Zakup i dostawa nowego środka trwałego: Maszyny współrzędnościowej - 1 szt.

Branża

Laboratoria:
      sprzęt wyposażenie, aparatura

Forma przetargu

zapytanie o cenę

Dane organizatora

ChM sp.z o.o.
16-061 Juchnowiec Kościelny
Lewickie 3b
Tel. +48 (85) 86-86-352
E-mail chm@chm.eu
WWW bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/api/announcements/26464

Województwo

podlaskie

Powiat

białostocki + Białystok

Treść zamówienia

Zakup i dostawa nowego środka trwałego: Maszyny współrzędnościowej - 1 szt.

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie do firmy ChM sp. z o.o. nowego środka trwałego wraz z instalacją i konfiguracją:
Maszyna współrzędnościowa (1 szt.)
wraz z niezbędnym wyposażeniem, kompletnym i gotowym do użytkowania, przeznaczonym do wykonywania badań, dla wyrobów firmy ChM.
1. Opis szczegółowy przedmiotu zamówienia:
• Maszyna fabrycznie nowa
• Konstrukcja maszyny w technologii granitowy stół oraz ceramiczna pinola i portal maszyny
• Zakres pomiarowy w osi X i Y nie mniejszy niż 1000 x 700 mm
• Zakres pomiarowy w osi Z nie mniejszy niż 600 mm
• Temperatura zakresu pracy maszyny min. – 15 – 30°C
• MPE_E ≤ 1.8+L/400 μm (w warunkach pracy od 18 do 22°C)
• Kula wzorcowa służąca do kalibracji końcówek wraz z certyfikatem w zakresie akredytacji wg ISO 17025
• Kontroler
• Pulpit sterujący umożliwiający ręczne sterowanie wszystkimi osiami maszyny przy pomocy jednego manipulatora (joysticka)
• Maksymalna prędkość przejazdów maszyny, minimum 750 mm/sec, przyspieszenie minimum 2200 mm/sec2
• Głowica obrotowo-uchylna
° Indekscacja maksymalnie co 7,5 stopnia
° Przystosowana do skanującej sondy stykowej i do skanującej sondy laserowej
• Sonda stykowa
° Kompatybilna z głowicą obrotowo uchylną
° Umożliwiająca pomiary stykowe punkt-punkt, oraz skan
° Możliwość stosowania trzpieni o długości całkowitej do 105mm
° Zestaw talerzyków do końcówek pomiarowych – minimum 6 sztuk
° Zestaw trzpieni pomiarowych do pomiarów zróżnicowanych elementów wytwarzanych przez firmę – minimum 14 trzpieni
• Magazynek na końcówki pomiarowe:
° Umożliwiający automatyczną wymianę końcówek pomiarowych podczas pomiaru
° Minimum 6 gniazd
• Sonda skanująca laserowa
° Kompatybilna z głowicą obrotowo uchylną
° Zerowy czas nagrzewania
° Rozdzielczość punktów na wiązce – minimum 22μm
° Wbudowany filtr światła dziennego
° ISO PForm.Sph – ≤ 7μm, według wymagań normy ISO 10360
° ISO PSize.Sph.All – ≤ 15μm, według wymagań normy ISO 10360
° Waga sondy skanującej maksymalnie 380g, w celu jak najmniejszego obciążania głowicy uchylno-obrotowej
° Kula wzorcowa wraz z certyfikatem kalibracji w zakresie akredytacji wg ISO 17025
• Magazynek na sondę stykową i laserową
° Umożliwiający automatyczną wymianę sondy stykowej na laserową i odwrotnie podczas pomiaru
• Oprogramowanie pomiarowe
° Obsługujące pomiary stykowe – skanowanie i pomiar punkt – punkt
° Obsługujące skanowanie sondą laserową
° Umożliwiające wykorzystanie sondy stykowej i laserowej w obrębie jednego programu pomiarowego
° Wykorzystujące modele CAD
° Posiadające opcje analizy i raportowania zmierzonych cech i zeskanowanych powierzchni
• Wersja offline oprogramowania pomiarowego na przenośnym urządzeniu do pisania programów bez konieczności połączenia z maszyną
• Oprogramowanie do zbierania i analizy SPC wyników uzyskanych podczas pomiarów
• Stanowisko do obsługi oprogramowania maszyny pomiarowej
• Zamawiający wymaga przygotowania dokumentacji i wykonania przez Sprzedającego IQ i OQ jako formy odbioru maszyny zgodnie z wymaganiami Zamawiającego
• Minimum roczne wsparcie w użytkowaniu programu pomiarowego obejmujące aktualizacje do nowych wersji, konsultacje telefoniczne lub mailowe.
2. Wymagania dodatkowe:
• Czas reakcji serwisu (podjęcie działań naprawczych) od momentu zgłoszenia awarii w formie e-mail – max 3 dni robocze.
• Czas przyjazdu serwisu do zamawiającego od momentu zgłoszenia awarii (zgłoszenie awarii w formie telefonicznej lub e-mail) – max. 5 dni roboczych.
• Transport, instalacja, konfiguracja, próbny rozruch, kalibracja maszyny przeprowadzona w siedzibie firmy ChM sp. z o.o. zgodnie z normą ISO 10360-2, przed odbiorem końcowym – po stronie i na koszt Dostawcy.
• Minimum 6 dni instruktażu.
• Oferent gwarantuje obsługę serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego w języku polskim. Dodatkowo Oferent gwarantuje, że dostarczone urządzenia są kompletne i po zainstalowaniu będą gotowe do eksploatacji.
• Urządzenia stanowiące przedmiot zamówienia posiadają Certyfikat Zgodności i będą zaopatrzone Znakiem Zgodności CE zgodnie z wymaganiami określonymi w aktach prawnych Unii Europejskiej.
• Oferent zobowiązany jest dostarczyć dokumentację (obowiązkowym językiem jest język polski):
a) deklaracja zgodności CE,
b) instrukcja obsługi i konserwacji,
• Gwarancja minimum 24 miesiące
Ilekroć w treści Zapytania Ofertowego użyte są znaki towarowe, nazwy własne, patenty lub pochodzenie, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne, pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone w dokumentacji. Oferent który powołuje się na rozwiązania równoważne do opisywanych przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez Zamawiającego oraz obowiązujące prawo.

Specyfikacja

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/26464...

LINK do SIWZ

http://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/26464?sekcja=ogloszenie

Załączniki do spec.

Zalacznik_nr_5_-_Ogolne_Warunki_Umowy.pdf
Zalacznik_nr_2_-_Oswiadczenie_o_braku_powiazan_osobowych__kapitalowych_z_zamawiajacym.docx
Zapytanie_ofertowe.pdf
Zalacznik_nr_1_-_Formularz_ofertowy.docx
Zalacznik_nr_3_-_Oswiadczenie_o_spelnienienu_warunkow_udzialu_w_postepowaniu.docx
Zalacznik_nr_4_-_Oswiadczenie_o_akceptacji_Ogolnych_Warunkow_Umowy.docx

CPV

38540000-2: Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa

Wymagania

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Oferent powinien posiadać uprawnienia do prawidłowego wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Warunek ten uważa się za spełniony, jeśli Oferent złoży stosowne oświadczenie w przedmiotowym zakresie, zawarte w załączniku nr 3 do niniejszego Zapytania Ofertowego.
Wiedza i doświadczenie
Oferent powinien posiadać wiedzę i doświadczenie umożliwiające prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia. Warunek ten uważa się za spełniony, jeśli Oferent złoży stosowne oświadczenie, iż posiada wiedzę i doświadczenie umożliwiające prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia, zawarte w załączniku nr 3 do niniejszego Zapytania Ofertowego.
Potencjał techniczny
Oferent powinien dysponować odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do prawidłowego wykonania zamówienia. Warunek ten uważa się za spełniony, jeśli Oferent złoży stosowne oświadczenie, iż dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, zawarte w załączniku nr 3 do niniejszego Zapytania Ofertowego.
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Oferent powinien znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia. Warunek ten uważa się za spełniony, jeśli Oferent złoży stosowne oświadczenie, iż jego sytuacja ekonomiczna i finansowa umożliwia prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia, zawarte w załączniku nr 3 do niniejszego Zapytania Ofertowego.
Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń
1. Wypełniony Formularz ofertowy, stanowiący Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego.
2. Wypełnione Oświadczenie o braku powiązań osobowych/kapitałowych, stanowiące Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego.
3. Wypełnione Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, stanowiące Załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego.
4. Wypełnione Oświadczenie o akceptacji Ogólnych Warunków Umowy, stanowiące Załącznik nr 4 do Zapytania Ofertowego.
5. Dokument potwierdzający uprawnienie do reprezentowania i podpisania Oferty wraz z załącznikami (np. aktualny odpis z KRS, wypis z CEiDG lub wskazanie strony internetowej do dokumentu KRS, CEiDG, pełnomocnictwo).

Zamawiający dokonywać będzie oceny spełnienia przez Oferentów warunków udziału w postępowaniu na podstawie informacji zawartych w dokumentach i oświadczeniach wymienionych w Zapytaniu Ofertowym zgodnie z formułą „TAK – spełnia; NIE – nie spełnia”.
Oferent, który nie spełnia warunków udziału w postępowaniu określonych powyżej, podlegać będzie wykluczeniu z udziału w postępowaniu, a złożona przez niego oferta zostanie uznana za odrzuconą.
Dodatkowe warunki udziału
1. Spełnienie wymagań technicznych oraz wymogów formalnych opisanych w Zapytaniu Ofertowym.
2. Oferent pozostaje związany złożoną ofertą przez 60 dni kalendarzowych. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Złożenie oferty jest jednoznaczne z tym, że Oferent jest związany ofertą do końca terminu jej ważności.
3. Wybrany Oferent zobowiązuje się do archiwizowania dokumentacji, związanej z zamówieniem w okresie wymaganym przez obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa.

Osoba do kontaktu

Maciej Szpakowski
tel: +48 (85) 86-86-352
email: chm@chm.eu

Wymagany termin realizacji zamówienia

Podpisanie umowy: 2021-02-01

Miejsce i termin składania ofert

ChM sp.z o.o. chm@chm.eu
16-061 Juchnowiec Kościelny
Lewickie 3b

2021-02-12

Sposób składania ofert

 

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji

 

Termin związania ofertą

 

Składanie ofert wariantowych/częściowych

oferty wariantowe: NIE
oferty częściowe: NIE

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie

Waga kryterium: 100%
Punkty w ramach kryterium „cena netto” zostaną wyliczone zgodnie z poniższym wzorem:
C = (Cn/Cb) x 100 pkt
C – ilość punktów przyznana za kryterium Cena netto
Cn – cena netto najtańszej oferty
Cb – cena netto badanej oferty

Uwagi

2021-4414-26464
Kraj: Polska
Województwo: podlaskie
Powiat: białostocki
Miejscowość: Lewickie

Data dodania

2021-01-12