Wykonanie przeglądu i serwisu generatorów dwutlenku chloru oraz czujników gazu dla potrzeb Działu TU WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie

Branża

Laboratoria:
      sprzęt wyposażenie, aparatura

Forma przetargu

zapytanie o cenę

Dane organizatora

WODOCIĄGI I KANALIZACJA SP. Z O.O.
58-200 DZIERŻONIÓW
JANA KILIŃSKIEGO 25A
Tel. 74 832 37 01
Fax. 74 832 37 05
E-mail wik@wik.dzierzoniow.pl
WWW www.wik.dzierzoniow.pl/l

Województwo

dolnośląskie

Powiat

Dzierżoniów

Treść zamówienia

Wykonanie przeglądu i serwisu generatorów dwutlenku chloru oraz czujników gazu dla potrzeb Działu TU WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie....

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia

Wykonanie przeglądu i serwisu generatorów dwutlenku chloru oraz czujników gazu dla potrzeb Działu TU WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie.

Specyfikacja

https://tender-attachments.com/cgi-bin/gd_tai.cgi?action=5&id=archiwum.w...

LINK do SIWZ

http://archiwum.wik.dzierzoniow.pl/przetargi.php?id=1955

CPV

50.53.23.00

Wymagany termin realizacji zamówienia

do 21 dni licząc od dnia podpisania umowy.

Miejsce i termin składania ofert2021-05-17

Sposób składania ofert

WODOCIĄGI I KANALIZACJA SP. Z O.O., JANA KILIŃSKIEGO 25A, 58-200 DZIERŻONIÓW Godzina: 13:30

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji

 

Termin związania ofertą

 

Składanie ofert wariantowych/częściowych

 

Uwagi

Nr sprawy: TT-15.1-20/21 Dzierżoniów, dnia 30.04.2021 r.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM
I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:
Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.
ul. Kilińskiego 25A, 58-200 Dzierżoniów
tel. centr. 74/832-37-01 do 04, fax 74/832-37-05
Konto: BZ WBK S.A. O/Dzierżoniów 52 1090 2301 0000 0005 9000 0079
NIP: 882-000-31-83; REGON 890611183;
http://www.wik.dzierzoniow.pl, e-mail wik@wik.dzierzoniow.pl
Kapitał zakładowy: 69.410.000,00 zł.
Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocław-Fabryczna, KRS: 0000064082.
II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Zapytanie ofertowe w formie ogłoszenia.
III. PODSTAWA PRAWNA:
1. Regulamin udzielania zamówień o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.) w Wodociągach i Kanalizacji Sp. z o.o. w Dzierżoniowie z siedzibą: ul. Kilińskiego 25a, 58-200 Dzierżoniów zwany dalej w treści ogłoszenia Regulaminem udzielania zamówień.
2. Z treścią Regulaminu udzielania zamówień można zapoznać się na stronie internetowej www.wik.dzierzoniow.pl w folderze Przetargi.
IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
1. Nazwa zadania:
Wykonanie przeglądu i serwisu generatorów dwutlenku chloru oraz czujników gazu dla potrzeb Działu TU WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie.
KOD CPV: 50532300-6
2. Opis przedmiotu zamówienia:
2.1.Zakres zadania obejmuje wykonanie przeglądu i serwisu niżej wymienionych generatorów dwutlenku chloru oraz przegląd czujników gazu:
a) SUW Cicha-generator dwutlenku chloru GRUNDFOS OCD-164-120 g/h, czujnik ClO2-1szt, czujnik HCl-1szt.,
b) SUW Kamionki - generator dwutlenku chloru GRUNDFOS OCD-164-220 g/h, czujnik ClO2-1szt., czujnik HCl-1szt.,
c) SUW Lubachów - generator dwutlenku chloru GRUNDFOS OCD-164-220 g/h, czujnik ClO2-2szt.
d) SUW Ostroszowice-generator dwutlenku chloru GRUNDFOS OCD-164-120 g/h, czujnik ClO2-1szt, czujnik HCl-1szt.,
2.2. Zakres serwisu:
a. przegląd generatorów i serwis roczny,
b. wymiana części:
- zestaw naprawczy ClO2/120g/h/<3bar/>Apr.12/cal nr katalogowy 98363408- 2szt.
- zestaw naprawczy ClO2/220g/h/<3bar/>Apr.12/cal nr katalogowy 98363429- 2szt.
Strona 2 z 27
- inne elementy wchodzące w zakres serwisu rocznego generatorów.
c. przegląd wszystkich czujników gazu.
Usługa może być wykonana wyłącznie przez firmy posiadające autoryzację serwisu firmy GRUNDFOS.
Wszystkie materiały do przeprowadzenia przeglądu i serwisu w/w urządzeń zapewnia Wykonawca.
Usługa musi być wykonana w godzinach pracy Zamawiającego oraz w obecności pracownika Zamawiającego (tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 700 do 1500).
Koszty dojazdów do wskazanych powyżej Stacji Uzdatniania Wody tj. do SUW Cicha w Dzierżoniowie, SUW Kamionki, SUW Lubachów oraz SUW Ostroszowice leżą po stronie Wykonawcy.
O wszelkich zauważonych usterkach wykraczających poza zakres prac serwisowo-konserwacyjnych kwalifikujących jakiekolwiek z urządzeń do naprawy Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego.
Zamawiający wymaga pisemnego wskazania przez Wykonawcę pracownika odpowiedzialnego za wykonywanie przedmiotu zamówienia. W przypadku nieobecności wyznaczonego pracownika Wykonawca musi pisemnie zgłosić ten fakt Zamawiającemu oraz wskazać pracownika pełniącego zastępstwo.
Z przeprowadzonych czynności jw. należy sporządzić i przedstawić Zamawiającemu protokół wyszczególniający wykonane czynności.
V. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA SKŁADANIE OFERT CZĘŚCIOWYCH
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
VI. INFORMACJE O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH
Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.
VII. OPIS SPOSOBU PRZEDSTAWIANIA OFERT WARIANTOWYCH ORAZ MINIMALNE WARUNKI, JAKIM MUSZĄ ODPOWIADAĆ OFERTY WARIANTOWE
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Oferta alternatywna (wariantowa) nie będzie brana pod uwagę i zostanie odrzucona wraz z ofertą podstawową.
VIII. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Wymagany termin realizacji zamówienia: do 21 dni licząc od dnia podpisania umowy.
IX. INFORMACJA NA TEMAT ZAKAZU POWIĄZAŃ OSOBOWYCH LUB KAPITAŁOWYCH, O KTÓRYM MOWA w ust. 3.5 REGULAMINU
1/
1/ W celu uniknięcia konfliktu interesów, zamówienia nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo, a osoby wykonujące w imieniu Zamawiającego czynności związane z procedurą wyboru wykonawcy, w tym biorące udział w procesie oceny ofert, nie mogą być powiązane osobowo lub kapitałowo z wykonawcami, którzy złożyli oferty, chyba że udział tego podmiotu w postępowaniu nie zakłóci konkurencji.
Strona 3 z 27
2/ Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między
2/ Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imienZamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego iu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane zlub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
1)
1) uczestniczeniu u Wykonawcy jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,uczestniczeniu u Wykonawcy jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2)
2) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji Wykonawcy,posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji Wykonawcy,
3)
3) pełnieniu u Wykonawcy funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, pełnieniu u Wykonawcy funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,prokurenta, pełnomocnika,
4)
4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prw linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia ostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli z Wykonawcą.w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli z Wykonawcą.
X. PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA, OKREŚLONE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO W PRZEDMIOTOWYM POSTĘPOWANIU
1. Zgodnie z pkt. 6.1 Regulaminu udzielania zamówień z postępowania o udzielenie zamówienia,
1. Zgodnie z pkt. 6.1 Regulaminu udzielania zamówień z postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może wykluczyć wykonawcę:Zamawiający może wykluczyć wykonawcę:
1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
a) udziału w zorganizowanej grupie przudziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu estępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,258 Kodeksu karnego,
b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,
c) o którym mowa w art. 228o którym mowa w art. 228--230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w 230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie,48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie,
d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzstwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, y lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa wo którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,art. 299 Kodeksu karnego,
e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa,lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa,
f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcpowierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi o którym mowa w owi o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769),terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769),
g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których moprzeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296wa w art. 296--307 Kodeksu 307 Kodeksu karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270--277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe,277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe,
h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiejprzepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
-
- lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;
2) jeżeli urzędjeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika ującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki współki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowokomandytowej lub komandytowo--akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1;przestępstwo, o którym mowa w pkt 1;
Strona 4 z 27
3) wwobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję obec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję
administracyjną o
administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o doupływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu puszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłatygrzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;tych należności;
4) wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
5) jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkkonkurencji, wurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba żpostępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od e wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie;siebie;
6) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1 ustawy Pzp, doszło do jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1 ustawy Pzp, doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który należywykonawcy lub podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. olutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału wsposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie postępowaniu o udzielenie zamówienia.zamówienia.
7) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 3, chyba że wykonawca odpowiednio przed upłyart. 108 ust. 1 pkt 3, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do wem terminu do składania wniosków oskładania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarłubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
8) który naruszył obowiązki w dziedzinie ochrony środowiska, prawa socjalnego lub który naruszył obowiązki w dziedzinie ochrony środowiska, prawa socjalnego lub prawa pracy:prawa pracy:
a) będącego osobą fizyczną skazanego prawomocnie za przestępstwo przeciwko będącego osobą fizyczną skazanego prawomocnie za przestępstwo przeciwko środowisku, o którym mowa w rozdzialśrodowisku, o którym mowa w rozdziale XXII Kodeksu karnego lub za przestępstwo e XXII Kodeksu karnego lub za przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, o którym mowa w przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, o którym mowa w rozdziale XXVIII Kodeksu karnego, lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w rozdziale XXVIII Kodeksu karnego, lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego,przepisach prawa obcego,
b) będącego osobą fizyczną prawomocnie ukarbędącego osobą fizyczną prawomocnie ukaranego za wykroczenie przeciwko anego za wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny,popełnienie wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny,
c) wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązkobowiązków wynikających z prawa ochrony środowiska, prawa pracy lub ów wynikających z prawa ochrony środowiska, prawa pracy lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją karę przepisów o zabezpieczeniu społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją karę pieniężną;pieniężną;
Strona 5 z 27
9) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika
spółki w
spółki w spółce jawnej lub parspółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce tnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowokomandytowej lub komandytowo--akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo lub ukarano za wykroczenie, o którym mowa w pkt 8 lit. a lub b;przestępstwo lub ukarano za wykroczenie, o którym mowa w pkt 8 lit. a lub b;
10) w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość,w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tewynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej j procedury;procedury;
11) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jezamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych dowodów;st w stanie wykazać za pomocą stosownych dowodów;
12) jeżeli występuje konflikt interesów w rozumieniu ust. 3.5 Regulaminu, którego nie jeżeli występuje konflikt interesów w rozumieniu ust. 3.5 Regulaminu, którego nie można skutecznie wyeliminować w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy;można skutecznie wyeliminować w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy;
13) który, z przyczyn leżących po jego stronie, w zktóry, z przyczyn leżących po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie nie nacznym stopniu lub zakresie nie wykonał lub nienależycie wykonał albo długotrwale nienależycie wykonywał istotne wykonał lub nienależycie wykonał albo długotrwale nienależycie wykonywał istotne zobowiązanie wynikające z wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego zobowiązanie wynikające z wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego lub umowy koncesji, co doprowadziło do wypowiedzenia lub odstąplub umowy koncesji, co doprowadziło do wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy, ienia od umowy, odszkodowania, wykonania zastępczego lub realizacji uprawnień z tytułu rękojmi za odszkodowania, wykonania zastępczego lub realizacji uprawnień z tytułu rękojmi za wady;wady;
14) który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji, że nie podlega wykluczenizamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji, że nie podlega wykluczeniu, u, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, co mogło mieć istotny spełnia warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, co mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić zamówienia, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych podmwymaganych podmiotowych środków dowodowych;iotowych środków dowodowych;
15) który bezprawnie wpływał lub próbował wpływać na czynności zamawiającego lub który bezprawnie wpływał lub próbował wpływać na czynności zamawiającego lub próbował pozyskać lub pozyskał informacje poufne, mogące dać mu przewagę w próbował pozyskać lub pozyskał informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu opostępowaniu o udzielenie zamówienia;udzielenie zamówienia;
16) który w wyniku lekkomyślności lub niektóry w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające dbalstwa przedstawił informacje wprowadzające ww błąd, co mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego błąd, co mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego ww postępowaniu o udzielenie zamówienia.postępowaniu o udzielenie zamówienia.
2. Wykonawca może zostać wykluczony przez zamawiającego na każdym etapie postępowania
2. Wykonawca może zostać wykluczony przez zamawiającego na każdym etapie postępowania oo udzudzielenie zamówienia.ielenie zamówienia.
XI. WYKAZ PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH POTWIERDZAJĄCYCH BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA
Zgodnie z ust. 6.19 Regulaminu udzielania zamówień Zamawiający dopuszcza dołączenie do oferty oświadczenia Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Ogłoszenia o zamówieniu.
Strona 6 z 27
XII. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
1. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy złożą ofertę nie podlegającą odrzuceniu.
2. Oferta ważna spełniać musi następujące warunki:
a) Pisemna, pod rygorem nieważności, oferta winna być sporządzona i podpisana zgodnie z pkt. XVIII niniejszego ogłoszenia i złożona w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Nie dopuszcza się składania ofert w postaci elektronicznej.
3. Wykonawca składający ofertę:
a) musi być uprawniony do występowania w obrocie prawnym,
b) musi spełniać warunki udziału w postępowaniu zawarte w rozdziale VI ust. 6.4 Regulaminu udzielania zamówień.
c) nie może podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie rozdziału VI ust. 6.1 Regulaminu udzielania zamówień,
d) musi posiadać autoryzację serwisu GRUNDFOS.
XIII. INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. Do wypełnionego formularza oferty (Załącznik Nr 1) winny być dołączone następujące oświadczenia i dokumenty:
a) oświadczenie Wykonawcy przystępującego do udziału w postępowaniu o zamówienie zgodnie z ust. 6.4. Regulaminu udzielania zamówień -wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 2,
b) oświadczenie Wykonawcy w sprawie RODO-wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 3,
c) odpis z właściwego rejestru (sądowego, przedsiębiorstw, handlowego) albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej,
d) wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy-w tym okresie (co najmniej dwa przeglądy aparatury kontrolno-pomiarowej odpowiadające swoim rodzajem i wartością usłudze stanowiącej przedmiot niniejszego postepowania, z podaniem ich wartości oraz zakresu, czasokresu realizacji i miejsca wykonania)ęwg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 4,
e) autoryzacja serwisu GRUNDFOS,
f) stosowne pełnomocnictwo(a) dla osoby podpisującej ofertę-w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.
2. Wymagane wyżej dokumenty (informacje, oświadczenia, potwierdzenia, zaświadczenia) winny odzwierciedlać aktualny stan rzeczy.
3. Dokumenty, o których mowa wyżej winny być złożone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność przez Wykonawcę
4. W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie, wyżej wymienione dokumenty tj. dokumenty wymienione w pkt. 1a, b, c, d musi złożyć każdy podmiot. Podmioty występujące wspólnie zobowiązane są do załączenia do oferty umowy regulującej współpracę tych podmiotów. W przypadku składania ofert przez konsorcjum do oferty musi być załączona umowa konsorcyjna, która musi zawierać:
Strona 7 z 27
- określenie celu gospodarczego,
- oznaczenie czasu trwania konsorcjum obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, rękojmii,
- wykluczenia możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia oraz upływu czasu rękojmii,
- zakaz zmian w umowie bez zgody Zamawiającego.
Nie dopuszcza się składania umowy przedwstępnej konsorcjum lub umowy zawartej pod warunkiem zawieszającym.
5. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia, ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia.
XIV. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW
1) Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje i inne dokumenty przekazywane będą pisemnie lub faxem (nr faksu 74/832-37-05) w godzinach pracy Zamawiającego, tj. od 7.00 do 15.00. Informacje przekazywane faxem uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie.
2) Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
3) Zawsze dopuszczalna jest forma pisemna.
XV. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI
Osobą ze strony Zamawiającego upoważnioną do porozumiewania się z Wykonawcami w celu udzielania wyjaśnień jest Justyna Woźna-Starszy Inspektor ds. Technicznych w Dziale Technicznym WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie w godz. 0800 do 1400, tel. 74/832-20-75.
XVI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
Wadium nie wymagane.
XVII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert, tj. upływa w dniu 16.06.2021 r.
XVIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT
1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę.
2. Oferta powinna być sporządzona w 1 egzemplarzu, na formularzu oferty stanowiącym Załącznik Nr 1 do Ogłoszenia o zamówieniu, w języku polskim oraz w walucie PLN.
3. Oferta musi zawierać ceny jednostkowe bez podatku VAT (netto) i z podatkiem VAT (brutto) oraz łączną cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia. Należy zastosować stawkę podatku VAT obowiązującą na dzień składania ofert.
4. Do oferty muszą być załączone wszystkie dokumenty wymagane w ogłoszeniu o zamówieniu.
Strona 8 z 27
5. Oferta i wszystkie załączniki do oferty (w tym oświadczenia) winny być sporządzone w sposób czytelny, zawierać datę sporządzenia oraz podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy (w przypadku podpisania oferty przez inne osoby do oferty musi być dołączone upoważnienie osoby(ób) uprawnionej(ych)).
6. Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany, muszą być parafowane przez osobę podpisującą ofertę.
7. Ofertę należy umieścić w nieprzeźroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie opisanej następująco:
Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o., ul. Kilińskiego 25A, 58-200 Dzierżoniów.
Oferta przetargowa - Wykonanie przeglądu i serwisu generatorów dwutlenku chloru oraz czujników gazu dla potrzeb Działu TU WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie.
Nie otwierać przed dniem 17.05.2021 r. godz. 1400.
8. Na kopercie oprócz opisu jw. należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy, aby umożliwić zwrot oferty złożonej po terminie.
9. Wykonawca może, przed upływem terminu wyznaczonego do składania ofert, zmienić lub wycofać złożoną przez siebie ofertę.
a) Zmiana złożonej oferty.
Zmiany, poprawki lub modyfikacje złożonej oferty muszą być złożone w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisaną kopertę zawierającą zmianę należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem ZMIANA. W przypadku złożenia kilku ZMIAN kopertę każdej ZMIANY należy dodatkowo opatrzyć napisem ZMIANA NR.....
b) Wycofanie złożonej oferty.
Wycofanie oferty już złożonej następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia podpisanego przez umocowanego na piśmie przedstawiciela Wykonawcy. Wycofanie należy złożyć w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisaną kopertę zawierającą powiadomienie należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem WYCOFANIE.
XIX. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
1. Zamkniętą kopertę zabezpieczoną przed nieniszczącym otwarciem i opisaną jak w pkt. XVIII.7. zapytania ofertowego zawierającą ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w siedzibie Zamawiającego przy ul. Kilińskiego 25A w Dzierżoniowie-skrzynka umiejscowiona przy wejściu do budynku-nie później niż do godz. 1330 w dniu 17.05.2021 r.
2. Oferty otrzymane przez Zamawiającego po wyżej wymienionym terminie zostaną bez otwierania zwrócone Wykonawcom po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.
3. Zamawiający otworzy koperty z ofertami w swojej siedzibie przy ul. Kilińskiego 25A w Dzierżoniowie w dniu 17.05.2021 r. o godz. 1400-Dział Techniczny w budynku administracyjno-biurowym. 4. Otwarcie ofert jest jawne. W trosce o Państwa bezpieczeństwo, proszę rozważyć rezygnację z uczestnictwa w publicznym otwarciu ofert. Informacja z otwarcia ofert zostanie niezwłocznie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego https://wik.dzierzoniow.pl/przetargi.php.
5. W przypadku, gdy Wykonawca nie był obecny przy otwarciu ofert, na jego pisemny wniosek Zamawiający prześle informację zawierającą nazwy i adresy Wykonawców, których oferty zostały otwarte oraz ceny ofertowe.
Strona 9 z 27
6. W toku badania ofert (część niejawna) Zamawiający stwierdzi ich ważność oraz zawartość merytoryczną.
7. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.
8. Zamawiający zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień poprawi oczywiste omyłki pisarskie w tekście oferty oraz omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, niezwłocznie informując o tym wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty. Wykonawca w terminie 2 dni od otrzymania zawiadomienia musi wyrazić zgodę na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny pod rygorem odrzucenia oferty.
XX. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY
1. Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania, a niezbędne do jego wykonania tj. podatek VAT, zysk, koszt dojazdu do obiektów WiK Sp. z o.o., itp.
2. Ostateczna cena oferty ustalona przez Wykonawcę powinna uwzględniać ewentualne upusty jakie Wykonawca stosuje.
3. Cena oferty nie będzie podlegać zmianom przez czasookres zawarcia umowy.
4. Cena oferty nie może być wyrażona w walucie obcej.
5. Oferta winna uwzględniać cenę bez podatku VAT i z podatkiem VAT.
XXI. KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE
1. Przy ocenie i wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie się kierował następującym kryterium:
Cena-100%.
2. Ocena ofert zostanie przeprowadzona na podstawie przedstawionego wyżej kryterium oraz jego wagi. Oferty oceniane będą punktowo.
3. Maksymalna liczba punktów, jaką po uwzględnieniu wagi może osiągnąć oferta, wynosi 100 pkt.
4. Członkowie Komisji przetargowej będą kolejno rozpatrywanym i ocenianym ofertom przyznawać punkty według następujących zasad:
KRYTERIUM-cena:
Łączna cena oferty najniższej (w zł brutto)
Cena = ------------------------------------------------------ x 100 x waga 100%
Łączna cena oferty badanej (w zł brutto)
5. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą łączną ilość punktów.
6. Ocena będzie dotyczyć wyłącznie ofert uznanych za ważne i nie podlegających odrzuceniu. Ofert odrzuconych lub uznanych za nieważne nie ocenia się.
XXII. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY
1. O wyborze ofert Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia, podając nazwę i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz jego cenę.
2. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.
Strona 10 z 27
3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie
zamówienia, Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
XXIII. WZÓR UMOWY
Przyszłe zobowiązania Wykonawcy i Zamawiającego reguluje umowa. Wzór umowy stanowi Załącznik nr 5 do Ogłoszenia o zamówieniu.
XXIV. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
1. Środki ochrony prawnej przysługują wykon
1. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcom, a także innym osawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes obom, jeżeli ich interes prawnyprawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Regulaminu udzielania zamówienia.Zamawiającego przepisów Regulaminu udzielania zamówienia.
2.
2. Wobec czynności podjętych przez Zamawiającego w toku poWobec czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania oraz wstępowania oraz w przypadku przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie Regulaminu, zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie Regulaminu, można wnieść pisemny protest do Kierownika Zamawiającego.można wnieść pisemny protest do Kierownika Zamawiającego.
3. Protest wnosi się w terminie 3 dni od dnia, w którym wykonawca powziął lu
3. Protest wnosi się w terminie 3 dni od dnia, w którym wykonawca powziął lub mógł powziąć b mógł powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, zwiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, z zastrzeżeniem, że protest zastrzeżeniem, że protest dotyczący postanowień specyfikacji warunków zamówienia wnosi się nie później niż 3 dni przed dotyczący postanowień specyfikacji warunków zamówienia wnosi się nie później niż 3 dni przed upływem terminu składania ofert. Protest uważa się zaupływem terminu składania ofert. Protest uważa się za wniesiony zwniesiony z chwilą, gdy doszedł on do chwilą, gdy doszedł on do zamawiającego w taki sposób, że mógł zapoznać się z jego treścią.zamawiającego w taki sposób, że mógł zapoznać się z jego treścią.
4. Wniesienie protestu jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy.
4. Wniesienie protestu jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy.
5. Zamawiający odrzuca protest wniesiony po terminie lub wniesiony przez podmiot
5. Zamawiający odrzuca protest wniesiony po terminie lub wniesiony przez podmiot nieuprawniony.nieuprawniony.
6. Protest powinien wskazywać oprotestowaną czynność lub zaniechanie zamawiającego, a
6. Protest powinien wskazywać oprotestowaną czynność lub zaniechanie zamawiającego, a także także zawierać żądanie, zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktycznych izawierać żądanie, zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktycznych i prawnych prawnych uzasadniających wniesienie protestu.uzasadniających wniesienie protestu.
7. W przypadku postępow
7. W przypadku postępowań zgodnych z Regulaminem zamówień wniesienie protestu nie ań zgodnych z Regulaminem zamówień wniesienie protestu nie przerywa biegu związania ofertą.przerywa biegu związania ofertą.
8. Protest ostatecznie rozstrzyga Kierownik Zamawiającego.
8. Protest ostatecznie rozstrzyga Kierownik Zamawiającego.

Data dodania

2021-05-04