Usługa rozbudowy Atomowych Spektrometrów Emisyjnych Katedry Chemii Analitycznej Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej

Branża

Laboratoria:
      sprzęt wyposażenie, aparatura

Forma przetargu

zapytanie o cenę

Dane organizatora

POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ CHEMICZNY
80-233 GDAŃSK
GABRIELA NARUTOWICZA 11/12
Tel. 58 347 27 40
Fax. 58 347 26 94
E-mail biuro@chem.pg.gda.pl
WWW chem.pg.edu.pl/

Województwo

pomorskie

Powiat

Gdańsk

Treść zamówienia

Usługa rozbudowy Atomowych Spektrometrów Emisyjnych Katedry Chemii Analitycznej Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej....

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia

Usługa rozbudowy Atomowych Spektrometrów Emisyjnych Katedry Chemii Analitycznej Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej.

Specyfikacja

https://tender-attachments.com/cgi-bin/gd_tai.cgi?action=5&id=dzp.pg.edu...

LINK do SIWZ

http://dzp.pg.edu.pl/?a=zs&s=zo&poid=10007

Osoba do kontaktu

e mail: slamalin@pg.edu.pl

Wymagany termin realizacji zamówienia

do 6 tygodni od dnia ogłoszenia informacji o udzieleniu zamówienia.

Miejsce i termin składania ofert2021-07-30

Sposób składania ofert

POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ CHEMICZNY, GABRIELA NARUTOWICZA 11/12, 80-233 GDAŃSK Godzina: 10:00

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji

 

Termin związania ofertą

 

Składanie ofert wariantowych/częściowych

 

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie

Cena

Uwagi

1
ZZ/1716/008/D/21 Gdańsk, dnia 22.07.2021 r.
OGŁOSZENIE O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU
Politechnika Gdańska
Wydział Chemiczny
ul. G. Narutowicza 11/12
80-233 Gdańsk
Adres strony internetowej: www.dzp.pg.edu.pl
Zamawiający Politechnika Gdańska Wydział Chemiczny, działając bez stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019r. poz. 2019 ze zm.) informuje o zamiarze udzielenia zamówienia na usługę rozbudowy Atomowych Spektrometrów Emisyjnych Katedry Chemii Analitycznej Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej.
1. Tryb udzielenia zamówienia:
a) Wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty określonej w art.2 ust.1 pkt 1.
b) Niniejsze ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone jest w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej zamawiającego: https://dzp.pg.edu.pl
c) Zamawiający udziela zamówienia w sposób zapewniający przejrzystość, równe traktowanie podmiotów zainteresowanych wykonaniem zamówienia oraz z uwzględnieniem okoliczności mogących mieć wpływ na jego udzielenie.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr.2 do ogłoszenia.
3. Termin realizacji zamówienia:
do 6 tygodni od dnia ogłoszenia informacji o udzieleniu zamówienia.
4. Oferta powinna zawierać:
a) Przedmiot usługi (nazwę, model, typ itp.),
b) Cenę oferty netto/brutto za realizację zamówienia z uwzględnieniem wszelkich kosztów niezbędnych do realizacji zamówienia, w tym cenę towaru, kosztu transportu do siedziby Zamawiającego oraz inne koszty dostawy (np. cło),
c) Termin realizacji zamówienia,
d) Okres gwarancji.
5. Oferty należy złożyć w formie pisemnej do dnia 30.07.2021 r. do godziny 10.00, na adres: Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny, Sekcja ds. Aparatury i Zamówień Publicznych, Sławomir Malinowski, 80 233 Gdańsk, ul. G. Narutowicza 11/12 lub przy pomocy środków komunikacji elektronicznej na adres: slamalin@pg.edu.pl z podaniem w tytule numeru ogłoszenia ZZ/1716/008/D/21. Oferty złożone w formie elektronicznej winny być sporządzone w formie skanu oryginału i muszą koniecznie zawierać podpis osoby składającej ofertę. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści ogłoszenia drogą elektroniczną na adres e mail: slamalin@pg.edu.pl.
6. Kryteria oceny ofert:
Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: Cena 100%.
7. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który złoży ofertę z najniższą ceną spełniającą wszystkie wymagania specyfikacji zawartej w Załączniku nr. 2 do ogłoszenia.
2
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania w każdym czasie bez podania przyczyny.
9. Zamawiający zastrzega, że niniejsze ogłoszenie stanowi zaproszenie do składania ofert, a otrzymanie w wyniku niniejszego zaproszenia oferty nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia bądź zawarciem jakiejkolwiek umowy przez Politechnikę Gdańską Wydział Chemiczny.
10. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO dotycząca przetwarzania danych osobowych oraz swobodnego przepływu takich:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej RODO, Zamawiający informuje, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Politechnika Gdańska ul. Narutowicza 11/12, 80--233 Gdańsk;
2) inspektorem ochrony danych osobowych w Politechnice Gdańskiej jest Pan mgr inż. Paweł Baniel, (kontakt): iod@pg.edu.pl;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr. ZZ/1716/008/D/21 na usługę rozbudowy Atomowych Spektrometrów Emisyjnych Katedry Chemii Analitycznej Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej.
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 ustawy Pzp;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 i 4 ustawy Pzp przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy. Dokumentacja postępowań o zamówienie publiczne finansowanych ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej (EU) przechowywana będzie również przez okres wynikający z umów o dofinansowanie projektów finansowanych ze środków pochodzących z UE;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8) będzie przysługiwało Pani/Pan:
na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana narusza przepisy RODO;
9) nie będzie przysługiwało Pani/Panu:
w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
3
Dodatkowo, stosownie do art. 19 ust. 4 ustawy Pzp, Zamawiający informuje o ograniczeniach, o których mowa w art. 19 ust. 2 i 3 oraz art. 75 ustawy Pzp:
- w przypadku, gdy Wykonawca skorzysta z prawa do uzyskania potwierdzenia, czy przetwarzane są dotyczące go dane osobowe, to Zamawiający będzie uprawniony do żądania od Wykonawcy dodatkowych informacji precyzujących żądanie (np. nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia);
- w przypadku, gdy Wykonawca skorzysta z prawa do ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych, to Zamawiający będzie uprawniony do przetwarzania tych danych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia.
Załączniki do ogłoszenia o udzielanym zamówieniu:
1. Wzór oferty - załącznik nr 1 do ogłoszenia
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia-załącznik nr 2 do ogłoszenia

Data dodania

2021-07-22