Wdrożenie technologii innowacyjnej wegańskiej kapsułki miękkiej

Branża

Laboratoria:
      sprzęt wyposażenie, aparatura

Forma przetargu

zapytanie o cenę

Dane organizatora

MASTER PHARM S.A.
91-203 ŁÓDŹ
WERSALSKA 8
Tel. 42 712 62 00
Fax. 42 250 54 47
E-mail biuro@masterpharm.pl
WWW ri.masterpharm.pl/

Województwo

łódzkie

Powiat

Łódź

Treść zamówienia

Wdrożenie technologii innowacyjnej wegańskiej kapsułki miękkiej

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 1 szt. gęstościomierza oscylacyjnego z wbudowanym termostatem z pomiarem jakości napełnienia próbki (dalej: Gęstościomierz) w ramach projektu „Wdrożenie technologii innowacyjnej wegańskiej kapsułki miękkiej”. Wymagania techniczne dla Gęstościomierza: - zakres pomiaru gęstości: co najmniej w przedziale od 0 do 3 g/cm³, - zakres pomiaru temperatury: co najmniej w przedziale od +15 do +40 °C, - zakres pomiaru ciśnienia: co najmniej w przedziale od 0 do 10 barów (od 0 do 145 psi), - dokładność pomiaru gęstości: nie mniejsza niż 0,001 g/cm³, - dokładność pomiaru temperatury: nie mniejsza niż 0,3 °C, - minimalna ilość próbki: nie więcej niż 1 ml, - zintegrowany czujnik temperatury i wilgotności do monitorowania warunków pracy, - wbudowany czujnik ciśnienia, - wbudowany termostat, - możliwość pomiaru jakości napełnienia próbki - możliwość oceny jakości napełnienia komory pomiarowej, - możliwość pomiaru zawiesin, past i mieszanin niehomogennych, - możliwość pomiaru emulsji W/O i O/W, - możliwość pomiaru roztworów olejowych. Dostarczony Gęstościomierz, jak i każdy z jego elementów składowych, mają być nowe (nieużywane). Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania rozwiązań równoważnych, zapewniających uzyskanie co najmniej równorzędnych parametrów technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych. Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia minimum 24-miesięcznej gwarancji na każdy element Gęstościomierza. Wykonawca zobowiązany jest w okresie gwarancji nieodpłatnie: - usunąć uszkodzenia Gęstościomierza, które uniemożliwiają jego prawidłową pracę, za wyjątkiem uszkodzeń powstałych na skutek użytkowania urządzenia niezgodnie z jego przeznaczeniem, - świadczyć usługi gwarancyjne i serwisowe, - świadczyć usługi wsparcia technicznego. Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w Formularzu oferty okresu, na który udziela gwarancji na każdy element Gęstościomierza. Okres ten nie może być krótszy niż 24 miesiące. W przypadku wskazania okresu gwarancji krótszego niż 24 miesiące, Oferta zostanie uznana za niezgodną z opisem przedmiotu zamówienia. Dostarczony Gęstościomierz ma być w stanie kompletnym, gotowym do pracy.

Specyfikacja

https://tender-attachments.com/pl-20/pl20-2021-11838-53130.zip

LINK do SIWZ

http://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/53130

CPV

38.00.00.00, 38.40.00.00

Wymagania

Warunki, jakie musi spełniać oferent Typ Dodatkowe warunki udziału Opis 1. Z udziału w postępowaniu ofertowym wykluczeni są Wykonawcy powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na: 1.1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 1.2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, 1.3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 1.4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 2. W celu wykazania przez Wykonawcę braku istnienia podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie przedmiotowego zamówienia, o których mowa w pkt. 1 powyżej, do oferty należy dołączyć oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym, na wzorze stanowiącym załącznik nr 1 do Formularza oferty. 3. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 6. Zamawiający dopuszcza wykonanie przedmiotu zamówienia z wykorzystaniem podwykonawców. 7. Zamawiający dokona oceny tylko tych ofert, które nie podlegają odrzuceniu. Ocena dokonana zostanie w oparciu o kryteria wyboru ofert wskazane w pkt. VI.2. Zapytania ofertowego. 8. Zamawiający odrzuca oferty, które są niezgodne z wymaganiami określonymi w treści Zapytania ofertowego. 9. Zamawiający odrzuca oferty, które zostaną złożone przez Wykonawców podlegających wykluczeniu z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 10. Ze względu na obowiązujące limity znaków, pozostałe informacje dotyczące dodatkowych warunków postępowania oraz zasad i trybu wyboru najkorzystniejszej oferty zawarte są w załączonym Zapytaniu ofertowym nr 2/06/2021/3.2.2. Typ Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń Opis Do wypełnionego Formularza oferty należy dołączyć: - W przypadku, gdy ofertę w imieniu Wykonawcy podpisuje pełnomocnik (osoba nieumocowana do tych czynności w dokumentach rejestracyjnych Wykonawcy) należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo powinno być przedstawione w formie oryginału lub poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii przez notariusza lub osoby, których uprawnienie do reprezentacji wynika z dokumentu rejestracyjnego (ewidencyjnego), zgodnie ze sposobem reprezentacji określonym w tych dokumentach, - Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do Formularza oferty, - Zestawienie parametrów oferowanego Gęstościomierza zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do Formularza oferty.

Osoba do kontaktu

Paweł Klita

Wymagany termin realizacji zamówienia

Planowany termin podpisania umowy 2021-07-01

Miejsce i termin składania ofert2021-07-13

Sposób składania ofert

Dane adresowe ogłoszeniodawcy: Master Pharm Spółka Akcyjna, Wersalska 8, 91-203 Łódź, NIP: 9512060837; Osoby do kontaktu: Paweł Klita, tel.: , e-mail: Godzina: 12:00

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji

 

Termin związania ofertą

Oś czasu związana z ogłoszeniem i ofertowaniem: 2021-06-10 - data publikacji, 2021-07-13 - termin składania ofert, 2021-07-01 - planowany termin podpisania umowy

Składanie ofert wariantowych/częściowych

oferty wariantowe: NIE
oferty częściowe: NIE

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie

całkowita cena netto - 95% - w ramach kryterium zamawiający dokona oceny na podstawie informacji podanych przez wykonawcę w formularzu oferty, porównując całkowite ceny netto ofert w złotych polskich (pln), zgodnie z pkt. vi.2.1.a zapytania ofertowego. udzielenie przez wykonawcę minimum 36-miesięcznej gwarancji na każdy element gęstościomierza - 5% – w ramach kryterium zamawiający dokona oceny ofert na podstawie informacji podanych przez wykonawcę w formularzu ofertowym zgodnie z pkt. vi.2.1.b zapytania ofertowego.

Uwagi

Powstaje w kontekście projektu
POIR.03.02.02-00-1989/20 - Wdrożenie technologii innowacyjnej wegańskiej kapsułki miękkiej
Zamówienia uzupełniające
null
Warunki zmiany umowy
null
Opis
Przedmiotem zamówienia jest dostawa 1 szt. gęstościomierza oscylacyjnego z wbudowanym termostatem z pomiarem jakości napełnienia próbki (dalej: Gęstościomierz) w ramach projektu „Wdrożenie technologii innowacyjnej wegańskiej kapsułki miękkiej”. Wymagania techniczne dla Gęstościomierza: - zakres pomiaru gęstości: co najmniej w przedziale od 0 do 3 g/cm³, - zakres pomiaru temperatury: co najmniej w przedziale od +15 do +40 °C, - zakres pomiaru ciśnienia: co najmniej w przedziale od 0 do 10 barów (od 0 do 145 psi), - dokładność pomiaru gęstości: nie mniejsza niż 0,001 g/cm³, - dokładność pomiaru temperatury: nie mniejsza niż 0,3 °C, - minimalna ilość próbki: nie więcej niż 1 ml, - zintegrowany czujnik temperatury i wilgotności do monitorowania warunków pracy, - wbudowany czujnik ciśnienia, - wbudowany termostat, - możliwość pomiaru jakości napełnienia próbki - możliwość oceny jakości napełnienia komory pomiarowej, - możliwość pomiaru zawiesin, past i mieszanin niehomogennych, - możliwość pomiaru emulsji W/O i O/W, - możliwość pomiaru roztworów olejowych. Dostarczony Gęstościomierz, jak i każdy z jego elementów składowych, mają być nowe (nieużywane). Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania rozwiązań równoważnych, zapewniających uzyskanie co najmniej równorzędnych parametrów technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych. Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia minimum 24-miesięcznej gwarancji na każdy element Gęstościomierza. Wykonawca zobowiązany jest w okresie gwarancji nieodpłatnie: - usunąć uszkodzenia Gęstościomierza, które uniemożliwiają jego prawidłową pracę, za wyjątkiem uszkodzeń powstałych na skutek użytkowania urządzenia niezgodnie z jego przeznaczeniem, - świadczyć usługi gwarancyjne i serwisowe, - świadczyć usługi wsparcia technicznego. Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w Formularzu oferty okresu, na który udziela gwarancji na każdy element Gęstościomierza. Okres ten nie może być krótszy niż 24 miesiące. W przypadku wskazania okresu gwarancji krótszego niż 24 miesiące, Oferta zostanie uznana za niezgodną z opisem przedmiotu zamówienia. Dostarczony Gęstościomierz ma być w stanie kompletnym, gotowym do pracy.


Numer informacji: 2021-11838-53130

Data dodania

2021-06-10