Zakup nowych środków trwałych celem podniesienia konkurencyjności firmy i wprowadzenia na rynek uniwersalnych wielkogabarytowych konstrukcji montażowych z przeznaczeniem dla solartermii i fotowoltaiki

Branża

Laboratoria:
      sprzęt wyposażenie, aparatura

Forma przetargu

zapytanie o cenę

Dane organizatora

ENERGETYKA SOLARNA ENSOL SP. Z O.O.
47-400 RACIBÓRZ
PIASKOWA 11
Tel. 32 415 00 80
Fax. 32 415 00 80 w. 45
E-mail sekretariat@ensol.pl
WWW ensol.pl/

Województwo

śląskie

Powiat

Racibórz

Treść zamówienia

Zakup nowych środków trwałych celem podniesienia konkurencyjności firmy i wprowadzenia na rynek uniwersalnych wielkogabarytowych konstrukcji montażowych z przeznaczeniem dla solartermii i fotowoltaiki

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia

Zakup nowych środków trwałych celem podniesienia konkurencyjności firmy i wprowadzenia na rynek uniwersalnych wielkogabarytowych konstrukcji montażowych z przeznaczeniem dla solartermii i fotowoltaikiPrzedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego multimetru termicznego z sondą o minimalnych parametrach technicznych: -wbudowana kamera termowizyjna -rozdzielczość obrazu w podczerwieni min. 80 × 60 -kolorowy ekran LCD -funkcja zapisu pomiarów i obrazów bezprzewodowo za pośrednictwem smartfona -funkcja automatycznego wyłączania zasilania -kategorie pomiarowe CAT III 1000 V oraz CAT IV 600 V Funkcje pomiarowe: -pomiar napięcia AC i DC minimum do 1000 V -pomiar natężenia AC do 2500 A z sondą -pomiar temperatury w zakresie co najmniej: od -10°C do 200°C -pomiar rezystancji do 50 MΩ -pomiar ciągłości obwodu -pomiar częstotliwości -pomiar pojemności do 9999 μF -pomiar rzeczywistej wartości skutecznej napięcia i natężenia przebiegów nieliniowych Gwarancja: minimalny okres gwarancji 36 miesięcy Płatności: Dopuszczane są płatności zaliczkowe. Termin płatności min. 14 dni. Płatność przelewem na konto wskazane na fakturze. Dostawa w terminie do 30 dni od daty podpisania umowy. Dostawa na adres: ul. Łąkowa 26 A, 47-400 Racibórz

Specyfikacja

https://tender-attachments.com/pl-20/pl20-2021-4680-52881.zip

LINK do SIWZ

http://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/52881

CPV

38.55.20.00

Wymagania

Zamawiający dopuszcza możliwość zmian umowy w następstwie siły wyższej, tj. zdarzenia zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia i niemożliwego do zapobieżenia (niemożność zapobieżenia nie tyle samemu zjawisku, co jego następstwom, na które Strona nie ma wpływu i której nie można przypisać drugiej Stronie), w tym m.in. katastrofa naturalna, katastrofalne działanie, ustanowienie stanu klęski żywiołowej, epidemia, ograniczenia z powodu kwarantanny, strajk, zamieszki uliczne, pożar, eksplozja, wojna, atak terrorystyczny, nieprzewidziane warunki pogodowe oraz inne okoliczności zewnętrzne lub wewnętrzne mogące mieć wpływ na realizację postanowień umowy; jeżeli siła wyższa uniemożliwia lub przewiduje się, że uniemożliwi którejkolwiek ze Stron wykonanie dostawy bądź pozostałych zobowiązań wynikających z umowy, to Strona ta powiadomi drugą stronę o zaistniałym wydarzeniu lub okolicznościach i wyszczególni zobowiązania, których wykonanie będzie uniemożliwione w ich wyniku; powiadomienie to zostanie przekazane niezwłocznie od momentu powzięcia wiedzy o wydarzeniach bądź okolicznościach. Zamawiający zastrzega możliwość przedłużenia realizacji przedmiotu zamówienia w przypadku zmiany harmonogramu prac projektu, zatwierdzonej przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości. Warunki, jakie musi spełniać oferent Typ Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń Opis 1. Ofertę sporządzić należy na druku „Formularz ofertowy” stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego, w języku polskim, w formie pisemnej, czytelnie, wypełniając nieścieralnym atramentem lub długopisem, maszynowo lub komputerowo. Oferta winna być podpisana przez Dostawcę lub osobę upoważnioną do reprezentowania Dostawcy (dotyczy również ofert wysłanych drogą mailową). 2. Ofertę należy złożyć w biurze firmy: ENERGETYKA SOLARNA ENSOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ pod adresem: ul. Piaskowa 11, 47-400 Racibórz lub drogą mailową na adres: oferty@ensol.pl lub poprzez Bazę Konkurencyjności zgodnie z obowiązującymi instrukcjami w tym zakresie.

Osoba do kontaktu

Izabela Komorek
324150080 oferty@ensol.pl

Wymagany termin realizacji zamówienia

Planowany termin podpisania umowy 2021-06-01

Miejsce i termin składania ofert2021-06-16

Sposób składania ofert

Dane adresowe ogłoszeniodawcy: Energetyka Solarna Ensol Sp. z o.o., Piaskowa 11, 47-400 Racibórz, NIP: 6391929529; Osoby do kontaktu: Adrian Pason, tel.: 48 602 663 040, e-mail: adrian.pason@ensol.pl Godzina: 23:59

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji

 

Termin związania ofertą

Oś czasu związana z ogłoszeniem i ofertowaniem: 2021-06-09 - data publikacji, 2021-06-16 - termin składania ofert, 2021-06-01 - planowany termin podpisania umowy

Składanie ofert wariantowych/częściowych

oferty wariantowe: NIE
oferty częściowe: NIE

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie

cena - 100%, liczbę punktów uzyskanych przez dostawcę oblicza się wg wzoru: p = cn / cof.b. x 100%, gdzie: p – liczba punktów uzyskanych przez dostawcę cn – cena najniższa wynikająca ze złożonych ofert (spełniających wszystkie wymogi) cof.b. – cena oferty badanej

Uwagi

Powstaje w kontekście projektu
RPSL.03.02.00-24-0593/20 - Zakup nowych środków trwałych celem podniesienia konkurencyjności firmy i wprowadzenia na rynek uniwersalnych wielkogabarytowych konstrukcji montażowych z przeznaczeniem dla solartermii i fotowoltaiki
Zamówienia uzupełniające
nie dotyczy
Warunki zmiany umowy
Zamawiający dopuszcza możliwość zmian umowy w następstwie siły wyższej, tj. zdarzenia zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia i niemożliwego do zapobieżenia (niemożność zapobieżenia nie tyle samemu zjawisku, co jego następstwom, na które Strona nie ma wpływu i której nie można przypisać drugiej Stronie), w tym m.in. katastrofa naturalna, katastrofalne działanie, ustanowienie stanu klęski żywiołowej, epidemia, ograniczenia z powodu kwarantanny, strajk, zamieszki uliczne, pożar, eksplozja, wojna, atak terrorystyczny, nieprzewidziane warunki pogodowe oraz inne okoliczności zewnętrzne lub wewnętrzne mogące mieć wpływ na realizację postanowień umowy; jeżeli siła wyższa uniemożliwia lub przewiduje się, że uniemożliwi którejkolwiek ze Stron wykonanie dostawy bądź pozostałych zobowiązań wynikających z umowy, to Strona ta powiadomi drugą stronę o zaistniałym wydarzeniu lub okolicznościach i wyszczególni zobowiązania, których wykonanie będzie uniemożliwione w ich wyniku; powiadomienie to zostanie przekazane niezwłocznie od momentu powzięcia wiedzy o wydarzeniach bądź okolicznościach. Zamawiający zastrzega możliwość przedłużenia realizacji przedmiotu zamówienia w przypadku zmiany harmonogramu prac projektu, zatwierdzonej przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości.
Opis
Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego multimetru termicznego z sondą o minimalnych parametrach technicznych: -wbudowana kamera termowizyjna -rozdzielczość obrazu w podczerwieni min. 80 × 60 -kolorowy ekran LCD -funkcja zapisu pomiarów i obrazów bezprzewodowo za pośrednictwem smartfona -funkcja automatycznego wyłączania zasilania -kategorie pomiarowe CAT III 1000 V oraz CAT IV 600 V Funkcje pomiarowe: -pomiar napięcia AC i DC minimum do 1000 V -pomiar natężenia AC do 2500 A z sondą -pomiar temperatury w zakresie co najmniej: od -10°C do 200°C -pomiar rezystancji do 50 MΩ -pomiar ciągłości obwodu -pomiar częstotliwości -pomiar pojemności do 9999 μF -pomiar rzeczywistej wartości skutecznej napięcia i natężenia przebiegów nieliniowych Gwarancja: minimalny okres gwarancji 36 miesięcy Płatności: Dopuszczane są płatności zaliczkowe. Termin płatności min. 14 dni. Płatność przelewem na konto wskazane na fakturze. Dostawa w terminie do 30 dni od daty podpisania umowy. Dostawa na adres: ul. Łąkowa 26 A, 47-400 Racibórz


Numer informacji: 2021-4680-52881

Data dodania

2021-06-10