Sprzedaż wraz z dostawą, instalacją oraz szkoleniem fabrycznie nowej aparatury badawczej i laboratoryjnej

Branża

Laboratoria:
      sprzęt wyposażenie, aparatura

Forma przetargu

nieograniczony

Dane organizatora

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Olsztyn 10-719
ul. Oczapowskiego 2
Tel. +48 895245239
Fax. +48 895233472
E-mail magdalena.zawisza@uwm.edu.pl
WWW www.uwm.edu.pl

Województwo

warmińsko-mazurskie

Powiat

olsztyński + Olsztyn

Treść zamówienia

Sprzedaż wraz z dostawą, instalacją oraz szkoleniem fabrycznie nowej aparatury badawczej i laboratoryjnej

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia

Sprzedaż wraz z dostawą, instalacją oraz szkoleniem fabrycznie nowej aparatury badawczej i laboratoryjnej dla WNoŻ UWM Olsztynie w ramach projektu Innowacyjność technologii żywności wysokiej jakości

Specyfikacja

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 15/11/2019
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 15/11/2019
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:

Otwarcie ofert następuje w siedzibie Zamawiającego poprzez kliknięcie przycisku „Odszyfruj oferty”. Otwarcie ofert jest jawne. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na platformie www.platformazakupowa.pl/pn/umw.edu informację z otwarcia ofert.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Oferta winna być sporządzona z zachowaniem postaci elektronicznej i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym pod rygorem nieważności. Składanie ofert odbywa się przez platformę: www.platformazakupowa.pl/pn/umw.edu.

2. Oferta powinna zostać sporządzona według wzoru formularza ofertowego, stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ.

3. Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:

3.1. wypełniony i podpisany Formularz opis przedmiotu zamówienia stanowiący jednocześnie formularz cenowy sporządzony zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ;

3.2. oświadczenie JEDZ złożone w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym pod rygorem nieważności (oryginał);

3.3. dokument stanowiący niepieniężną formę wadium (gwarancja/poręczenie) złożony w oryginale postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób upoważnionych do jego wystawienia (wystawców dokumentu);

3.4. dowód wpłaty wadium (potwierdzenie przelewu).

3.5. w przypadku podpisywania oferty lub poświadczania za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestrowym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo winno być złożone w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby/osób upoważnionej do reprezentacji, wskazanej we właściwym rejestrze lub notariusza.

4. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.

5. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:

5.1. pieniądzu;

5.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

5.3. gwarancjach bankowych;

5.4. gwarancjach ubezpieczeniowych;

5.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240).

6. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić wyłącznie przelewem z opisem „Innowacyjność technologii żywności wysokiej jakości. Zam. 438/2019/PN/DZP” na konto: Banku Handlowego w Warszawie S.A. nr 39 1030 1218 0000 0000 9113 2648. Za datę wniesienia wadium w pieniądzu uznaje się datę uznania na rachunku bankowym Zamawiającego.

7. Wadium w formie innej niż pieniężna Wykonawca wnosi w postaci elektronicznej poprzez załączenie na platformie www.platformazakupowa.pl/pn/umw.edu oryginału dokumentu wadialnego tj. opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób upoważnionych do jego wystawienia (wystawców dokumentu).

8. Zamawiający zastosuje w postępowaniu tzw. procedurę odwróconą, polegającą na tym, że najpierw Zamawiający dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Urząd Zamówień Publicznych, Departament Odwołań
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Środki ochrony prawnej (odwołanie, skarga do sądu) w niniejszym postępowaniu przysługują Wykonawcy, a także innym podmiotom, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp. czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp., zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

5. Szczegółowe informacje na temat odwołania oraz skargi znajdują się w ustawie Pzp, w dziale VI „Środki ochrony prawnej”.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych, Departament Odwołań
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
09/10/2019

CPV

38000000-5: Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
38500000-0: Aparatura kontrolna i badawcza

Miejsce i termin składania ofert


Olsztyn 10-719
ul. Oczapowskiego 2

2019-11-15

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji


Olsztyn 10-719
ul. Oczapowskiego 2

2019-11-15

Termin związania ofertą

 

Składanie ofert wariantowych/częściowych

 

Uwagi

Link do ogłoszenia: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:480701-2019:TEXT:PL:HTML&tabId=0

Data dodania

2019-10-14