Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego SIEJESIE

Branża

Laboratoria:
      sprzęt wyposażenie, aparatura

Forma przetargu

zapytanie o cenę

Dane organizatora

SIEJESIE SP. Z O.O.
28-100 BUSKO-ZDRÓJ
DŁUGA 22

Województwo

świętokrzyskie

Powiat

Busko Zdrój

Treść zamówienia

Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego SIEJESIE

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje zakup i dostawę wyposażenia pomieszczeń badawczych - wg określonej specyfikacji niezbędnego do realizacji projektu „Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego SIEJESIE”. Wyposażenie pomieszczeń badawczych: 1. elektryczny generator pary 2. ultradźwiękowy nawilżacz przemysłowy Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Szczegółowa specyfikacja przedmiotu zamówienia została określona w załączniku 3 do zapytania ofertowego. Przedmiot oferty będzie zgodny z warunkami niniejszego zapytania ofertowego, jeśli będzie spełniał wyżej wymienione warunki w sposób zgodny lub równoważny (zakres równoważności dotyczy modelu lub parametrów poszczególnych elementów). Jeżeli w jakimkolwiek miejscu dokumentacji, stanowiącej opis przedmiotu zamówienia, zostały wskazane nazwy producenta, nazwy własne, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materiałów czy urządzeń służących do wykonania niniejszego zamówienia, które wskazują lub mogłyby wskazywać na konkretnego producenta, nie stanowi to preferowania wyrobu czy materiałów danego producenta, lecz ma na celu wskazanie na standard i cechy - parametry techniczne i jakościowe nie gorsze od podanych w opisie. Zamawiający dopuszcza w takim przypadku składanie ofert równoważnych z zastosowaniem innych materiałów i urządzeń niż opisane nazwą producenta, nazwą własną, znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem materiałów czy urządzeń służących do wykonania niniejszego zamówienia, pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych, eksploatacyjnych i jakościowych nie gorszych od założonych w dokumentacji. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest zobowiązany wykazać na podstawie stosownych dokumentów, że oferowane przez niego materiały, urządzenia spełniają określone wymagania przez Zamawiającego. Ciężar udowodnienia, że wyrób jest równoważny w stosunku do założeń określonych przez Zamawiającego spoczywa na składającym ofertę.

Specyfikacja

https://tender-attachments.com/pl-20/pl20-2021-2754-52882.zip

LINK do SIWZ

http://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/52882

CPV

42.16.30.00, 42.51.20.00

Wymagania

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego zapytania. Jeżeli zmiany będą miały wpływ na treść składanych w postępowaniu ofert, Zamawiający przedłuży termin składania ofert. 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania uzasadnienia. 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści umowy podpisanej z Wykonawcą za obopólnym porozumieniem Stron, w przypadku zaistnienia okoliczności, w wyniku których zmiana będzie konieczna w celu prawidłowej realizacji zamówienia. 3.1 Zmiana terminu zakończenia przedmiotu umowy może nastąpić m.in. w następujących przypadkach wystąpienia: - siły wyższej tj. zdarzenia nieprzewidywalnego, będącego poza kontrolą Stron umowy - termin realizacji umowy zostanie wydłużony o czas zdarzenia nieprzewidywalnego oraz czas niezbędny na usunięcie jego ewentualnych skutków uniemożliwiających wznowienie prac; - stanu nadzwyczajnego (np. stan wyjątkowy, stan wojenny, stan klęski żywiołowej itp.) – termin realizacji umowy zostanie wydłużony o czas trwania stanu nadzwyczajnego oraz czas niezbędny na usunięcie jego ewentualnych skutków uniemożliwiających wznowienie prac. - innych przeszkód uniemożliwiających zrealizowanie zamówienia, za które nie odpowiada Wykonawca, w tym będących następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności opóźnienia w przekazywaniu niezbędnych informacji i dokumentów, odbiorze, opóźnienia w podejmowaniu decyzji przez Zamawiającego ważnych z punktu widzenia realizacji zamówienia itp. - wystąpienie obiektywnych przeszkód uniemożliwiających wykonanie zamówienia, za które nie odpowiada Wykonawca - termin realizacji umowy zostanie wydłużony o czas niezbędny do eliminacji przeszkody, za którą nie odpowiada Wykonawca. - konieczności wykonania zamówień dodatkowych, których wykonanie jest niezbędne dla wykonania przedmiotu Umowy – termin realizacji zamówienia zostanie wstrzymany na czas zakończenia niezbędnych zakupów; - konieczności wprowadzenia zmian w projekcie wymagających akceptacji Instytucji Pośredniczącej - termin realizacji umowy może zostać wydłużony o czas odpowiadający okresowi od złożenia pisemnego wniosku, o którym mowa w pkt. 4 niniejszego ustępu, do czasu akceptacji zmian przez Instytucję Pośredniczącą. 4. Warunkiem dokonania zmian jest złożenie wniosku przez Stronę inicjująca zmianę zawierającego między innymi: 4.1 opisu propozycji zmiany, 4.2 uzasadnienia zmiany, 4.3 opisu wpływu zmiany na termin wykonania Umowy. 5. Wynagrodzenie Wykonawcy może być zmienione, gdy: 5.1 nastąpi zmiana stawki podatku VAT, 5.2 w wyniku wystąpienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia zaistnieje konieczność wprowadzenie zmian w zakresie przedmiotu zamówienia. 6. W umowie mogą być też dokonywane inne zmiany korzystne z punktu widzenia realizacji Przedmiotu Umowy, w szczególności przyspieszające realizację, obniżające koszt ponoszony przez Zamawiającego na wykonanie, utrzymanie lub użytkowanie Przedmiotu Umowy bądź zwiększające użyteczność Przedmiotu Umowy, na uzasadniony wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy, po uprzednim ich zaakceptowaniu przez obie strony Umowy. Warunki, jakie musi spełniać oferent Typ Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności Opis Do postępowania zostaną dopuszczeni oferenci spełniający łącznie wszystkie następujące warunki: 1) Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. 2) Znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia we wskazanym terminie – weryfikacja na podstawie oświadczenia stanowiącego integralną część oferty. 3) Brak powiązań z Zamawiającym – weryfikacja na podstawie oświadczenia stanowiącego integralną część oferty. Typ Wiedza i doświadczenie Opis O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Dostawcy/Wykonawcy, którzy posiadają wiedzę i doświadczenie umożliwiające poprawną realizację zamówienia – weryfikacja na podstawie oświadczenia stanowiącego integralną część oferty. Typ Potencjał techniczny Opis O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Dostawcy/Wykonawcy, którzy posiadają potencjał techniczny umożliwiający poprawną realizację zamówienia – weryfikacja na podstawie oświadczenia stanowiącego integralną część oferty. Typ Osoby zdolne do wykonania zamówienia Opis O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Dostawcy/Wykonawcy, którzy posiadają zasoby kadrowe umożliwiające poprawną realizację zamówienia – weryfikacja na podstawie oświadczenia stanowiącego integralną część oferty. Typ Sytuacja ekonomiczna i finansowa Opis O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Dostawcy/Wykonawcy, którzy znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowanej zapewniającej wykonanie zamówienia – weryfikacja na podstawie oświadczenia stanowiącego integralną część oferty. Typ Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń Opis Oferent zobowiązany jest do przedstawienia: - zał. 1a formularz oferty, - zał. 1b wykaz kosztów jednostkowych, - zał. 2 zbiór oświadczeń, - zał. 3 specyfikację przedmiotu zamówienia potwierdzającą spełnienie wymagań określonych w przedmiocie zamówienia, - dokument rejestrowy - pełnomocnictwa do podpisania oferty (jeśli nie wynika z dokumentów rejestrowych).

Osoba do kontaktu

Damian Górski
798570790 biuro@siejesie.pl

Wymagany termin realizacji zamówienia

Planowany termin podpisania umowy 2021-06-01

Miejsce i termin składania ofert2021-06-17

Sposób składania ofert

Dane adresowe ogłoszeniodawcy: SIEJESIE SP. Z O.O., DŁUGA 22, 28-100 Owczary, NIP: 6551974505; Osoby do kontaktu: Damian Górski, tel.: 798570790, e-mail: biuro@siejesie.pl Godzina: 23:59

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji

 

Termin związania ofertą

Oś czasu związana z ogłoszeniem i ofertowaniem: 2021-06-09 - data publikacji, 2021-06-17 - termin składania ofert, 2021-06-01 - planowany termin podpisania umowy

Składanie ofert wariantowych/częściowych

oferty wariantowe: NIE
oferty częściowe: NIE

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie

kryteria dopuszczające: - złożenie oferty w terminie, - przygotowanie oferty zgodnie z określonymi wymaganiami, - przedstawienie wszystkich wymaganych załączników do zapytania ofertowego, - zakres funkcjonalności oferowanych urządzeń jest zgodny z określonymi wymogami. cena zamówienia netto (max 80 pkt.) liczba punktów (c) dla badanej oferty zostanie obliczona wg następującego wzoru: c = (cmin / c wskazana na ofercie badanej) x 80 pkt. c min – najniższa cena zamówienia netto wśród ocenianych ofert - cena podana jako łączny koszt netto dostawy przedmiotu zamówienia termin realizacji (max. 20 pkt.) liczba punktów (t) dla badanej oferty zostanie obliczona wg następującego wzoru: t =( t min / t wskazany na ofercie badanej) x 20 pkt. t min – najkrótszy termin realizacji zamówienia wśród ocenianych ofert liczony w tygodniach od podpisania umowy

Uwagi

Powstaje w kontekście projektu
POIR.02.01.00-00-0146/17 - Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego SIEJESIE
Zamówienia uzupełniające
null
Warunki zmiany umowy
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego zapytania. Jeżeli zmiany będą miały wpływ na treść składanych w postępowaniu ofert, Zamawiający przedłuży termin składania ofert. 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania uzasadnienia. 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści umowy podpisanej z Wykonawcą za obopólnym porozumieniem Stron, w przypadku zaistnienia okoliczności, w wyniku których zmiana będzie konieczna w celu prawidłowej realizacji zamówienia. 3.1 Zmiana terminu zakończenia przedmiotu umowy może nastąpić m.in. w następujących przypadkach wystąpienia: - siły wyższej tj. zdarzenia nieprzewidywalnego, będącego poza kontrolą Stron umowy - termin realizacji umowy zostanie wydłużony o czas zdarzenia nieprzewidywalnego oraz czas niezbędny na usunięcie jego ewentualnych skutków uniemożliwiających wznowienie prac; - stanu nadzwyczajnego (np. stan wyjątkowy, stan wojenny, stan klęski żywiołowej itp.) – termin realizacji umowy zostanie wydłużony o czas trwania stanu nadzwyczajnego oraz czas niezbędny na usunięcie jego ewentualnych skutków uniemożliwiających wznowienie prac. - innych przeszkód uniemożliwiających zrealizowanie zamówienia, za które nie odpowiada Wykonawca, w tym będących następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności opóźnienia w przekazywaniu niezbędnych informacji i dokumentów, odbiorze, opóźnienia w podejmowaniu decyzji przez Zamawiającego ważnych z punktu widzenia realizacji zamówienia itp. - wystąpienie obiektywnych przeszkód uniemożliwiających wykonanie zamówienia, za które nie odpowiada Wykonawca - termin realizacji umowy zostanie wydłużony o czas niezbędny do eliminacji przeszkody, za którą nie odpowiada Wykonawca. - konieczności wykonania zamówień dodatkowych, których wykonanie jest niezbędne dla wykonania przedmiotu Umowy – termin realizacji zamówienia zostanie wstrzymany na czas zakończenia niezbędnych zakupów; - konieczności wprowadzenia zmian w projekcie wymagających akceptacji Instytucji Pośredniczącej - termin realizacji umowy może zostać wydłużony o czas odpowiadający okresowi od złożenia pisemnego wniosku, o którym mowa w pkt. 4 niniejszego ustępu, do czasu akceptacji zmian przez Instytucję Pośredniczącą. 4. Warunkiem dokonania zmian jest złożenie wniosku przez Stronę inicjująca zmianę zawierającego między innymi: 4.1 opisu propozycji zmiany, 4.2 uzasadnienia zmiany, 4.3 opisu wpływu zmiany na termin wykonania Umowy. 5. Wynagrodzenie Wykonawcy może być zmienione, gdy: 5.1 nastąpi zmiana stawki podatku VAT, 5.2 w wyniku wystąpienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia zaistnieje konieczność wprowadzenie zmian w zakresie przedmiotu zamówienia. 6. W umowie mogą być też dokonywane inne zmiany korzystne z punktu widzenia realizacji Przedmiotu Umowy, w szczególności przyspieszające realizację, obniżające koszt ponoszony przez Zamawiającego na wykonanie, utrzymanie lub użytkowanie Przedmiotu Umowy bądź zwiększające użyteczność Przedmiotu Umowy, na uzasadniony wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy, po uprzednim ich zaakceptowaniu przez obie strony Umowy.
Opis
Przedmiot zamówienia obejmuje zakup i dostawę wyposażenia pomieszczeń badawczych - wg określonej specyfikacji niezbędnego do realizacji projektu „Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego SIEJESIE”. Wyposażenie pomieszczeń badawczych: 1. elektryczny generator pary 2. ultradźwiękowy nawilżacz przemysłowy Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Szczegółowa specyfikacja przedmiotu zamówienia została określona w załączniku 3 do zapytania ofertowego. Przedmiot oferty będzie zgodny z warunkami niniejszego zapytania ofertowego, jeśli będzie spełniał wyżej wymienione warunki w sposób zgodny lub równoważny (zakres równoważności dotyczy modelu lub parametrów poszczególnych elementów). Jeżeli w jakimkolwiek miejscu dokumentacji, stanowiącej opis przedmiotu zamówienia, zostały wskazane nazwy producenta, nazwy własne, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materiałów czy urządzeń służących do wykonania niniejszego zamówienia, które wskazują lub mogłyby wskazywać na konkretnego producenta, nie stanowi to preferowania wyrobu czy materiałów danego producenta, lecz ma na celu wskazanie na standard i cechy - parametry techniczne i jakościowe nie gorsze od podanych w opisie. Zamawiający dopuszcza w takim przypadku składanie ofert równoważnych z zastosowaniem innych materiałów i urządzeń niż opisane nazwą producenta, nazwą własną, znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem materiałów czy urządzeń służących do wykonania niniejszego zamówienia, pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych, eksploatacyjnych i jakościowych nie gorszych od założonych w dokumentacji. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest zobowiązany wykazać na podstawie stosownych dokumentów, że oferowane przez niego materiały, urządzenia spełniają określone wymagania przez Zamawiającego. Ciężar udowodnienia, że wyrób jest równoważny w stosunku do założeń określonych przez Zamawiającego spoczywa na składającym ofertę.


Numer informacji: 2021-2754-52882

Data dodania

2021-06-10