Mettler Toledo

Sukcesywna dostawa specjalistycznych odczynników chemicznych

Dane organizatora

INSTYTUT ZOOTECHNIKI-PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY W KRAKOWIE
31-047 KRAKÓW
JÓZEFA SAREGO 2
Tel. 12 357 27 00
Fax. 12 422 80 65
E-mail sekretariat@izoo.krakow.pl
WWW www.izoo.krakow.pl/

Województwo

małopolskie

Powiat

Kraków

Treść zamówienia

Sukcesywna dostawa specjalistycznych odczynników chemicznych dla Instytutu Zootechniki – Państwowego Instytutu Badawczego, KR-01/04/22

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia

Sukcesywna dostawa specjalistycznych odczynników chemicznych dla Instytutu Zootechniki – Państwowego Instytutu Badawczego, KR-01/04/22Część 1: Sukcesywna dostawa specjalistycznych odczynników chemicznych (Zakład Biologii Molekularne Zwierząt) Część 2: Sukcesywna dostawa specjalistycznych odczynników chemicznych (Zakład Biotechnologii Rozrodu i Kriokonserwacji) Część 3: Sukcesywna dostawa specjalistycznych odczynników chemicznych (Aleksandrowice) KR-01/04/22

Specyfikacja

https://tender-attachments.com/cgi-bin/gd_tai.cgi?action=5&id=platformaz...

LINK do SIWZ

http://platformazakupowa.pl/transakcja/562092

CPV

33.69.63.00

Wymagania

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak 5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia: Art. 109 ust. 1 pkt 4 5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie 5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak 5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych: W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy produktów równoważnych odpowiadają wymaganiom określonym w SWZ, Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych: a) dokumentów (opisów) do wyznaczonych pozycji w załącznikach nr 3, 4 i 5 do SWZ. Mając na uwadze, iż prowadzone badania i wydawane na ich podstawie ekspertyzy wymagają zastosowania specjalistycznych odczynników i materiałów z uwagi na ich przeznaczenie, zaproponowany przez Wykonawcę asortyment „równoważny” winien posiadać skład chemiczny, cechy jakościowe i użytkowe identyczne lub nie gorsze jak wskazane przez Zamawiającego (np. stopień sterylności, termin przydatności produktu do użytkowania) potwierdzone odpowiednim dokumentem (np.: aktualną kartą charakterystyki produktu, certyfikatem analitycznym, ofertą katalogową, zdjęciem katalogowym wraz z opisem lub innym dokumentem/materiałem) sporządzonym w języku polskim lub przetłumaczonym na język polski, potwierdzającym zgodność oferowanych odczynników i materiałów równoważnych z wymogami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia w SWZ. Obowiązek udowodnienia równoważności oferty spoczywa na Wykonawcy. - Dokumenty (opisy) należy złożyć wraz z ofertą drogą elektroniczną przy użyciu platformy zakupowej https://platformazakupowa.pl/pn/izoo_krakow W przypadku gdy przedmiotowe środki dowodowe zostały wystawione przez upoważnione podmioty inne niż wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, zwane dalej „upoważnionymi podmiotami”, jako dokument elektroniczny, przekazuje się ten dokument. W przypadku gdy przedmiotowe środki dowodowe zostały wystawione przez upoważnione podmioty jako dokument w postaci papierowej, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczające zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej dokonuje odpowiednio wykonawca lub wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia lub notariusz. Przez cyfrowe odwzorowanie, należy rozumieć dokument elektroniczny będący kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej, umożliwiający zapoznanie się z tą treścią i jej zrozumienie, bez konieczności bezpośredniego dostępu do oryginału. Przedmiotowe środki dowodowe niewystawione przez upoważnione podmioty, przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W przypadku gdy przedmiotowe środki dowodowe, niewystawione przez upoważnione podmioty, zostały sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej dokonuje odpowiednio wykonawca lub wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia lub notariusz. b) próbek do wyznaczonych pozycji w załączniku nr 3 do SWZ Próbki powinny być zapakowane i opisane w sposób pozwalający na jednoznaczne ustalenie, której pozycji dotyczą. Próbki zostaną sprawdzone w toku badania i oceny ofert pod kątem zgodności parametrów oferowanego produktu z wymogami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia w SWZ. 5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie 6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie 6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty. 2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:1) oświadczenie potwierdzające brak podstaw wykluczenia - składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie - zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SWZ (np. członek konsorcjum, wspólnik w spółce cywilnej). 6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

Wadium

0.00

Osoba do kontaktu

INSTYTUT ZOOTECHNIKI - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY, ul. ul. Józefa Sarego 2, 31-047, Kraków, woj. małopolskie, państwo PL, e-mail zamowienia.publiczne@iz.edu.pl
Adres strony internetowej (URL): http://www.izoo.krakow.pl/

Wymagany termin realizacji zamówienia

do 2023-01-31

Miejsce i termin składania ofert2022-01-25

Sposób składania ofert

https://platformazakupowa.pl/pn/izoo_krakow Godzina: 10:00

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji

 

Termin związania ofertą

do 2022-02-23

Składanie ofert wariantowych/częściowych

oferty wariantowe: NIE
oferty częściowe: TAK

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie

część 1: cena 90
część 1: możliwość składania zamówienia poprzez portal www 10
część 2: cena 90
część 2: możliwość składania zamówienia poprzez portal www 10
część 3: cena 90
część 3: możliwość składania zamówienia poprzez portal www 10

Uwagi

2022/BZP 00019551/01


Dostawy
Sukcesywna dostawa specjalistycznych odczynników chemicznych dla Instytutu Zootechniki – Państwowego Instytutu Badawczego, KR-01/04/22
SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: INSTYTUT ZOOTECHNIKI - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000079728
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: ul. Józefa Sarego 2
1.5.2.) Miejscowość: Kraków
1.5.3.) Kod pocztowy: 31-047
1.5.4.) Województwo: małopolskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL213 - Miasto Kraków
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@iz.edu.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.izoo.krakow.pl/
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność
Badawczo-Naukowa

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Sukcesywna dostawa specjalistycznych odczynników chemicznych dla Instytutu Zootechniki – Państwowego Instytutu Badawczego, KR-01/04/22

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-1f1a04e5-7513-11ec-beb3-a2bfa38226ab
2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00019551
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2022-01-14
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania https://platformazakupowa.pl/pn/izoo_krakow
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Nie
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/izoo_krakow
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem
platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/izoo_krakow2. Komunikacja
między Wykonawcami a Zamawiającym, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje, przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl i
formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”.3. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń,
wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem
platformazakupowa.pl poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do zamawiającego” po których
pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do zamawiającego.4. Zamawiający będzie
przekazywał Wykonawcom informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl
Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia
ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, której
zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca, będzie przekazywana w
formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego Wykonawcy.5.
Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości
bezpośrednio na platformazakupowa.pl przesłanych przez Zamawiającego, gdyż system powiadomień
może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM.6. Zamawiający, zgodnie z
Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania i
przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków
komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U.
z 2020r. poz. 2452), określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na
platformazakupowa.pl, tj.:1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie
mniejszej niż 512 kb/s,2) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB
Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows
7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,3) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w
przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0.,4) włączona obsługa JavaScript,5) zainstalowany
program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,6) Platformazakupowa.pl
działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8,7) Oznaczenie czasu
odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00009328 z dnia 2021-02-22
2021-02-22 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Dostawy wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.7. Wykonawca,
przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:1) akceptuje warunki
korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej
https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący,
2) zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej pod linkiem.
https://drive.google.com/file/d/1Kd1DttbBeiNWt4q4slS4t76lZVKPbkyD/view
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.10.) Przyczyny odstąpienia od komunikacji elektronicznej:
zamawiający wymaga przedstawienia modelu fizycznego, modelu w skali lub próbki, których nie można przekazać przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (art. 65 ust. 1 pkt 4 ustawy)

3.11.) Sposób nieelektronicznego składania ofert, wniosków, oświadczeń oraz innych dokumentów: Zamawiający działając na podstawie art. 65 ust. 1 pkt 4) Ustawy Pzp odstępuje od użycia środków komunikacji elektronicznej w zakresie przedstawienia próbki. Próbki należy przesłać najpóźniej do dnia i godziny terminu składania ofert z podaniem nazwy i adresu Wykonawcy.
Próbki powinny być zapakowane i opisane w sposób pozwalający na jednoznaczne ustalenie, której pozycji dotyczą. Próbki zostaną sprawdzone w toku badania i oceny ofert pod kątem zgodności parametrów oferowanego produktu z wymogami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia
w SWZ.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: KR-01/04/22
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak
4.1.9.) Liczba części: 3
4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części
4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
Część 1
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Sukcesywna dostawa specjalistycznych odczynników chemicznych (Zakład Biologii Molekularne Zwierząt)

4.2.6.) Główny kod CPV: 33696300-8 - Odczynniki chemiczne
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-01-31
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 90
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Możliwość składania zamówienia poprzez portal www
4.3.6.) Waga: 10
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 2
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Sukcesywna dostawa specjalistycznych odczynników chemicznych (Zakład Biotechnologii Rozrodu i Kriokonserwacji)

4.2.6.) Główny kod CPV: 33696300-8 - Odczynniki chemiczne
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-01-31
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 90
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Możliwość składania zamówienia poprzez portal www
4.3.6.) Waga: 10
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 3
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Sukcesywna dostawa specjalistycznych odczynników chemicznych (Aleksandrowice)

4.2.6.) Główny kod CPV: 33696300-8 - Odczynniki chemiczne
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-01-31
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 90
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Możliwość składania zamówienia poprzez portal www
4.3.6.) Waga: 10
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:
Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych: W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy produktów równoważnych odpowiadają wymaganiom określonym w SWZ, Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych:
a) dokumentów (opisów) do wyznaczonych pozycji w załącznikach nr 3, 4 i 5 do SWZ.
Mając na uwadze, iż prowadzone badania i wydawane na ich podstawie ekspertyzy wymagają zastosowania specjalistycznych odczynników i materiałów z uwagi na ich przeznaczenie, zaproponowany przez Wykonawcę asortyment „równoważny” winien posiadać skład chemiczny, cechy jakościowe i użytkowe identyczne lub nie gorsze jak wskazane przez Zamawiającego (np. stopień sterylności, termin przydatności produktu do użytkowania) potwierdzone odpowiednim dokumentem (np.: aktualną kartą charakterystyki produktu, certyfikatem analitycznym, ofertą katalogową, zdjęciem katalogowym wraz z opisem lub innym dokumentem/materiałem) sporządzonym w języku polskim lub przetłumaczonym na język polski, potwierdzającym zgodność oferowanych odczynników i materiałów równoważnych z wymogami określonymi
w opisie przedmiotu zamówienia w SWZ. Obowiązek udowodnienia równoważności oferty spoczywa na Wykonawcy.
- Dokumenty (opisy) należy złożyć wraz z ofertą drogą elektroniczną przy użyciu platformy zakupowej https://platformazakupowa.pl/pn/izoo_krakow
W przypadku gdy przedmiotowe środki dowodowe zostały wystawione przez upoważnione podmioty inne niż wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, zwane dalej „upoważnionymi podmiotami”, jako dokument elektroniczny, przekazuje się ten dokument.
W przypadku gdy przedmiotowe środki dowodowe zostały wystawione przez upoważnione podmioty jako dokument w postaci papierowej, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczające zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej dokonuje odpowiednio wykonawca lub wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia lub notariusz.
Przez cyfrowe odwzorowanie, należy rozumieć dokument elektroniczny będący kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej, umożliwiający zapoznanie się z tą treścią i jej zrozumienie, bez konieczności bezpośredniego dostępu do oryginału.
Przedmiotowe środki dowodowe niewystawione przez upoważnione podmioty, przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
W przypadku gdy przedmiotowe środki dowodowe, niewystawione przez upoważnione podmioty, zostały sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.
Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej dokonuje odpowiednio wykonawca lub wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia lub notariusz.

b) próbek do wyznaczonych pozycji w załączniku nr 3 do SWZ
Próbki powinny być zapakowane i opisane w sposób pozwalający na jednoznaczne ustalenie, której pozycji dotyczą. Próbki zostaną sprawdzone w toku badania i oceny ofert pod kątem zgodności parametrów oferowanego produktu z wymogami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia
w SWZ.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku
Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do
reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno
być załączone do oferty. 2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia:1) oświadczenie potwierdzające brak podstaw wykluczenia - składa każdy z
Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie - zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SWZ
(np. członek konsorcjum, wspólnik w spółce cywilnej).
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia: 1. Wszelkie zmiany postanowień Umowy pod rygorem nieważności wymagają zachowania formy pisemnej.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian w umowie w przypadku, gdy konieczność zmian wynika z obowiązujących przepisów prawa (w tym zmiany stawki podatku VAT), lub z powodu zaistnienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia w chwili zawarcia Umowy, w szczególności zmiany danych identyfikacyjnych Wykonawcy lub Zamawiającego (adres siedziby, numerów: REGON, NIP, rachunku bankowego).
3. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wartości Umowy, o której mowa w § 4 ust. 1 oraz terminu realizacji Umowy, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 2) i w § 3 ust. 1 na podstawie art. 455 ust. 2 lub art. 455 ust. 1 pkt 4) w związku z art. 455 ust. 4 ustawy - Prawo zamówień publicznych.
4. Wykonawca jest zobowiązany do informowania Zamawiającego o zmianie formy prawnej prowadzonej działalności, o wszczęciu postępowania układowego lub upadłościowego oraz zmianie jego sytuacji ekonomicznej mogącej mieć wpływ na realizację Umowy oraz o zmianie siedziby firmy pod rygorem skutków prawnych wynikających z zaniechania, w tym do uznania za doręczoną korespondencję skierowaną na ostatni adres podany przez Wykonawcę.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie
SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2022-01-25 10:00
8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/izoo_krakow
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-01-25 10:05
8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-02-23

Numer informacji: 2022-BZP-00019551-01

Data dodania

2022-01-14