Zakup i dostawa aparatury pomiarowej do monitoringu hałasu

Branża

Laboratoria:
      sprzęt wyposażenie, aparatura

Forma przetargu

nieograniczony

Dane organizatora

GŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA
02-362 WARSZAWA
BITWY WARSZAWSKIEJ 1920 R. 3
Tel. 22 369 29 00
E-mail gios@gios.gov.pl
WWW www.gios.gov.pl/

Województwo

mazowieckie

Powiat

Warszawa

Treść zamówienia

Zakup i dostawa aparatury pomiarowej do monitoringu hałasu.

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia

Zakup i dostawa aparatury pomiarowej do monitoringu hałasu. Część 2. Zadanie 2 – zakup mobilnych stacji monitoringu hałasu – pojazdy do przewożenia kontenerów pomiarowych Numer referencyjny: ZP/220-1/21/JBSWartość bez VAT: 2 680 032.00 PLNPrzedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa pojazdów do przewożenia kontenerów pomiarowych. Dodatkowo zamówienie obejmuje rejestrację pojazdów na koszt Wykonawcy oraz wykupienie ubezpieczenia obowiązkowego OC dla dostarczanych pojazdów. Zadaniem Wykonawcy będzie dostarczenie na własny koszt pojazdów we wskazane przez Zamawiającego lokalizacje, uruchomienie oraz demonstracja poprawności pracy dostarczonych pojazdów.

Specyfikacja

https://zamowienia-gios.ezamawiajacy.pl/pn/zamowienia-gios/demand/notice...

CPV

34.11.00.00, 34.14.40.00

Wymagania

III.1) Warunki udziałuIII.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowegoWykaz i krótki opis warunków: Zamawiający NIE stawia w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać.III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowaWykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji: Zamawiający NIE stawia w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać.III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodoweWykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji: Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie co najmniej 2 dostawy samochodów typu kombi van o łącznej wartości NIE mniejszej niż 600 000,00 PLN brutto.III.2) Warunki dotyczące zamówieniaIII.2.2) Warunki realizacji umowy:1. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostanąWprowadzone do treści tej umowy, określone zostały w załączniku nr 7 do SWZ.2. Rozliczenia prowadzone będą w walucie polskiej (PLN).3. Zamawiający NIE wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Osoba do kontaktu

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska ZP/220-1/21/JBS ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 3 Warszawa 02-362 Jarosław Bohdan Sukiennik +48 223692576 zamowienia@gios.gov.pl https://zamowienia-gios.ezamawiajacy.pl www.gios.gov.pl/bip

Wymagany termin realizacji zamówienia

Okres w miesiącach: 4

Miejsce i termin składania ofert2021-05-14

Sposób składania ofert

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://zamowienia-gios.ezamawiajacy.pl Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej Godzina: 10:00

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji

 

Termin związania ofertą

Oferta musi zachować ważność do: 05/07/2021

Składanie ofert wariantowych/częściowych

oferty wariantowe: NIE
oferty częściowe: NIE

Uwagi

2021/S 065-163757
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE


Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska
Krajowy numer identyfikacyjny: ZP/220-1/21/JBS
Adres pocztowy: ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 3
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS:
PL Polska
Kod pocztowy: 02-362
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Jarosław Bohdan Sukiennik
E-mail:
zamowienia@gios.gov.pl
Tel.: +48 223692576
Adresy internetowe:
Główny adres:
https://zamowienia-gios.ezamawiajacy.pl
Adres profilu nabywcy:
www.gios.gov.pl/bip

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem:
https://zamowienia-gios.ezamawiajacy.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w tym jednostki regionalne i lokalne

I.5) Główny przedmiot działalności
Środowisko


Sekcja II: Przedmiot

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Zakup i dostawa aparatury pomiarowej do monitoringu hałasu. Część 2. Zadanie 2 – zakup mobilnych stacji monitoringu hałasu – pojazdy do przewożenia kontenerów pomiarowych
Numer referencyjny: ZP/220-1/21/JBS

II.1.2) Główny kod CPV
34144000 Pojazdy silnikowe specjalnego zastosowania

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
1) Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa pojazdów do przewożenia kontenerów pomiarowych.
2) Dodatkowo zamówienie obejmuje rejestrację pojazdów na koszt Wykonawcy oraz wykupienie ubezpieczenia obowiązkowego OC dla dostarczanych pojazdów.
3) Zadaniem Wykonawcy będzie dostarczenie na własny koszt pojazdów we wskazane przez Zamawiającego lokalizacje, uruchomienie oraz demonstracja poprawności pracy dostarczonych pojazdów.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 2 680 032.00 PLN

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: NIE

II.2) Opis

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
34110000 Samochody osobowe
34144000 Pojazdy silnikowe specjalnego zastosowania

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS:
PL Polska

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa pojazdów do przewożenia kontenerów pomiarowych. Dodatkowo zamówienie obejmuje rejestrację pojazdów na koszt Wykonawcy oraz wykupienie ubezpieczenia obowiązkowego OC dla dostarczanych pojazdów. Zadaniem Wykonawcy będzie dostarczenie na własny koszt pojazdów we wskazane przez Zamawiającego lokalizacje, uruchomienie oraz demonstracja poprawności pracy dostarczonych pojazdów.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 20.00
Kryterium jakości - Nazwa: Termin wykonania / Waga: 20.00
Cena - Waga: 60.00

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 2 680 032.00 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 4
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: NIE

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: NIE

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: NIE

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: TAK
Numer identyfikacyjny projektu:
POIS.02.01.00-00-0003/19-00

II.2.14) Informacje dodatkowe
1. Zamawiający informuje, że przyznanie środków na ich finansowanie – przewidywane jest w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym również po terminie składania i otwarcia ofert. W związku z powyższym – na podstawie art. 257 ustawy Pzp – przewiduje możliwość unieważnienia postępowania w związku z okolicznością, że środki publiczne, które Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie części zamówienia – NIE zostały mu przyznane. Umowa z Wykonawcą zostanie podpisana po uzyskaniu dostępności środków.
2. Zamawiający przewiduje zastosowanie tzw. procedury odwróconej, o której mowa w art. 139 ust. 1 ustawy Pzp, tj. Zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.
3. Zamawiający NIE wymaga wniesienia wadium.
4. Zgodnie z art. 139 ust. 2 Wykonawcy składający oferty w niniejszym postępowaniu NIE są zobowiązani do złożenia wraz z oferta oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp (jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia – JEDZ).
Zamawiający informuje, ze będzie żądał oświadczenia o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp (jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia – JEDZ) wyłącznie od Wykonawcy którego oferta została najwyżej oceniona.
5. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 60 dni od dnia upływu terminu składania ofert, tj. do 5.7.2021.


Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1) Warunki udziału

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
Zamawiający NIE stawia w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający NIE stawia w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie co najmniej 2 dostawy samochodów typu kombi van o łącznej wartości NIE mniejszej niż 600 000,00 PLN brutto.

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
1. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną
Wprowadzone do treści tej umowy, określone zostały w załączniku nr 7 do SWZ.
2. Rozliczenia prowadzone będą w walucie polskiej (PLN).
3. Zamawiający NIE wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.


Sekcja IV: Procedura

IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: TAK

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 06/05/2021
Czas lokalny: 10:00

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 05/07/2021

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 06/05/2021
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:
Główny Inspektorat Ochrony Środowiska,, ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 3, 02-362 Warszawa, POLSKA
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
1. Otwarcie ofert nastąpi poprzez odszyfrowanie i upublicznienie wczytanych elektronicznych formularzy ofert na platformie zakupowej Zamawiającego.
2. Zamawiający najpóźniej przed otwarciem ofert udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowanie informację o kwocie jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
3. W przypadku awarii systemu teleinformatycznego przy użyciu którego następuję otwarcie, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym w pkt 6, otwarcie ofert nastąpi NIEzwłocznie po usunięciu awarii.
4. Zamawiający informuje, że NIEzwłocznie po otwarciu ofert zamieści na platformie zakupowej informacje z otwarcia ofert.


Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: NIE

VI.3) Informacje dodatkowe:
Informacje dodatkowe:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy NIE podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 108 ust 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5 oraz 6, a TAKże na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 1 oraz 4 ustawy Pzp.
2. Każdy Wykonawca ma prawo do złożenia tylko jednej oferty zawierającej jedną propozycję cenową.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail:
odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587803
Adres internetowy:
www.uzp.gov/kio

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
30/03/2021
×
Linki bezpośrednie
HTML
PDF
PDFS
XML
Zamknij
Nagłówek u góry w menu po lewej stronie
Bieżące wydanie Dz.U. S
065
2021
Następna aktualizacja:
06/04/2021
 Kalendarz wydań
Przeglądanie
Możliwości biznesowe
Według branż (CPV)
Miejsce realizacji (NUTS)
Miejsce realizacji (Mapa)
Nabywca
Wyszukiwanie
Wyszukiwanie zaawansowane
Zapytanie zaawansowane
(pl)
Zamówienia instytucji UE
(pl)
Kanały RSS
Czym jest RSS?
Mój TED
 Zaloguj się
lub 
Zarejestruj się tutaj
Ustawienia
Podzbiory TED w formacie CSV
Tablica wyników w zakresie zamówień publicznych
Grupa Zadaniowa ds. Stosunków ze Zjednoczonym Królestwem
Co nowego w witrynie?
 
(pl)
e-Certis
Informacje na temat zaświadczeń wymaganych w procedurach zamówień publicznych w UE 
ESPD
European Single Procurement Document

Sekcja VII: Zmiany
VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: II.2.14
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe
Zamiast:

5. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 60 dni od dnia upływu terminu składania ofert, tj. do 5.7.2021.

Powinno być:

5. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 60 dni od dnia upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 12 lipca 2021 r.

Numer sekcji: III.1.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Zamiast:

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie co najmniej 2 dostawy samochodów typu kombi van o łącznej wartości nie mniejszej niż 600 000,00 PLN brutto.

Powinno być:

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał lub wykonuje należycie, co najmniej 2 dostawy samochodów, każda na kwotę nie mniejszą niż 300 000,00 PLN brutto.

Numer sekcji: VI.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe
Zamiast:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 108 ust 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5 oraz 6, a także na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 1 oraz 4 ustawy Pzp.

Powinno być:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają

Wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 108 ust 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5 oraz 6, a także na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp.

Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 06/05/2021
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 14/05/2021
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Zamiast:
Data: 05/07/2021
Powinno być:
Data: 12/07/2021
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 06/05/2021
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 14/05/2021
Czas lokalny: 11:00
VII.2)Inne dodatkowe informacje:

Data dodania

2021-04-06

Ostatnia modyfikacja

2021-05-04