenia medyczne

33124100-6 - Urządzenia diagnostyczne

38000000-5 - Sprzęt laboratoryjny, optyczny iprecyzyjny (zwyjątkiem szklanego)

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 90 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. W trakcie oceny ofert Zamawiający może żądać udzielania przez
Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.
2. Zamawiający poprawi w ofertach omyłki zgodnie z art. 223 ust. 2 ustawy Pzp.
3. Przy wyborze oferty w części 1, w części 2, w części 3 Zamawiający będzie się kierował
następującymi kryteriami i ich znaczeniem we wszystkich trzech częściach zamówienia:
Kc - cena – waga 60%
Kg – wydłużenie okresu gwarancji– waga 40 %
4. Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określonego kryterium, otrzyma maksymalną
ilość punktów przewidzianych w danym kryterium. Łącznie Wykonawca może otrzymać maksymalnie
100 pkt. Pozostałym wykonawcom, spełniającym wymagania danego kryterium przypisana zostanie
odpowiednio mniejsza liczba punktów. Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach
poszczególnych kryteriów oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt.
5. Sposób przyznawania punktów w poszczególnych kryteriach dla części 1, dla części 2 i dla części 3
nastąpi na podstawie informacji zawartych w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1a (dla
części 1), załącznik nr 1b (dla części 2), załącznik nr 1c (dla części 3) do SWZ.
5.1 Sposób oceny oferty w kryterium cena (Kc)
Do oceny w przypadku kryterium „cena” będzie brana pod uwagę cena brutto czyli obejmująca podatek
VAT. Każdej z ofert przyznane zostaną punkty wyliczone wg wzoru:
Kcn – liczba punktów przyznana ofercie n w kryterium Kc
Kcn = (najniższa cena spośród wszystkich przedstawionych przez wykonawców, których oferty nie podlegały odrzuceniu / cena oferty badanej ) x 60.
5.2. Sposób oceny oferty w kryterium wydłużenie okresu gwarancji (Kg):
5.2.1 Każdy z Wykonawców zobowiązany jest do udzielenia minimum 6 miesięcznego okresu
gwarancji.
5.2.2 Wykonawcy są zobowiązani do zadeklarowania okresu gwarancji w pełnych miesiącach.
Ocena i przyznanie punktów w tym kryterium nastąpi na podstawie informacji zawartych w formularzu
ofertowym stanowiącym załącznik nr 1a (dla części 1) , załącznik nr 1b ( dla części 2), załącznik nr 1c (
dla części 3) do SWZ..
Zamawiający przyzna punkty za wydłużenie okresu gwarancji w następujący sposób:
- za zaoferowanie okresu gwarancji w wysokości 32 miesięcy , Zamawiający przyzna 40 punktów
- za zaoferowanie okresu gwarancji w wysokości 24 miesięcy , Zamawiający przyzna 30 punktów
- za zaoferowanie okresu gwarancji w wysokości 18 miesięcy , Zamawiający przyzna 20 punktów,
- za zaoferowanie okresu gwarancji w wysokości 12 miesięcy , Zamawiający przyzna 10 punktów,
- za zaoferowanie okresu gwarancji w wysokości 6 miesięcy , Zamawiający przyzna 0 punktów.
Niewpisanie żadnego okresu gwarancji lub wpisanie okresu gwarancji krótszego niż 6 miesięcy
spowoduje odrzucenie oferty Wykonawcy
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: wydłużenie okresu gwarancji
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów: 1.1. Oferta składana jest pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci
elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W ofercie należy podać
podstawowe informacje dot. oferowanego sprzętu. Wykonawca informacje te podaje w zakresie
wskazanym w formularzu ofertowym. Ofertę należy sporządzić zgodnie ze wzorem stanowiącym
załącznik nr 1a (dla części 1), załącznik nr 1b (dla części 2), załącznik nr 1c (dla części 3) do
SWZ.
1.2. Wykonawca dołącza do oferty oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu w postępowaniu
w zakresie wskazanym w rozdziale III sekcja 1 oraz sekcja 2 SWZ. Oświadczenie to stanowi
dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia , na dzień składania ofert. Oświadczenie
należy złożyć zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ.
1.3. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1.2 składają odrębnie:
1) wykonawca/każdy spośród wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia wykonawcy ;
1.4. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest załączyć:
1) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru potwierdzającego, że osoba
działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, jeżeli ofertę składa
osoba prowadząca działalność gospodarczą lub podmiot wpisany do ww. rejestrów;
2) pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania
Wykonawcy, gdy umocowanie osoby składającej ofertę nie wynika z dokumentów opisanych w
pkt 1),
3) w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
a) pełnomocnictwo, z treści którego będzie wynikało umocowanie do reprezentowania ich w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo powinno zawierać w szczególności
wskazanie:
- postępowania o zamówienie publicznego, którego dotyczy,
- wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z
nazwy z określeniem adresu siedziby,
- ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego pełnomocnictwa,
b) Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w ust. 1.4 pkt. 1),
jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o
ile Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.
1.5. Zapisy ust. 1.4 pkt 2) stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia: 1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej Umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie
pisemnej, pod rygorem nieważności.
Strony dopuszczają możliwość zmiany postanowień umowy w następujących przypadkach:
1) gdy przedmiot zamówienia zaoferowany w ofercie zostanie wycofany z produkcji lub
dystrybucji i nie jest dostępny na rynku. Zamawiający dopuszcza możliwość zamiany przedmiotu
zamówienia na wersję lub zamienniki o lepszych parametrach technicznych i funkcjonalnych nie
gorszych niż wersja zaproponowana w ofercie. W takim przypadku zmiana nie może
powodować wzrostu ceny ofertowej, terminu wykonania i innych warunków udzielenia
zamówienia zawartych w SWZ. Wykonawca zapewni Zamawiającego pisemnie, iż sprzęt
zaoferowany został wycofany z produkcji lub dystrybucji. Wykonawca zobowiązany jest
przekazać zamawiającemu podpisany przez producenta lub dystrybutora w Polsce dokument z
oświadczeniem o wycofaniu z produkcji lub dystrybucji zaoferowanego przedmiotu zamówienia z
jednoczesną propozycją zmian.
2) gdy zmiana postanowień umownych jest korzystna dla Zamawiającego;
3) gdy konieczność wprowadzenia zmian wynika z okoliczności, których nie można było
przewidzieć w chwili zawarcia umowy;
4) w przypadku wystąpienia „siły wyższej”. „Siła wyższa” oznacza wydarzenie zewnętrzne,
nieprzewidywalne i poza kontrolą stron niniejszej umowy, którego skutkom nie można zapobiec,
występujące po podpisaniu umowy, a powodujące niemożliwość wywiązania się z umowy w jej
obecnym brzmieniu; Za siłę wyższą, warunkująca zmianę umowy uważać się będzie w
szczególności: powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, stan pandemii, epidemii
zmiany związane ze stanami pandemii, epidemii, w tym ich przebiegiem. W przypadku
wystąpienia okoliczności siły wyższej, która będzie uniemożliwiać terminowe wykonanie
obowiązków umownych, Strony uzgodnią na piśmie zakres działań, jakie będą podjęte w okresie
działania zjawiska siły wyższej, a po jej ustąpieniu, określą na piśmie nowe terminy realizacji
Umowy.
5) w przypadku zmiany stanu prawnego, który będzie wnosił nowe wymagania co do sposobu
realizacji jakiegokolwiek elementu przedmiotu umowy;
6) w przypadku zmiany terminu realizacji Umowy, spowodowanego przerwą w realizacji
przedmiotu zamówienia, z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego - zmiana umowy z
powodu, o którym mowa w zdaniu poprzednim możliwa jest, gdy przerwa w realizacji przedmiotu
umowy zostanie pisemnie stwierdzona oraz umotywowana przez Zamawiającego;
7) w zakresie danych identyfikacyjnych strony umowy takich jak np. firma, adres, numer
rachunku bankowego, osoby upoważnione do kontaktów/odbioru lub inne zapisy dotyczące
wskazania Stron,
8) w przypadku gdy konieczność wprowadzenia zmian, będzie następstwem wytycznych i/lub
zaleceń Instytucji Zarządzającej, która przyznała środki UE na współfinansowanie zamówienia.
9) zmiany sposobu rozliczenia Umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy na
skutek zmian zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu, w ramach którego realizowany jest przedmiot zamówienia, zmian wytycznych lub innych dokumentów
programowych;
10) w przypadkach określonych w przepisie art. 455 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. W przypadku wystąpienia którejkolwiek okoliczności wymienionych w ust.1 termin wykonania
umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty. Okres ten winien uwzględniać w szczególności
czas trwania przyczyn uniemożliwiających wykonanie zamówienia, aż do czasu ich faktycznego
usunięcia.
3. Na wniosek Wykonawcy i po spełnieniu warunków określonych w umowie dotyczących
podwykonawstwa, Wykonawca może modyfikować w trakcie wykonywania przedmiotu umowy
złożone w ofercie deklaracje odnośnie podwykonawstwa poprzez:
1) wskazanie innych podwykonawców;
2) rezygnację z podwykonawców.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie
SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2021-08-02 10:00
8.2.) Miejsce składania ofert: 1.1. Ofertę należy złożyć poprzez System E-ZP w terminie do dnia 02.08.2021r. do godz. 10:00 . Oferta musi być złożona przed upływem terminu składania ofert. O terminie złożenia oferty decyduje czas wygenerowania Urzędowego Poświadczenia Przedłożenia (UPP) w Systemie E-ZP.
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-08-02 10:30
8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-08-31
SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE sekcja II pkt. 2.3) pełna nazwa: Sprzedaż i dostawa sprzętu weterynaryjno - laboratoryjnego,
stołów weterynaryjnych, mebli i sprzętu do badań specjalistycznych do ZSP w Ornontowicach
przewidzianych w ramach projektu pn.: „Efektywne Funkcjonalne Szkoły II – program Rozwoju
Szkół Zawodowych i Technicznych Powiatu Mikołowskiego” współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. cd.pkt 3.6. 12) Podpis osobisty to podpis
zdefiniowany w art. 2 ust. 1 pkt 9 ustawy z 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (tekst
jednolity Dz. U. 2020.332). Jest to zaawansowany podpis elektroniczny w rozumieniu art. 3 pkt
11 rozporządzenia eIDAS, weryfikowany za pomocą certyfikatu podpisu osobistego, spełniający
następujące wymagania:
a) unikalne przyporządkowanie podpisującego;
b) możliwość ustalenia tożsamości podpisującego;
c) składanie przy użyciu danych, służących do składania podpisu elektronicznego, których
podpisujący może, z dozą pewności, użyć pod wyłączną swoja kontrolą.
13) Pliki można podpisać przed dołączeniem do systemy za pomocą zewnętrznych narzędzi do
podpisu lub po dołączeniu do Systemu e-ZP przy pomocy kwalifikowanego podpisu
elektronicznego lub podpisu osobistego lub podpisu zaufanego.
14) Korzystanie z wbudowanej w System e-ZP funkcjonalności składania podpisu
elektronicznego (kwalifikowany podpis elektroniczny, podpis osobisty, podpis zaufany) możliwe
jest pod warunkiem, że system teleinformatyczny, z którego korzysta Wykonawca, wyposażony jest w jeden z poniższych komponentów:
• wirtualna maszyna Java firmy Oracle w wersji co najmniej 1.8.0_221 (Java SE JRE 8 Update
221) z obsługą technologii Java Web Start (JavaWS) lub
• wirtualna maszyna OpenJDK w wersji co najmniej 1.8.0_222 z zainstalowanym rozszerzeniem
IcedTea Web Start.
15) Powyższe wymagania nie ograniczają możliwości korzystania przez Wykonawcę z
zewnętrznego oprogramowania do składania podpisu elektronicznego,
a) kwalifikowany podpis elektroniczny (dopuszczalne formaty podpisów: PaDES - format.pdf,
XaDES - pozostałe formaty);
b) podpis zaufany;
c) podpis osobisty;
16) Maksymalny rozmiar przesyłanych plików złożenia, wycofania: oferty oraz wiadomości
wynosi 150 MB;
17. W zależności od formatu podpisu: Podpis kwalifikowany (PAdES, XAdES), podpis osobisty
(XAdES), podpis zaufany (PAdES, XAdES) i jego typu (zewnętrzny, otaczający) Wykonawca
dołącza do Systemu e-ZP uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem
podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z podpisem (typ otaczający).
18. Wykonawca składa ofertę w trybie podstawowym za pośrednictwem funkcji „Wyślij”
formularzy do złożenia, wycofania oferty . Wysłana oferta jest automatycznie szyfrowana i
chroniona terminem otwarcia. Przed wysłaniem oferty Wykonawca musi zapisać pozycję
(przycisk "Zapisz). W przypadku gdy oferta nie zostanie zapisana przycisk "Wyślij" pozostaje
nieaktywny.
19. Ofertę należy złożyć w oryginale przy użyciu dedykowanych funkcji Systemu.
Część dalsza sekcji VII pkt.7.4: 4.Warunkiem dokonania zmian w umowie jest złożenie wniosku
w formie pisemnej przez stronę inicjującą zmianę zawierającego: opis propozycji zmian,
uzasadnienie zmian, opis wypływu zmiany na termin wykonania umowy.
5.W przypadku, gdy o zmianę w umowie wnioskuje wykonawca, zgłasza on wniosek Zamawiającemu wraz z dokumentami potwierdzającymi konieczność ich wprowadzenia Wniosek powinien zostać złożony u Zamawiającego z chwilą zaistnienia okoliczności, jednak nie później niż w terminie do 10 dni od dnia, w którym Wykonawca dowiedział się, lub mógł dowiedzieć się o danym zdarzeniu lub okolicznościach.
6. Strona, która otrzyma propozycję zawarcia aneksu winna ustosunkować się na piśmie, w
terminie 14 dni od daty otrzymania, względnie przystąpić do negocjacji warunków aneksu albo
podpisać aneks, jeżeli akceptuje jego treść. 2021-07-22 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Dostawy


Numer informacji: 2021-BZP-00123798-01

Data dodania

2021-07-22