Sprzedaż wraz z dostawą, montażem, uruchomieniem oraz przeszkoleniem w zakresie użytkowania fabrycznie nowego kompaktowego, przenośnego spektrometru podczerwieni z transformacją Fouriera – FTIR dla WNT

Branża

Laboratoria:
      sprzęt wyposażenie, aparatura

Forma przetargu

nieograniczony

Dane organizatora

UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE
10-719 OLSZTYN
MICHAŁA OCZAPOWSKIEGO 2
Tel. 89 523 38 80
E-mail br@uwm.edu.pl
WWW www.uwm.edu.pl/

Województwo

warmińsko-mazurskie

Powiat

Olsztyn

Treść zamówienia

Sprzedaż wraz z dostawą, montażem, uruchomieniem oraz przeszkoleniem w zakresie użytkowania fabrycznie nowego kompaktowego, przenośnego spektrometru podczerwieni z transformacją Fouriera – FTIR dla WNT

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia

Sprzedaż wraz z dostawą, montażem, uruchomieniem oraz przeszkoleniem w zakresie użytkowania fabrycznie nowego kompaktowego, przenośnego spektrometru podczerwieni z transformacją Fouriera – FTIR dla WNT Numer referencyjny: 112/2021/PN/DZP1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest sprzedaż wraz z dostawą, montażem, uruchomieniem oraz przeszkoleniem w zakresie użytkowania fabrycznie nowego kompaktowego, przenośnego spektrometru podczerwieni z transformacją Fouriera – FTIR pracującego w zakresie średniej podczerwieni MIR z możliwością połączenia z posiadanym przez Zamawiającego analizatorem termicznym NETZSCH STA 449 dla Wydziału Nauk Technicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.2. Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawarte jest w dokumencie,,Formularz opis przedmiotu zamówienia” – Załącznik nr 1 do SWZ, będący jednocześnie formularzem cenowym.1. Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawarte jest w dokumencie „Formularz opis przedmiotu zamówienia” – Załącznik nr 1 do SWZ, będący jednocześnie formularzem cenowym. 2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych zgodnie z art. 99 ust. 5 i art. 101 ust. 4 Pzp, jednakże podane przez Zamawiającego wymagania oraz parametry techniczne, normy określające przedmiot zamówienia są warunkami minimalnymi, których spełniania Zamawiający będzie oczekiwał. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązanie spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. W takim przypadku Wykonawca załącza do oferty wykaz rozwiązań równoważnych stosownie wraz z jego opisem lub normami. 3. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne do opisywanych norm, certyfikatów, ocen technicznych, aprobat i specyfikacji technicznych.

Specyfikacja

https://tender-attachments.com/cgi-bin/gd_tai.cgi?action=5&id=platformaz...

LINK do SIWZ

http://www.platformazakupowa.pl/transakcja/453968

CPV

38.43.30.00

Wymagania

III.1) Warunki udziałuIII.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowegoWykaz i krótki opis warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy NIE podlegają wykluczeniu z postępowania w przypadku zaistnienia okoliczności przewidzianych w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp. oraz art. 109 ust. 1 pkt 4–10 ustawy Pzp. Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.2. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, NIE krótszym niż 10 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych tj.:2.1. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp wystawionej NIE wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;2.2. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne tytułem środka karnego – wystawionej NIE wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;2.3. odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych NIE wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;2.5. oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2020 r. poz. 1076), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej w postępowaniu NIEzależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – Załącznik nr 5 do SWZ;2.6. oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 3–7 ustawy Pzp zgodnie z Załącznikiem nr 8 do SWZ.3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast:3.1. informacji z Krajowego Rejestru Karnego, o której mowa w ust. 2 pkt 2.2 ppkt 2.1–2.2 – składa informację z odpowiedniego rejestru, TAKiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku TAKiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,3.2. odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o których mowa w ust. 2 pkt 2.2 ppkt 2.3 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:3.2.1. NIE otwarto jego likwidacji, NIE ogłoszono upadłości, jego aktywami NIE zarządza likwidator lub sąd, NIE zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza NIE jest zawieszona ani NIE znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.3.3. Dokument, o którym mowa w ust. 3 pkt 3.1, powinien być wystawiony NIE wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem. Dokumenty, o których mowa w ust. 3 pkt 3.2 powinny być wystawione NIE wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodoweWykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:1.1. spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej tj. w zakresie warunku wskazanego w art. 112 ust. 2 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada zdolność techniczną lub zawodową, jeżeli wykaże posiadanie wiedzy i doświadczenia, w realizacji co najmniej 1 dostawy spektrometru podczerwieni z transformacją Fouriera – FTIR na kwotę co najmniej 150 000,00 PLN brutto.2. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, NIE krótszym niż 10 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych tj.:2.1. W celu potwierdzenia spełniania warunków dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej określonych w rozdz. V ust. 1 pkt 1.1 SWZ Zamawiający żąda od Wykonawcy:2.1.1. wykazu dostaw wykonanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn NIEzależnych od NIEgo NIE jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy sporządzone wg Załącznika nr 6 do SWZ.III.2) Warunki dotyczące zamówieniaIII.2.2) Warunki realizacji umowy:1. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści umowy, określone zostały w Załączniku nr 4 do SWZ.2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zamian w umowie na zasadach określonych w projekcie umowy

Wadium

5000.00

Osoba do kontaktu

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie REGON: 510884205 ul. Oczapowskiego 2 Olsztyn 10-719 Dorota Borkowska +48 895245111 dorota.borkowska@uwm.edu.pl +48 895233278 www.uwm.edu.pl https://www.platformazakupowa.pl/pn/umw.edu/proceedings

Wymagany termin realizacji zamówienia

Okres w dniach: 28

Miejsce i termin składania ofert2021-06-01

Sposób składania ofert

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/umw.edu Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej Godzina: 10:00

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji

 

Termin związania ofertą

Oferta musi zachować ważność do: 29/08/2021

Składanie ofert wariantowych/częściowych

oferty wariantowe: NIE
oferty częściowe: NIE

Uwagi

2021/S 087-224294
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE


Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Krajowy numer identyfikacyjny: REGON: 510884205
Adres pocztowy: ul. Oczapowskiego 2
Miejscowość: Olsztyn
Kod NUTS:
PL Polska
Kod pocztowy: 10-719
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Dorota Borkowska
E-mail:
dorota.borkowska@uwm.edu.pl
Tel.: +48 895245111
Faks: +48 895233278
Adresy internetowe:
Główny adres:
www.uwm.edu.pl
Adres profilu nabywcy:
https://www.platformazakupowa.pl/pn/umw.edu/proceedings

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/umw.edu
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: uczelnia ubliczna

I.5) Główny przedmiot działalności
Edukacja


Sekcja II: Przedmiot

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Sprzedaż wraz z dostawą, montażem, uruchomieniem oraz przeszkoleniem w zakresie użytkowania fabrycznie nowego kompaktowego, przenośnego spektrometru podczerwieni z transformacją Fouriera – FTIR dla WNT
Numer referencyjny: 112/2021/PN/DZP

II.1.2) Główny kod CPV
38433000 Spektrometry

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest sprzedaż wraz z dostawą, montażem, uruchomieniem oraz przeszkoleniem w zakresie użytkowania fabrycznie nowego kompaktowego, przenośnego spektrometru podczerwieni z transformacją Fouriera – FTIR pracującego w zakresie średniej podczerwieni MIR z możliwością połączenia z posiadanym przez Zamawiającego analizatorem termicznym NETZSCH STA 449 dla Wydziału Nauk Technicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
2. Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawarte jest w dokumencie,,Formularz opis przedmiotu zamówienia” – Załącznik nr 1 do SWZ, będący jednocześnie formularzem cenowym.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: NIE

II.2) Opis

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS:
PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Jednostki organizacyjne Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie: Wydział Nauk Technicznych, Katedra Inżynierii Systemów, ul. Heweliusza 14, 10-719 Olsztyn.

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawarte jest w dokumencie „Formularz opis przedmiotu zamówienia” – Załącznik nr 1 do SWZ, będący jednocześnie formularzem cenowym.
2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych zgodnie z art. 99 ust. 5 i art. 101 ust. 4 Pzp, jednakże podane przez Zamawiającego wymagania oraz parametry techniczne, normy określające przedmiot zamówienia są warunkami minimalnymi, których spełniania Zamawiający będzie oczekiwał. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez NIEgo rozwiązanie spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. W TAKim przypadku Wykonawca załącza do oferty wykaz rozwiązań równoważnych stosownie wraz z jego opisem lub normami.
3. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne do opisywanych norm, certyfikatów, ocen technicznych, aprobat i specyfikacji technicznych.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji zamówienia / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 28
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: NIE

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: NIE

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: NIE

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: NIE

II.2.14) Informacje dodatkowe
Kryterium oceny ofert: Termin realizacji zamówienia
Wykonawca może zaproponować jeden z następujących terminów realizacji zamówienia, dla których Zamawiający przewidział następującą punktację:
a) 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy – 40 pkt;
b) 21 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy – 20 pkt;
c) 28 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy (termin maksymalny wynikający z SWZ) – 0 pkt.


Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1) Warunki udziału

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy NIE podlegają wykluczeniu z postępowania w przypadku zaistnienia okoliczności przewidzianych w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp. oraz art. 109 ust. 1 pkt 4–10 ustawy Pzp. Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.
2. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, NIE krótszym niż 10 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych tj.:
2.1. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp wystawionej NIE wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;
2.2. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne tytułem środka karnego – wystawionej NIE wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;
2.3. odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych NIE wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
2.5. oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2020 r. poz. 1076), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej w postępowaniu NIEzależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – Załącznik nr 5 do SWZ;
2.6. oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 3–7 ustawy Pzp zgodnie z Załącznikiem nr 8 do SWZ.
3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast:
3.1. informacji z Krajowego Rejestru Karnego, o której mowa w ust. 2 pkt 2.2 ppkt 2.1–2.2 – składa informację z odpowiedniego rejestru, TAKiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku TAKiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
3.2. odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o których mowa w ust. 2 pkt 2.2 ppkt 2.3 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
3.2.1. NIE otwarto jego likwidacji, NIE ogłoszono upadłości, jego aktywami NIE zarządza likwidator lub sąd, NIE zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza NIE jest zawieszona ani NIE znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.
3.3. Dokument, o którym mowa w ust. 3 pkt 3.1, powinien być wystawiony NIE wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem. Dokumenty, o których mowa w ust. 3 pkt 3.2 powinny być wystawione NIE wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1.1. spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej tj. w zakresie warunku wskazanego w art. 112 ust. 2 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada zdolność techniczną lub zawodową, jeżeli wykaże posiadanie wiedzy i doświadczenia, w realizacji co najmniej 1 dostawy spektrometru podczerwieni z transformacją Fouriera – FTIR na kwotę co najmniej 150 000,00 PLN brutto.
2. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, NIE krótszym niż 10 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych tj.:
2.1. W celu potwierdzenia spełniania warunków dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej określonych w rozdz. V ust. 1 pkt 1.1 SWZ Zamawiający żąda od Wykonawcy:
2.1.1. wykazu dostaw wykonanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn NIEzależnych od NIEgo NIE jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy sporządzone wg Załącznika nr 6 do SWZ.

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
1. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści umowy, określone zostały w Załączniku nr 4 do SWZ.
2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zamian w umowie na zasadach określonych w projekcie umowy


Sekcja IV: Procedura

IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: NIE

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 01/06/2021
Czas lokalny: 10:00

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 29/08/2021

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 01/06/2021
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:
Oferta winna być sporządzona z zachowaniem postaci elektronicznej i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym pod rygorem NIEważności. Wykonawca składa ofertę oraz jednolity dokument zamówienia wraz z wymaganymi dokumentami zgodnie z rozdz. XII SWZ za pośrednictwem (
www.platformazakupowa.pl/pn/umw.edu
). Otwarcie ofert następuje w siedzibie Zamawiającego poprzez kliknięcie przycisku odszyfruj.
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Członkowie komisji przetargowej


Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: NIE

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne

VI.3) Informacje dodatkowe:
1. Zamawiający wymaga od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 5 000,00 PLN. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Pekao, numer rachunku 30 1240 6292 1111 0011 0270 1103 z adnotacją: „Wadium – nr sprawy: 112/2021/PN/DZP W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu, Zamawiający uzna je za wniesione skutecznie jedynie w przypadku wpływu pieniędzy na rachunek bankowy Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w ust. 3 pkt 2–4, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej poprzez załączenie na platformie
www.platformazakupowa.pl/pn/umw.edu
Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać NIEodwoływalne i bezwarunkowe, na każde żądanie zgłoszone przez Zamawiającego, zobowiązanie gwaranta (poręczyciela) do zapłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 98 ust. 6 Pzp. Ponadto powinien być wskazany termin obowiązywania gwarancji (poręczenia), który NIE może być krótszy niż termin związania ofertą.
2. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach i sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów podmiotowych środków dowodowych wymienionych w rozdz. VIII ust. 2 pkt 2.2 SWZ.
3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, Zamawiający żąda od każdego z tych Wykonawców podmiotowych środków dowodowych wymienionych w rozdz. VIII ust. 2 pkt 2.2 SWZ.
4. Do oferty Wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o braku podstaw wykluczenia oraz o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ) – zgodnie z Załącznikiem nr 7 do SWZ. Oświadczenie to zostało ustalone w drodze standardowego formularza jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ), którego wzór określa rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. (Dz.U. UE. nr L 3 z 6.1.2016 str. 16). Wykonawca wypełnia tylko sekcji α (alfa). Ze strony internetowej Zamawiającego Wykonawca powinien pobrać wersję elektroniczną – edytowalną JEDZ. Następnie wejść na stronę
https://espd.uzp.gov.pl/
Filter?lang=pl (format xml) i zaimportować pobrany plik JEDZ. Instrukcja wypełniania JEDZ znajduje się na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych pod adresem:
https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0026/45557/Jednolity-Europ...
4.1. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie JEDZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
4.2. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa TAKże jednolite dokumenty dotyczące tych podmiotów oraz zamieszcza informacje o tych podmiotach w JEDZ.
4.3. Jednolity dokument, sporządza się, pod rygorem NIEważności, w formie elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
5. Ochrona danych osobowych zebranych przez Zamawiającego w toku postępowania opisana jest szczegółowo w rozdz. XX SWZ.
6. Do oferty należy dołączyć dokumenty:
6.1. formularz opis przedmiotu zamówienia / Formularz cenowy zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SWZ,
6.2. formularz oferty sporządzony zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SWZ,
6.3. oświadczenie JEDZ zgodnie z Załącznikiem nr 3 do SWZ.
6.4. zobowiązanie podmiotu o oddaniu Wykonawcy swoich zasobów sporządzone zgodnie z Załącznikiem nr 7 do SWZ.
6.5. dowód wniesienia wadium,
6.6. oraz dokumenty wymienione w rozdziale XII pkt 8 (8.6 i 8.7) SWZ.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych, Departament Odwołań
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail:
odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700
Adres internetowy:
http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Adres internetowy:
http://www.uzp.gov.pl

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Wykonawcy a TAKże innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej.
2. Odwołanie wnosi się do Prezesa KIO. Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej, albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w TAKi sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
3. Na orzeczenie KIO oraz postanowienie Prezesa KIO stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu zamówień publicznych.
4. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w dziale IX „Środki ochrony prawnej” ustawy Pzp.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych, Departament Odwołań
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail:
odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700
Adres internetowy:
http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
30/04/2021
×
Linki bezpośrednie
HTML
PDF
PDFS
XML
Zamknij
Nagłówek u góry w menu po lewej stronie
Bieżące wydanie Dz.U. S
087
2021
Następna aktualizacja:
06/05/2021
 Kalendarz wydań
Przeglądanie
Możliwości biznesowe
Według branż (CPV)
Miejsce realizacji (NUTS)
Miejsce realizacji (Mapa)
Nabywca
Wyszukiwanie
Wyszukiwanie zaawansowane
Zapytanie zaawansowane
(pl)
Zamówienia instytucji UE
(pl)
Kanały RSS
Czym jest RSS?
Mój TED
 Zaloguj się
lub 
Zarejestruj się tutaj
Ustawienia
Podzbiory TED w formacie CSV
Tablica wyników w zakresie zamówień publicznych
Grupa Zadaniowa ds. Stosunków ze Zjednoczonym Królestwem
Co nowego w witrynie?
 
(pl)
e-Certis
Informacje na temat zaświadczeń wymaganych w procedurach zamówień publicznych w UE 
ESPD
European Single Procurement Document

Data dodania

2021-05-05