Sprzedaż wraz z dostawą, instalacją oraz szkoleniem fabrycznie nowej aparatury badawczej i laboratoryjnej

Branża

Laboratoria:
      sprzęt wyposażenie, aparatura

Forma przetargu

nieograniczony

Dane organizatora

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
10-719 Olsztyn
ul. Oczapowskiego 2
Tel. +48 895245239
Fax. +48 895233472
E-mail magdalena.zawisza@uwm.edu.pl
WWW http://www.uwm.edu.pl

Województwo

warmińsko-mazurskie

Powiat

olsztyński + Olsztyn

Treść zamówienia

Sprzedaż wraz z dostawą, instalacją oraz szkoleniem fabrycznie nowej aparatury badawczej i laboratoryjnej


Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest sprzedaż wraz z dostawą, instalacją oraz szkoleniem fabrycznie nowej aparatury badawczej i laboratoryjnej dla Wydziału Nauki o Żywności Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w ramach projektu nr RPWM.01.01.00-28-0002/17-00 pt. „Innowacyjność technologii żywności wysokiej jakości” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej RPO WiM 2014-2020.
2. Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawarte jest w dokumencie „Opis przedmiotu zamówienia”, który jest załącznikiem nr 1 do SIWZ.
3. Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, co oznacza – wytworzony (wyprodukowany) środek trwały jak i jego części przed nabyciem nie były w jakiejkolwiek formie używane.
4. Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na 6 odrębnych części. Wykonawca może złożyć ofertę dla 1 lub więcej części.

Specyfikacja

Oficjalna nazwa: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Adres pocztowy: ul. Oczapowskiego 2
Miejscowość: Olsztyn
Kod NUTS: PL622
Kod pocztowy: 10-719
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Dział Zamówień Publicznych UWM w Olsztynie, ul. Oczapowskiego 2 pok. 312, 10-719 Olsztyn
E-mail: magdalena.zawisza@uwm.edu.pl
Tel.: +48 895245239
Faks: +48 895233472Adresy internetowe:
Główny adres: www.uwm.edu.pl
1. Oferta winna być sporządzona z zachowaniem postaci elektronicznej i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym pod rygorem nieważności. Składanie ofert odbywa się przez platformę: www.platformazakupowa.pl/pn/umw.edu.
2. Oferta powinna zostać sporządzona według wzoru formularza ofertowego, stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ.
3. Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:
3.1. Wypełniony i podpisany formularz opis przedmiotu zamówienia stanowiący jednocześnie formularz cenowy sporządzony zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SIWZ;
3.2. Oświadczenie JEDZ złożone w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym pod rygorem nieważności (oryginał);
3.3. Dokument stanowiący niepieniężną formę wadium (gwarancja/poręczenie) złożony w oryginale postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób upoważnionych do jego wystawienia (wystawców dokumentu);
3.4. Dowód wpłaty wadium (potwierdzenie przelewu);
3.5. W przypadku podpisywania oferty lub poświadczania za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestrowym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo winno być złożone w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby/osób upoważnionej do reprezentacji, wskazanej we właściwym rejestrze lub notariusza.
4. Zamawiający zastosuje w postępowaniu tzw. procedurę odwróconą, polegającą na tym, że najpierw Zamawiający dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

LINK do SIWZ

http://www.platformazakupowa.pl/pn/umw.edu

CPV

38000000-5: Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
38500000-0: Aparatura kontrolna i badawcza

Wymagania

III.1) Warunki udziału
III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego Wykaz i krótki opis warunków:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu w oparciu przesłanki obligatoryjne wskazane w art. 24 ust. 1 oraz fakultatywne wskazane w art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 3, 4 ustawy Pzp.
2. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:
2.1. Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;
2.2. Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
2.3. Oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności (składane według Załącznika nr 6 do SIWZ);
2.4. Oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne (składane według Załącznika nr 6 do SIWZ).
3. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na elektronicznej platformie pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/umw.edu w zakładce postępowania, informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ.
III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2) Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie istotnych zmian postanowień zawartej umowy, jeśli zmianadotyczy:
1. zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia:
a) konieczności zmiany terminów umownych, jeśli konieczność ta nastąpiła na skutek okoliczności, których niemożna było przewidzieć w chwili zawierania umowy, pomimo zachowania należytej staranności, i nie wynikaona z winy Wykonawcy;
b) konieczności zmiany terminów umownych, jeśli konieczność ta nastąpiła na skutek okoliczności leżących postronie Zamawiającego;
c) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację umowy.
2. zmiany zakresu przedmiotu zamówienia:
a) zmiany modelu oferowanego sprzętu spowodowanej niedostępnością na rynku urządzenia wskazanego wofercie, wynikającej z zaprzestania produkcji lub wycofania z rynku tego urządzenia;
b) zmiany modelu oferowanego sprzętu spowodowanej wprowadzeniem przez producenta nowej wersji produktu.
III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Wadium

wadium w wysokości: 2 500,00 PLN

Osoba do kontaktu

Oficjalna nazwa: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Adres pocztowy: ul. Oczapowskiego 2
Miejscowość: Olsztyn
Kod NUTS: PL622
Kod pocztowy: 10-719
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Dział Zamówień Publicznych UWM w Olsztynie, ul. Oczapowskiego 2 pok. 312, 10-719 Olsztyn
E-mail: magdalena.zawisza@uwm.edu.pl
Tel.: +48 895245239
Faks: +48 895233472Adresy internetowe:
Główny adres: www.uwm.edu.pl

Wymagany termin realizacji zamówienia

Okres obowiązywania zamówienia:
Okres w dniach: 56
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

Miejsce i termin składania ofert


10-719 Olsztyn
ul. Oczapowskiego 2

2020-01-15

Sposób składania ofert

 

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji


10-719 Olsztyn
ul. Oczapowskiego 2

2020-01-15

Termin związania ofertą

Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

Składanie ofert wariantowych/częściowych

oferty wariantowe: NIE
oferty częściowe: TAK

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

Uwagi

VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3) Informacje dodatkowe:
1. Oferta winna być sporządzona z zachowaniem postaci elektronicznej i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym pod rygorem nieważności. Składanie ofert odbywa się przez platformę: www.platformazakupowa.pl/pn/umw.edu.
2. Oferta powinna zostać sporządzona według wzoru formularza ofertowego, stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ.
3. Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:
3.1. Wypełniony i podpisany formularz opis przedmiotu zamówienia stanowiący jednocześnie formularz cenowy sporządzony zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SIWZ;
3.2. Oświadczenie JEDZ złożone w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym pod rygorem nieważności (oryginał);
3.3. Dokument stanowiący niepieniężną formę wadium (gwarancja/poręczenie) złożony w oryginale postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób upoważnionych do jego wystawienia (wystawców dokumentu);
3.4. Dowód wpłaty wadium (potwierdzenie przelewu);
3.5. W przypadku podpisywania oferty lub poświadczania za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestrowym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo winno być złożone w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby/osób upoważnionej do reprezentacji, wskazanej we właściwym rejestrze lub notariusza.
4. Zamawiający zastosuje w postępowaniu tzw. procedurę odwróconą, polegającą na tym, że najpierw Zamawiający dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
VI.4) Procedury odwoławcze
VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych, Departament Odwołań
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
VI.4.3) Składanie odwołań Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Środki ochrony prawnej (odwołanie, skarga do sądu) w niniejszym postępowaniu przysługują Wykonawcy, a także innym podmiotom, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.
2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp. czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.
3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp., zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
5. Szczegółowe informacje na temat odwołania oraz skargi znajdują się w ustawie Pzp, w dziale VI „Środki ochrony prawnej”.
VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych, Departament Odwołań
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia: 09/12/2019
Link do ogłoszenia: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:590885-2019:TEXT:PL:HTML&tabId=0

18/12/2019 S244 Dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta

I.
II.
VI.
VII.

Polska-Olsztyn: Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

2019/S 244-600295

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2019/S 241-590885)
Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Adres pocztowy: ul. Oczapowskiego 2
Miejscowość: Olsztyn
Kod NUTS: PL622
Kod pocztowy: 10-719
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Dział Zamówień Publicznych UWM w Olsztynie, ul. Oczapowskiego 2 pok. 312, 10-719 Olsztyn
E-mail: magdalena.zawisza@uwm.edu.pl
Tel.: +48 895245239
Faks: +48 895233472

Adresy internetowe:

Główny adres: www.uwm.edu.pl

Sekcja II: Przedmiot
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Sprzedaż wraz z dostawą, instalacją oraz szkoleniem fabrycznie nowej aparatury badawczej i laboratoryjnej dla WNoŻ UWM Olsztynie w ramach projektu Innowacyjność technologii żywności wysokiej jakości

Numer referencyjny: 535/2019/PN/DZP
II.1.2)Główny kod CPV
38000000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest sprzedaż wraz z dostawą, instalacją oraz szkoleniem fabrycznie nowej aparatury badawczej i laboratoryjnej dla Wydziału Nauki o Żywności Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w ramach projektu nr RPWM.01.01.00-28-0002/17-00 pt. „Innowacyjność technologii żywności wysokiej jakości” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej RPO WiM 2014–2020.

2. Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawarte jest w dokumencie ,,Opis przedmiotu zamówienia”, który jest załącznikiem nr 1 do SIWZ.

3. Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, co oznacza – wytworzony (wyprodukowany) środek trwały jak i jego części przed nabyciem nie były w jakiejkolwiek formie używane.

4. Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na 6 odrębnych części. Wykonawca może złożyć ofertę dla jednej lub więcej części.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
13/12/2019
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 241-590885

Sekcja VII: Zmiany
VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 15/12/2019
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 15/01/2020
Czas lokalny: 10:00
VII.2)Inne dodatkowe informacje:

Data dodania

2019-12-13

Ostatnia modyfikacja

2019-12-18