Zakup dyfraktometru rentgenowskiego z oprzyrządowaniem i oprogramowaniem

Branża

Laboratoria:
      sprzęt wyposażenie, aparatura

Forma przetargu

nieograniczony

Dane organizatora

SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ-INSTYTUT OBRÓBKI PLASTYCZNEJ W POZNANIU
61-139 POZNAŃ
JANA PAWŁA II 14
Tel. 61 657 05 55
Fax. 61 657 07 21
E-mail inop@inop.poznan.pl
WWW www.inop.poznan.pl

Województwo

wielkopolskie

Powiat

Poznań

Treść zamówienia

Zakup dyfraktometru rentgenowskiego z oprzyrządowaniem i oprogramowaniem.

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup dyfraktometru rentgenowskiego z oprzyrządowaniem i oprogramowaniem. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia określono w załączniku nr 3 (Wzór umowy) oraz w załącznikach: nr 4 Specyfikacja techniczna, do niniejszej SWZ.Oferowane urządzenie musi: - ściśle odpowiadać wymogom określonym w załącznikach nr 3 i nr 4 do SWZ, - być fabrycznie nowy, wolny od wad i uszkodzeń, nieobciążony prawami osób trzecich. Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia jest siedziba Sieci Badawczej Łukasiewicz - Instytutu Obróbki Plastycznej w Poznaniu przy ul. Jana Pawła II 14. 14_21

Specyfikacja

https://tender-attachments.com/cgi-bin/gd_tai.cgi?action=5&id=lukasiewic...

LINK do SIWZ

http://lukasiewicz-inop-poznan.ezamawiajacy.pl/pn/lukasiewicz-inop-poznan/demand/notice/public/45976/details

CPV

38.50.00.00

Wymagania

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie 5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie 5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak 6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie 6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

Wadium

0.00

Osoba do kontaktu

Sieć badawcza Łukasiewicz - Instytut Obróbki Plastycznej, ul. Jana Pawła II, 14, 61-139, Poznań, woj. wielkopolskie, państwo PL, tel. 616570555, e-mail inop@inop.poznan.pl
Adres strony internetowej (URL): www.inop.poznan.pl

Wymagany termin realizacji zamówienia

90 dni

Miejsce i termin składania ofert2021-12-09

Sposób składania ofert

https://lukasiewicz-inop-poznan.ezamawiajacy.pl Godzina: 09:00

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji

 

Termin związania ofertą

do 2022-01-08

Składanie ofert wariantowych/częściowych

oferty wariantowe: NIE
oferty częściowe: NIE

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie

cena 80
okres gwarancji 20

Uwagi

2021/BZP 00281188/01


Dostawy
Zakup dyfraktometru rentgenowskiego z oprzyrządowaniem i oprogramowaniem.
SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Sieć badawcza Łukasiewicz - Instytut Obróbki Plastycznej
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000032402
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Jana Pawła II, 14
1.5.2.) Miejscowość: Poznań
1.5.3.) Kod pocztowy: 61-139
1.5.4.) Województwo: wielkopolskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL415 - Miasto Poznań
1.5.7.) Numer telefonu: 616570555
1.5.8.) Numer faksu: 616570721
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: inop@inop.poznan.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.inop.poznan.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający
Instytut badawczy

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność
Działalność badawcza

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Zakup dyfraktometru rentgenowskiego z oprzyrządowaniem i oprogramowaniem.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ef9b4693-4cf2-11ec-8c2d-66c2f1230e9c
2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00281188
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2021-11-24
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania www.inop.poznan.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://lukasiewicz-inop-poznan.ezamawiajacy.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający dopuszcza możliwość przekazywania sobie przez strony postępowania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji. Elektronicznie na adres e-mail: inop@inop.poznan.pl lub za pośrednictwem Platformy znajdującej się pod adresem: lukasiewicz-inop-poznan.ezamawiajacy.pl w zakładce „Korespondencja”. Zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do Systemu na subdomenie Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Obróbki Plastycznej; lukasiewicz-inop-poznan.ezamawiajacy.pl, lub oneplace.marketplanet.pl. Dokumenty w formacie „pdf" zaleca się podpisywać formatem PAdES. Dopuszcza się podpisanie dokumentów w formacie innym niż „pdf", wtedy będzie wymagany oddzielny plik z podpisem. W związku z tym Wykonawca będzie zobowiązany załączyć prócz podpisanego dokumentu oddzielny plik z podpisem. Zamawiający, zgodnie z § 3 ust. 3 ww. Rozporządzenia określa niezbędne wymagania sprzętowo- aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie Zakupowej tj.: Stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s; Komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7 , Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje; Zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej w najnowszej wersji w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0; Włączona obsługa JavaScript; Zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf. Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające prawidłowe złożenie kwalifikowanego podpisu elektronicznego: Rekomendowaną przeglądarką do złożenia oferty jest MS Internet Explorer lub Firefox w wersji wpieranej przez producenta. Uruchomienie oprogramowania do składania podpisu wymaga również zainstalowania Java w wersji 1.8.0_65 lub nowszej, koniecznie w wersji 32-bitowej, pozwalające na przyjmowanie przez użytkownika sesyjnych plików cookie oraz obsługującej szyfrowanie. Konieczne jest również dodanie adresu witryny platformy eZamawiający (ezamawiający.pl) do wyjątków (exception site list) w Javie. Uwaga: wymaga to uprawnień administracyjnych na komputerze. Zainstaluj dedykowany komponent Szafir SDK oraz aplikację Szafir Host, który odpowiada za obsługę funkcjonalności podpisu elektronicznego w platformie eZamawiający. Rozszerzenie Szafir SDK można pobrać tutaj. Po zainstalowaniu rozszerzenia Szafir SDK oraz aplikacji Szafir Host należy przeładować bieżącą stronę. Przed uruchomieniem platformy eZamawiający, w pierwszej kolejności podłącz czytnik z kartą kryptograficzną do komputera. Informacje dotyczące odpowiedniego przygotowania stanowiska znajdą Państwa na stronie: https://oneplace.marketplanet.pl/przygotuj-stanowisko-pc-wykonujac-poniz... Zamawiający zgodnie z § 3 ust. 3 ww. Rozporządzenia, określa dopuszczalne formaty przesyłanych danych tj. plików o wielkości do 100 MB w txt, rtf, pdf ,xps, odt, ods, odp, doc, xls, ppt, docx, xlsx, pptx, csv, jpg, jpeg, tif, tiff, geotiff, png, svg, wav, mp3, avi, mpg, mpeg, mp4, m4a, mpeg4, ogg, ogv, zip, tar, gz, gzip, 7z, html, xhtml, css, xml, xsd, gml, rng, xsl, xslt, TSL, XMLsig, XAdES, CAdES, ASIC, XMLenc.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Obróbki Plastycznej w Poznaniu. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, kontakt pisemny za pomocą poczty tradycyjnej na adres Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Obróbki Plastycznej, 61-139 Poznań, ul Jana Pawła II 14 , pocztą elektroniczną na adres e-mail: iod@inop.poznan.pl; Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu pro- wadzenia przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcia umowy, a podstawą prawną ich przetwarzania jest obowiązek prawny stosowania sformalizowanych procedur udzielania zamówień publicznych spoczywający na Zamawiającym; odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp; Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w po- stępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; Posiada Pan/Pani: − na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; − na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych, przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie nie- zgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. − na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego, a także nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia. - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; nie przysługuje Pani/Panu:− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; − prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; − na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż pod- stawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Tak
4.1.2.) Numer referencyjny: 14_21
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest zakup dyfraktometru rentgenowskiego z oprzyrządowaniem i oprogramowaniem. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia określono w załączniku nr 3 (Wzór umowy) oraz w załącznikach: nr 4 Specyfikacja techniczna, do niniejszej SWZ.
Oferowane urządzenie musi: - ściśle odpowiadać wymogom określonym w załącznikach nr 3 i nr 4 do SWZ, - być fabrycznie nowy, wolny od wad i uszkodzeń, nieobciążony prawami osób trzecich. Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia jest siedziba Sieci Badawczej Łukasiewicz - Instytutu Obróbki Plastycznej w Poznaniu przy ul. Jana Pawła II 14.

4.2.6.) Główny kod CPV: 38500000-0 - Aparatura kontrolna i badawcza
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 90 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 80
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres Gwarancji
4.3.6.) Waga: 20
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Tak
7.2.) Informacje na temat zaliczek: Zaliczka – 60% płatna po podpisaniu umowy przez strony i wystawieniu faktury przez Wykonawcę – termin płatności 14 dni.
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia: Wszelkie zmiany treści umowy w sprawie zamówienia publicznego wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności. Zmiana Umowy powinna być za każdym razem oceniana z punktu widzenia zgodności z przepisami regulującymi dopuszczalność zmian Umowy, w szczególności art. 454 Ustawy
Pzp. Nie stanowi istotnej zmiany Umowy w rozumieniu art. 454 Ustawy , w szczególności: a) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy np.: zmiana numeru rachunku bankowego, b) zmiana w zakresie danych osób uprawnionych do realizowania Przedmiotu Umowy.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie
SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2021-12-09 09:00
8.2.) Miejsce składania ofert: https://lukasiewicz-inop-poznan.ezamawiajacy.pl
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-12-09 09:30
8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-01-08

Numer informacji: 2021-BZP-00281188-01

Data dodania

2021-11-24