Zakup i dostawa: Chromatografu gazowego wraz z osprzętem - 1 szt.

Branża

Laboratoria:
      sprzęt wyposażenie, aparatura

Forma przetargu

zapytanie o cenę

Dane organizatora

PPU CHEMCO SP. Z O.O.
83-033 Sobowidz
Kościuszki 19
Tel. 697-880-697
E-mail dorota.marciocha@chemco.pl
WWW bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/11312

Województwo

pomorskie

Powiat

gdański + Gdańsk

Treść zamówienia

Zakup i dostawa: Chromatografu gazowego wraz z osprzętem - 1 szt.

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia

POIR.02.01.00-00-0272/16 - Rozwój centrum badawczo-rozwojowego firmy "CHEMCO" celem prowadzenia badań nad składnikami wyrobów kosmetycznych.

Dane adresowe ogłoszeniodawcy
Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowe CHEMCO Spółka z o.o.
Kościuszki 19
83-033 Sobowidz
NIP: 5920202874

Przedmiot zamówienia: Chromatograf gazowy wraz z osprzętem - 1 szt.
Parametry techniczne zestawu chromatografu gazowego sprzężonego ze spektrometrem mas typu pojedynczy kwadrupol (GC-MS) z jonizacją elektronową (EI) oraz z detektorem FID

Część chromatograficzna musi spełniać co najmniej następujące wymagania:
Chromatograf gazowy (1 szt.) powinien posiadać:
- kompensację zmian ciśnienia atmosferycznego
- wbudowane tzw. „inteligentne” funkcje auto-diagnostyczne
- pojemność na co najmniej 2 kolumny chromatograficzne
- wyposażenie w funkcję minimalizującą zużycie prądu i gazu nośnego w trybie bezczynności
- powtarzalność czasu retencji nie gorszą niż: 0,0006 min.
- powtarzalność pola powierzchni piku nie gorszą niż: 0,5% RSD
- Piec z niezależnymi strefami dla detektorów i dozownika (1 szt.)
o zakres temperatur pieca nie gorszy niż od +4°C powyżej temperatury otoczenia do 450°C
o szybkość chłodzenia pieca co najmniej od 450°C do 50°C poniżej 3,5 min.
o możliwość zastosowania co najmniej 20 narostów temperaturowych
o maksymalną liniową zmianę temperatury w piecu do co najmniej 250⁰C/min.
- Dozownik typu „split/splitless” (2 szt.)
o sterowany komputerowo z maksymalną temperaturą pracy do co najmniej 450⁰C
o możliwość ustawienia maksymalnego podziału próbki do nie mniej niż 9999:1
o przynajmniej 7 stopni programowania ciśnienia i przepływu
o zakres ciśnień nie mniejszy niż 0-970 kPa
o systemy automatycznego i komputerowego sterowania przepływami i ciśnieniami o dokładności ustawień ciśnienia nie gorszej niż 0,1 kPa (0,01 PSI)
o system do szybkiej wymiany wkładki szklanej w dozowniku bez konieczności zapowietrzania próżni spektrometru mas
- Detektor płomieniowy (FID) (1 szt.)
o detektor z elektronicznie kontrolowanym przepływem i ciśnieniem gazów z dokładnością ustawienia do przynajmniej 0,01psi,
o czułość detektora FID nie gorsza niż 1,5 pgC/s,
o zakres liniowości detektora nie gorszy niż 107
o szybkość zbierania danych co najmniej 250 Hz,
o rejestracja pików o czasie trwania co najmniej poniżej jednej sekundy,
o programowalna stała filtracji w zakresie nie gorszym niż 4 - 200 ms
o automatyczny zapłon
- Detektor mas (MS) (1 szt.)
o pojedynczy kwadrupolowy analizator mas z prefiltrem dla ochrony analizatora przed zanieczyszczeniami bez konieczności grzania
o jonizacja elektronowa (EI) z przynajmniej dwoma filamentami i automatycznym przełączaniem między filamentami
o możliwość rozbudowy o jonizację chemiczną negatywną i pozytywną (PCI/NCI)
o zakres skanowania co najmniej od 1,5 do 1060 m/z
o regulacja temperatury źródła jonów w zakresie co najmniej od 140°C do 300°C
o regulacja temperatury linii transferowej w zakresie co najmniej od 50°C do 350°C
o możliwość regulacji energii źródła jonizacji w zakresie nie gorszym niż 10 – 200eV
o fizyczna szybkość skanowania przynajmniej 20 000 amu/sek.
o czułość spektrometru mas w jonizacji elektronowej (EI) nie gorsza niż: tryb SCAN S/N ≥ 2000 (dla 1 pg/ul OFN i helu jako gazu nośnego),
o minimalny poziom detekcji (IDL) liczony dla 100 fg/ul OFN m/z 272 (n=8) nie gorszy niż IDL ≤ 10 fg
o zakres dynamiczny detektora nie gorszy niż 8 x 106
o stabilność sygnału nie gorsza niż 0,1 amu na 48 godz.
o możliwość pracy w trybach: Scan, SIM oraz w jednoczesnym trybie Scan/SIM
o system próżniowy – wbudowana w przyrząd pompa turbomolekularna o wydajności co najmniej 360 L/s dla He oraz bezolejowa pompa próżni wstępnej
o osłona wyciszająca pompę dedykowana pod dostarczoną pompę rotacyjną
o maksymalny przepływ przez kolumnę przynajmniej 15 ml/min
o możliwość wymiany kolumn bez zapowietrzenia spektrometru mas,
o oprogramowanie z funkcją automatycznej korekty czasów retencji (np. po skróceniu kolumny) w oparciu o liniowy indeks retencji przy zachowaniu wartości ciśnienia i przepływu w metodzie
o możliwość automatycznego tworzenia metody SIM, SCAN, SCAN/SIM w oparciu o własną bazę danych
o możliwość stosowania liniowego indeksu retencji do identyfikacji związków

Wielofunkcyjny automatyczny podajnik próbek (1 szt.) umożliwiający dozowanie próbek ciekłych oraz techniką „headspace”
- podajnik próbek ciekłych na minimum 160 pozycji (fiolki 2ml) z nastrzykiem w zakresie co najmniej od 1 do 10 µl (przy użyciu strzykawki 10µl) oraz regulowaną szybkością nastrzyku,
- podajnik próbek typu „headspace” na minimum 60 pozycji (fiolki 10ml lub 20ml) z nastrzykiem w zakresie co najmniej od 250 do 2500µl (przy użyciu strzykawki 2,5ml)
- możliwość grzania strzykawki „headspace” w zakresie co najmniej od 35⁰C do 150⁰C
termostatowany blok grzejny na co najmniej 6 fiolek (2ml/10ml/20ml) „headspace” z możliwością wytrząsania oraz ustawienia temperatury w zakresie przynajmniej od 35⁰C do 200⁰C
- możliwość automatycznej zmiany modułów strzykawkowych do nastrzyków próbek ciekłych oraz „headspace”

Generator wodoru (1 szt.)
- czystość generowanego gazu nie gorsza niż 99,9995 %
- wydajność nie mniejsza niż 100ml/min.
- zakres ciśnienia wylotowego wodoru w zakresie nie mniejszym niż od 0 do 6,9bar
- działający na zasadzie elektrolizy wody dejonizowanej
- wbudowany system automatycznego napełniania wody (automatyczna pompka podająca wodę) z czujnikiem poziomu wody
- system osuszania wspomagający czystość gazu
- wbudowany system detekcji przecieków z automatyczną funkcją wyłączenia generatora
- system zabezpieczający przed rozszczelnieniem i niekontrolowanym wypływem nadmiaru wodoru
- produkcja wodoru „na zawołanie” – brak dużego zbiornika na wodór
- wewnętrzna butla na wodę
- możliwość ustawiania generatorów (wodoru, powietrza zerowego wraz z kompresorem) w formie piramidy dla zaoszczędzenia miejsca w laboratorium)
- generowany poziom hałasu nie większy niż 20dB
- komplet dejonizatorów i żelu do generatora z oringami

Akcesoria instalacyjne i eksploatacyjne:
- komputer sterujący z polskim systemem operacyjnym 64bit wraz z osprzętem, gotowy do pracy
- oprogramowanie sterujące systemem GC pracujące pod polskojęzycznym systemem operacyjnym
- zestaw części eksploatacyjnych składający się z co najmniej:
o Uszczelki (septy) wysokotemperaturowe (400°C), 2op
o Liner Split - 10 szt.
o Wata szklana – 2g
o Liner Splitless - 10 szt.
o Nakrętki do montażu kolumn 1 op.
o Uszczelka O-ring 4D, 10 szt.
o Ferule vespelowe do kolumn kapilarnych, 2 op.
o Ferule grafiltowe do kolumn kapilarnych, 2 op.
o Standard Octafluoronaphthalene 1pg/µl do sprawdzenia specyfikacji
o Mieszanina n-alkanów do wyznaczania indeksów retencji
o Fiolki o pojemności 2 ml do podajnika próbek (brązowe szkło) – 8 op.
o Fiolki o pojemności 20 ml do podajnika próbek – po 5 op. z podwójną ilością kapsli i kapslownicą oraz dekapslownicą
o Strzykawki do obu systemów podajnika (2x 2 szt.)
o Zestaw do czyszczenia źródła jonów wraz z kompletem rękawiczek
o Zestawy instalacyjno-montażowe oraz wszystkie części niezbędne do uruchomienia i sprawdzenia poprawności działania systemu
- kolumna chromatograficzna (2 szt.) typu 1701 60m x 0,25mm x 0,25um lub równoważna
- kolumna chromatograficzna (2 szt.) typu 624 60 m x 0,25mm x 1,4um lub równoważna
- zasilacz awaryjny o mocy co najmniej 6 000VA
- dwuetapowe szkolenie (2 x po 2 dni) z obsługi urządzenia oraz oprogramowania dla pracowników
- GC-MS-FID musi pochodzić od jednego producenta
- oferowane urządzenie musi być fabrycznie nowe i kompletne, po instalacji gotowej do użycia zgodnie z jego przeznaczeniem
- instrukcje obsługi w języku polskim i angielskim dla chromatografu, detektora, autosamplera i oprogramowania
- reduktor dwustopniowy o wysokiej czystości dla helu

Okres gwarancji: Co najmniej 24 miesiące
Kody CPV
38432200-4 Chromatografy
38432210-7 Chromatografy gazowe

Miejsce realizacji: Województwo: pomorskie Powiat: gdański Gmina: Trąbki Wielkie Miejscowość: Sobowidz

Specyfikacja

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/11312

LINK do SIWZ

http://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/11312

Załączniki do spec.

Zakup i dostawa Chromatografu gazowego.zip

Wymagania

Wymagania dotyczące oferentów:
a. Wiedza i doświadczenie: Każdy dostawca musi posiadać zdolność techniczną i zawodową
(doświadczenie) do wykonania zamówienia, uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności w
zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia. Zamawiający uzna, że Oferent spełnia w/w
warunek, jeżeli: Oferent przedłoży stosowne oświadczenie, które jest elementem załącznika nr 1.
b. Sytuacja ekonomiczna i finansowa: Oferent znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej
zapewniającej wykonanie Zamówienia oraz nie znajduje się w stanie upadłości ani likwidacji, nie
wszczęto wobec Oferenta postępowania upadłościowego czy likwidacyjnego. Zamawiający uzna, że
Oferent spełnia w/w warunek, jeżeli: Oferent przedłoży stosowne oświadczenie, które jest elementem
załącznika nr 1.

Warunki formalne
c. Zamawiający i Oferent zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszelkich poufnych informacji
uzyskanych w postępowaniu ofertowym oraz w trakcie wykonania zamówienia. Informacje takie nie
mogą zostać ujawnione osobom trzecim.
d. Zamawiający dokona wyboru Wykonawcy na podstawie poprawnie złożonych ofert zgodnie
z wymaganiami określonymi w niniejszym zapytaniu ofertowym.
e. Wszelkie zmiany będą dokonywane w formie pisemnej. Każda zmiana staje się wiążąca od chwili
przekazania informacji o jej dokonaniu.
f. Jeżeli z wyłącznej winy Wykonawcy nastąpi opóźnienie terminu realizacji danej części zamówienia,
Oferent zapłaci karę stanowiącą równowartość 0,05% ceny danej części zamówienia, za każdy rozpoczęty
dzień zwłoki do wysokości kary maksymalnej stanowiącej równowartość 10% danej części zamówienia.
g. Za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego, z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi
Wykonawca, zostanie naliczona kara umowna w wysokości 20% ceny ofertowej danej części
zamówienia.
h. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania, w przypadkach gdy:
i. cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający
zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę
do ceny najkorzystniejszej oferty,
ii. nie złożono żadnej oferty spełniającej wymogi określone w niniejszym zapytaniu ofertowym,
iii. postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą mającą lub mogącą mieć istotny wpływ
na wynik postępowania o udzielenie Zamówienia,
iv. wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie
zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było wcześniej przewidzieć.

Osoba do kontaktu

Osoby do kontaktu:
Dorota Marciocha
tel.: 697-880-697
e-mail: dorota.marciocha@chemco.pl

Wymagany termin realizacji zamówienia

Harmonogram realizacji zamówienia:
a. Planowany termin podpisania umowy z Wykonawcą: listopad 2020 r.
b. Rozpoczęcie realizacji zamówienia: od dnia zawarcia pisemnej umowy z Wykonawcą.
c. Zakończenie realizacji zamówienia: potwierdzone podpisaniem protokołu zdawczo-odbiorczego bez
uwag Zamawiającego, nie później niż 8 tygodni od dnia zawarcia pisemnej umowy z Wykonawcą.

Miejsce i termin składania ofert

PPU CHEMCO SP. Z O.O. dorota.marciocha@chemco.pl
83-033 Sobowidz
Kościuszki 19, do godz. 23:59

2020-10-22

Sposób składania ofert

 

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji

 

Termin związania ofertą

 

Składanie ofert wariantowych/częściowych

 

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie

Kryteria oceny ofert:
1. Cena wykonania zamówienia - waga 80%.
2. Termin wykonania zamówienia – waga 10%.
3. Okres gwarancji - waga 10%.

Uwagi

Termin i miejsce składania ofert:
1. Termin składania ofert: 2020-10-22 do godz. 23:59.
2. Sposób składania ofert:
a. Osobiście w siedzibie Zamawiającego – od poniedziałku do piątku w g. 08.00 – 16.00 (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych): PPU Chemco Sp. z o.o., ul. Kościuszki 19, 83-033 Sobowidz lub
b. Drogą elektroniczną pod adres e-mail: dorota.marciocha@chemco.pl lub
c. Poprzez Bazę Konkurencyjności dostępną na stronie internetowej
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ lub
d. Pocztą lub kurierem na adres korespondencyjny Zamawiającego - od poniedziałku do piątku w g.08.00 – 16.00
(z wyłączeniem dni ustawowo wolnych): PPU Chemco Sp. z o.o., ul. Kościuszki 19, 83-033 Sobowidz

Data dodania

2020-10-14