Wyposażenie dwóch pracowni analizy chemicznej

Branża

Laboratoria:
      sprzęt wyposażenie, aparatura

Forma przetargu

zapytanie o cenę

Dane organizatora

ŚLĄSKIE TECHNICZNE ZAKŁADY NAUKOWE W KATOWICACH
40-086 KATOWICE
SOKOLSKA 26
Tel. 32 351 19 00
Fax. 32 351 19 23
E-mail sltzn@sltzn.edu.pl
WWW www.sltzn.katowice.pl

Województwo

śląskie

Powiat

Katowice

Treść zamówienia

Wyposażenie dwóch pracowni analizy chemicznej w ramach projektu „SOS_3 Szkolenia otwartych szans” RPO Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 - zamówienie udzielane w 3 częściach

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia

Wyposażenie dwóch pracowni analizy chemicznej w ramach projektu „SOS_3 Szkolenia otwartych szans” RPO Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 - zamówienie udzielane w 3 częściachCzęść 1 Dygestoria do pracowni analizy chemicznej Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, opis wymagań zamawiającego w zakresie realizacji i odbioru określa – załącznik nr 6a do SWZ oraz projektowane postanowienia umowy- załącznik nr 8a do SWZ Część 2 Wyposażenie dwóch pracowni analizy chemicznej pakiet 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, opis wymagań zamawiającego w zakresie realizacji i odbioru określa – załącznik nr 6b do SWZ oraz projektowane postanowienia umowy- załącznik nr 8b do SWZ Część 3 Wyposażenie dwóch pracowni analizy chemicznej pakiet 2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, opis wymagań zamawiającego w zakresie realizacji i odbioru określa – załącznik nr 6c do SWZ oraz projektowane postanowienia umowy- załącznik nr 8c do SWZ SOS_3/ Z3/ 2021

Specyfikacja

https://tender-attachments.com/cgi-bin/gd_tai.cgi?action=5&id=miniportal...

LINK do SIWZ

http://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/b79970e5-5d24-49f8-b3a1-e59eaf67e8ba

CPV

38.43.60.00, 39.18.00.00

Wymagania

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak 5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia: Art. 109 ust. 1 pkt 4 5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie 5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak 5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu załączonym do oferty, że nie podlega wykluczeniu z postępowania w zakresie podstaw określonych w art. 108 ust 1 oraz art. 109 ust.1 pkt 4 ustawy Pzp 5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: opisy produktów, których autentyczność musi zostać poświadczona przez wykonawcę na żądanie zamawiającego, Przez opisy Zamawiający rozumie: Część I - dokumentację Techniczno-Rozruchową dla dygestoriów. Część II i III - karty katalogowe zaproponowanych urządzeń i sprzętu. 5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie 6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie 6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego. Wszelka korespondencja będzie prowadzona przez zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem. a) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, spośród których tylko jeden spełnia warunek dotyczący uprawnień, są zobowiązani dołączyć do oferty oświadczenie , z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy. b) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takiej sytuacji wykonawcy są zobowiązani dołączyć do oferty oświadczenie , z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy. 6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

Wadium

0.00

Osoba do kontaktu

Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe, ul. 40-086 Katowice Sokolska 26, 40-086, Katowice, woj. śląskie, państwo PL, e-mail ws@sltzn.edu.pl
Adres strony internetowej (URL): http://www.sltzn.katowice.pl/

Wymagany termin realizacji zamówienia

42 dni

Miejsce i termin składania ofert2021-07-30

Sposób składania ofert

za pośrednictwem miniportalu (który przekierowuje do ePuap) lub bezpośrednio przez ePuap https://miniportal.uzp.gov.pl/ Godzina: 09:00

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji

 

Termin związania ofertą

do 2021-08-28

Składanie ofert wariantowych/częściowych

oferty wariantowe: NIE
oferty częściowe: TAK

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie

część 1 cena 60,00
część 2 okres gwarancji 20
część 3 skrócenie terminu dostawy 20
część 4 cena 60,00
część 5 okres gwarancji 20
część 6 skrócenie terminu dostawy 20
część 7 cena 60,00
część 8 okres gwarancji 20
część 9 skrócenie terminu dostawy 20

Uwagi

2021/BZP 00123492/01 Ogłoszenie nr 2021/BZP 00123492 z dnia 2021-07-22Dostawy
Wyposażenie dwóch pracowni analizy chemicznej w ramach projektu „SOS_3 Szkolenia otwartych szans” RPO Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 - zamówienie udzielane w 3 częściach
SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 270160421
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: 40-086 Katowice Sokolska 26
1.5.2.) Miejscowość: Katowice
1.5.3.) Kod pocztowy: 40-086
1.5.4.) Województwo: śląskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22A - Katowicki
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ws@sltzn.edu.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.sltzn.katowice.pl/
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Wyposażenie dwóch pracowni analizy chemicznej w ramach projektu „SOS_3 Szkolenia otwartych szans” RPO Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 - zamówienie udzielane w 3 częściach

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a1b99535-eabb-11eb-b885-f28f91688073
2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00123492
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2021-07-22
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00032490/02/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:
1.2.1 Wyposażenie dwóch pracowni analizy chemicznej

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak
2.15.) Nazwa projektu lub programu
„SOS_3 Szkolenia otwartych szans” realizowanego w ramach RPO Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów dla poddziałania: 11.2.3. Wsparcie szkolnictwa zawodowego

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania https://miniportal.uzp.gov.pl/
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie
zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu,
który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu, dostępnego pod adresem:
https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej, z tym że oferty można składać tylko za
pośrednictwem ePuap. https://miniportal.uzp.gov.pl/
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1)
Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych,
elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu
opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z
elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP). 2) Maksymalny rozmiar plików
przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz złożenia, zmiany, wycofania
oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB. 3) Za datę przekazania oferty,
wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii
dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP. 4)
Zamawiający przekazuje link do postępowania oraz ID postępowania jako załącznik do niniejszej
SWZ. Dane postępowanie można wyszukać również na Liście wszystkich postępowań w miniPortalu
klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki Postępowania.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: SOS_3/ Z3/ 2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak
4.1.9.) Liczba części: 3
4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części
4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
Część 1
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Dygestoria do pracowni analizy chemicznej
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, opis wymagań zamawiającego w zakresie realizacji i odbioru określa – załącznik nr 6a do SWZ oraz projektowane postanowienia umowy- załącznik nr 8a do SWZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 39180000-7 - Meble laboratoryjne
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 42 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60,00
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji
4.3.6.) Waga: 20
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: skrócenie terminu dostawy
4.3.6.) Waga: 20
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 2
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Wyposażenie dwóch pracowni analizy chemicznej pakiet 1.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, opis wymagań zamawiającego w zakresie realizacji i odbioru określa – załącznik nr 6b do SWZ oraz projektowane postanowienia umowy- załącznik nr 8b do SWZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 38000000-5 - Sprzęt laboratoryjny, optyczny iprecyzyjny (zwyjątkiem szklanego)
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
38436000-0 - Wstrząsarki iakcesoria

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak
4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji: W ramach części II przedmiotowego postępowania Zamawiający przewiduje prawo opcji
(w zakresie ilości zamówionego sprzętu) w okresie 6 miesięcy lat od daty zawarcia umowy. W takim przypadku Zamawiający gwarantuje wypłatę wynagrodzenia w wysokości wynikającej z oferty Wykonawcy w zakresie dostaw podstawowych podanych:
dla II części w pozycji 1a na formularzu oferty (Załącznik nr 2)
W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, Wykonawca wybrany
w przedmiotowym postępowaniu zobowiązany będzie świadczyć dostawy będące przedmiotem umowy z chwilą otrzymania przez Wykonawcę pisemnego zgłoszenia lub jednostronnego oświadczenia woli Zamawiającego. Zamawiający zapłaci wynagrodzenie w zakresie dodatkowej ilości sprzętu w maksymalnej kwocie podanej przez wykonawcę na druku oferty jako dostawy opcjonalne przy zastosowaniu cen jednostkowych podanych na:
dla części II - formularzu cenowym załącznik nr 2a do oferty
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 28 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60,00
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji
4.3.6.) Waga: 20
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: skrócenie terminu dostawy
4.3.6.) Waga: 20
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 3
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Wyposażenie dwóch pracowni analizy chemicznej pakiet 2
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, opis wymagań zamawiającego w zakresie realizacji i odbioru określa – załącznik nr 6c do SWZ oraz projektowane postanowienia umowy- załącznik nr 8c do SWZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 38000000-5 - Sprzęt laboratoryjny, optyczny iprecyzyjny (zwyjątkiem szklanego)
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
38425200-2 - Lepkościomierze

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak
4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji: W ramach części III przedmiotowego postępowania Zamawiający przewiduje prawo opcji
(w zakresie ilości zamówionego sprzętu) w okresie 6 miesięcy lat od daty zawarcia umowy. W takim przypadku Zamawiający gwarantuje wypłatę wynagrodzenia w wysokości wynikającej z oferty Wykonawcy w zakresie dostaw podstawowych podanych:
dla III części w pozycji 1a na formularzu oferty (Załącznik nr 3)
W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, Wykonawca wybrany
w przedmiotowym postępowaniu zobowiązany będzie świadczyć dostawy będące przedmiotem umowy z chwilą otrzymania przez Wykonawcę pisemnego zgłoszenia lub jednostronnego oświadczenia woli Zamawiającego. Zamawiający zapłaci wynagrodzenie w zakresie dodatkowej ilości sprzętu w maksymalnej kwocie podanej przez wykonawcę na druku oferty jako dostawy opcjonalne przy zastosowaniu cen jednostkowych podanych na:
dla części III.- formularzu cenowym załącznik nr 3a do oferty
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 84 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60,00
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji
4.3.6.) Waga: 20
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: skrócenie terminu dostawy
4.3.6.) Waga: 20
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:
Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu załączonym do oferty, że nie podlega wykluczeniu z postępowania w zakresie podstaw określonych w art. 108 ust 1 oraz art. 109 ust.1 pkt 4 ustawy Pzp
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: opisy produktów, których autentyczność musi zostać poświadczona przez wykonawcę na żądanie zamawiającego,
Przez opisy Zamawiający rozumie:
Część I - dokumentację Techniczno-Rozruchową dla dygestoriów.
Część II i III - karty katalogowe zaproponowanych urządzeń i sprzętu.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego.
Wszelka korespondencja będzie prowadzona przez zamawiającego wyłącznie
z pełnomocnikiem.
a) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, spośród których tylko jeden
spełnia warunek dotyczący uprawnień, są zobowiązani dołączyć do oferty oświadczenie , z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
b) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach
tych z wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W
takiej sytuacji wykonawcy są zobowiązani dołączyć do oferty oświadczenie , z
którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia: określone w Projektowanych postanowieniach umownych w sprawie zamówienia publicznego,
które zostaną wprowadzone do umowy w sprawie zamówienia publicznego, stanowiące
załącznik do SWZ.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie
SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2021-07-30 09:00
8.2.) Miejsce składania ofert: za pośrednictwem miniportalu (który przekierowuje do ePuap) lub bezpośrednio przez ePuap https://miniportal.uzp.gov.pl/
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-07-30 09:30
8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-08-28
8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji:
Część 1 : Tak

Część 2 : Tak

Część 3 : Tak

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE Wykonawca dołącza do oferty dokumenty określone w rozdziale II 9 SWZ 2021-07-22 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy - Dostawy


Numer informacji: 2021-BZP-00123492-01

Data dodania

2021-07-22