sukcesywna dostawa odczynników do jednostek UAM w Poznaniu

Branża

Laboratoria:
      chemiczne odczynniki

Forma przetargu

nieograniczony

Dane organizatora

UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU
61-712 POZNAŃ
HENRYKA WIENIAWSKIEGO 1
Tel. 61 829 40 00
Fax. 61 829 44 44
E-mail rectorof@amu.edu.pl
WWW www.amu.edu.pl

Województwo

wielkopolskie

Powiat

Poznań

Treść zamówienia

sukcesywna dostawa odczynników do jednostek UAM w Poznaniu

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia

sukcesywna dostawa odczynników do jednostek UAM w PoznaniuSukcesywna dostawa odczynników chemicznych do jednostek UAM w Poznaniu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w załączniku nr 2 do SWZ.3.4. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia na własny koszt i ryzyko do miejsca określonego przez Zamawiającego. Transport krajowy i zagraniczny wraz z ubezpieczeniem, wszelkie opłaty celne, skarbowe oraz wszelkie inne opłaty - po stronie Wykonawcy. 3.6. Wykonawca będzie zobowiązany do dostarczania towaru partiami, których ilości i zakres będzie uzależniony od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego. Podane w załączniku nr 2 do SWZ ilości poszczególnych artykułów są ilościami szacunkowymi, służącymi do obliczenia ceny oferty i mogą ulec zmianie w trakcie realizacji zawartej w wyniku niniejszego postępowania przetargowego umowy. Jednakże łączna suma wartości poszczególnych dostaw nie może przekroczyć maksymalnej wartości tej umowy. Zamawiający wskazuje, iż minimalna wartość zamówienia, która zostanie na pewno przez niego wykorzystana wynosi 60% wartości zawartej umowy brutto, jako zamówienie minimalne. ZP/2664/D/21

Specyfikacja

https://tender-attachments.com/cgi-bin/gd_tai.cgi?action=5&id=zamowienia...

LINK do SIWZ

http://zamowienia.amu.edu.pl/ogloszenia

CPV

33.69.65.00

Wymagania

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie 5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak 5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 1 dostawę odczynników o wartości nie mniejszej niż 100.000,00 zł brutto oraz załączy dowody określające czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. W przypadku dostaw wykonywanych (tj. rozpoczętych a nie zakończonych): - na poczet wymaganej wiedzy i doświadczenia zaliczona będzie wyłącznie ich zrealizowana część, - poświadczenia w odniesieniu do tych dostaw winny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. UWAGA jedna dostawa oznacza dostawę wykonaną na podstawie jednej umowy. 5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak 5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: oświadczenie Wykonawcy 5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie dostaw, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane - zgodnie z warunkiem udziału w postępowaniu wraz z załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie 5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów: formularz oferty, formularz cenowy, Pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania wykonawcy jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o zamówienie, jeżeli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik (jeżeli dotyczy), oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i niepodleganiu wykluczeniu, zobowiązanie do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów, o którym mowa w art. 118 ust. 3 ustawy Pzp na potrzeby realizacji zamówienia – załącznik nr 5 do SWZ (jeżeli dotyczy), Oświadczenie składane na postawie art. 125 ust. 4 ustawy Pzp o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i niepodleganiu wykluczeniu podmiotu udostępniającego Wykonawcy zasoby (jeżeli dotyczy). 6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie 6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 10.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty . W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wymaga się, aby przynajmniej jeden spełniał warunek udziału w postępwoaniu. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia będzie dla nich dokonywana łącznie. Żaden z Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu z udziału w postępowaniu. 6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

Wadium

0.00

Osoba do kontaktu

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712, Poznań, woj. wielkopolskie, państwo PL, tel. 618294305, e-mail kw@amu.edu.pl
Adres strony internetowej (URL): www.amu.edu.pl

Wymagany termin realizacji zamówienia

12 miesiące

Miejsce i termin składania ofert2021-08-04

Sposób składania ofert

https://e-ProPublico.pl/ Godzina: 10:30

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji

 

Termin związania ofertą

30 dni

Składanie ofert wariantowych/częściowych

oferty wariantowe: NIE
oferty częściowe: NIE

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie

1 cena 60
2 termin realizacji zamówień częściowych 30
3 termin płatności faktury 10

Uwagi

2021/BZP 00122234/01 Ogłoszenie nr 2021/BZP 00122234 z dnia 2021-07-21Dostawy
sukcesywna dostawa odczynników do jednostek UAM w Poznaniu
SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000001293
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Wieniawskiego 1
1.5.2.) Miejscowość: Poznań
1.5.3.) Kod pocztowy: 61-712
1.5.4.) Województwo: wielkopolskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL415 - Miasto Poznań
1.5.7.) Numer telefonu: 618294305
1.5.8.) Numer faksu: 618294012
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: kw@amu.edu.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.amu.edu.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
sukcesywna dostawa odczynników do jednostek UAM w Poznaniu

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-3c8cd8b8-ea0d-11eb-b885-f28f91688073
2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00122234
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2021-07-21
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak
2.15.) Nazwa projektu lub programu
3.22. Zamówienia częściowe mogą być realizowane na potrzeby projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania www.amu.edu.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: www.e-ProPublico.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wniniejszym postępowaniu komunikacja Zamawiającego z Wykonawcami odbywa się przy
użyciuśrodków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem Platformy on-line działającej pod
adresemhttps://e-propublico.pl oraz poczty elektronicznej (kw@amu.edu.pl ). Przez środki komunikacji
elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawiez dnia18 lipca 2002
r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 344) w postępowaniu, jest
platforma on-line działająca pod adresem https://e-ProPublico.pl/ (dalej jako:”Platforma”) oraz poczta
elektroniczna (kw@amu.edu.pl ). Korzystanie z Platformy przez Wykonawcę jest bezpłatne.
Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu musi posiadaćkonto na Platformie. Ofertę,
wraz ze stanowiącymi jej integralną częśćzałącznikami, składa się pod rygorem nieważności w formie
elektronicznej lub postaci elektronicznej za pośrednictwem Platformy, podpisaną kwalifikowanym
podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. szczegółowe wymagania
techniczne zostały zawarte w SWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku
polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zamawiający oświadcza, że spełnia wymogi określone w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r.), dalej: RODO, tym samym dane osobowe podane przez
Wykonawcę będą przetwarzane zgodnie z RODO oraz zgodnie z przepisamikrajowymi.2.Zamawiającyinformuje, że:1) administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1 , 61-712 Poznań. Tel.: 61829 44 40, e-ail:dzpuam@amu.edu.pl2) w sprawach związanych z przetwarzaniem danych
osobowych, można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, którym jest Pani Justyna Baksalary email:iod@amu.edu.pl;3) dane osobowe Wykonawcy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz w celu archiwizacji dokumentacji dotyczącej tego postępowania;4) odbiorcami przekazanych przez
Wykonawcę danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym zostanie udostępniona dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 0raz art. 74 ust. 1 ustawy Pzp;5) dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane, zgodnie z art.
78 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały okres obowiązywaniaumowy.3. Wykonawca jest zobowiązany, w związku z udziałem w przedmiotowym postępowaniu, do wypełnienia wszystkich obowiązków
formalno-prawnych wymaganych przez RODO i związanych z udziałem w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia. Do obowiązków tych należą:1)obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te Wykonawca bezpośrednio pozyskał i przekazał Zamawiającemu w treści oferty lub
dokumentów składanych na żądanie Zamawiającego;2) obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane Wykonawca pozyskał w sposób pośredni, a które to dane Wykonawca przekazuje Zamawiającemu w treści oferty lub dokumentów składanych na żądanie
Zamawiającego. Szczegółowe informacje dotyczące RODO zostały przedstawione w Specyfikacji Warunków Zamówienia.
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: ZP/2664/D/21
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Sukcesywna dostawa odczynników chemicznych do jednostek UAM w Poznaniu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w załączniku nr 2 do SWZ.3.4. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia na własny koszt i ryzyko do miejsca określonego przez Zamawiającego. Transport krajowy i zagraniczny wraz z ubezpieczeniem, wszelkie opłaty celne, skarbowe oraz wszelkie inne opłaty - po stronie Wykonawcy. 3.6. Wykonawca będzie zobowiązany do dostarczania towaru partiami, których ilości i zakres będzie uzależniony od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego. Podane w załączniku nr 2 do SWZ ilości poszczególnych artykułów są ilościami szacunkowymi, służącymi do obliczenia ceny oferty i mogą ulec zmianie w trakcie realizacji zawartej w wyniku niniejszego postępowania przetargowego umowy. Jednakże łączna suma wartości poszczególnych dostaw nie może przekroczyć maksymalnej wartości tej umowy. Zamawiający wskazuje, iż minimalna wartość zamówienia, która zostanie na pewno przez niego wykorzystana wynosi 60% wartości zawartej umowy brutto, jako zamówienie minimalne.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33696500-0 - Odczynniki laboratoryjne
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: termin realizacji zamówień częściowych
4.3.6.) Waga: 30
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: termin płatności faktury
4.3.6.) Waga: 10
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 1 dostawę odczynników o wartości nie mniejszej niż 100.000,00 zł brutto oraz załączy dowody określające czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
W przypadku dostaw wykonywanych (tj. rozpoczętych a nie zakończonych):
- na poczet wymaganej wiedzy i doświadczenia zaliczona będzie wyłącznie ich zrealizowana część,
- poświadczenia w odniesieniu do tych dostaw winny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

UWAGA jedna dostawa oznacza dostawę wykonaną na podstawie jednej umowy.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: oświadczenie Wykonawcy
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie dostaw, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane - zgodnie z warunkiem udziału w postępowaniu wraz z załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów: formularz oferty, formularz cenowy, Pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania wykonawcy jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o zamówienie, jeżeli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik (jeżeli dotyczy), oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i niepodleganiu wykluczeniu, zobowiązanie do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów, o którym mowa w art. 118 ust. 3 ustawy Pzp na potrzeby realizacji zamówienia – załącznik nr 5 do SWZ (jeżeli dotyczy), Oświadczenie składane na postawie art. 125 ust. 4 ustawy Pzp o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i niepodleganiu wykluczeniu podmiotu udostępniającego Wykonawcy zasoby (jeżeli dotyczy).
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 10.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty . W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wymaga się, aby przynajmniej jeden spełniał warunek udziału w postępwoaniu. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia będzie dla nich dokonywana łącznie. Żaden z Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu z udziału w postępowaniu.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia: Zmiana umowy może nastąpić wyłącznie na podstawie pisemnego aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności.
2Postanowienia zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, mogą zostać zmienione w następujących przypadkach:
a) w przypadku zmiany obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przepisów dotyczących wysokości stawek podatku od towarów i usług (VAT) i podatku akcyzowego w zakresie obejmującym przedmiot niniejszej umowy dla którego wskazano wartość brutto, wysokość wynagrodzenia Wykonawcy w tym zakresie zostanie ustalona jako kwota netto powiększona o podatek VAT w wysokości ustalonej zgodnie z nowymi przepisami na dzień wystawienia faktury przez Wykonawcę, stawka podatku VAT zgodna z przepisami obowiązującymi w dniu wystawienia faktury przez Wykonawcę;
b) w przypadku innej zmiany przepisów, gdy nakładają one obowiązek zmiany sposobu realizacji przedmiotu umowy, umowa może być zmieniona w odpowiednim zakresie, także w zakresie terminu realizacji jeżeli nie ma możliwości realizacji umowy zgodnie ze zmienionymi przepisami w dotychczasowym terminie;
c) w przypadku niewykorzystania w okresie 12 miesięcy od dnia podpisania umowy całkowitej maksymalnej wartości umowy brutto, o której mowa w § 2, Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminu obowiązywania umowy, jednak na okres nie dłuższy niż o kolejnych 12 miesięcy.
d) po każdorazowej konsultacji z Zamawiającym w razie problemów z dostawą związaną z aktualną sytuacją tj., opóźnienia w dostawach wynikające z siły wyższej – tj. zagrożenie Koronawirusem - dopuszcza się możliwość zaoferowania zamiennika produktu w trakcie realizacji umowy, o innej nazwie, kodzie oraz zbliżonych parametrach jakościowych w stosunku do produktu zaoferowanego w danej pozycji oferty w sytuacji, gdy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, jest on niedostępny u producenta, termin dostaw jest wydłużony, trwają wydłużone kontrole w zakresie dostarczanych produktów od Producentów/ Dostawców,
e) w innych przypadkach wskazanych w art. 455 ustawy Pzp.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie
SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2021-08-04 10:30
8.2.) Miejsce składania ofert: https://e-ProPublico.pl/
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-08-04 11:00
8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni 2021-07-21 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Dostawy


Numer informacji: 2021-BZP-00122234-01

Data dodania

2021-07-22