Utworzenie centrum badawczo-rozwojowego w dziedzinie elektroniki i technik kosmicznych

 

Branża

Laboratoria:
      sprzęt wyposażenie, aparatura

Forma przetargu

zapytanie o cenę

Dane organizatora

KP LABS SP. Z O.O.
44-100 GLIWICE
STANISŁAWA KONARSKIEGO 18C
Tel. 32 461 22 99
E-mail info@kplabs.pl
WWW www.kplabs.pl

Województwo

śląskie

Powiat

Gliwice

Treść zamówienia

Utworzenie centrum badawczo-rozwojowego w dziedzinie elektroniki i technik kosmicznych

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia

Utworzenie centrum badawczo-rozwojowego w dziedzinie elektroniki i technik kosmicznych1. Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa, montaż i uruchomienie fabrycznie nowego stołu optycznego (1 szt.). 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego. 3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 4. Mogące wystąpić w zapytaniu ofertowym oraz jego załącznikach nazwy własne (znaki towarowe) mają charakter przykładowy, a ich wskazanie ma na celu określenie oczekiwanego standardu, przy czym Zamawiający dopuszcza składanie „ofert równoważnych". Przez „ofertę równoważną" należy rozumieć taką, która przedstawia opis przedmiotu zamówienia o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych spełniających minimalne parametry określone przez Zamawiającego, lecz oznaczoną innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem. 5. Harmonogram realizacji zamówienia: termin realizacji zamówienia (wraz z montażem i uruchomieniem) wynosi maksymalnie do 240 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy. Nieterminowa dostawa będzie obwarowana naliczeniem kar umownych

Specyfikacja

https://specyfikacjetsg.tai.pl/pl-20/pl20-2021-18731-67363.zip

LINK do SIWZ

http://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/67363

CPV

38.63.60.00, 39.18.10.00

Wymagania

Z uwagi na limit znaków, szczegółowe warunki zmiany umowy zostały określone w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego "Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia". Warunki, jakie musi spełniać oferent Typ Sytuacja ekonomiczna i finansowa Opis O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy: • terminowo regulują zobowiązania z tytułu podatków oraz ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych, • znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na realizację zamówienia. Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Oferent przedłoży oświadczenie, iż nie zalega w opłacaniu podatków oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne oraz znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na realizację zamówienia. Oświadczenie to stanowi część formularza ofertowego – załącznika nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego. Typ Dodatkowe warunki udziału Opis Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowi¬ązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na: 1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 2) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, 3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. Oferent jest zobowiązany do podpisania Oświadczenia o braku powiązań osobowych/kapitałowych z Zamawiającym (oświadczenie stanowi Załącznik nr 4 do Zapytania Ofertowego). Typ Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń Opis 1. Oferta przygotowana na formularzu stanowiącym Załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego. 2. Pełnomocnictwo (jeśli dotyczy). 3. Oświadczenie o braku powiązań osobowych/kapitałowych z Zamawiającym przygotowane na formularzu stanowiącym Załącznik nr 4 do Zapytania Ofertowego.

Osoba do kontaktu

Krzysztof Pacan
784 022 951 przetargi@kplabs.pl

Miejsce i termin składania ofert2021-09-15

Sposób składania ofert

Dane adresowe ogłoszeniodawcy: KP LABS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Stanisława Konarskiego 18C, 44-100 Gliwice, NIP: 6263022143; Osoby do kontaktu: Karolina Kurcok, tel.: 32 461 22 99, e-mail: przetargi@kplabs.pl Godzina: 23:59

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji

 

Termin związania ofertą

Oś czasu związana z ogłoszeniem i ofertowaniem: 2021-09-08 - data publikacji, 2021-09-15 - termin składania ofert, - planowany termin podpisania umowy

Składanie ofert wariantowych/częściowych

oferty wariantowe: NIE
oferty częściowe: NIE

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie

kryterium cena brutto przedmiotu zamówienia (kc) – waga 100% z uwagi na limit znaków, szczegóły dotyczące oceny punktowej oferty zostały wskazane w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego "specyfikacja istotnych warunków zamówienia".

Uwagi

Powstaje w kontekście projektu
POIR.02.01.00-00-0206/17 - Utworzenie centrum badawczo-rozwojowego w dziedzinie elektroniki i technik kosmicznych
Zamówienia uzupełniające
Zamawiający dopuszcza wprowadzenia zmian Umowy na zasadach przewidzianych w pkt 20) lit. b) – e) rozdziału 6.5.2. Zasada konkurencyjności Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 tj. Zamawiający dopuszcza zlecenie Wykonawcy dodatkowych zamówień, przy czym po łącznym spełnieniu poniżej wskazanych warunków: ● zamówienia dodatkowe są niezbędne dla prawidłowego wykonania podstawowego zadania, ● wykonanie zamówień dodatkowych stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej do przewidzenia przed zawarciem Umowy przez strony, ● realizacja zamówień dodatkowych przed ich wykonaniem, zostanie w formie pisemnej zaakceptowana przez obie strony, ● zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego, ● zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego, ● wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie. Opisane wyżej zmiany treści umowy nie mogą prowadzić do zmiany charakteru umowy. Zmiany te mogą skutkować zwiększeniem wynagrodzenia.
Warunki zmiany umowy
Z uwagi na limit znaków, szczegółowe warunki zmiany umowy zostały określone w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego "Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia".
Opis
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa, montaż i uruchomienie fabrycznie nowego stołu optycznego (1 szt.). 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego. 3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 4. Mogące wystąpić w zapytaniu ofertowym oraz jego załącznikach nazwy własne (znaki towarowe) mają charakter przykładowy, a ich wskazanie ma na celu określenie oczekiwanego standardu, przy czym Zamawiający dopuszcza składanie „ofert równoważnych". Przez „ofertę równoważną" należy rozumieć taką, która przedstawia opis przedmiotu zamówienia o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych spełniających minimalne parametry określone przez Zamawiającego, lecz oznaczoną innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem. 5. Harmonogram realizacji zamówienia: termin realizacji zamówienia (wraz z montażem i uruchomieniem) wynosi maksymalnie do 240 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy. Nieterminowa dostawa będzie obwarowana naliczeniem kar umownych


Numer informacji: 2021-18731-67363

Data dodania

2021-09-09