Zarządzanie ryzykiem i szansami w laboratorium

Organizator: 
Pollab
Miejscowość wydarzenia: 
On-line, Warszawa
Data wydarzenia: 
27.10.2021
 
 
 
Zarządzanie ryzykiem i szansami w laboratorium
 
Cel szkolenia:
 
    1Przygotowanie uczestników szkolenia do:

- wdrożenia  i koordynowania w laboratoriom działań mających na celu zarządzanie ryzykiem i szansami,

- wsparcia merytorycznego pracowników laboratorium przy wykonywaniu zadań związanych z zarządzaniem ryzykiem i szansami,

    2. Prezentacja możliwych do wykorzystania w laboratorium gotowych rozwiązań  w zakresie zarządzania ryzkiem i szansami (polityka i procedura zarządzania ryzykiem i szansami).

 

Zagadnienia omawiane podczas szkolenia:

 

  1. Postanowienia normy ISO/IEC 17025:2018 w zakresie zarządzania ryzykiem i szansami
  2. Zarządzanie ryzykiem wg. normy PN –ISO 31000:2012
  1. zasady zarządzania ryzykiem,
  2. wytyczne dotyczące projektowania procesu zarządzania ryzykiem
  3. proces zarządzania ryzykiem

- identyfikacja i opis ryzyka (w tym prezentacja możliwych do wykorzystania metod identyfikacji ryzyka i sposobu opisu ryzyka)

- analiza ryzyka (w tym prezentacja możliwych do wykorzystania metod analizy ryzyka)

- ewaluacja ryzyka (w tym prezentacja sposobu dokonywania ewaluacji ryzyka)

- postępowanie z ryzykiem (w tym omówienie możliwych do zastosowania sposobów postępowania z ryzykiem)

  1. Dokumentowanie procesu zarządzania ryzkiem
  1. Zarządzanie szansami
  2. Jaki proces zarządzania ryzykiem i szansami zaprojektować  dla laboratorium
  3. Zarządzanie ryzykiem w laboratoriach będących jednostkami sektora finansów publicznych (zagadnienie omawiane w przypadku, gdy w szkoleniu biorą udział osoby pracujące w laboratoriach będących jednostkami sektora finansów publicznych)
  4. Polityka i procedura zarządzania ryzykiem i szansami – prezentacja gotowych dokumentów do ewentualnego wykorzystania w laboratorium

 

Wszystkie etapy procesu zarządzania ryzykiem (identyfikacja i opis ryzyka, analiza ryzyka, ewaluacja ryzyka, postępowanie z ryzykiem) ilustrowane są prostymi ćwiczeniami wykonywanymi wspólnie przez uczestników szkolenia i prowadzącego szkolenie.

 

Do kogo adresowane jest szkolenie:

 

Wszystkie osoby, które zaangażowane są w laboratoriach w działania związane z wdrażaniem i utrzymaniem  zgodności realizacji zadań z normą ISO/IEC 17025:2018.

 

Forma szkolenia: wykład, ćwiczenia

 

Wykładowca – Marek Sawicki

 

Czas trwania 1 dzień (8 godz.: 9:00 – 17:00)