Sprzedaż wraz z dostawą, instalacją oraz szkoleniem fabrycznie nowej aparatury badawczej

Branża


      sprzęt wyposażenie, aparatura

Forma przetargu

nieograniczony

Dane organizatora

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
10-719 Olsztyn
ul. Oczapowskiego 2
Tel. +48 895245239
E-mail anna.opalach@uwm.edu.pl
WWW http://www.uwm.edu.pl

Województwo

warmińsko-mazurskie

Powiat

olsztyński + Olsztyn

Treść zamówienia

Sprzedaż wraz z dostawą, instalacją oraz szkoleniem fabrycznie nowej aparatury badawczej

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest sprzedaż wraz z dostawą, instalacją oraz szkoleniem fabrycznie nowej aparatury badawczej, w ramach projektu „Konsorcjum badań środowiska i innowacyjnych technologii żywności dla jakości życia EnFoodLife” realizowanego przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie.
2. Zamawiający wymaga aby dostarczony przedmiot zamówienia był fabrycznie nowy. W celu uniknięcia wieloznaczności leksykalnej, Zamawiający informuje, iż pojęcie „fabrycznie nowy” tj. wytworzony (wyprodukowany) środek trwały który nie był używany przed nabyciem w jakiejkolwiek formie włącznie z jego częściami.
3. Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawarte jest w dokumencie „Formularz opis przedmiotu zamówienia / formularz cenowy”, który jest Załącznikiem nr 1 do SIWZ.
4. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne do opisywanych certyfikatów, ocen technicznych, aprobat i specyfikacji technicznych.

Specyfikacja

Oficjalna nazwa: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Adres pocztowy: ul. Oczapowskiego 2
Miejscowość: Olsztyn
Kod NUTS: PL622
Kod pocztowy: 10-719
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Dział Zamówień Publicznych UWM w Olsztynie, ul. Oczapowskiego 2 pok. 305, 10-719 Olsztyn
E-mail: anna.opalach@uwm.edu.pl
Tel.: +48 895245239Adresy internetowe:
Główny adres: www.uwm.edu.pl
1. Oferta winna być sporządzona z zachowaniem postaci elektronicznej i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym pod rygorem nieważności. Składanie ofert odbywa się przez platformę: www.platformazakupowa.pl/pn/umw.edu.
2. Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:
2.1. Wypełniony i podpisany formularz opis przedmiotu zamówienia stanowiący jednocześnie formularz cenowy sporządzony zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SIWZ;
2.2. Wypełniony i podpisany formularz oferty sporządzony zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SIWZ.
2.3. Oświadczenie JEDZ złożone w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym pod rygorem nieważności (oryginał);
2.4. Dokument stanowiący niepieniężną formę wadium (gwarancja/poręczenie) złożony w oryginale postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób upoważnionych do jego wystawienia(wystawców dokumentu);
2.5. Dowód wpłaty wadium (potwierdzenie przelewu);
2.6. W przypadku podpisywania oferty lub poświadczania za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestrowym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo winno być złożone w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby/osób upoważnionej do reprezentacji, wskazanej we właściwym rejestrze lub notariusza.
1. Wykonawca przystępujący do przetargu obowiązany jest wnieść wadium w wysokości:
— dla części nr 1: 80,00 PLN (osiemdziesiąt złotych 00/100);
— dla części nr 2: 50,00 PLN (pięćdziesiąt złotych 00/100);
— dla części nr 3: 1 200,00 PLN (jeden tysiąc dwieście złotych 00/100);
— dla części nr 4: 3 900,00 PLN (trzy tysiące dziewięćset złotych 00/100);
— dla części nr 5: 3 000,00 PLN (trzy tysiące złotych 00/100);
— dla części nr 6: 4 000,00 PLN (cztery tysiące złotych 00/100).
2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.
3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
3.1. pieniądzu,
3.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
3.3. gwarancjach bankowych,
3.4. gwarancjach ubezpieczeniowych,
3.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240).
4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić wyłącznie przelewem z opisem „Zam. 83/2020/PN/DZP na konto: Banku Handlowego w Warszawie S.A. nr 39 1030 1218 0000 0000 9113 2648. Za datę wniesienia wadium w pieniądzu uznaje się datę uznania na rachunku bankowym Zamawiającego.
5. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na elektronicznej platformie pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/umw.edu w zakładce postępowania, informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp.

LINK do SIWZ

http://www.uwm.edu.pl/

CPV

38500000-0: Aparatura kontrolna i badawcza

Wymagania

III.1) Warunki udziału
III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego Wykaz i krótki opis warunków:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu w oparciu o przesłanki obligatoryjne wskazane w art. 24 ust. 1 oraz przesłanki fakultatywne wskazane w art. 24 ust. 5 ustawy Pzp.
2. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów tj.:
2.1. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;
2.2. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13, 14 i 21 ustawy Pzp. oraz odniesienie skazania za wykroczenie za karę aresztu, w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
2.5. oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności; wzór Załącznik nr 4 do SIWZ;
2.6. oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne; wzór Załącznik nr 4 do SIWZ;
2.7. oświadczenia Wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy; wzór Załącznik nr 4 do SIWZ;
2.8. oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy; wzór Załącznika nr 4 do SIWZ;
2.9. oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716); wzór Załącznika nr 4 do SIWZ.
3. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom technicznym i jakościowym określonym szczegółowo w SIWZ, Zamawiający, przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów tj.:
3.1. katalogi, foldery producenta w języku polskim lub angielskim, zawierające opis oferowanego asortymentu, umożliwiające zweryfikowanie parametrów technicznych zaoferowanych w ofercie. Zamawiający nie dopuszcza prospektów z poprawkami naniesionymi przez Wykonawcę dotyczących wymaganych parametrów. Opis musi potwierdzać wszystkie parametry wymagane, szczegółowo opisane w SIWZ. Zamawiający wymaga aby każdy opis posiadał widocznie określenie do konkretnej pozycji z Załącznika nr 1 do SIWZ.
III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2) Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2) Warunki realizacji umowy:
1. Zamawiający, działając zgodnie z dyspozycją przepisu art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp może wyrazić zgodę na dokonanie istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru sprzedawcy, jeśli zmiana dotyczy:
1.1. zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia,
1.2. zmiany zakresu przedmiotu zamówienia.
III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Wadium

Wykonawca przystępujący do przetargu obowiązany jest wnieść wadium w wysokości: — dla części nr 1: 80,00 PLN (osiemdziesiąt złotych 00/100); — dla części nr 2: 50,00 PLN (pięćdziesiąt złotych 00/100); — dla części nr 3: 1 200,00 PLN (jeden tysiąc dwieś

Osoba do kontaktu

Oficjalna nazwa: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Adres pocztowy: ul. Oczapowskiego 2
Miejscowość: Olsztyn
Kod NUTS: PL622
Kod pocztowy: 10-719
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Dział Zamówień Publicznych UWM w Olsztynie, ul. Oczapowskiego 2 pok. 305, 10-719 Olsztyn
E-mail: anna.opalach@uwm.edu.pl
Tel.: +48 895245239Adresy internetowe:
Główny adres: www.uwm.edu.pl

Wymagany termin realizacji zamówienia

Okres obowiązywania zamówienia:
Okres w dniach: 42
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

Miejsce i termin składania ofert


10-719 Olsztyn
ul. Oczapowskiego 2

2020-04-24

Sposób składania ofert

 

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji


10-719 Olsztyn
ul. Oczapowskiego 2

2020-04-24

Termin związania ofertą

Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

Składanie ofert wariantowych/częściowych

oferty wariantowe: NIE
oferty częściowe: TAK

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie

Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: okres gwarancji / Waga: 40
Cena - Waga: 60

Uwagi

VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych Akceptowane będą faktury elektroniczne
VI.3) Informacje dodatkowe:
1. Oferta winna być sporządzona z zachowaniem postaci elektronicznej i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym pod rygorem nieważności. Składanie ofert odbywa się przez platformę: www.platformazakupowa.pl/pn/umw.edu.
2. Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:
2.1. Wypełniony i podpisany formularz opis przedmiotu zamówienia stanowiący jednocześnie formularz cenowy sporządzony zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SIWZ;
2.2. Wypełniony i podpisany formularz oferty sporządzony zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SIWZ.
2.3. Oświadczenie JEDZ złożone w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym pod rygorem nieważności (oryginał);
2.4. Dokument stanowiący niepieniężną formę wadium (gwarancja/poręczenie) złożony w oryginale postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób upoważnionych do jego wystawienia(wystawców dokumentu);
2.5. Dowód wpłaty wadium (potwierdzenie przelewu);
2.6. W przypadku podpisywania oferty lub poświadczania za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestrowym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo winno być złożone w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby/osób upoważnionej do reprezentacji, wskazanej we właściwym rejestrze lub notariusza.
1. Wykonawca przystępujący do przetargu obowiązany jest wnieść wadium w wysokości:
— dla części nr 1: 80,00 PLN (osiemdziesiąt złotych 00/100);
— dla części nr 2: 50,00 PLN (pięćdziesiąt złotych 00/100);
— dla części nr 3: 1 200,00 PLN (jeden tysiąc dwieście złotych 00/100);
— dla części nr 4: 3 900,00 PLN (trzy tysiące dziewięćset złotych 00/100);
— dla części nr 5: 3 000,00 PLN (trzy tysiące złotych 00/100);
— dla części nr 6: 4 000,00 PLN (cztery tysiące złotych 00/100).
2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.
3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
3.1. pieniądzu,
3.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
3.3. gwarancjach bankowych,
3.4. gwarancjach ubezpieczeniowych,
3.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240).
4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić wyłącznie przelewem z opisem „Zam. 83/2020/PN/DZP na konto: Banku Handlowego w Warszawie S.A. nr 39 1030 1218 0000 0000 9113 2648. Za datę wniesienia wadium w pieniądzu uznaje się datę uznania na rachunku bankowym Zamawiającego.
5. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na elektronicznej platformie pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/umw.edu w zakładce postępowania, informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp.
VI.4) Procedury odwoławcze
VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych, Departament Odwołań
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
VI.4.3) Składanie odwołań Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Środki ochrony prawnej (odwołanie, skarga do sądu) w niniejszym postępowaniu przysługują Wykonawcy, a także innym podmiotom, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.
2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.
3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
5. Szczegółowe informacje na temat odwołania oraz skargi znajdują się w ustawie Pzp, w dziale VI „Środki ochrony prawnej”.
VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych, Departament Odwołań
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia: 19/03/2020
Link do ogłoszenia: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:138381-2020:TEXT:PL:HTML&tabId=0

Data dodania

2020-03-24