Sprzedaż wraz z dostawą, instalacją oraz szkoleniem fabrycznie nowej aparatury badawczej i laboratoryjnej

Branża

Laboratoria:
      sprzęt wyposażenie, aparatura

Forma przetargu

nieograniczony

Dane organizatora

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
10-719 Olsztyn
ul. Oczapowskiego 2
Tel. +48 895245239
E-mail magdalena.zawisza@uwm.edu.pl

Województwo

warmińsko-mazurskie

Powiat

olsztyński + Olsztyn

Treść zamówienia

Sprzedaż wraz z dostawą, instalacją oraz szkoleniem fabrycznie nowej aparatury badawczej i laboratoryjnej

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest sprzedaż wraz z dostawą, instalacją oraz szkoleniem fabrycznie nowej aparatury badawczej i laboratoryjnej w ramach projektu „Konsorcjum Badań Środowiska i Innowacyjnych Technologii Żywności dla Jakości Życia EnFoodLife” realizowanego przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. 2. Zamawiający wymaga aby dostarczony przedmiot zamówienia był fabrycznie nowy. W celu uniknięcia wieloznaczności leksykalnej, Zamawiający informuje, iż pojęcie „fabrycznie nowy”, tj. wytworzony (wyprodukowany) środek trwały, który nie był używany przed nabyciem w jakiejkolwiek formie włącznie z jego częściami. 3. Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawarte jest w dokumencie „Formularz opis przedmiotu zamówienia/formularz cenowy”, który jest Załącznikiem nr 1 do SIWZ. 4. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne do opisywanych certyfikatów, ocen technicznych, aprobat i specyfikacji technicznych.

Specyfikacja

www.platformazakupowa.pl/pn/umw.edu

LINK do SIWZ

http://www.platformazakupowa.pl/pn/umw.edu

CPV

38000000-5: Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
38500000-0: Aparatura kontrolna i badawcza

Wymagania

III.1) Warunki udziału III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego Wykaz i krótki opis warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1.1. nie podlegają wykluczeniu w oparciu przesłanki obligatoryjne wskazane w art. 24 ust. 1 oraz fakultatywne wskazane w art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 3, 4 ustawy Pzp; 1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej (część nr 3). 2. Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu (część nr 3): 2.1. w zakresie warunku wskazanego w art. 22 ust. 1b pkt. 3 Pzp Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada zdolność techniczną lub zawodową, jeżeli wykaże, iż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał min. 5 dostaw laserowych analizatorów wielkości cząstek. 3. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia poprzez platformę zakupową w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału oraz brak podstaw do wykluczenia: 3.1. wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych dostaw. Wykaz wykonanych dostaw powinien być sporządzony według Załącznika nr 7 do SIWZ (dotyczy części nr 3); 3.2. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp; 3.3. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 3.4. oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności (składane według Załącznika nr 5 do SIWZ); 3.5. oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne (składane według Załącznika nr 5 do SIWZ). 4. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom technicznym i jakościowym określonym szczegółowo w SIWZ, Zamawiający, przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów wskazanych w rozdziale VI pkt II ppkt 3.1–3.3 SIWZ.III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji: W zakresie warunku wskazanego w art. 22 ust. 1b pkt. 3 Pzp Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada zdolność techniczną lub zawodową, jeżeli wykaże, iż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał min. 5 dostaw laserowych analizatorów wielkości cząstek (dotyczy części nr 3).III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych III.2) Warunki dotyczące zamówienia III.2.2) Warunki realizacji umowy: 1. Istotne postanowienia umowy, jakie zostaną zawarte w umowie z wybranym Wykonawcą stanowią Załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ. 2. Na podstawie art. 144 ustawy Pzp, Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy. 3. Warunki zmiany umowy określone zostały w rozdziale XV SIWZ.III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Wadium

1. Wykonawca przystępujący do przetargu obowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 6 000,00 PLN

Osoba do kontaktu

Oficjalna nazwa: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Adres pocztowy: ul. Oczapowskiego 2
Miejscowość: Olsztyn
Kod NUTS: PL622 Olsztyński
Kod pocztowy: 10-719
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Dział Zamówień Publicznych UWM w Olsztynie, ul. Oczapowskiego 2, pok. 305, 10-719 Olsztyn
E-mail: magdalena.zawisza@uwm.edu.pl
Tel.: +48 895245239Adresy internetowe:
Główny adres: www.uwm.edu.pl

Wymagany termin realizacji zamówienia

Okres obowiązywania zamówienia:
Okres w dniach: 84
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

Miejsce i termin składania ofert


10;00

2020-09-25

Sposób składania ofert

 

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji


10;30

2020-09-25

Termin związania ofertą

Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

Składanie ofert wariantowych/częściowych

oferty wariantowe: NIE
oferty częściowe: TAK

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

Uwagi

VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nieVI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych Akceptowane będą faktury elektroniczneVI.3) Informacje dodatkowe: Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów obliczonych w oparciu o ustalone poniżej kryteria: cena: 60 %; gwarancja: 40 %. Maksymalną liczbę punktów, tj. 40 otrzyma Wykonawca, który zaproponuje najdłuższy możliwy okres gwarancji, natomiast pozostali Wykonawcy otrzymają odpowiednio mniejszą liczbę punktów, tj.: część nr 1, 2, 4, 5: a) 36 miesięcy – 40 pkt; b) 30 miesięcy – 20 pkt; c) 24 miesiące – 0 pkt; część nr 3, 6: a) 24 miesiące – 40 pkt; b) 18 miesięcy – 20 pkt; c) 12 miesięcy – 0 pkt; część nr 7: a) 48 miesięcy – 40 pkt; b) 42 miesiące – 20 pkt; c) 36 miesięcy – 0 pkt.VI.4) Procedury odwoławcze VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych, Departament OdwołańAdres pocztowy: ul. Postępu 17AMiejscowość: WarszawaKod pocztowy: 02-676Państwo: PolskaE-mail: odwolania@uzp.gov.plTel.: +48 224587801Faks: +48 224587700Adres internetowy: http://www.uzp.gov.plVI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień PublicznychAdres pocztowy: ul. Postępu 17AMiejscowość: WarszawaKod pocztowy: 02-676Państwo: PolskaAdres internetowy: http://www.uzp.gov.plVI.4.3) Składanie odwołań Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1. Środki ochrony prawnej (odwołanie, skarga do sądu) w niniejszym postępowaniu przysługują Wykonawcy, a także innym podmiotom, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp. 2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp. 3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu. 5. Szczegółowe informacje na temat odwołania oraz skargi znajdują się w ustawie Pzp, w dziale VI „Środki ochrony prawnej”.VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych, Departament OdwołańAdres pocztowy: ul. Postępu 17AMiejscowość: WarszawaKod pocztowy: 02-676Państwo: PolskaE-mail: odwolania@uzp.gov.plTel.: +48 224587801Faks: +48 224587700Adres internetowy: http://www.uzp.gov.plVI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia: 20/08/2020Link do ogłoszenia: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:398185-2020:TEXT:PL:HTML&src=0

Data dodania

2020-08-25