Zamrażarka niskotemperaturowa -80°C

Branża

Budownictwo, handel materiałami budowlanymi i instalacyjnymi
      urządzenia, armatura i osprzęt do chłodnictwa
Laboratoria:
      sprzęt wyposażenie, aparatura

Forma przetargu

zapytanie o cenę

Dane organizatora

Cellis Sp. z o.o.
01-510 Warszawa
Generała Zajączka 28
Tel. +48 22 5936277
E-mail m.sektas@cellis.eu
WWW bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/10621

Województwo

mazowieckie

Powiat

warszawski

Lokalizacje

dolnośląskie / wrocławski + Wrocław

Treść zamówienia

Zamrażarka niskotemperaturowa -80°C

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia

Zamrażarka niskotemperaturowa -80°C
Wymagane parametry:
a) Wykonanie szafowe, uszczelka drzwi zewnętrznych odporna na niską temperaturę, zapobiegająca gromadzeniu się lodu
b) Pojemność min. 700 litrów
c) Zakres ustawienia temperatury min. -50°C do -86°C z dokładnością ± 1°C
d) Minimum 3 półki
e) Każda z półek wyposażona w system raków na kriopudełka o różnej wielkości
f) Posiadająca backup CO2 zabezpieczający przed kilkugodzinną awarią zasilania
g) Posiadająca rejestrator temperatury
h) Posiadająca czytelny, dotykowy panel sterowania zamontowany na poziomie wzroku i wskaźnik statusu alarmów
i) Wyposażona w zdalny monitoring temperatury i oprogramowanie do zarządzania próbkami.

Specyfikacja

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/10621

LINK do SIWZ

http://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/10621

Załączniki do spec.

ogloszenie_10621.pdf
Zapytanie ofertowe 10SS2020 z dnia 08.10.2020.pdf

CPV

38500000-0 Aparatura kontrolna i badawcza

Wymagania

Typ

Wiedza i doświadczenie

Opis

Wykonawca musi posiadać wiedzę, doświadczenie umożliwiający wykonanie zamówienia.
Oświadczenie o zgodności z warunkami udziału w postępowaniu znajduje się w Załączniku 2 do Zapytania ofertowego 10/SS/2020.

Typ

Potencjał techniczny

Opis

Wykonawca musi posiadać potencjał techniczny umożliwiający wykonanie zamówienia.
Oświadczenie o zgodności z warunkami udziału w postępowaniu znajduje się w Załączniku 2 do Zapytania ofertowego 10/SS/2020.

Typ

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis

Wykonawca musi znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej czasowe i zgodne z wymaganiami stawianymi w zapytaniu ofertowym wykonanie zamówienia.
Oświadczenie o zgodności z warunkami udziału w postępowaniu znajduje się w Załączniku 2 do Zapytania ofertowego 10/SS/2020.

Typ

Dodatkowe warunki udziału

Opis

Wykonawca nie może być powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa
lub nie został określony przez IZ PO,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Oferent zobowiązany jest złożyć stosowne oświadczenie zawarte w Załączniku 3 do Zapytania ofertowego 10/SS/2020.

Typ

Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń

Opis

1. Każdy Oferent może złożyć jedną ofertę.
2. Oferta musi być złożona na Formularzu ofertowym (Załącznik 1 do Zapytania ofertowego 10/SS/2020). Oferta musi być parafowana i podpisana przez należycie umocowanego przedstawiciela Oferenta.
W przypadku podpisania oferty przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestrowym (ewidencyjnym) Oferenta, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo.
3. Oferta musi zawierać wszystkie wymagane przez Zamawiającego załączniki potwierdzone za zgodność z oryginałem przez należycie umocowanego przedstawiciela Oferenta.
4. Oferent zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą aktualny odpis z krajowego rejestru sądowego lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż trzy (3) miesiące przed upływem terminu składania ofert, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia.

Osoba do kontaktu

Małgorzata Sęktas

tel.: +48 22 5936277

e-mail: m.sektas@cellis.eu

Miejsce i termin składania ofert

Cellis Sp. z o.o.
01-510 Warszawa
Generała Zajączka 28 do godziny 23:59 na adres: office@cellis.eu

2020-11-09

Sposób składania ofert

 

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji

 

Termin związania ofertą

60 dni

Składanie ofert wariantowych/częściowych

oferty wariantowe: NIE
oferty częściowe: NIE

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie

Czy kryterium cenowe

TAK

Opis

• Cena – 80 %
Kryterium „Cena” oceniane będzie w następujący sposób:
Pi(C) – liczba punktów, jaką otrzyma oferta „i” za kryterium „Cena”
Cmin – najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert
Ci – cena oferty „i”
Pi(C) = (Cmin : Ci) x 80
W kryterium Cena Oferent może uzyskać 80pkt

Czy kryterium cenowe

NIE

Opis

• Termin realizacji zamówienia – 20%
Kryterium „Termin realizacji zamówienia” oceniane będzie w następujący sposób:
1 – 14 dni – 20 punktów
15 – 28 dni – 10 punktów
29– 42 dni – 5 punktów
43 – 56 dni – 0 punktów

Data dodania

2020-10-09