Akredytowane badania kryminalistyczne

6.11.2019

Autor: 
pca

 

 

 

Badania kryminalistyczne są kluczowym elementem w prowadzonych dochodzeniach i śledztwach. Ich głównymi zleceniodawcami są policja, prokuratura czy sądy, które  muszą mieć pewność, że wyniki nie zostaną podważone w toku śledztwa. Nad prawidłową pracą laboratoriów kryminalistycznych czuwa Polskie Centrum Akredytacji. Więcej na ten temat w najnowszym filmie dostępnym na stronie:

 

https://www.youtube.com/watch?v=t3oMe1cLaDo.

 

Polskie Centrum Akredytacji ocenia kompetencje laboratoriów kryminalistycznych w obszarze badań daktyloskopijnych i genetycznych. Laboratoria kryminalistyczne wykonują również inne akredytowane badania, takie jak np. traseologiczne, mechanoskopijne, balistyczne, autentyczności rękopisów czy dokumentów – powiedziała Monika Obara, Koordynator w Dziale Akredytacji Badań Chemicznych w Polskim Centrum Akredytacji.

 

 

W Polsce funkcjonują liczne organizacje państwowe wykonujące akredytowane badania kryminalistyczne, np. Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji, Instytut Ekspertyz Sądowych w Krakowie, Komendy Wojewódzkie Policji czy Zakłady Medycyny Sądowej, jak również laboratoria prywatne. Klientami akredytowanych laboratoriów są głównie organy procesowe w przypadku badań genetycznych, identyfikacji i indywidualizacji śladów biologicznych oraz badań daktyloskopijnych (wizualizacji śladów daktyloskopijnych
i odwzorowań linii papilarnych palców, dłoni i stóp), ale również klienci indywidualni

w sprawach cywilnych i spadkowych, m.in. w celu potwierdzenia ojcostwa czy zbadania pokrewieństwa.

 

Dzięki coraz lepszym metodom ujawniania śladów linii papilarnych udaje się rozwiązać wiele spraw, które do tej pory pozostawały niewyjaśnione, jak na przykład kradzież w 2001 roku obrazu Claude'a Moneta z Muzeum Narodowego w Poznaniu. Akredytowane badania kryminalistyczne coraz częściej nawet po wielu latach przyczyniają się do wykrywania sprawców przestępstw.

 

Więcej informacji na temat akredytacji znaleźć można na stronie www.pca.gov.pl.

 

***

Polskie Centrum Akredytacji (PCA) jest krajową jednostką akredytującą, upoważnioną do akredytacji jednostek oceniających zgodność oraz sprawowania nadzoru nad akredytowanymi podmiotami w zakresie przestrzegania przez nie warunków akredytacji na podstawie ustawy o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (t.j. Dz.U.2019 poz.544). PCA posiada status państwowej osoby prawnej i jest nadzorowane przez ministra właściwego do spraw gospodarki.

 

PCA jest jedyną uznaną krajową jednostką akredytującą, która została upoważniona do realizacji działalności akredytacyjnej w kraju i reprezentowania Polski w organizacjach regionalnych i międzynarodowych w tej dziedzinie (zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. ustanawiającym wymagania w zakresie akredytacji
i nadzoru rynku odnoszącym się do warunków wprowadzania produktów do obrotu i uchylającym rozporządzenie (EWG)
nr 339/93).

 

PCA prowadzi procesy akredytacji i sprawuje nadzór nad: laboratoriami badawczymi, laboratoriami wzorcującymi, laboratoriami medycznymi, organizatorami badań biegłości, jednostkami inspekcyjnymi, jednostkami certyfikującymi wyroby (w tym działającymi w specyficznych obszarach, takich jak: rolnictwo ekologiczne, ochrona przeciwpożarowa, BRC, produkty tradycyjne i regionalne, weryfikacja świadectw pochodzenia z kogeneracji), jednostkami certyfikującymi systemy zarządzania, jednostkami certyfikującymi osoby (w tym działającymi w specyficznym obszarze, takim jak rzeczoznawcy samochodowi), weryfikatorami EMAS, weryfikatorami rocznych raportów emisji gazów cieplarnianych. Więcej informacji na stronie: www.pca.gov.pl.