Uruchomienie produkcji precyzyjnych sprawdzianów kształtu układów chłodzenia baterii w samochodach z napędem elektrycznym

Branża

Laboratoria:
      sprzęt wyposażenie, aparatura

Forma przetargu

zapytanie o cenę

Dane organizatora

LORKEN-TECH HENRYK BUGDOL
44-293 GASZOWICE
RYDUŁTOWSKA 71
Tel. 32 430 54 50
WWW lorken-tech.pl

Województwo

śląskie

Powiat

Rybnik

Treść zamówienia

Uruchomienie produkcji precyzyjnych sprawdzianów kształtu układów chłodzenia baterii w samochodach z napędem elektrycznym

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia

Uruchomienie produkcji precyzyjnych sprawdzianów kształtu układów chłodzenia baterii w samochodach z napędem elektrycznymPrzedmiotem zamówienia jest dostawa współrzędnościowego ramienia pomiarowego ze zintegrowaną głowicą laserową (kod CPV: 38540000-2 Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa) posiadającego następujące parametry techniczne: > liczba osi: 7, > modułowa konstrukcja ostatniej osi - praca w następujących konfiguracjach: - sonda stykowa bez uchwytu pistoletowego, - sonda laserowa bez uchwytu pistoletowego, - sonda stykowa z uchwytem pistoletowym, - sonda laserowa z uchwytem pistoletowym, - sonda stykowa z sondą laserową, > zasięg pomiarowy: minimum 3 m, > dokładność systemu skanowania (ramię + sonda laserowa): 0.066 mm lub wyższa, > minimalna specyfikacja głowicy stykowej (według ISO 10360-12:2016): - maksymalny dopuszczalny błąd jednokierunkowego pomiaru długości E UNI: nie większy niż 0.060 mm, - maksymalny dopuszczalny błąd wymiaru P SIZE: nie większy niż 0.025 mm, - maksymalny dopuszczalny błąd powtarzalności punktu L DIA: nie większy niż 0.085 mm, - maksymalny dopuszczalny błąd kształtu P FORM: nie większy niż 0.040 mm, > minimalna specyfikacja głowicy laserowej: - maksymalna liczba punktów /sek.: nie mniej niż 1 000 000, - minimalna odległość punktu od punktu w linii: nie więcej niż 0.038 mm, - szerokość linii skanu (maksymalna): nie mniej niż 150 mm, - Probing Form Error (2σ): nie większy niż 0.030 mm, > gabaryt skanera zainstalowanego na ramieniu umożliwiający całkowite przełożenie go przez okrągły otwór o średnicy 16 cm, > technologia polegająca na ciągłej i automatycznej zmianie mocy wiązki lasera oraz zestawianiu ze sobą danych pozyskanych poprzez odczyt odbicia światła o różnym natężeniu, > typ enkoderów: absolutne lub inne nie wymagające zerowania do rozpoczęcia pracy, ani rozgrzewania dla osiągnięcia specyfikowanej dokładności, > regulowany siłownik oraz łoże przeciwwagi, > zintegrowany system rejestracji fizycznych przeciążeń jakim poddawane jest urządzenie, także wtedy kiedy jest wyłączone, > 3 pomiarowe sondy dotykowe: 15 mm, 6 mm, 3 mm, > wymiana sond dotykowych bez konieczności kalibracji, > zmiana trybu pomiaru (stykowy / laserowy) bez konieczności kalibracji, > możliwość zablokowania dłuższej z osi ramienia w dowolnej pozycji (ułatwienie pracy, zabezpieczenie głowicy przed przypadkowym upuszczeniem), > moduł komunikacji bezprzewodowej Wi-Fi, > bateria dla ramienia zapewniająca minimum 8 h pracy bez ładowania, > stabilny statyw o regulowanej wysokości oraz wadze co najmniej 11 kg, > komputer przenośny z dedykowanym oprogramowaniem do analizy wyników pomiarów i digitalizacji mierzonych elementów zapewniającym: - pomiar w odniesieniu do modelu CAD (IGS, STEP), - eksportowanie pomierzonych cech w formie CAD (IGS), - graficzne przedstawienie błędu kształtu pomierzonej cechy, - dokonywanie pomiarów z użyciem sondy laserowej, - automatyczne generowanie modeli poligonowych (STL) na podstawie skanu, - bibliotekę narzędzi GD&T, - polską wersję językową, - moduł statystyczny (wykresy trendów, cp, cpk), > procesor komputera przenośnego osiągający średnią wydajność na poziomie minimum 15000 punktów w teście Passmark CPU Mark, którego wyniki stanowią Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego, > karta graficzna komputera przenośnego osiągającą średnią wydajność na poziomie minimum 11000 punktów w teście Passmark G3D Mark, którego wyniki stanowią Załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego, > pojemność pamięci RAM DDR4 komputera przenośnego: minimum 32 GB, > pojemność dysku twardego SSD komputera przenośnego: minimum 512 GB, Zamówienie dotyczy fabrycznie nowego środka trwałego, posiadającego certyfikat zgodności CE. Zamówienie obejmuje również opakowanie i transport urządzenia do zakładu produkcyjnego Zamawiającego, instalację i pierwsze uruchomienie urządzenia oraz przeprowadzenie minimum 4-dniowego szkolenia dla 3 pracowników Zamawiającego z zakresu obsługi urządzenia. Pełną treść zapytania ofertowego zawiera załączony plik "Zapytanie ofertowe 1/2021".

Specyfikacja

https://specyfikacjetsg.tai.pl/pl-20/pl20-2021-26107-60469.zip

LINK do SIWZ

http://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/60469

CPV

38.54.00.00

Wymagania

Zamawiający dopuszcza zmianę warunków realizacji udzielonego zamówienia z następujących powodów: - wystąpienie siły wyższej, - zmiana powszechnie obowiązujących regulacji prawnych w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia. Ponadto Dostawca może żądać przedłużenia terminu realizacji zamówienia, jeżeli niedotrzymanie pierwotnego terminu jest wynikiem przyczyn zależnych od Zamawiającego lub okoliczności, których nie można było przewidzieć. Zmiany, o których mowa powyżej, wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Warunki, jakie musi spełniać oferent Typ Wiedza i doświadczenie Opis Oferent musi posiadać odpowiednią wiedzę i doświadczenie niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia. Podstawą weryfikacji spełniania tego warunku będzie złożone oświadczenie stanowiące integralną cześć formularza ofertowego (Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego). Typ Sytuacja ekonomiczna i finansowa Opis Oferent musi znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej prawidłową realizację zamówienia. Podstawą weryfikacji spełniania tego warunku będzie złożone oświadczenie stanowiące integralną część formularza ofertowego (Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego). Typ Dodatkowe warunki udziału Opis Oferent nie może być powiązany z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru Dostawcy, a Dostawcą, polegające w szczególności na: - uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, - posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, - pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, - pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. Podstawą weryfikacji spełniania tego warunku będzie złożone oświadczenie stanowiące integralną część formularza ofertowego (Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego). Typ Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń Opis Oferta musi być złożona na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

Osoba do kontaktu

Henryk Bugdol
32 430 54 50 henryk.bugdol@lorken-tech.pl

Miejsce i termin składania ofert2021-07-29

Sposób składania ofert

Dane adresowe ogłoszeniodawcy: LORKEN-TECH Henryk Bugdol, Rydułtowska 71, 44-293 Gaszowice, NIP: 6471709362; Osoby do kontaktu: Henryk Bugdol, tel.: 32 430 54 50, e-mail: henryk.bugdol@lorken-tech.pl Godzina: 23:59

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji

 

Termin związania ofertą

Oś czasu związana z ogłoszeniem i ofertowaniem: 2021-07-21 - data publikacji, 2021-07-29 - termin składania ofert, - planowany termin podpisania umowy

Składanie ofert wariantowych/częściowych

oferty wariantowe: NIE
oferty częściowe: NIE

Uwagi

Powstaje w kontekście projektu
RPSL.03.02.00-24-061G/20 - Uruchomienie produkcji precyzyjnych sprawdzianów kształtu układów chłodzenia baterii w samochodach z napędem elektrycznym
Zamówienia uzupełniające
brak
Warunki zmiany umowy
Zamawiający dopuszcza zmianę warunków realizacji udzielonego zamówienia z następujących powodów: - wystąpienie siły wyższej, - zmiana powszechnie obowiązujących regulacji prawnych w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia. Ponadto Dostawca może żądać przedłużenia terminu realizacji zamówienia, jeżeli niedotrzymanie pierwotnego terminu jest wynikiem przyczyn zależnych od Zamawiającego lub okoliczności, których nie można było przewidzieć. Zmiany, o których mowa powyżej, wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
Opis
Przedmiotem zamówienia jest dostawa współrzędnościowego ramienia pomiarowego ze zintegrowaną głowicą laserową (kod CPV: 38540000-2 Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa) posiadającego następujące parametry techniczne: > liczba osi: 7, > modułowa konstrukcja ostatniej osi - praca w następujących konfiguracjach: - sonda stykowa bez uchwytu pistoletowego, - sonda laserowa bez uchwytu pistoletowego, - sonda stykowa z uchwytem pistoletowym, - sonda laserowa z uchwytem pistoletowym, - sonda stykowa z sondą laserową, > zasięg pomiarowy: minimum 3 m, > dokładność systemu skanowania (ramię + sonda laserowa): 0.066 mm lub wyższa, > minimalna specyfikacja głowicy stykowej (według ISO 10360-12:2016): - maksymalny dopuszczalny błąd jednokierunkowego pomiaru długości E UNI: nie większy niż 0.060 mm, - maksymalny dopuszczalny błąd wymiaru P SIZE: nie większy niż 0.025 mm, - maksymalny dopuszczalny błąd powtarzalności punktu L DIA: nie większy niż 0.085 mm, - maksymalny dopuszczalny błąd kształtu P FORM: nie większy niż 0.040 mm, > minimalna specyfikacja głowicy laserowej: - maksymalna liczba punktów /sek.: nie mniej niż 1 000 000, - minimalna odległość punktu od punktu w linii: nie więcej niż 0.038 mm, - szerokość linii skanu (maksymalna): nie mniej niż 150 mm, - Probing Form Error (2σ): nie większy niż 0.030 mm, > gabaryt skanera zainstalowanego na ramieniu umożliwiający całkowite przełożenie go przez okrągły otwór o średnicy 16 cm, > technologia polegająca na ciągłej i automatycznej zmianie mocy wiązki lasera oraz zestawianiu ze sobą danych pozyskanych poprzez odczyt odbicia światła o różnym natężeniu, > typ enkoderów: absolutne lub inne nie wymagające zerowania do rozpoczęcia pracy, ani rozgrzewania dla osiągnięcia specyfikowanej dokładności, > regulowany siłownik oraz łoże przeciwwagi, > zintegrowany system rejestracji fizycznych przeciążeń jakim poddawane jest urządzenie, także wtedy kiedy jest wyłączone, > 3 pomiarowe sondy dotykowe: 15 mm, 6 mm, 3 mm, > wymiana sond dotykowych bez konieczności kalibracji, > zmiana trybu pomiaru (stykowy / laserowy) bez konieczności kalibracji, > możliwość zablokowania dłuższej z osi ramienia w dowolnej pozycji (ułatwienie pracy, zabezpieczenie głowicy przed przypadkowym upuszczeniem), > moduł komunikacji bezprzewodowej Wi-Fi, > bateria dla ramienia zapewniająca minimum 8 h pracy bez ładowania, > stabilny statyw o regulowanej wysokości oraz wadze co najmniej 11 kg, > komputer przenośny z dedykowanym oprogramowaniem do analizy wyników pomiarów i digitalizacji mierzonych elementów zapewniającym: - pomiar w odniesieniu do modelu CAD (IGS, STEP), - eksportowanie pomierzonych cech w formie CAD (IGS), - graficzne przedstawienie błędu kształtu pomierzonej cechy, - dokonywanie pomiarów z użyciem sondy laserowej, - automatyczne generowanie modeli poligonowych (STL) na podstawie skanu, - bibliotekę narzędzi GD&T, - polską wersję językową, - moduł statystyczny (wykresy trendów, cp, cpk), > procesor komputera przenośnego osiągający średnią wydajność na poziomie minimum 15000 punktów w teście Passmark CPU Mark, którego wyniki stanowią Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego, > karta graficzna komputera przenośnego osiągającą średnią wydajność na poziomie minimum 11000 punktów w teście Passmark G3D Mark, którego wyniki stanowią Załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego, > pojemność pamięci RAM DDR4 komputera przenośnego: minimum 32 GB, > pojemność dysku twardego SSD komputera przenośnego: minimum 512 GB, Zamówienie dotyczy fabrycznie nowego środka trwałego, posiadającego certyfikat zgodności CE. Zamówienie obejmuje również opakowanie i transport urządzenia do zakładu produkcyjnego Zamawiającego, instalację i pierwsze uruchomienie urządzenia oraz przeprowadzenie minimum 4-dniowego szkolenia dla 3 pracowników Zamawiającego z zakresu obsługi urządzenia. Pełną treść zapytania ofertowego zawiera załączony plik "Zapytanie ofertowe 1/2021".


Numer informacji: 2021-26107-60469

Data dodania

2021-07-22