Usługa serwisowa aparatury

Branża

Laboratoria:
      sprzęt wyposażenie, aparatura

Forma przetargu

nieograniczony

Dane organizatora

Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie
10-748 Olsztyn
ul. Tuwima 10
Tel. 89 539 31 68
Fax. 89 539 31 47
E-mail przetargi@pan.olsztyn.pl
WWW bip.pan.olsztyn.pl/index.php/uslugi/1907-usluga-serwisowa-aparatury-applied-biosystem-real-time-7900ht-i-applied-biosystem-real-time-viia7-zp-pnk-u-2020-12-63

Województwo

warmińsko-mazurskie

Powiat

olsztyński + Olsztyn

Treść zamówienia

Usługa serwisowa aparatury

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest obsługa serwisowa aparatury Applied Biosystem Real Time 7900HT i Applied Biosystem Real Time ViiA7. Zamówienie zostało podzielone na 2 części. Szczegółowy opis zawiera załącznik nr 1 do SIWZ.ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHCzęść nr: 1Nazwa: Obsługa serwisowa aparatury Applied Biosystem Real Time 7900HT1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiotem zamówienia jest obsługa serwisowa aparatury Applied Biosystem Real Time 7900 HT, w tym: a) przegląd konserwacyjny/przegląd techniczny – minimum jedna wizyta serwisowa w okresie trwania umowy, obejmująca: – Kontrolę systemu – Tworzenie kopii zapasowych plików systemowych zawierających dane kalibracji – Weryfikację najnowszych aktualizacji – Demontaż, czyszczenie, smarowanie, ponowny montaż, regulacja odpowiednich części mechanicznych – Czyszczenie i regulacja systemów optycznych – Wymianę uszczelek, olejów i innych części zużywalnych – Weryfikację dokładności i jednolitości temperatury podczas pracy urządzenia – Testowanie jednostek funkcjonalnych (np. napięcia, temperatury, natężenia światła, ciśnienia, podciśnienia) – Weryfikację cech wydajności w porównaniu do specyfikacji AB – Konserwacja oprogramowania systemowego komputera kontroli produktu i gromadzenia danych w tym diagnostyka systemu – Dokumentacja zadań konserwacji, wyników i stwierdzeń z uwzględnieniem systemu jakości zamawiającego – Kontrola bezpieczeństwa lasera b) interwencja serwisowa – usuwanie na bieżąco awarii z użyciem niezbędnych części certyfikowanych przez producenta c) dostawa i wymiana części zamiennych (eksploatacyjnych i tych, które uległy awarii), d) nieograniczone ilością i czasem konsultacje telefoniczne dotyczące serwisu aparatury, e) dostęp on-line do systemu diagnostyki i monitorowania, f) czas reakcji na zgłoszoną usterkę rozumiany jako czas rozpoczęcia naprawy 2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50412000-6, 3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):Wartość bez VAT: Waluta: 4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: okres w dniach: data rozpoczęcia: data zakończenia: 31.12.2021 5) Kryteria oceny ofert: KryteriumZnaczeniecena60,00Czas reakcji na zgłoszenie zapotrzebowania na usługę40,006) INFORMACJE DODATKOWE:Część nr: 2Nazwa: Obsługa serwisowa aparatury Applied Biosystem ViiA71) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:2. Przedmiotem zamówienia jest obsługa serwisowa aparatury Applied Biosystem ViiA7, w tym: a) przegląd konserwacyjny/przegląd techniczny – minimum jedna wizyta serwisowa w okresie trwania umowy, obejmująca: – Kontrolę systemu – Tworzenie kopii zapasowych plików systemowych zawierających dane kalibracji – Weryfikację najnowszych aktualizacji – Demontaż, czyszczenie, smarowanie, ponowny montaż, regulacja odpowiednich części mechanicznych – Czyszczenie i regulacja systemów optycznych – Wymiana źródeł światła – Wymianę uszczelek, olejów i innych części zużywalnych – Weryfikację dokładności i jednolitości temperatury podczas pracy urządzenia – Testowanie jednostek funkcjonalnych (np. napięcia, temperatury, natężenia światła, ciśnienia, podciśnienia) – Weryfikację cech wydajności w porównaniu do specyfikacji AB b) interwencja serwisowa – usuwanie na bieżąco awarii z użyciem niezbędnych części certyfikowanych przez producenta c) dostawa i wymiana części zamiennych (eksploatacyjnych i tych które uległy awarii w tym kamera CCD, blok, płyta główna, d) nieograniczone ilością i czasem konsultacje telefoniczne dotyczące serwisu aparatury, e) dostęp on-line do systemu diagnostyki i monitorowania, f) czas reakcji na zgłoszoną usterkę rozumiany jako czas rozpoczęcia naprawy Szczegółowy opis zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ. 2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50412000-6, 3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):Wartość bez VAT: Waluta: 4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: okres w dniach: data rozpoczęcia: data zakończenia: 31.12.2021 5) Kryteria oceny ofert: KryteriumZnaczeniecena60,00Czas reakcji na zgłoszenie zapotrzebowania na usługę40,006) INFORMACJE DODATKOWE:"Numer referencyjny:ZP-PNK/U/2020/12/63

Specyfikacja

http://bip.pan.olsztyn.pl/index.php/uslugi/1907-usluga-serwisowa-aparatu...

LINK do SIWZ

http://bip.pan.olsztyn.pl/index.php/uslugi/1907-usluga-serwisowa-aparatury-applied-biosystem-real-time-7900ht-i-applied-biosystem-real-time-viia7-zp-pnk-u-2020-12-63

CPV

50412000-6: Usługi w zakresie napraw i konserwacji aparatury badawczej

Wymagania

III.3)WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów Określenie warunków: Informacje dodatkowe III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna Określenie warunków: Informacje dodatkowe III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa Określenie warunków: Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie Informacje dodatkowe: III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu Tak Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji Nie III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6) Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji o wykonawcach, którzy złożyli oferty w postępowaniu, zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej co inni wykonawcy, którzy złożyli oferty w postępowaniu. W stosownej sytuacji, wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą, który złożył ofertę w tym samym postępowaniu, nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku konsorcjum, oświadczenie składa oddzielnie każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Wzór oświadczenia zostanie umieszczony na stronie BIP Zamawiającego wraz z informacją z otwarcia ofert.

Wadium

Nie

Osoba do kontaktu

Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie
ul. Tuwima 10
10-748 Olsztyn

Wymagany termin realizacji zamówienia

Okres w miesiącach
Okres w dniach
Data rozpoczęcia
Data zakończenia 31.12.2021

Miejsce i termin składania ofert

Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie
10-748 Olsztyn
ul. Tuwima 10, 12:00

2021-01-13

Sposób składania ofert

 

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji

 

Termin związania ofertą

okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Składanie ofert wariantowych/częściowych

oferty wariantowe: NIE
oferty częściowe: TAK

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie

Część nr: 1 Nazwa: Obsługa serwisowa aparatury Applied Biosystem Real Time 7900HT

Uwagi

Adres:Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie, ul. Bydgoska 5, 10-243 Olsztyn, Dział Zamówień PublicznychTermin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:Data: 13.01.2021godzina: 12:00III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji o wykonawcach, którzy złożyli oferty w postępowaniu, zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej co inni wykonawcy, którzy złożyli oferty w postępowaniu. W stosownej sytuacji, wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą, który złożył ofertę w tym samym postępowaniu, nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku konsorcjum, oświadczenie składa oddzielnie każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Wzór oświadczenia zostanie umieszczony na stronie BIP Zamawiającego wraz z informacją z otwarcia ofert.

Data dodania

2020-12-30