Wprowadzenie nowej innowacyjnej usługi projektowania i nadzoru sieci energetycznych jako rozwój inteligentnej specjalizacji regionu: zrównoważony rozwój energetyczny

Branża

Laboratoria:
      sprzęt wyposażenie, aparatura

Forma przetargu

zapytanie o cenę

Dane organizatora

AE-PRO ROBERT PALMOWSKI
25-127 KIELCE
AL. NA STADION 50 LOKAL 312

Województwo

świętokrzyskie

Powiat

Kielce

Treść zamówienia

Wprowadzenie nowej innowacyjnej usługi projektowania i nadzoru sieci energetycznych jako rozwój inteligentnej specjalizacji regionu: zrównoważony rozwój energetyczny

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia

Wprowadzenie nowej innowacyjnej usługi projektowania i nadzoru sieci energetycznych jako rozwój inteligentnej specjalizacji regionu: zrównoważony rozwój energetycznyPrzedmiotem zamówienia jest Dostawa urządzenia - Reflektometr optyczny - 1 szt. o następujących minimalnych parametrach technicznych: - pomiar dla długości fal: 1310/1550/1625 - zakres dynamiki min: 42/41/40 - martwa strefa zdarzeniowa max: 0,8m - martwa strefa dla tłumienia max 4m - zakresy odległości: 1 – 240km - szerokości impulsów: 5ns, 10ns, 30ns 100ns, 300ns, 1us, 10us, 20us - umożliwiający lokalizowanie usterek, pomiar długości, strat tłumieniowych, odbiciowych - wykrywanie spawów, złącz, mak rozgięć, spliterów, końca światłowodu - dokładność wykrywania tłumienia: +/-0.05 dB i odbicia +/-4dB - źródło światła widzialnego (nie mniej niż -5dBm) - ustandaryzowany format plików Bellcore (*.SOR) - konfigurowalne nazewnictwo plików - kolorowy ekran dotykowy, min 8’’ - wykonanie obudowy wzmocnione przed uszkodzeniami - interfejs użytkownika w oparciu o system Windows lub Linux - porty USB do transferu danych na zewnętrzne nośniki pamięci - port ETH do komunikacji w sieli LAN/WAN Do reflektometru powinno być załączone oprogramowanie umożliwiające: - analizę pojedynczych i wielu wykresów, - dwukierunkową analizę wykresów, - zautomatyzowaną edycję protokołów pomiarowych, drukowanie - export do formatu CSV - Polska dystrybucja - Urządzenie fabrycznie nowe - Posiadające certyfikowany protokół kalibracji Wszędzie tam, gdzie przy opisie przedmiotu zamówienia powołane są normy, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy odniesienia lub procesy technologiczne, bądź wskazane są znaki towarowe, patenty lub źródło pochodzenia, postanowienia te należy odczytywać jako przykładowe, a wykonawca ma każdorazowo prawo zastosowania rozwiązania równoważnego, tj. materiałów, rozwiązań technologicznych, które mają te same cechy funkcjonalne oraz jakościowe co wskazane w zapytaniu ofertowym konkretne z nazwy, pochodzenia lub charakteru procesu produkcji materiały lub rozwiązania technologiczne. Jakość zastosowanych rozwiązań równoważnych nie może być gorsza od jakości określonych w dokumentacji produktu lub rozwiązania technologicznego TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: do 31.08.2021 r.

Specyfikacja

https://tender-attachments.com/pl-20/pl20-2021-24002-53033.zip

LINK do SIWZ

http://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/53033

CPV

38.60.00.00

Wymagania

1. Zamawiający przewiduje możliwość istotnej zmiany zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru oferty, w tym w zakresie terminu jej wykonania w następujących okolicznościach: a) powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej postanowień przez strony, przy jednoczesnym braku zmiany charakteru umowy. b) konieczności wydłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadku zaistnienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w tym spowodowanych sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi, które nie były możliwe do przewidzenia w chwili zawarcia umowy – w zakresie dostosowania umowy do zmian nią spowodowanych. c) konieczności wydłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadku zaistnienia okoliczności leżących po stronie Wykonawcy, w tym spowodowanych sytuacją które nie były możliwe do przewidzenia w chwili zawarcia umowy – w zakresie dostosowania umowy do zmian nią spowodowanych. d) konieczności wydłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadku zaistnienia okoliczności spowodowanych przez siłę wyższą. 2. Zmiany powyższe nie mogą wpływać na zwiększenie ceny realizacji zamówienia przyjętej przez Zamawiającego w wyniku rozstrzygnięcia przedmiotowego postępowania ofertowego. Warunki, jakie musi spełniać oferent Typ Sytuacja ekonomiczna i finansowa Opis Wykonawcy biorący udział w postępowaniu muszą znajdować się w sytuacji ekonomicznej i nansowej zapewniającej terminowe i zgodne z wymaganiami wykonanie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego Typ Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń Opis Lista wymaganych dokumentów: Oświadczenia potwierdzające spełnienie warunków – załącznik nr 2 do zapytania. Oświadczenie w przedmiocie powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym - załącznik nr 3 do zapytania. Szczegółową ofertę ze specy kacją techniczna odpowiadając zapisom przedmiotu zamówieni Typ Dodatkowe warunki udziału Opis Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na: a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych, c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.). Zamawiający nie może być pociągany do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty czy wydatki poniesione przez oferentów w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmian całości lub części zapytania ofertowego. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. Złożona oferta wiąże Wykonawcę przez 30 dni licząc od dnia wskazanego w niniejszym Zapytaniu Ofertowym jako termin składania ofert. Wykonawca może złożyć wyłącznie jedną ofertę na całość zamówienia. Ofertę należy sporządzić zgodnie z załączonym formularzem ofertowym – Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty i załączników do oferty na formularzach sporządzonych przez Wykonawcę, pod warunkiem, że ich treść odpowiadać będzie formularzom określonym przez Zamawiającego. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli: - jej treść nie odpowiada treści Zapytania; - jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji; - zawiera błędy w obliczeniu ceny; - jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. Zamawiający nie przewiduje dla uczestników postępowania środków odwoławczych od rozstrzygnięcia Zamawiającego podejmowanych w ramach postępowania o udzielenie zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo zakończenia (zamknięcia) postępowania o udzielenie zamówienia bez dokonywania wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert, bez podawania przyczyn takiego zakończenia postępowania Wykluczenia: Z postępowania wykluczeni są Wykonawcy powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo

Osoba do kontaktu

Robert Palmowski
726884016 robert.palmowski@ae-pro.pl

Wymagany termin realizacji zamówienia

Planowany termin podpisania umowy 2021-06-01

Miejsce i termin składania ofert2021-06-18

Sposób składania ofert

Dane adresowe ogłoszeniodawcy: AE-PRO ROBERT PALMOWSKI, al. Na Stadion 50 lokal 312, 25-127 Kielce, NIP: 6581783520; Osoby do kontaktu: Robert Palmowski, tel.: 726884016, e-mail: robert.palmowski@ae-pro.pl Godzina: 23:59

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji

 

Termin związania ofertą

Oś czasu związana z ogłoszeniem i ofertowaniem: 2021-06-09 - data publikacji, 2021-06-18 - termin składania ofert, 2021-06-01 - planowany termin podpisania umowy

Składanie ofert wariantowych/częściowych

oferty wariantowe: NIE
oferty częściowe: NIE

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie

kryterium-cena 100% punkty będą obliczane zgodnie ze wzorem: p=cn/cob x[100] p–punkty dla wykonawcy za cenę netto badanej oferty cn–najniższa cena netto w postępowaniu cob–cena netto w ofercie badanej oferty w walucie obcej będą przeliczone na pln po śred. kursie nbp z dnia protokołu wyboru ofert.

Uwagi

Powstaje w kontekście projektu
RPSW.02.05.00-26-0329/19 - Wprowadzenie nowej innowacyjnej usługi projektowania i nadzoru sieci energetycznych jako rozwój inteligentnej specjalizacji regionu: zrównoważony rozwój energetyczny
Zamówienia uzupełniające
null
Warunki zmiany umowy
1. Zamawiający przewiduje możliwość istotnej zmiany zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru oferty, w tym w zakresie terminu jej wykonania w następujących okolicznościach: a) powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej postanowień przez strony, przy jednoczesnym braku zmiany charakteru umowy. b) konieczności wydłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadku zaistnienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w tym spowodowanych sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi, które nie były możliwe do przewidzenia w chwili zawarcia umowy – w zakresie dostosowania umowy do zmian nią spowodowanych. c) konieczności wydłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadku zaistnienia okoliczności leżących po stronie Wykonawcy, w tym spowodowanych sytuacją które nie były możliwe do przewidzenia w chwili zawarcia umowy – w zakresie dostosowania umowy do zmian nią spowodowanych. d) konieczności wydłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadku zaistnienia okoliczności spowodowanych przez siłę wyższą. 2. Zmiany powyższe nie mogą wpływać na zwiększenie ceny realizacji zamówienia przyjętej przez Zamawiającego w wyniku rozstrzygnięcia przedmiotowego postępowania ofertowego.
Opis
Przedmiotem zamówienia jest Dostawa urządzenia - Reflektometr optyczny - 1 szt. o następujących minimalnych parametrach technicznych: - pomiar dla długości fal: 1310/1550/1625 - zakres dynamiki min: 42/41/40 - martwa strefa zdarzeniowa max: 0,8m - martwa strefa dla tłumienia max 4m - zakresy odległości: 1 – 240km - szerokości impulsów: 5ns, 10ns, 30ns 100ns, 300ns, 1us, 10us, 20us - umożliwiający lokalizowanie usterek, pomiar długości, strat tłumieniowych, odbiciowych - wykrywanie spawów, złącz, mak rozgięć, spliterów, końca światłowodu - dokładność wykrywania tłumienia: +/-0.05 dB i odbicia +/-4dB - źródło światła widzialnego (nie mniej niż -5dBm) - ustandaryzowany format plików Bellcore (*.SOR) - konfigurowalne nazewnictwo plików - kolorowy ekran dotykowy, min 8’’ - wykonanie obudowy wzmocnione przed uszkodzeniami - interfejs użytkownika w oparciu o system Windows lub Linux - porty USB do transferu danych na zewnętrzne nośniki pamięci - port ETH do komunikacji w sieli LAN/WAN Do reflektometru powinno być załączone oprogramowanie umożliwiające: - analizę pojedynczych i wielu wykresów, - dwukierunkową analizę wykresów, - zautomatyzowaną edycję protokołów pomiarowych, drukowanie - export do formatu CSV - Polska dystrybucja - Urządzenie fabrycznie nowe - Posiadające certyfikowany protokół kalibracji Wszędzie tam, gdzie przy opisie przedmiotu zamówienia powołane są normy, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy odniesienia lub procesy technologiczne, bądź wskazane są znaki towarowe, patenty lub źródło pochodzenia, postanowienia te należy odczytywać jako przykładowe, a wykonawca ma każdorazowo prawo zastosowania rozwiązania równoważnego, tj. materiałów, rozwiązań technologicznych, które mają te same cechy funkcjonalne oraz jakościowe co wskazane w zapytaniu ofertowym konkretne z nazwy, pochodzenia lub charakteru procesu produkcji materiały lub rozwiązania technologiczne. Jakość zastosowanych rozwiązań równoważnych nie może być gorsza od jakości określonych w dokumentacji produktu lub rozwiązania technologicznego TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: do 31.08.2021 r.


Numer informacji: 2021-24002-53033

Data dodania

2021-06-10