Zakup i dostawa odczynników

Branża

Laboratoria:
      chemiczne odczynniki

Forma przetargu

zapytanie o cenę

Dane organizatora

INSTYTUT MEDYCYNY WSI IM. WITOLDA CHODŹKI W LUBLINIE
20-090 LUBLIN
DRA KAZIMIERZA JACZEWSKIEGO 2
Tel. 81 718 44 00
Fax. 81 747 86 46
E-mail imw@galen.imw.lublin.pl
WWW www.imw.lublin.pl

Województwo

lubelskie

Powiat

Lublin

Treść zamówienia

Zakup i dostawa odczynników...

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia

Zakup i dostawa odczynników

Specyfikacja

https://tender-attachments.com/cgi-bin/gd_tai.cgi?action=5&id=bip.imw.lu...

LINK do SIWZ

http://bip.imw.lublin.pl/art,433,zakup-i-dostawa-odczynnikow-zadania-1-2

Osoba do kontaktu

Katarzyna Kowalczyk Tel. 81 7184571
e-mail:kowalczyk.katarzyna@imw.lublin.pl, tel. 81-718-44-00, fax 81-747-86-46, e-mail: imw@imw.lublin.pl

Wymagany termin realizacji zamówienia

do 14 dni od dnia złożenia zamówienia przez Zamawiającego.

Miejsce i termin składania ofert2021-05-12

Sposób składania ofert

INSTYTUT MEDYCYNY WSI IM. WITOLDA CHODŹKI W LUBLINIE, DRA KAZIMIERZA JACZEWSKIEGO 2, 20-090 LUBLIN Godzina: 12:00

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji

 

Termin związania ofertą

 

Składanie ofert wariantowych/częściowych

 

Uwagi

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.
1) Dostawa do 14 dni od dnia złożenia zamówienia przez Zamawiającego.
2) Dostawa w dni robocze w godzinach od 7.30 do 15.00.
4. WYMAGANIA STAWIANE WYKONAWCY.
Zamawiający nie stawia wymagań wobec Wykonawcy.
5. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT.
1) Oferta powinna być sporządzona w formie pisemnej na formularzu, którego treść stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego ogłoszenia, oraz powinna zawierać numer postępowania, którego dotyczy.
2) Oferta powinna zawierać następujące informacje:
a) dokładne dane Wykonawcy składającego ofertę, w tym m.in. dane teleadresowe, NIP, REGON oraz wskazanie osoby do kontaktu w sprawie oferty wraz z bezpośrednim numerem telefonu i adresem e-mail;
b) cenę brutto oraz wartość brutto całej oferty;
C) termin realizacji zamówienia;
d) informację o kosztach dostawy;
e) termin obowiązywania oferty.
3) Oferta musi być tak skalkulowana, aby zawierała całkowitą cenę realizacji przedmiotu zamówienia za cały zakres i czas realizacji zamówienia. Cena musi zawierać wszystkie elementy cenotwórcze realizacji zamówienia, w szczególności: wszystkie koszty Wykonawcy realizacji zamówienia (m.in. transport z ubezpieczeniem, transport w
Instytut Medycyny Wsi im, Witolda Chodźki
ul. Jaczewskiego 2, 20-090 Lublin
tel. 81-718-44-00, fax 81-747-86-46
www.imw.lublin.pl, e-mail: imw@imw.lublin.pl
suchym lodzie), zysk Wykonawcy, podatki, opłaty oraz ewentualne pozostałe elementy. Ustalona wartość musi gwarantować pełne wykonanie zakresu objętego przedmiotem zamówienia.
4) Cena winna być wyrażona w złotych polskich. Rozliczenia finansowe między Zamawiającym a Wykonawcą dokonywane będą w polskich złotych.
5) Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
6) Oferta wraz z załącznikami powinna zostać podpisana przez osobę (osoby) uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.
7) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, która musi obejmować całość oferowanego przedmiotu zamówienia.
6. WYKAZ DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY.
Kompletna oferta podpisana przez osobę (osoby) uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.
7. WARUNKI PŁATNOŚCI
1) Wynagrodzenie zostanie wypłacone w formie przelewu bankowego w terminie do 30 dni od dnia otrzymania od Wykonawcy prawidłowo wystawionej faktury oraz po dokonaniu odbioru przedmiotu umowy potwierdzonego protokołem zdawczo-odbiorczym podpisanego przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.
2) Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
8. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA.
1) Wykonawca może przekazywać Zamawiającemu informacje, oświadczenia, pytania oraz dokumenty:
a) w postaci elektronicznej na adres wskazany w zaproszeniu;
b) faksem na nr (81) 7184496;
c) pocztą, przesyłką kurierską;
d) osobiście w Kancelarii, mieszczącej się w siedzibie Zamawiającego.
2) Zamawiający będzie kontaktował się z Wykonawcą w postaci elektronicznej lub faksem. Jeżeli zaś wskazane sposoby komunikacji będą niemożliwe, Zamawiający będzie przesyła! informacje, zawiadomienia i oświadczenia pod adres, wskazany w ofercie.
3) W korespondencji Wykonawca zobowiązany jest do każdorazowego powoływania się na numer postępowania.
9. WYJAŚNIENIA TREŚCI OFERT
1) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert w określonym przez siebie terminie.
2) Procedura uzupełniania dokumentów odbywać się będzie drogą elektroniczną lub faksem.
10. KRYTERIA OCENY OFERT
1) Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierować się kryterium: cena 100%.
2) Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która przedstawia najniższą cenę, po spełnieniu wymagań Zamawiającego określonych w niniejszym zaproszeniu do złożenia oferty, a w szczególności dotyczących przedmiotu zamówienia.
11. WYKLUCZENIE WYKONAWCY
Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki
ul. Jaczewskiego 2, 20-090 Lublin
tel. 81-718-44-00, fax 81-747-86-46
www.imw.lublin.pl, e-mail: imw@imw.lublin.pl
1) Zamawiający wyklucza z udziału w postępowaniu Wykonawców, którzy:
a) nie złożyli żądanych dokumentów w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie;
b) nie wykazali spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
2) Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaj e się za odrzuconą.
12. ODRZUCENIE OFERT
Zamawiający odrzuci ofertę w przypadku gdy:
1) została złożona po upływie terminu składania ofert.
2) jej treść nie odpowiada treści zaproszenia do złożenia oferty oraz opisowi przedmiotu zamówienia przedstawionemu przez Zamawiającego.
13. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA
Zamawiający może unieważnić postępowanie na każdym etapie oraz gdy:
1) nie zostanie złożona żadna oferta;
2) wszystkie złożone oferty7 zostaną odrzucone;
3) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że będzie mógł tę kwotę zwiększyć do ceny najkorzystniejszej oferty.
4) Zamawiający zrezygnuje z zakupu;
5) postępowanie obarczone jest wadą, która uniemożliwia zawarcie umowy zgodnie z prawem.
14. TERMIN I FORMA SKŁADANIA OFERT
1) Oferty należy w terminie do dnia 12.05.2021 r. do godziny 12.00
a) składać w wersji papierowej w siedzibie Zamawiającego osobiście lub za pomocą pełnomocników lub
b) przesłać w wersji papierowej na adres: Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki, ul. Jaczewskiego 2, 20-090 Lublin, z dopiskiem Kancelaria oraz wskazaniem numeru postępowania na kopercie lub
c) przesłać na adres kowalczyk.katarzyna@imw.lublin.pl podpisany skan.
2) Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.
3) Za ofertę przesłaną po terminie uznaje się ofertę, która:
a) została dostarczona do siedziby Zamawiającego po terminie, o którym mowa w pkt. 1, niezależnie od tego czy Wykonawca dostarczał ją osobiście czy za pośrednictwem innych podmiotów;
b) została przesłana w wersji elektronicznej w ten sposób, iż Zamawiający7 mógł się zapoznać z jej treścią najwcześniej dopiero po terminie, o którym mowa w pkt. 1.
15. TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA
Zamawiający nie udostępnia informacji związanych z udzieleniem zamówienia z dziedziny nauki stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity-Dz. U. z 2003 r., Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), jeżeli podmiot zainteresowany wykonaniem zamówienia nie później niż przed zawarciem umowy o wykonanie tego zamówienia, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane.
16. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
O wyborze najkorzystniejszej oferty, wykluczeniu z postępowania wykonawców, którzy nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych w ogłoszeniu, ofertach odrzuconych z powodu niezgodności ich treści z wymaganiami określonymi w ogłoszeniu, Zamawiający zawiadomi wykonawców za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz poprzez umieszczenie informacji w Biuletynie Informacji Publicznej zgodnie z Ustawą.
Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki
ul. Jaczewskiego 2, 20-090 Lublin
tel. 81-718-44-00, fax 81-747-86-46
www.imw.lublin.pl, e-mail: imw@imw.lublin.pl
17. KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Administratorem Danych jest Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki, ul. Jaczewskiego 2, 20-090 Lublin, NIP 7120103781, REGON 000288521.
Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni p. Paweł Wierzba, adres e-mail: iod@imw.lublin.pl Cel przetwarzania danych jest związany z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego z dziedziny nauki.
Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 lit c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
Dane osobowe będą przechowywane w czasie: 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia,
Informujemy o prawie do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, lub ograniczenia przetwarzania, z zastrzeżeniem iż skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
Informujemy o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Informujemy, że podanie danych osobowych jest obowiązkowym wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.
Informujemy, iż odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej ustawa Pzp.
Informujemy, iż nie przysługuje Pani/Panu w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych, prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO, na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Pracownicy przetwarzający dane osobowe nie korzystają z mechanizmów zautomatyzowanego podejmowania decyzji w tym profilowania.

Data dodania

2021-05-04