Utworzenie laboratorium tribologicznego oraz prowadzenie badań w zakresie technologii smarów spożywczych

Branża

Budownictwo, handel materiałami budowlanymi i instalacyjnymi
      urządzenia, armatura i osprzęt do elektryki, silniki
Laboratoria:
      sprzęt wyposażenie, aparatura

Forma przetargu

zapytanie o cenę

Dane organizatora

SÓJKA MICHAŁ WOJCIECH CORSAR
86-031 OSIELSKO
GŁOGOWA 2

Województwo

kujawsko-pomorskie

Powiat

Bydgoszcz

Treść zamówienia

Utworzenie laboratorium tribologicznego oraz prowadzenie badań w zakresie technologii smarów spożywczych

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia

Utworzenie laboratorium tribologicznego oraz prowadzenie badań w zakresie technologii smarów spożywczychUkład napędu maszyny FZG – silnik elektryczny o mocy 0,25kW jednofazowy, 230V, przekładnia jednostopniowa, walcowa, półotwarta o zębach prostych, napęd przekazywany poprzez sprzęgło przeciążeniowe.

Specyfikacja

https://tender-attachments.com/pl-20/pl20-2021-17020-46030.zip

LINK do SIWZ

http://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/46030

CPV

38.97.00.00

Wymagania

Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia następujących zmian do umowy, w okolicznościach określonych poniżej: a) zmiana terminu umowy – w przypadku gdy: niedotrzymanie pierwotnego terminu realizacji umowy wynika z napotkania przez Wykonawcę lub Zamawiającego okoliczności niemożliwych do przewidzenia i niezależnych od nich, np. wystąpienia zjawisk związanych z działaniem siły wyższej m.in. klęska żywiołowa, niepokoje społeczne, działania wojskowe. b) zmiana zapisów umowy innych niż zapisy wynikające z oferty – przypadku: zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy. Warunki, jakie musi spełniać oferent Typ Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności Opis O realizację przedmiotu zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. Typ Sytuacja ekonomiczna i finansowa Opis O realizację przedmiotu zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Typ Dodatkowe warunki udziału Opis O realizację przedmiotu zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do zrealizowania zamówienia. Typ Wiedza i doświadczenie Opis O realizację przedmiotu zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i kadrowym niezbędnym do prawidłowej realizacji Zamówienia.

Osoba do kontaktu

Michał Sójka
502 371 603 biuro@corsar.pl

Miejsce i termin składania ofert2021-05-07

Sposób składania ofert

Dane adresowe ogłoszeniodawcy: SÓJKA MICHAŁ WOJCIECH "CORSAR", Głogowa 2, 86-031 Osielsko, NIP: 9531445343; Osoby do kontaktu: Michał Sójka, tel.: 502 371 603, e-mail: biuro@corsar.pl Godzina: 23:59

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji

 

Termin związania ofertą

Oś czasu związana z ogłoszeniem i ofertowaniem: 2021-04-30 - data publikacji, 2021-05-07 - termin składania ofert, - planowany termin podpisania umowy

Składanie ofert wariantowych/częściowych

oferty wariantowe: NIE
oferty częściowe: NIE

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie

cena: 85% - wartość punktowa kryterium „cena” (max 85 pkt.) wyliczona według wzoru: najniższa cena netto wśród otrzymanych ofert --------------------------------------------------------------- x 85 pkt. cena netto wskazana w badanej ofercie gwarancja (w miesiącach): 10% - wartość punktowa kryterium „gwarancja” (max 10 pkt.) wyliczona według wzoru: okres gwarancji wskazany w badanej ofercie -------------------------------------------------------------------- x 10 pkt. najdłuższy okres gwarancji wśród otrzymanych ofert czas przyjazdu serwisu (w godzinach): 5% - wartość punktowa kryterium „czas przyjazdu serwisu” (max 5 pkt.) wyliczona według wzoru: najkrótszy czas przyjazdu serwisu wśród otrzymanych ofert -------------------------------------------------------------------------- x 5 pkt. czas przyjazdu ser

Uwagi

Powstaje w kontekście projektu
RPKP.01.02.01-04-0008/18 - Utworzenie laboratorium tribologicznego oraz prowadzenie badań w zakresie technologii smarów spożywczych
Zamówienia uzupełniające
null
Warunki zmiany umowy
Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia następujących zmian do umowy, w okolicznościach określonych poniżej: a) zmiana terminu umowy – w przypadku gdy: niedotrzymanie pierwotnego terminu realizacji umowy wynika z napotkania przez Wykonawcę lub Zamawiającego okoliczności niemożliwych do przewidzenia i niezależnych od nich, np. wystąpienia zjawisk związanych z działaniem siły wyższej m.in. klęska żywiołowa, niepokoje społeczne, działania wojskowe. b) zmiana zapisów umowy innych niż zapisy wynikające z oferty – przypadku: zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy.
Opis
Układ napędu maszyny FZG – silnik elektryczny o mocy 0,25kW jednofazowy, 230V, przekładnia jednostopniowa, walcowa, półotwarta o zębach prostych, napęd przekazywany poprzez sprzęgło przeciążeniowe.


Numer informacji: 2021-17020-46030

Data dodania

2021-05-04