Zakup płytek TLC oraz pTLC

Branża

Laboratoria:
      sprzęt wyposażenie, aparatura

Forma przetargu

zapytanie o cenę

Dane organizatora

Recepton Sp. z o.o.
80-172 Gdańsk
Trzy Lipy 3
Tel. 797047125
E-mail aleksandra.hec@receptonbiotech.com
WWW bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/api/announcements/25690

Województwo

pomorskie

Powiat

gdański + Gdańsk

Lokalizacje

małopolskie / krakowski + Kraków

Treść zamówienia

Zakup płytek TLC oraz pTLC.

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia

Zakup płytek TLC oraz pTLC - zapytanie ofertowe nr 210105_52

Specyfikacja

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/25690...

LINK do SIWZ

http://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/25690?sekcja=ogloszenie

Załączniki do spec.

Zalacznik_nr_1_Oswiadczenie_o_braku_powiazan.pdf
Zalacznik_nr_210105_52_Specyfikacja_Plytki_TLC.pdf

CPV

24950000-8: Specjalistyczne produkty chemiczne

Wymagania

Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń
Oferent zobowiązany jest przedstawić: folder, broszurę lub karty katalogowe dla oferowanych produktów pozwalające na potwierdzenie spełnienia wymagań określonych przez Zamawiającego w "Załącznik nr 210105_52 Specyfikacja Płytki TLC".
Dostawca zobowiązany jest dołączyć do oferty podpisane oświadczenie o braku powiązań załączone jako załącznik nr 1 do niniejszego postępowania
Niespełnienie powyższego warunku skutkuje odrzuceniem oferty.
Dodatkowe warunki udziału
Oferenci zobowiązani są przedstawić dokumentację potwierdzającą zgodność produktów ze specyfikacją opisaną w załączniku ("Załącznik nr 210105_52 Specyfikacja Płytki TLC") do niniejszego zapytania ofertowego. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim lub angielskim.
Ceny na ofercie muszą być cenami netto (ceny wyrażone w innej walucie niż złoty polski będą przeliczane na polski złoty przy zastosowaniu średniego kursu sprzedaży ogłaszanego przez NBP, obowiązującego w dniu wystawienia oferty).
Oferta musi zawierać minimum: nazwę i adres Dostawcy, numer zapytania ofertowego, nazwę i numer katalogowy produktu, cenę jednostkową netto, termin dostawy i termin płatności.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Termin związania z ofertą musi być zaznaczony w ofercie i nie może być mniejszy niż 30 dni. Oferta pozostanie niezmieniona przez cały okres realizacji zamówienia. Oferent ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę.
Płatność nastąpi w terminie 30 dni od dnia realizacji zamówienia i wystawienia faktury.
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Wykluczeniu z postępowania podlegają Oferenci, którzy są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
- posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO,
- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Osoba do kontaktu

Aleksandra Hec
tel: 797047125
email: aleksandra.hec@receptonbiotech.com

Wymagany termin realizacji zamówienia

Podpisanie umowy: 2021-01-01

Miejsce i termin składania ofert2021-01-13

Sposób składania ofert

 

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji

 

Termin związania ofertą

Termin związania z ofertą musi być zaznaczony w ofercie i nie może być mniejszy niż 30 dni.

Składanie ofert wariantowych/częściowych

oferty wariantowe: NIE
oferty częściowe: NIE

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie

Cena - waga: 100%

Uwagi

2021-1617-25690
Kraj: Polska
Województwo: małopolskie
Powiat: Kraków
Miejscowość: Kraków

Data dodania

2021-01-05