Sukcesywna dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego i pipet automatycznych, odczynników

Branża

Laboratoria:
      chemiczne odczynniki
      sprzęt wyposażenie, aparatura

Forma przetargu

zapytanie o cenę

Dane organizatora

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
50-375 Wrocław
C. K. Norwida 25
E-mail pawel.korzeniowski@upwr.edu.pl

Województwo

dolnośląskie

Powiat

wrocławski + Wrocław

Treść zamówienia

Sukcesywna dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego i pipet automatycznych, odczynników

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia

Przed. zam. jest sukcesywna dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego i pipet automatycznych, odczynników do polifenoli i chemicznych oraz kolumn do chromatografii, standardów związków polifenolowych oraz urządzeń w ramach projektu „Innowacyjne rozwiązania technologiczne w procesie opracowywania produktów o wyższym poziomie związków bioaktywnych” w ramach działania 1.1.1 PO Inteligentny Rozwój 2014–2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na podstawie umowy nr POIR.01.01.01-00-1170/19-00 z podziałem na cztery części: — cześć 1: drobny sprzęt laboratoryjny i pipety automatyczne, — cześć 2: odczynniki do polifenoli i chemicznych oraz kolumn do chromatografii, — cześć 3: standardy związków polifenolowych, — cześć 4: urządzenia. Szczegółowy zakres obowiązków wykonania przedmiotu zamówienia znajduje się we wzorze umowy stanowiący załącznik nr 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 do SIWZ dla części 1, 2, 3 i 4.

Specyfikacja

Oficjalna nazwa: Uniwersytet Przyrodniczy we WrocławiuAdres pocztowy: C. K. Norwida 25Miejscowość: WrocławKod NUTS: PL514 Miasto Wrocław Kod pocztowy: 50-375Państwo: PolskaOsoba do kontaktów: Paweł KorzeniowskiE-mail: pawel.korzeniowski@upwr.edu.plAdresy internetowe: Główny adres: www.upwr.edu.plAdres profilu nabywcy: www.upwr.edu.pl1.Wykonawca wraz z ofertą skł: a) for. oferty (zał. nr 1 do SIWZ); b) ark. kalkulacyjne – zgodnie z zał. nr 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, do SIWZ, sporz. pod rygorem nieważności w postaci elektr. opatrzony kwalif. podpisem elektr. Ponadto, wraz z ofer. należy złożyć: a) JEDZ Wyk. (osobny dla każdego Wykonawcy w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – jeżeli dotyczy); b) JEDZ podwyk. (jeśli dotyczy); c) w przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika, oraz w przypadku Wyk. wspólnie ubiegających się o udz. zam. – pełnomocnictwo sporządzone pod rygorem nieważności w postaci elektr. opatrzone kwalif. podpisem elektr. W przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo dla takiego pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być sporządzone w postaci elektr. i opatrzone kwalifik. podpisem elektr. 2. Zam. z udziału w postęp. wykluczy Wyk., wobec którego zachodzi, co najmniej jedna z przesłanek okr. w art. 24 ust 1 ustawy Pzp oraz w art. 24 ust 5 pkt 1–2, pkt 4–8 ustawy Pzp. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia, Wyk., kt. oferta zostanie najwyżej oceniona, złoży na wezwanie zam. w ciągu 10 dni: a. odpis z wł. rejestru lub z Centralnej Ewid. i Informacji o Dział. Gosp.; b. zaśw. wł. naczelnika urzę. skarb. potwierdz., że Wyk. nie zalega z opł. podatków; c. zaśw. wł. terenowej jednostki organizacyjnej Zakł. Ubezp. Społe. lub Kasy Roln. Ubezp. Społ. albo inny dok. potw., że Wyk. nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne; d. infor. z Kraj. Rej. Kar. odnośnie skazania za wykr. na karę aresztu w zakresie okr., na pod. art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ust. Pzp; d. infor. z Kraj. Rej. Kar. w zakr. okr. w art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 ust. Pzp.; e. infor. z Kraj. Rej. Kar. w zakr. okr. w art. 24 ust. 1 pkt 21 ust. Pzp.; f. ośw. Wyk. o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej dec. adm. o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społ. lub zdrow.; g. ośw. Wyk. o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zam. pub.; e. ośw. Wyk. o braku wyd. prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakr. okr., na pod. art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ust. Pzp; h. ośw. Wyk. o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji adm. o naruszeniu obowiązków wynik. z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o Zab. u społ. w zakresie określonym, na pod. art. 24 ust. 5 pkt 7 ust. Pzp; j. oświad. Wyk. o niezaleg. z opłacaniem podatków i opłat lokalnych. 3. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postęp. o udzielenie zam. w okol., o kt. mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp Wyk. będzie zobowiązany złożyć oświad. o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapit. 4.Zam. nie żąda wniesienia wadium. 5. W niniejszym postęp. Zam. przewiduje możliwość skorzystania z dysp. art. 24aa ust. Pzp. 6. Wyk. ma siedz. lub m. zam. poza terytorium Rzeczyposp. Polskiej zamiast dok.: 1) o kt. mowa w pkt 2 ppkt lit. a, b i c skł. dok. lub dok. wyst. w kraju, w kt. ma siedzi lub m. zamiesz., potwierdz. odp., że: (a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; (b) nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezp. społ. lub zdr. albo, że zawarł porozumienie z wł. org. w sprawie spłat tych należności wraz z ew. odsetkami lub grzywnami, w szczegól. uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległ. płatności lub wstrzymanie w całości wyk. dec. wł. organu; 2) o kt. mowa w pkt 2, lit. f skł. infor. z odp. rejestru albo, w przypad. braku takiego rejestru, inny równoważny dok. wydany przez wł. organ sadowy lub administ. kraju, w kt. Wyk. ma siedz. lub m. zam. lub m. zam. ma osoba, kt. dot. inf. albo dok. w zakr. okr. w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Pzp oraz w art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 Pzp.

CPV

38000000-5: Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
33793000-5: Laboratoryjne wyroby szklane
33696500-0: Odczynniki laboratoryjne
42215200-8: Maszyny do przetwarzania żywności

Wymagania

III.1) Warunki udziału III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego Wykaz i krótki opis warunków: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania tego warunku udziału w postępowaniu.III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania tego warunku udziału w postępowaniu.III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania tego warunku udziału w postępowaniu.III.2) Warunki dotyczące zamówienia III.2.2) Warunki realizacji umowy: Wszelkie istotne dla stron kwestie zawarte są we wzorze umowy stanowiących załączniki od nr 5.1 do nr 5.4 do SIWZ – wzór umowy.

Wadium

1.Wykonawca wraz z ofertą skł: a) for. oferty (zał. nr 1 do SIWZ); b) ark. kalkulacyjne – zgodnie z zał. nr 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, do SIWZ, sporz. pod rygorem nieważności w postaci elektr. opatrzony kwalif. podpisem elektr. Ponadto, wraz z ofer. należy z

Osoba do kontaktu

Oficjalna nazwa: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Adres pocztowy: C. K. Norwida 25
Miejscowość: Wrocław
Kod NUTS: PL514 Miasto Wrocław
Kod pocztowy: 50-375
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Paweł Korzeniowski
E-mail: pawel.korzeniowski@upwr.edu.pl
Adresy internetowe:
Główny adres: www.upwr.edu.pl
Adres profilu nabywcy: www.upwr.edu.pl

Wymagany termin realizacji zamówienia

Okres obowiązywania zamówienia:
Koniec: 30/11/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

Miejsce i termin składania ofert


10:00

2020-11-13

Sposób składania ofert

 

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji


11:00

2020-11-13

Termin związania ofertą

Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

Składanie ofert wariantowych/częściowych

oferty wariantowe: NIE
oferty częściowe: TAK

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie

Kryteria określone poniżejKryterium jakości - Nazwa: termin dostawy jednostkowej / Waga: 40Cena - Waga: 60

Uwagi

VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nieVI.3) Informacje dodatkowe: 1.Wykonawca wraz z ofertą skł: a) for. oferty (zał. nr 1 do SIWZ); b) ark. kalkulacyjne – zgodnie z zał. nr 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, do SIWZ, sporz. pod rygorem nieważności w postaci elektr. opatrzony kwalif. podpisem elektr. Ponadto, wraz z ofer. należy złożyć: a) JEDZ Wyk. (osobny dla każdego Wykonawcy w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – jeżeli dotyczy); b) JEDZ podwyk. (jeśli dotyczy); c) w przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika, oraz w przypadku Wyk. wspólnie ubiegających się o udz. zam. – pełnomocnictwo sporządzone pod rygorem nieważności w postaci elektr. opatrzone kwalif. podpisem elektr. W przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo dla takiego pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być sporządzone w postaci elektr. i opatrzone kwalifik. podpisem elektr. 2. Zam. z udziału w postęp. wykluczy Wyk., wobec którego zachodzi, co najmniej jedna z przesłanek okr. w art. 24 ust 1 ustawy Pzp oraz w art. 24 ust 5 pkt 1–2, pkt 4–8 ustawy Pzp. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia, Wyk., kt. oferta zostanie najwyżej oceniona, złoży na wezwanie zam. w ciągu 10 dni: a. odpis z wł. rejestru lub z Centralnej Ewid. i Informacji o Dział. Gosp.; b. zaśw. wł. naczelnika urzę. skarb. potwierdz., że Wyk. nie zalega z opł. podatków; c. zaśw. wł. terenowej jednostki organizacyjnej Zakł. Ubezp. Społe. lub Kasy Roln. Ubezp. Społ. albo inny dok. potw., że Wyk. nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne; d. infor. z Kraj. Rej. Kar. odnośnie skazania za wykr. na karę aresztu w zakresie okr., na pod. art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ust. Pzp; d. infor. z Kraj. Rej. Kar. w zakr. okr. w art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 ust. Pzp.; e. infor. z Kraj. Rej. Kar. w zakr. okr. w art. 24 ust. 1 pkt 21 ust. Pzp.; f. ośw. Wyk. o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej dec. adm. o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społ. lub zdrow.; g. ośw. Wyk. o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zam. pub.; e. ośw. Wyk. o braku wyd. prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakr. okr., na pod. art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ust. Pzp; h. ośw. Wyk. o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji adm. o naruszeniu obowiązków wynik. z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o Zab. u społ. w zakresie określonym, na pod. art. 24 ust. 5 pkt 7 ust. Pzp; j. oświad. Wyk. o niezaleg. z opłacaniem podatków i opłat lokalnych. 3. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postęp. o udzielenie zam. w okol., o kt. mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp Wyk. będzie zobowiązany złożyć oświad. o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapit. 4.Zam. nie żąda wniesienia wadium. 5. W niniejszym postęp. Zam. przewiduje możliwość skorzystania z dysp. art. 24aa ust. Pzp. 6. Wyk. ma siedz. lub m. zam. poza terytorium Rzeczyposp. Polskiej zamiast dok.: 1) o kt. mowa w pkt 2 ppkt lit. a, b i c skł. dok. lub dok. wyst. w kraju, w kt. ma siedzi lub m. zamiesz., potwierdz. odp., że: (a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; (b) nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezp. społ. lub zdr. albo, że zawarł porozumienie z wł. org. w sprawie spłat tych należności wraz z ew. odsetkami lub grzywnami, w szczegól. uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległ. płatności lub wstrzymanie w całości wyk. dec. wł. organu; 2) o kt. mowa w pkt 2, lit. f skł. infor. z odp. rejestru albo, w przypad. braku takiego rejestru, inny równoważny dok. wydany przez wł. organ sadowy lub administ. kraju, w kt. Wyk. ma siedz. lub m. zam. lub m. zam. ma osoba, kt. dot. inf. albo dok. w zakr. okr. w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Pzp oraz w art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 Pzp.VI.4) Procedury odwoławcze VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze Oficjalna nazwa: Krajowa Izba OdwoławczaAdres pocztowy: ul. Postępu 17aMiejscowość: WarszawaKod pocztowy: 02-676Państwo: PolskaVI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne Oficjalna nazwa: Krajowa Izba OdwoławczaAdres pocztowy: ul. Postępu 17aMiejscowość: WarszawaKod pocztowy: 02-676Państwo: PolskaVI.4.3) Składanie odwołań Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługuje odwołanie wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechaniu czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli zostały przesłane w art. 180 ust. 5 zd. drugie Pzp, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej. Odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań Oficjalna nazwa: Krajowa Izba OdwoławczaAdres pocztowy: ul. Postępu 17aMiejscowość: WarszawaKod pocztowy: 02-676Państwo: PolskaAdres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kioVI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia: 05/10/2020Link do ogłoszenia: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:474728-2020:TEXT:PL:HTML&src=0

Data dodania

2020-10-09