Zakup wyposażenia wyspecjalizowanego stanowiska badawczego do badań mechanicznych materiałów kompozytowych (Laboratorium CompositeLab)

Branża

Laboratoria:
      sprzęt wyposażenie, aparatura

Forma przetargu

nieograniczony

Dane organizatora

INSTYTUT TECHNOLOGII BEZPIECZEŃSTWA MORATEX W ŁODZI
90-965 ŁÓDŹ
MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE 3
Tel. 42 637 37 63
Fax. 42 636 92 26
E-mail itb@moratex.eu
WWW www.moratex.eu

Województwo

łódzkie

Powiat

Łódź

Treść zamówienia

Zakup wyposażenia wyspecjalizowanego stanowiska badawczego do badań mechanicznych materiałów kompozytowych (Laboratorium CompositeLab)

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia

Zakup wyposażenia wyspecjalizowanego stanowiska badawczego do badań mechanicznych materiałów kompozytowych (Laboratorium CompositeLab) Numer referencyjny: 7/ZP/BZ-4/PSI/2021Zakup wyposażenia wyspecjalizowanego stanowiska badawczego do badań mechanicznych materiałów kompozytowych (Laboratorium CompositeLab)Zakup wyposażenia wyspecjalizowanego stanowiska badawczego do badań mechanicznych materiałów kompozytowych (Laboratorium CompositeLab)

Specyfikacja

https://tender-attachments.com/cgi-bin/gd_tai.cgi?action=5&id=miniportal...

LINK do SIWZ

http://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/aa123ae7-5701-48ac-b21c-e51d01d4c91b

CPV

39.23.00.00

Wadium

0.00

Osoba do kontaktu

Instytutu Technologii Bezpieczeństwa „MORATEX” ul. M. Skłodowskiej-Curie 3 Łódź 90-505 Jarosław Raf +48 426373763 jraf@moratex.eu +48 426369226 http://moratex.eu/

Wymagany termin realizacji zamówienia

Okres w dniach: 126

Miejsce i termin składania ofert2021-12-27

Sposób składania ofert

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/ Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/ Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej Godzina: 08:30

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji

 

Termin związania ofertą

Oferta musi zachować ważność do: 24/02/2022

Składanie ofert wariantowych/częściowych

oferty wariantowe: NIE
oferty częściowe: NIE

Uwagi

2021/S 228-599512
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE


Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Instytutu Technologii Bezpieczeństwa „MORATEX”
Adres pocztowy: ul. M. Skłodowskiej-Curie 3
Miejscowość: Łódź
Kod NUTS:
PL711 Miasto Łódź
Kod pocztowy: 90-505
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Jarosław Raf
E-mail:
jraf@moratex.eu
Tel.: +48 426373763
Faks: +48 426369226
Adresy internetowe:
Główny adres:
http://moratex.eu/

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem:
https://miniportal.uzp.gov.pl/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem:
https://miniportal.uzp.gov.pl/
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: instytut badawczy

I.5) Główny przedmiot działalności
Inna działalność: badania naukowe


Sekcja II: Przedmiot

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Zakup wyposażenia wyspecjalizowanego stanowiska badawczego do badań mechanicznych materiałów kompozytowych (Laboratorium CompositeLab)
Numer referencyjny: 7/ZP/BZ-4/PSI/2021

II.1.2) Główny kod CPV
39230000 Produkty specjalnego zastosowania

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Zakup wyposażenia wyspecjalizowanego stanowiska badawczego do badań mechanicznych materiałów kompozytowych (Laboratorium CompositeLab)

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: NIE

II.2) Opis

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS:
PL711 Miasto Łódź

II.2.4) Opis zamówienia:
Zakup wyposażenia wyspecjalizowanego stanowiska badawczego do badań mechanicznych materiałów kompozytowych (Laboratorium CompositeLab)

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 126
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: NIE

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: NIE

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: NIE

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: TAK
Numer identyfikacyjny projektu:
w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa: I: Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy Działanie: I.1 Rozwój infrastruktury badań i innowacji

II.2.14) Informacje dodatkowe


Sekcja IV: Procedura

IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: NIE

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 27/12/2021
Czas lokalny: 08:30

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 24/02/2022

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 27/12/2021
Czas lokalny: 09:00
Miejsce:
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Instytutu Technologii Bezpieczeństwa "Moratex", 90-505 Łódź, ul. M.Skłodowskiej-Curie 3,


Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: NIE

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne

VI.3) Informacje dodatkowe:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu TAKich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Technologii Bezpieczeństwa „MORATEX” z siedzibą w Łodzi (90-505) przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 3, kontakt: e-mail:
itb@moratex.eu
, tel. 42 637-37-10;
inspektorem ochrony danych osobowych w Instytucie Technologii Bezpieczeństwa „MORATEX” jest Pan Mateusz Gajdacz, kontakt: e-mail:
mgajdacz@moratex.eu
, tel. 42 637-37-10;
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego;
odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019), dalej „ustawa Pzp”;
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje NIEpodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje NIE będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Adres internetowy:
https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Adres internetowy:
https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
19/11/2021
×
Linki bezpośrednie
HTML
PDF
PDFS
XML
Zamknij
Nagłówek u góry w menu po lewej stronie
Bieżące wydanie Dz.U. S
228
2021
Następna aktualizacja:
25/11/2021
 Kalendarz wydań
Przeglądanie
Możliwości biznesowe
Według branż (CPV)
Miejsce realizacji (NUTS)
Miejsce realizacji (Mapa)
Nabywca
Wyszukiwanie
Wyszukiwanie zaawansowane
Zapytanie zaawansowane
(pl)
Zamówienia instytucji UE
(pl)
Kanały RSS
Czym jest RSS?
Mój TED
 Zaloguj się
lub 
Zarejestruj się tutaj
Ustawienia
Podzbiory TED w formacie CSV
Tablica wyników w zakresie zamówień publicznych
Grupa Zadaniowa ds. Stosunków ze Zjednoczonym Królestwem
Co nowego w witrynie?
 
(pl)
e-Certis
Informacje na temat zaświadczeń wymaganych w procedurach zamówień publicznych w UE 
ESPD
European Single Procurement Document

Data dodania

2021-11-24