Sprzedaż wraz z dostawą, instalacją oraz szkoleniem fabrycznie nowej aparatury badawczej i laboratoryjnej

Branża

Laboratoria:
      sprzęt wyposażenie, aparatura

Forma przetargu

nieograniczony

Dane organizatora

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
10-719 Olsztyn
Oczapowskiego 2
Tel. +48 895245239
Fax. +48 895233472
E-mail anna.opalach@uwm.edu.pl
WWW www.uwm.edu.pl

Województwo

warmińsko-mazurskie

Powiat

olsztyński + Olsztyn

Treść zamówienia

Sprzedaż wraz z dostawą, instalacją oraz szkoleniem fabrycznie nowej aparatury badawczej i laboratoryjnej


Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest sprzedaż wraz z dostawą, instalacją oraz szkoleniem fabrycznie nowej aparatury badawczej i laboratoryjnej dla Wydziału Nauk o Żywności Katedry Biochemii Żywności pt. „Innowacyjność technologii żywności wysokiej jakości” realizowanego przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie.
2. Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawarte jest w dokumencie „Opis przedmiotu zamówienia”, który jest załącznikiem nr 1 do SIWZ.
3. Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, co oznacza – wytworzony (wyprodukowany) środek trwały jak i jego części przed nabyciem nie były w jakiejkolwiek formie używane.
4. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych, jednakże podane przez Zamawiającego wymagania oraz parametry techniczne określające przedmiot zamówienia są warunkami minimalnymi, których spełniania Zamawiający będzie oczekiwał. Zgodnie z art. 30 ust 5

Specyfikacja

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
323/2019/PN/DZP
ul. Oczapowskiego 2
Olsztyn
10-719
Polska
Osoba do kontaktów: Dział Zamówień Publicznych UWM w Olsztynie, ul. Oczapowskiego 2 pok. 305, 10-719 Olsztyn
Tel.: +48 895245239
E-mail: anna.opalach@uwm.edu.pl
Faks: +48 895233472
Kod NUTS: PL622 Adresy internetowe: 
Główny adres: www.uwm.edu.pl
1. Oferta winna być sporządzona z zachowaniem postaci elektronicznej i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym pod rygorem nieważności. Składanie ofert odbywa się przez platformę: www.platformazakupowa.pl/pn/umw.edu.
2. Oferta powinna zostać sporządzona według wzoru formularza ofertowego, stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ.
3. Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:
3.1. wypełniony i podpisany Formularz opis przedmiotu zamówienia stanowiący jednocześnie formularz cenowy sporządzony zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SIWZ;
3.2. oświadczenie JEDZ złożone w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym pod rygorem nieważności (oryginał);
3.3. dokument stanowiący niepieniężną formę wadium (gwarancja/poręczenie) złożony w oryginale postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób upoważnionych do jego wystawienia (wystawców dokumentu);
3.4. dowód wpłaty wadium (potwierdzenie przelewu);
3.5. w przypadku podpisywania oferty lub poświadczania za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestrowym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo winno być złożone w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby/osób upoważnionej do reprezentacji, wskazanej we właściwym rejestrze lub notariusza.
3.6. Każdy Wykonawca przystępujący do przetargu obowiązany jest wnieść wadium w wysokości
Część nr 1 – 900,00 PLN (słownie: dziewięćset złotych 00/100)
Część nr 2 – 700,00 PLN (słownie: siedemset złotych 00/100)
Część nr 3 – 5 000,00 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100)
Cześć nr 4 – 1 900,00 PLN (słownie: jeden tysiąc dziewięćset złotych 00/100)
Część nr 5 – 2 000,00 PLN (słownie: dwa tysiące złotych 00/100)
Część nr 6 – 500,00 PLN (słownie: pięćset złotych 00/100)
Część nr 7 – 500,00 PLN (słownie: pięćset złotych 00/100)
Część nr 8 – 4 000,00 PLN (słownie: cztery tysiące złotych 00/100)
2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.
4. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 
1) pieniądzu,
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
3) gwarancjach bankowych,
4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240).
5. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić wyłącznie przelewem z opisem „Nr postępowania: 321/2019/PN/DZP” na konto: Banku Handlowego w Warszawie S.A. nr 39 1030 1218 0000 0000 9113 2648. Za datę wniesienia wadium w pieniądzu uznaje się datę uznania na rachunku bankowym Zamawiającego. 
6. Wadium w formie innej niż pieniężna Wykonawca wnosi w postaci elektronicznej poprzez załączenie na Platformie www.platformazakupowa.pl/pn/umw.edu oryginału dokumentu wadialnego tj. opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób upoważnionych do jego wystawienia (wystawców dokumentu). 
7. Wadium winno być oznaczone w sposób umożliwiający identyfikację postępowania, którego dotyczy.
8. Dokumenty wymienione w ust. 3 pkt 2 – 5 muszą uwzględniać zapisy art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 ustawy. Gwarancja lub poręczenie musi zawierać w swojej treści nieodwołane i bezwarunkowe zobowiązanie wystawcy dokumentu do zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty wadium. 
9. Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 46 ustawy.
10. Niewniesienie wadium w wymaganym terminie, w wymaganej wysokości, dopuszczonej formie lub wniesienie w sposób nieprawidłowy skutkuje odrzuceniem oferty zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy.
11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, zgodnie z art. 46 ust. 4a i 5 Ustawy Pzp.
12. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na elektronicznej platformie - informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp.

LINK do SIWZ

http://www.uwm.edu.pl/zamowienia/przetargi_nowe/lista-przetargow.html

CPV

38500000-0: Aparatura kontrolna i badawcza
38000000-5: Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

Wymagania

III.1) Warunki udziału 
III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego Wykaz i krótki opis warunków: 
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu w oparciu o przesłanki obligatoryjne wskazane w art. 24 ust. 1 oraz przesłanki fakultatywne wskazane w art. 24 ust. 5 ustawy Pzp.
2. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:
2.1. odpisu z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;
2.2. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp. oraz odniesienie skazania za wykroczenie za karę aresztu, w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
2.3. zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
2.4. zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
2.5. oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności; wzór załącznik nr 5 do SIWZ;
2.6. oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne; wzór załącznik nr 5 do SIWZ;
2.7. oświadczenia wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy; wzór załącznik nr 5 do SIWZ;
2.8. oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy; wzór załącznika nr 5 do SIWZ;
2.9. oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716); wzór załącznika nr 5 do SIWZ;
2.10. Katalogów zawierających szczegółową specyfikację konfiguracji zaoferowanych urządzeń i oprogramowania (jeśli dotyczy), z podaniem numerów lub innych oznaczeń katalogowych (o ile występują) lub karty produktu.
III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 
III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe 
III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych 
III.2) Warunki dotyczące zamówienia 
III.2.2) Warunki realizacji umowy: 
1. Zamawiający, działając zgodnie z dyspozycją przepisu art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp może wyrazić zgodę na dokonanie istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Sprzedawcy, jeśli zmiana dotyczy:
1.1. zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia,
1.2. zmiany zakresu przedmiotu zamówienia.
III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia 

Osoba do kontaktu

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
323/2019/PN/DZP
ul. Oczapowskiego 2
Olsztyn
10-719
Polska
Osoba do kontaktów: Dział Zamówień Publicznych UWM w Olsztynie, ul. Oczapowskiego 2 pok. 305, 10-719 Olsztyn
Tel.: +48 895245239
E-mail: anna.opalach@uwm.edu.pl
Faks: +48 895233472
Kod NUTS: PL622 Adresy internetowe: 
Główny adres: www.uwm.edu.pl

Wymagany termin realizacji zamówienia

Okres obowiązywania zamówienia: 
Okres w dniach: 14
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

Miejsce i termin składania ofert


10-719 Olsztyn
Oczapowskiego 2

2019-08-22

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji


10-719 Olsztyn
Oczapowskiego 2

2019-08-22

Termin związania ofertą

Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

Składanie ofert wariantowych/częściowych

oferty wariantowe: NIE
oferty częściowe: TAK

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie

Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 40
Cena - Waga: 60

Uwagi

VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych 
VI.3) Informacje dodatkowe: 
1. Oferta winna być sporządzona z zachowaniem postaci elektronicznej i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym pod rygorem nieważności. Składanie ofert odbywa się przez platformę: www.platformazakupowa.pl/pn/umw.edu.
2. Oferta powinna zostać sporządzona według wzoru formularza ofertowego, stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ.
3. Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:
3.1. wypełniony i podpisany Formularz opis przedmiotu zamówienia stanowiący jednocześnie formularz cenowy sporządzony zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SIWZ;
3.2. oświadczenie JEDZ złożone w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym pod rygorem nieważności (oryginał);
3.3. dokument stanowiący niepieniężną formę wadium (gwarancja/poręczenie) złożony w oryginale postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób upoważnionych do jego wystawienia (wystawców dokumentu);
3.4. dowód wpłaty wadium (potwierdzenie przelewu);
3.5. w przypadku podpisywania oferty lub poświadczania za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestrowym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo winno być złożone w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby/osób upoważnionej do reprezentacji, wskazanej we właściwym rejestrze lub notariusza.
3.6. Każdy Wykonawca przystępujący do przetargu obowiązany jest wnieść wadium w wysokości
Część nr 1 – 900,00 PLN (słownie: dziewięćset złotych 00/100)
Część nr 2 – 700,00 PLN (słownie: siedemset złotych 00/100)
Część nr 3 – 5 000,00 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100)
Cześć nr 4 – 1 900,00 PLN (słownie: jeden tysiąc dziewięćset złotych 00/100)
Część nr 5 – 2 000,00 PLN (słownie: dwa tysiące złotych 00/100)
Część nr 6 – 500,00 PLN (słownie: pięćset złotych 00/100)
Część nr 7 – 500,00 PLN (słownie: pięćset złotych 00/100)
Część nr 8 – 4 000,00 PLN (słownie: cztery tysiące złotych 00/100)
2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.
4. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 
1) pieniądzu,
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
3) gwarancjach bankowych,
4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240).
5. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić wyłącznie przelewem z opisem „Nr postępowania: 321/2019/PN/DZP” na konto: Banku Handlowego w Warszawie S.A. nr 39 1030 1218 0000 0000 9113 2648. Za datę wniesienia wadium w pieniądzu uznaje się datę uznania na rachunku bankowym Zamawiającego. 
6. Wadium w formie innej niż pieniężna Wykonawca wnosi w postaci elektronicznej poprzez załączenie na Platformie www.platformazakupowa.pl/pn/umw.edu oryginału dokumentu wadialnego tj. opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób upoważnionych do jego wystawienia (wystawców dokumentu). 
7. Wadium winno być oznaczone w sposób umożliwiający identyfikację postępowania, którego dotyczy.
8. Dokumenty wymienione w ust. 3 pkt 2 – 5 muszą uwzględniać zapisy art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 ustawy. Gwarancja lub poręczenie musi zawierać w swojej treści nieodwołane i bezwarunkowe zobowiązanie wystawcy dokumentu do zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty wadium. 
9. Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 46 ustawy.
10. Niewniesienie wadium w wymaganym terminie, w wymaganej wysokości, dopuszczonej formie lub wniesienie w sposób nieprawidłowy skutkuje odrzuceniem oferty zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy.
11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, zgodnie z art. 46 ust. 4a i 5 Ustawy Pzp.
12. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na elektronicznej platformie - informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp.
VI.4) Procedury odwoławcze 
VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze Urząd Zamówień Publicznych, Departament Odwołań
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
VI.4.3) Składanie odwołań Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 
1. Środki ochrony prawnej (odwołanie, skarga do sądu) w niniejszym postępowaniu przysługują Wykonawcy, a także innym podmiotom, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp. 
2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp. czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp. 
3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami Ustawy Pzp., zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu. 
5. Szczegółowe informacje na temat odwołania oraz skargi znajdują się w Ustawie Pzp, w Dziale VI „Środki ochrony prawnej”.
VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań Urząd Zamówień Publicznych, Departament Odwołań
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia: 16/07/2019
Link do ogłoszenia: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:339317-2019:TEXT:PL:HTML&tabId=0

Data dodania

2019-07-19